EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2300

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2300, 21. detsember 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Taiwani (Käesolevat otsust ei tohiks tõlgendada nii, nagu väljendaks see Euroopa Liidu ametlikku seisukohta Taiwani õigusliku seisundi suhtes.) välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/9914

ELT L 458, 22.12.2021, p. 533–535 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2300/oj

22.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 458/533


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/2300,

21. detsember 2021,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Taiwani (*1) välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus järk-järgult ja kooskõlastatult kaotada vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on liidu õiguse alusel SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need tõendid on välja antud vastavalt standarditele, mida peetakse samaväärseteks kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2021/954 (2) ette nähtud, et liikmesriigid peavad kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud õigusnorme kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu nimetatud määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on liidu õiguse kohaselt õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesolevas otsuses samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite suhtes, mille Taiwan on andnud välja liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi tuleks määruse (EL) 2021/954 alusel kohaldada sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite suhtes, mille Taiwan on andnud välja kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

17. novembril 2021 esitas Taiwan komisjonile üksikasjaliku teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite väljaandmise kohta süsteemi „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ („Taiwani digitaalse COVID-19-tõendi süsteem“) kaudu. Taiwan teatas komisjonile, et tema hinnangul antakse tema COVID-19 tõendeid välja vastavalt sellisele standardile ja sellise tehnoloogilise süsteemi kaudu, mis on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ning võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatas Taiwan komisjonile, et Taiwani poolt süsteemi „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendid sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(4)

Samuti teatas Taiwan komisjonile, et aktsepteerib vaktsineerimistõendeid, nukleiinhappe amplifitseerimise testide tõendeid ja läbipõdemistõendeid, mille liikmesriigid ja EMP riigid on välja andnud määruse (EL) 2021/953 kohaselt.

(5)

Taiwani taotlusel tegi komisjon 10. detsembril 2021 tehnilised katsed, mis näitasid, et COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendid, mille Taiwan on välja andnud, on vastavuses süsteemiga „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“, mis on koostalitlusvõimeline määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ja võimaldab kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Samuti kinnitas komisjon, et COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendid, mille Taiwan on süsteemi „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ kaudu välja andnud, sisaldavad vajalikke andmeid.

(6)

Lisaks teatas Taiwan komisjonile, et ta annab välja koostalitlusvõimelisi vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiinide kohta. Sellised vaktsiinid on praegu Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria ja MVC COVID-19 vaktsiin.

(7)

Samuti teatas Taiwan komisjonile, et annab välja koostalitlusvõimelisi testimistõendeid nukleiinhappe amplifitseerimise testide, ent mitte antigeeni kiirtestide kasutamise korral.

(8)

Lisaks teatas Taiwan komisjonile, et ta ei anna välja koostalitlusvõimelisi tõendeid läbipõdemise kohta.

(9)

Peale selle teatas Taiwan komisjonile, et kui Taiwanis kontrollitakse tõendeid, siis töödeldakse neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineeritust, testitulemusi või läbipõdemisstaatust, ning neid andmeid ei säilitata.

(10)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Taiwanis süsteemi „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(11)

Seepärast tuleks COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendeid, mille Taiwan on süsteemi „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ kaudu välja andnud, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5 ja artikli 6 lõikes 5 osutatud tingimustel.

(12)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Taiwan ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(13)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või otsuse kehtetuks tunnistamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(14)

Et ühendada Taiwan võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Taiwani poolt süsteemi „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud määruse (EL) 2021/953 kohaselt.

Artikkel 2

Taiwan ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 21. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(*1)  Käesolevat otsust ei tohiks tõlgendada nii, nagu väljendaks see Euroopa Liidu ametlikku seisukohta Taiwani õigusliku seisundi suhtes.

(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).


Top