EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2300

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2300 (2021. gada 21. decembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Taivānas (Šo lēmumu nevajadzētu interpretēt kā tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības oficiālo nostāju attiecībā uz Taivānas juridisko statusu.) izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/9914

OV L 458, 22.12.2021, p. 533–535 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2300/oj

22.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 458/533


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/2300

(2021. gada 21. decembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Taivānas (*1) izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2021/953 nosaka sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (“ES digitālais Covid sertifikāts”) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru, kura mērķis ir atvieglot sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Taivāna izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību attiecas arī uz Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Taivāna izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Taivāna 2021. gada 17. novembrī sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir Taiwan Digital COVID-19 Certificate System. Taivāna informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kurš izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Taivāna informēja Komisiju, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātos, ko Taivāna izdevusi saskaņā ar sistēmu Taiwan Digital COVID-19 Certificate System, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Taivāna informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas, nukleīnskābes amplifikācijas testa un pārslimošanas sertifikātus, kurus izdevušas dalībvalstis un EEZ valstis saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Taivānas pieprasījuma Komisija 2021. gada 10. decembrī veica tehniskus testus, kuri apliecināja, ka Taivānas Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar sistēmu Taiwan Digital COVID-19 Certificate System, kura ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kura ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātos, ko Taivāna izdevusi saskaņā ar sistēmu Taiwan Digital COVID-19 Certificate System, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Taivāna informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik šīs vakcīnas ir Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria un MVC COVID-19 vakcīna.

(7)

Taivāna informēja Komisiju arī par to, ka tā izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem, bet ne ātrajiem antigēna testiem.

(8)

Turklāt Taivāna informēja Komisiju, ka tā neizdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(9)

Turklāt Taivāna informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Taivānā verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiek apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tie netiek glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti, ko Taivāna izdevusi saskaņā ar sistēmu Taiwan Digital COVID-19 Certificate System, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti, kurus Taivāna izdevusi saskaņā ar sistēmu Taiwan Digital COVID-19 Certificate System, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā un 6. panta 5. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Taivānai vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai to atceltu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Lai iespējami drīz Taivānu savienotu ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātus, ko Taivāna izdevusi saskaņā ar sistēmu Taiwan Digital COVID-19 Certificate System, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Taivāna ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(*1)  Šo lēmumu nevajadzētu interpretēt kā tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības oficiālo nostāju attiecībā uz Taivānas juridisko statusu.

(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


Top