EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:458:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 458, 2021. gada 22. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 458

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 22. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2282 (2021. gada 15. decembris) par veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2021/2283 (2021. gada 20. decembris), ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību, un atceļ Regulu (ES) Nr. 1388/2013

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2284 (2021. gada 10. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 piemērošanai attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un informācijas atklāšanu ( 1 )

48

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2285 (2021. gada 14. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2019/2072 groza attiecībā uz kaitīgo organismu iekļaušanu sarakstā, aizliegumiem un prasībām, kas piemērojamas augu, augu produktu un citu objektu ievešanai un pārvietošanai Savienībā, un atceļ Lēmumus 98/109/EK un 2002/757/EK un Īstenošanas regulas (ES) 2020/885 un (ES) 2020/1292

173

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2286 (2021. gada 16. decembris) par datiem, kas attiecībā uz mainīgo lielumu sarakstu un to aprakstu sniedzami par 2023. pārskata gadu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1091 par lauku saimniecību integrētu statistiku, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1200/2009 ( 1 )

284

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2287 (2021. gada 17. decembris), ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes pārveidotās alumīnija folijas importam un groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/2170, ar ko nosaka galīgos antidempinga maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes pārveidotās alumīnija folijas importam

344

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2288 (2021. gada 21. decembris), ar ko attiecībā uz ES digitālā Covid sertifikāta formātā izdoto vakcinācijas sertifikātu, kuri apliecina pirmreizējās vakcinācijas kursa pabeigšanu, akceptēšanas periodu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/953 pielikumu ( 1 )

459

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2289 (2021. gada 21. decembris), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/2115 piemērošanas noteikumus attiecībā uz KLP stratēģisko plānu satura izklāstu un attiecībā uz elektronisko sistēmu drošai informācijas apmaiņai

463

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2290 (2021. gada 21. decembris), ar ko nosaka noteikumus par metodēm, ar kādām aprēķina kopējos izlaides un rezultātu rādītājus, kuri izklāstīti I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013

486

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2291 (2021. gada 21. decembris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

494

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/2292 (2021. gada 30. aprīlis) par to, lai, gatavojoties Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos izpildinstitūcijas 41. sesijai, Eiropas Savienības vārdā iesniegtu izpildinstitūcijas lēmuma priekšlikumu par tādu atjauninājumu veikšanas metodiku, kas atspoguļo Savienības dalībvalstu sastāva izmaiņas, un par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem minētajā sesijā

512

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/2293 (2021. gada 20. decembris) par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Partnerības padomē, kura izveidota ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu ar Apvienoto Karalisti, attiecībā uz atkāpes pagarināšanu pienākumam dzēst pasažieru datu reģistra datus pēc viņu izceļošanas no Apvienotās Karalistes

514

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/2294 (2021. gada 20. decembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste

517

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES) 2021/2295 (2021. gada 21. decembris), ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnešus

519

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2296 (2021. gada 21. decembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Tunisijas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

521

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2297 (2021. gada 21. decembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Melnkalnes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

524

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2298 (2021. gada 21. decembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Urugvajas Austrumu Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

527

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2299 (2021. gada 21. decembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Taizemes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

530

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2300 (2021. gada 21. decembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Taivānas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

533

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2301 (2021. gada 21. decembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1073, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas un noteikumus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 izveidotā ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvara īstenošanai ( 1 )

536

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā ( OV L 138, 26.5.2016. )

539

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top