EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2300

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2300 ze dne 21. prosince 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Tchaj-wanem (Toto rozhodnutí by nemělo být vykládáno tak, že odráží jakýkoliv oficiální postoj Evropské unie, pokud jde o právní postavení Tchaj-wanu.)a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 (Text s významem pro EHP)

C/2021/9914

OJ L 458, 22.12.2021, p. 533–535 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2300/oj

22.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 458/533


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2300

ze dne 21. prosince 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Tchaj-wanem (*1)a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 z dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (dále jen „digitální certifikát EU COVID“) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 17. listopadu 2021 poskytl Tchaj-wan Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému nazvaného „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“. Tchaj-wan sdělil Komisi, že se domnívá, že jeho certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Tchaj-wan Komisi informoval, že certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Tchaj-wan dále Komisi sdělil, že uznává certifikáty o očkování, o testu založeném na amplifikaci nukleových kyselina o zotavení vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(5)

Dne 10. prosince 2021 provedla Komise v návaznosti na žádost Tchaj-wanu technické zkoušky, jež prokázaly, že certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Tchaj-wanem jsou v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ obsahují potřebné údaje.

(6)

Tchaj-wan také Komisi informoval, že vydává interoperabilní certifikáty o očkování pro očkovací látky proti COVID-19. Mezi tyto očkovací látky v současné době patří Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a očkovací látka proti COVID-19 společnosti MVC.

(7)

Tchaj-wan také informoval Komisi o tom, že vydává interoperabilní certifikáty o testu pro testy založené na amplifikaci nukleových kyselin, nikoli však pro rychlé antigenní testy.

(8)

Kromě toho Tchaj-wan Komisi informoval, že nevydává interoperabilní certifikáty o zotavení.

(9)

Tchaj-wan dále Komisi sdělil, že při ověřování certifikátů ověřovateli na Tchaj-wanu budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(10)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(11)

Certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) 2021/953.

(12)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měl by být Tchaj-wan propojen s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(13)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení uplatňování tohoto rozhodnutí nebo jeho zrušení, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(14)

V zájmu co nejrychlejšího propojení Tchaj-wanu s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Tchaj-wan se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(*1)  Toto rozhodnutí by nemělo být vykládáno tak, že odráží jakýkoliv oficiální postoj Evropské unie, pokud jde o právní postavení Tchaj-wanu.

(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).


Top