EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2300

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2300 ze dne 21. prosince 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Tchaj-wanem (Toto rozhodnutí by nemělo být vykládáno tak, že odráží jakýkoliv oficiální postoj Evropské unie, pokud jde o právní postavení Tchaj-wanu.)a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 (Text s významem pro EHP)

C/2021/9914

Úř. věst. L 458, 22.12.2021, p. 533–535 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2300/oj

22.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 458/533


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2300

ze dne 21. prosince 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Tchaj-wanem (*1)a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 z dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (dále jen „digitální certifikát EU COVID“) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 17. listopadu 2021 poskytl Tchaj-wan Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému nazvaného „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“. Tchaj-wan sdělil Komisi, že se domnívá, že jeho certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Tchaj-wan Komisi informoval, že certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Tchaj-wan dále Komisi sdělil, že uznává certifikáty o očkování, o testu založeném na amplifikaci nukleových kyselina o zotavení vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(5)

Dne 10. prosince 2021 provedla Komise v návaznosti na žádost Tchaj-wanu technické zkoušky, jež prokázaly, že certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Tchaj-wanem jsou v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ obsahují potřebné údaje.

(6)

Tchaj-wan také Komisi informoval, že vydává interoperabilní certifikáty o očkování pro očkovací látky proti COVID-19. Mezi tyto očkovací látky v současné době patří Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a očkovací látka proti COVID-19 společnosti MVC.

(7)

Tchaj-wan také informoval Komisi o tom, že vydává interoperabilní certifikáty o testu pro testy založené na amplifikaci nukleových kyselin, nikoli však pro rychlé antigenní testy.

(8)

Kromě toho Tchaj-wan Komisi informoval, že nevydává interoperabilní certifikáty o zotavení.

(9)

Tchaj-wan dále Komisi sdělil, že při ověřování certifikátů ověřovateli na Tchaj-wanu budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(10)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(11)

Certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) 2021/953.

(12)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měl by být Tchaj-wan propojen s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(13)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení uplatňování tohoto rozhodnutí nebo jeho zrušení, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(14)

V zájmu co nejrychlejšího propojení Tchaj-wanu s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Tchaj-wanem v souladu se systémem „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Tchaj-wan se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(*1)  Toto rozhodnutí by nemělo být vykládáno tak, že odráží jakýkoliv oficiální postoj Evropské unie, pokud jde o právní postavení Tchaj-wanu.

(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).


Top