EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0070(01)

Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț

OJ L 23, 26.1.2008, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 158 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj

26.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/21


DECIZIA NR. 70/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 15 ianuarie 2008

privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 95 și 135,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu agenda de la Lisabona, Comunitatea și statele membre s-au angajat să sporească nivelul de competitivitate a societăților comerciale care își desfășoară activitatea în Europa. Conform Deciziei 2004/387/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii de guvernare electronică paneuropene către administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni (IDABC) (3), Comisia și statele membre ar trebui să furnizeze sisteme de informații și comunicații eficiente, eficace și interoperabile pentru schimbul de informații între administrațiile publice și cetățenii Comunității.

(2)

Acțiunea de guvernare electronică paneuropeană, prevăzută în Decizia 2004/387/CE, presupune adoptarea unor măsuri cu scopul de a spori eficiența organizării controalelor vamale și de a asigura fluxul continuu de date, astfel încât procedurile de vămuire să fie mai eficiente, să se reducă obligațiile administrative, să contribuie la combaterea fraudei, a crimei organizate și a terorismului, să răspundă intereselor fiscale, să protejeze proprietatea intelectuală și patrimoniul cultural, să îmbunătățească siguranța mărfurilor și securitatea comerțului internațional și să intensifice eforturile în ceea ce privește sănătatea și protecția mediului. În acest sens, este extrem de importantă furnizarea de tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) concepute pentru a fi utilizate de administrațiile vamale.

(3)

Rezoluția Consiliului din 5 decembrie 2003 privind crearea unui mediu simplu și informatizat pentru vamă și comerț (4), adoptată ca urmare a comunicării Comisiei privind crearea unui mediu simplu și informatizat pentru vamă și comerț, invită Comisia să elaboreze, în strânsă cooperare cu statele membre, un plan strategic multianual în vederea creării unui mediu vamal comunitar electronic coerent și interoperabil. Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (5) impune utilizarea tehnicilor de procesare de date pentru depunerea declarațiilor sumare și pentru schimbul electronic de date între autoritățile vamale, astfel încât controalele vamale să se bazeze pe sisteme automatizate de analiză a riscurilor.

(4)

În consecință, este necesară stabilirea obiectivelor care trebuie atinse prin crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț, precum și a structurii, a mijloacelor și a termenelor pentru realizarea acestuia.

(5)

Comisia ar trebui să pună în aplicare prezenta decizie în strânsă cooperare cu statele membre. În consecință, este necesar să se precizeze care sunt responsabilitățile și sarcinile specifice care revin părților implicate și să se reglementeze repartizarea costurilor între Comisie și statele membre.

(6)

Comisia și statele membre ar trebui să partajeze răspunderea în ceea ce privește componentele comunitare și naționale ale sistemelor de comunicații și schimb de informații, în conformitate cu principiile prevăzute în Decizia nr. 253/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 de adoptare a unui program de acțiune pentru vamă în Comunitate (Vamă 2007) (6) și având în vedere Decizia nr. 2235/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2002 de adoptare a unui program comunitar pentru îmbunătățirea funcționării sistemelor de impozitare pe piața internă (Programul Fiscalis 2003-2007) (7).

(7)

Pentru a asigura respectarea dispozițiilor prezentei decizii și coerența între diferitele sisteme care urmează a fi create, este necesară instituirea unui sistem de monitorizare.

(8)

Rapoartele întocmite în mod regulat de către statele membre și Comisie ar trebui să furnizeze informații privind stadiul punerii în aplicare a prezentei decizii.

(9)

În vederea creării unui mediu informatizat, este necesară o strânsă cooperare între Comisie, autoritățile vamale și operatorii economici. Pentru a înlesni această cooperare, grupul responsabil cu politica vamală ar trebui să asigure coordonarea activităților necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii. Ar trebui organizate consultări cu operatorii economici, atât la nivel național, cât și la nivel comunitar, în toate etapele de pregătire a activităților menționate anterior.

(10)

Țărilor aderente și țărilor candidate ar trebui să li se permită participarea la aceste activități, în vederea pregătirii pentru aderare.

(11)

Deoarece obiectivul prezentei decizii, și anume crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(12)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (8).

(13)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să prelungească termenele prevăzute la articolul 4 alineatele (2), (3) și (5) din prezenta decizie. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei decizii, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sistemele vamale electronice

Comisia și statele membre elaborează sisteme vamale electronice sigure, integrate, interoperabile și accesibile pentru schimbul de date înscrise în declarațiile vamale, în documentele care însoțesc declarațiile vamale și în certificate, precum și schimbul de alte informații relevante.

Comisia și statele membre furnizează structura și mijloacele necesare operării acestor sisteme vamale electronice.

Articolul 2

Obiective

(1)   Sistemele vamale electronice menționate la articolul 1 sunt proiectate pentru a atinge următoarele obiective:

(a)

facilitarea procedurilor de import și export;

(b)

reducerea costurilor de conformare cu reglementările vamale și a costurilor administrative și diminuarea timpului necesar vămuirii;

(c)

coordonarea unei abordări comune în ceea ce privește controlul mărfurilor;

(d)

contribuirea la asigurarea colectării corecte a tuturor drepturilor vamale și a altor taxe;

(e)

asigurarea furnizării și primirii în mod rapid a informațiilor relevante privind lanțul internațional de aprovizionare;

(f)

asigurarea unui flux continuu de date între administrațiile țărilor exportatoare și importatoare, precum și între autoritățile vamale și operatorii economici, permițând astfel refolosirea datelor introduse în sistem.

Integrarea și evoluția sistemelor vamale electronice sunt proporționale cu obiectivele menționate la primul paragraf.

(2)   Obiectivele enunțate la alineatul (1) primul paragraf se îndeplinesc cel puțin prin următoarele mijloace:

(a)

schimbul armonizat de informații pe baza modelelor de date și a formatelor de mesaje acceptate la nivel internațional;

(b)

reproiectarea procedurilor vamale și a proceselor conexe, în vederea optimizării eficienței și a eficacității acestora, a simplificării lor și a reducerii costurilor de conformare cu reglementările vamale;

(c)

oferirea unei game largi de servicii vamale electronice, care să permită operatorilor economici să interacționeze în același mod cu autoritățile vamale ale oricărui stat membru.

(3)   Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Comunitatea promovează interoperabilitatea sistemelor vamale electronice cu sistemele vamale ale țărilor terțe sau ale organizațiilor internaționale, precum și accesibilitatea sistemelor vamale electronice pentru operatorii economici din țări terțe, în vederea creării unui mediu informatizat la nivel internațional, în măsura în care acest lucru este prevăzut în acorduri internaționale și face obiectul unor mecanisme financiare adecvate.

Articolul 3

Schimbul de date

(1)   Sistemele vamale electronice ale Comunității și ale statelor membre asigură schimbul de date între autoritățile vamale ale statelor membre, precum și între aceste autorități și:

(a)

operatorii economici;

(b)

Comisie;

(c)

alte administrații sau agenții oficiale implicate în circulația internațională a mărfurilor (denumite în continuare „alte administrații sau agenții”).

(2)   Orice dezvăluire sau transmitere de date se face numai cu respectarea strictă a dispozițiilor în vigoare referitoare la protecția datelor, în special a celor prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (9) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (10).

Articolul 4

Sisteme, servicii și termene

(1)   Statele membre, în colaborare cu Comisia, asigură funcționarea următoarelor sisteme vamale electronice, în conformitate cu cerințele și termenele prevăzute de legislația în vigoare:

(a)

sisteme pentru importuri și exporturi, care funcționează în interacțiune cu sistemul pentru tranzit și asigură fluxul continuu de date de la un sistem vamal la altul în interiorul Comunității;

(b)

un sistem de identificare și înregistrare a operatorilor economici, care funcționează în interacțiune cu sistemul operatorilor economici autorizați și permite acestor operatori economici să se înregistreze o singură dată pentru toate contactele cu autoritățile vamale pe întreg teritoriul Comunității, ținând seama de sistemele comunitare sau naționale existente;

(c)

un sistem al procedurii de autorizare, inclusiv desfășurarea procesului de informare și consultare, gestionarea certificatelor pentru operatorii economici autorizați, precum și înregistrarea acestor certificate într-o bază de date care să poată fi accesată de către autoritățile vamale.

(2)   Statele membre, în colaborare cu Comisia, creează și aduc în stare de funcționare portalurile vamale comune care furnizează operatorilor economici informațiile necesare pentru efectuarea tranzacțiilor vamale în toate statele membre, până la 15 februarie 2011.

(3)   Comisia, în colaborare cu statele membre, creează și aduce în stare de funcționare un mediu tarifar integrat care permite conectarea cu alte sisteme ale Comisiei și ale statelor membre referitoare la importuri și exporturi, până la 15 februarie 2013.

(4)   Comisia, în parteneriat cu statele membre, în cadrul grupului responsabil cu politica vamală, evaluează, până la 15 februarie 2011, specificațiile funcționale comune pentru:

(a)

un cadru privind punctele unice de acces, care le permite operatorilor economici să folosească o interfață unică pentru depunerea declarațiilor vamale electronice, chiar și în cazul în care procedura vamală se desfășoară în alt stat membru;

(b)

interfețe electronice pentru operatorii economici, care le permit acestora, chiar și în cazul în care sunt implicate mai multe state membre, să efectueze toate operațiunile vamale pe lângă autoritățile vamale ale statului membru în care sunt stabiliți; și

(c)

servicii cu interfață unică, care asigură fluxul continuu de date între operatorii economici și autoritățile vamale, între autoritățile vamale și Comisie, precum și între autoritățile vamale și alte administrații sau agenții, și care le permit operatorilor economici să furnizeze birourilor vamale toate informațiile necesare pentru vămuirea importurilor sau a exporturilor, inclusiv informațiile solicitate prin reglementări care nu aparțin domeniului vamal.

(5)   În termen de trei ani de la evaluarea pozitivă a specificațiilor funcționale comune menționate la alineatul 4 literele (a) și (b), statele membre, în colaborare cu Comisia, depun eforturi pentru a crea și a aduce în stare de funcționare cadrul pentru punctele unice de acces și interfețele electronice.

(6)   Statele membre și Comisia depun eforturi pentru a crea și a aduce în stare de funcționare cadrul pentru serviciile cu interfață unică. Evaluarea progreselor înregistrate în domeniu este inclusă în rapoartele menționate la articolul 12.

(7)   Comunitatea și statele membre prevăd întreținerea corespunzătoare a sistemelor și a serviciilor menționate în prezentul articol, precum și realizarea îmbunătățirilor necesare.

Articolul 5

Componente și responsabilități

(1)   Sistemele vamale electronice conțin componente comunitare și componente naționale.

(2)   Componentele comunitare ale sistemelor vamale electronice conțin, în special, următoarele:

(a)

studii de fezabilitate conexe și specificații funcționale și tehnice comune ale sistemelor;

(b)

produse și servicii comune, inclusiv sisteme comune de referință necesare care conțin informații vamale și informații conexe;

(c)

servicii ale rețelei comune de comunicații și ale interfeței comune a sistemelor (CCN/CSI) pentru statele membre;

(d)

activitățile de coordonare desfășurate de statele membre și de Comisie pentru punerea în aplicare și operarea sistemelor vamale electronice în cadrul domeniului comunitar comun;

(e)

activitățile de coordonare desfășurate de Comisie pentru punerea în aplicare și operarea sistemelor vamale electronice în cadrul domeniului comunitar extern, cu excepția serviciilor destinate satisfacerii cerințelor naționale.

(3)   Componentele naționale ale sistemelor vamale electronice conțin, în special, următoarele:

(a)

specificațiile funcționale și tehnice ale sistemelor naționale;

(b)

sistemele naționale, inclusiv bazele de date;

(c)

conexiunile în rețea între autoritățile vamale și operatorii economici, precum și între autoritățile vamale și alte administrații sau agenții, în cadrul aceluiași stat membru;

(d)

orice software sau echipament pe care un stat membru îl consideră necesar pentru a asigura funcționarea completă a sistemului.

Articolul 6

Sarcinile care revin Comisiei

Comisia asigură, în special:

(a)

coordonarea activităților referitoare la instalarea, efectuarea testelor de conformitate, desfășurarea, operarea și asigurarea serviciilor-suport pentru componentele comunitare ale sistemelor vamale electronice;

(b)

coordonarea sistemelor și a serviciilor prevăzute în prezenta decizie cu alte proiecte relevante cu privire la guvernarea electronică la nivel comunitar;

(c)

finalizarea sarcinilor care i-au fost conferite în cadrul planului strategic multianual menționat la articolul 8 alineatul (2);

(d)

coordonarea dezvoltării componentelor comunitare și naționale în vederea punerii în aplicare sincronizate a proiectelor;

(e)

coordonarea, la nivel comunitar, a serviciilor vamale electronice și a serviciilor cu interfață unică, în vederea promovării și a punerii în aplicare a acestora la nivel național;

(f)

coordonarea nevoilor de instruire.

Articolul 7

Sarcinile care revin statelor membre

(1)   Statele membre asigură, în special:

(a)

coordonarea activităților referitoare la instalarea, efectuarea testelor de conformitate, desfășurarea, operarea și asigurarea serviciilor-suport pentru componentele naționale ale sistemelor vamale electronice;

(b)

coordonarea sistemelor și a serviciilor prevăzute în prezenta decizie cu alte proiecte relevante cu privire la guvernarea electronică la nivel național;

(c)

finalizarea sarcinilor care le-au fost conferite în cadrul planului strategic multianual menționat la articolul 8 alineatul (2);

(d)

furnizarea periodică de informații Comisiei cu privire la măsurile adoptate pentru a le permite autorităților sau operatorilor economici respectivi să utilizeze pe deplin sistemele vamale electronice;

(e)

promovarea și punerea în aplicare la nivel național a serviciilor vamale electronice și a serviciilor cu interfață unică;

(f)

instruirea necesară a funcționarilor vamali și a altor funcționari cu competențe în domeniu.

(2)   Statele membre estimează și comunică anual Comisiei resursele umane, bugetare și tehnice necesare pentru a respecta dispozițiile articolului 4, precum și planul strategic multianual prevăzut la articolul 8 alineatul (2).

(3)   În cazul în care există riscul ca o acțiune avută în vedere de un stat membru în legătură cu instalarea sau operarea sistemelor vamale electronice să compromită interoperabilitatea sau funcționarea globală a acestor sisteme, respectivul stat membru informează Comisia cu privire la aceasta înainte de a acționa în sensul respectiv.

Articolul 8

Strategie și coordonare

(1)   Comisia, în parteneriat cu statele membre, în cadrul grupului responsabil cu politica vamală, asigură:

(a)

stabilirea strategiilor, a resurselor necesare și a fazelor de dezvoltare;

(b)

coordonarea tuturor activităților legate de sistemele vamale electronice, pentru a asigura folosirea resurselor în cea mai bună și mai eficientă manieră, inclusiv a acelora deja utilizate la nivel național și comunitar;

(c)

coordonarea aspectelor juridice, operaționale, a celor legate de instruire și de dezvoltarea TI, precum și informarea autorităților vamale și a operatorilor economici în legătură cu aceste aspecte;

(d)

coordonarea activităților de punere în aplicare desfășurate de toate părțile implicate;

(e)

respectarea, de către părțile implicate, a termenelor prevăzute la articolul 4.

(2)   Comisia, în parteneriat cu statele membre, în cadrul grupului responsabil cu politica vamală, întocmește și actualizează planul strategic multianual care atribuie sarcini Comisiei și statelor membre.

Articolul 9

Resurse

(1)   În vederea stabilirii, a funcționării și a îmbunătățirii sistemelor vamale electronice în conformitate cu articolul 4, Comunitatea pune la dispoziție resursele umane, bugetare și tehnice necesare pentru componentele comunitare.

(2)   În vederea stabilirii, a funcționării și a îmbunătățirii sistemelor vamale electronice în conformitate cu articolul 4, statele membre pun la dispoziție resursele umane, bugetare și tehnice necesare pentru componentele naționale.

Articolul 10

Dispoziții financiare

(1)   Fără a aduce atingere costurilor care revin țărilor terțe sau organizațiilor internaționale în cadrul articolului 2 alineatul (3), costurile aferente punerii în aplicare a prezentei decizii sunt repartizate între Comunitate și statele membre în conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(2)   Costurile aferente proiectării, achiziției, instalării, funcționării și întreținerii componentelor comunitare, menționate la articolul 5 alineatul (2), în conformitate cu Programul Vamă 2007 stabilit prin Decizia nr. 253/2003/CE și cu oricare alt program ulterior, sunt în sarcina Comunității.

(3)   Costurile aferente instalării și funcționării componentelor naționale, menționate la articolul 5 alineatul (3), inclusiv interfețele cu alte administrații sau agenții și operatori economici, sunt în sarcina statelor membre.

(4)   Statele membre își consolidează cooperarea în scopul diminuării costurilor, dezvoltând modele de repartizare a costurilor și soluții comune.

Articolul 11

Monitorizarea

(1)   Comisia ia toate măsurile necesare pentru a verifica dacă măsurile finanțate din bugetul Comunității sunt executate în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii și dacă rezultatele obținute sunt conforme cu obiectivele stabilite la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf.

(2)   Comisia, în colaborare cu statele membre, în cadrul grupului responsabil cu politica vamală, monitorizează periodic progresele înregistrate de fiecare stat membru și de către Comisie referitoare la respectarea dispozițiilor articolului 4, pentru a determina dacă obiectivele stabilite la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf au fost îndeplinite și în ce mod poate fi îmbunătățită eficacitatea activităților de punere în aplicare a sistemelor vamale electronice.

Articolul 12

Rapoarte

(1)   Statele membre transmit periodic rapoarte Comisiei cu privire la progresele înregistrate în îndeplinirea fiecărei sarcini care le-a fost atribuită în cadrul planului strategic multianual prevăzut la articolul 8 alineatul (2). Acestea informează Comisia cu privire la finalizarea oricăreia dintre aceste sarcini.

(2)   Până la data de 31 martie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport de progres anual, care acoperă perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului anterior. Aceste rapoarte anuale se bazează pe un format stabilit de Comisie în colaborare cu statele membre, în cadrul grupului responsabil cu politica vamală.

(3)   Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia, pe baza rapoartelor anuale menționate la alineatul (2), întocmește un raport de sinteză, care evaluează progresele înregistrate de statele membre și Comisie, în special în privința respectării dispozițiilor articolului 4, precum și eventuala necesitate a unei prorogări a termenelor menționate la articolul 4 alineatele (2), (3) și (5), raport pe care îl transmite părților interesate și grupului responsabil cu politica vamală pentru o examinare mai aprofundată.

(4)   În plus, raportul de sinteză menționat la alineatul (3) conține rezultatele oricăror vizite de monitorizare, în eventualitatea în care acestea au fost efectuate. Raportul conține, de asemenea, rezultatele oricăror altor controale efectuate și poate stabili metodele și criteriile care vor putea fi folosite în oricare altă evaluare ulterioară, în special în privința gradului de interoperabilitate a sistemelor vamale electronice și a modului lor de funcționare.

Articolul 13

Consultarea cu operatorii economici

Comisia și statele membre consultă periodic operatorii economici în toate etapele pregătirii, dezvoltării și punerii în aplicare a sistemelor și a serviciilor menționate la articolul 4.

Comisia și statele membre stabilesc fiecare un mecanism de consultări, care reunește în mod regulat un eșantion reprezentativ al operatorilor economici.

Articolul 14

Țări aderente sau candidate

Comisia informează țările care au fost recunoscute ca țări aderente sau candidate cu privire la pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor și a serviciilor menționate la articolul 4 și permite participarea lor la acestea.

Articolul 15

Măsuri de punere în aplicare

Prorogarea termenelor prevăzute la articolul 4 alineatele (2), (3) și (5) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (2).

Articolul 16

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de către Comitetul Codului Vamal.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 18

Destinatarii

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 15 ianuarie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 318, 23.12.2006, p. 47.

(2)  Avizul Parlamentului European din 12 decembrie 2006 (JO C 317 E, 23.12.2006, p. 74), Poziția comună a Consiliului din 23 iulie 2007 (JO C 242 E, 16.10.2007, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 144, 30.4.2004, p. 65.

(4)  JO C 305, 16.12.2003, p. 1.

(5)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 36, 12.2.2003, p. 1. Decizie modificată prin Decizia nr. 787/2004/CE (JO L 138, 30.4.2004, p. 12).

(7)  JO L 341, 17.12.2002, p. 1. Decizie modificată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004 al Consiliului (JO L 168, 1.5.2004, p. 1).

(8)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(9)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(10)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Top