EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0070(01)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln

OJ L 23, 26.1.2008, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 158 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj

26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/21


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 70/2008/EG

av den 15 januari 2008

om en papperslös miljö för tullen och handeln

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 95 och 135,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och medlemsstaterna har enligt Lissabonagendan utfäst sig att öka konkurrenskraften hos företag som är verksamma i Europa. Enligt Europaparlamentets och rådets beslut 2004/387/EG av den 21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) (3) bör kommissionen och medlemsstaterna tillhandahålla ändamålsenliga, effektiva och kompatibla (interoperabla) informations- och kommunikationssystem för utbyte av information mellan offentliga förvaltningar och gemenskapsmedborgare.

(2)

Den alleuropeiska e-förvaltningsåtgärd som föreskrivs i beslut 2004/387/EG kräver åtgärder för att effektivisera organisationen av tullkontrollerna och säkerställa ett kontinuerligt flöde av data för att göra tullklarerandet mer effektivt, minska den administrativa bördan, bidra till att bekämpa bedrägerier, organiserad brottslighet och terrorism, skydda skatteintressen, skydda immateriella rättigheter och kulturarv, öka säkerheten för varor och skyddet för internationell handel samt förbättra miljö- och konsumentskyddet. Därför är tillhandahållande av informations- och kommunikationsteknik för tulländamål av största intresse.

(3)

I rådets resolution av den 5 december 2003 om en enkel och papperslös miljö för tullen och handeln (4), som följde på kommissionens meddelande om en enkel och papperslös miljö för tullen och handeln, uppmanas kommissionen att i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta en flerårig strategisk plan i syfte att skapa en sammanhängande och kompatibel elektronisk tullmiljö för gemenskapen. Enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5) ska summariska deklarationer inges med hjälp av databehandling och informationsutbyte mellan tullförvaltningar ske elektroniskt, så att tullkontrollerna kan baseras på automatiserade riskanalyssystem.

(4)

Följaktligen måste det fastställas vilka mål som ska uppfyllas när en papperslös miljö för tullen och handeln skapas, liksom strukturen, metoderna och tidsfristerna för detta.

(5)

Kommissionen bör genomföra detta beslut i nära samarbete med medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att närmare ange de berörda parternas respektive ansvarsområden och uppgifter och fastställa hur kostnaderna ska fördelas mellan kommissionen och medlemsstaterna.

(6)

Kommissionen och medlemsstaterna bör dela på ansvaret för gemenskapens delar och nationella delar i systemen för kommunikation och informationsutbyte, i enlighet med principerna i Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2003/EG av den 6 februari 2003 om antagande av ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2007) (6) och med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003–2007) (7).

(7)

För att säkerställa att beslutet följs och att de olika system som ska utvecklas är samstämmiga är det nödvändigt att inrätta en kontrollmekanism.

(8)

Genom regelbundna rapporter från medlemsstaterna och kommissionen bör information ges om hur genomförandet av beslutet fortskrider.

(9)

För att uppnå en papperslös miljö behövs det ett nära samarbete mellan kommissionen, tullförvaltningarna och de ekonomiska aktörerna. För att underlätta detta samarbete bör gruppen för tullpolicyfrågor säkerställa att den verksamhet som är nödvändig för att genomföra detta beslut samordnas. Samråd med ekonomiska aktörer bör ske på både nationell nivå och gemenskapsnivå i alla skeden av förberedandet av denna verksamhet.

(10)

Anslutningsländerna och kandidatländerna bör tillåtas att delta i denna verksamhet som en förberedelse inför en anslutning.

(11)

Eftersom målet för detta beslut, nämligen skapandet av en papperslös miljö för tullen och handeln inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(12)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (8).

(13)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att förlänga de tidsfrister som anges i artikel 4.2, 4.3 och 4.5 i detta beslut. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i detta beslut, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Elektroniska tullsystem

Kommissionen och medlemsstaterna ska inrätta säkra, integrerade, kompatibla och tillgängliga elektroniska tullsystem för utbyte av uppgifter i tulldeklarationer, handlingar som åtföljer tulldeklarationerna, certifikat och utbyte av annan relevant information.

Kommissionen och medlemsstaterna ska tillhandahålla strukturen och medlen för driften av dessa elektroniska tullsystem.

Artikel 2

Mål

1.   De elektroniska tullsystem som avses i artikel 1 ska utformas så att följande mål uppnås:

a)

Underlätta import- och exportförfaranden.

b)

Minska kostnaderna för iakttagande av bestämmelser och administrativa kostnader och påskynda klareringsförfarandet.

c)

Samordna gemensamma metoder för kontroll av varor.

d)

Bidra till ett korrekt uppbärande av alla tullar och andra avgifter.

e)

Säkerställa snabbt utbyte av relevant information om den internationella leveranskedjan.

f)

Möjliggöra ett kontinuerligt flöde av data mellan export- och importländernas myndigheter och mellan tullmyndigheterna och de ekonomiska aktörerna samt återanvändning av data i systemet.

Integreringen och utvecklingen av elektroniska tullsystem ska stå i proportion till de mål som anges i första stycket.

2.   Målen i punkt 1 första stycket ska uppnås på åtminstone följande sätt:

a)

Ett harmoniserat informationsutbyte på grundval av internationellt godkända datamodeller och meddelandeformat.

b)

En omstrukturering av tullförfaranden och tullrelaterade förfaranden, för att optimera deras ändamålsenlighet och effektivitet, för att förenkla dem och för att minska kostnaderna för att följa tullbestämmelserna.

c)

Tillgång för de ekonomiska aktörerna till ett stort urval av elektroniska tulltjänster som gör det möjligt för dem att interagera på ett och samma sätt med tullmyndigheterna i samtliga medlemsstater.

3.   Beträffande punkt 1 ska gemenskapen främja de elektroniska tullsystemens kompatibilitet med tullsystemen i tredjeländer eller internationella organisationer och de elektroniska tullsystemens tillgänglighet för ekonomiska aktörer i tredjeländer, så att en papperslös miljö kan skapas på det internationella planet om detta föreskrivs i internationella avtal och med lämpliga finansiella arrangemang.

Artikel 3

Utbyte av data

1.   Gemenskapens och medlemsstaternas elektroniska tullsystem ska medge utbyte av data mellan medlemsstaternas tullmyndigheter samt mellan dessa myndigheter och

a)

ekonomiska aktörer,

b)

kommissionen,

c)

andra förvaltningar eller offentliga organ som är inblandade i varors internationella rörlighet (nedan kallade andra förvaltningar eller organ).

2.   Allt utlämnande eller meddelande av uppgifter ska fullt ut följa gällande dataskyddsbestämmelser, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10).

Artikel 4

System, tjänster och tidsfrister

1.   Medlemsstaterna ska i samarbete med kommissionen göra följande elektroniska tullsystem klara att tas i drift, i enlighet med de krav och tidsfrister som fastställs i gällande lagstiftning:

a)

Import- och exportsystem som samverkar med transiteringssystemet och möjliggör ett kontinuerligt flöde av data från ett tullsystem till ett annat i hela gemenskapen.

b)

Ett identifierings- och registreringssystem för ekonomiska aktörer i samverkan med de godkända ekonomiska aktörernas system, som gör det möjligt för dessa ekonomiska aktörer att endast göra en enda registrering för alla sina kontakter med tullmyndigheterna i gemenskapen, med hänsyn till befintliga gemenskapssystem eller nationella system.

c)

Ett system för godkännandeförfarandet, inbegripet informations- och samrådsprocessen, hanteringen av certifikaten för de godkända ekonomiska aktörerna och registreringen av dessa certifikat i en databas så att de blir tillgängliga för tullförvaltningarna.

2.   Medlemsstaterna ska i samarbete med kommissionen och senast den 15 februari 2011 upprätta och göra klara att tas i drift gemensamma tullportaler som lämnar de ekonomiska aktörerna den information som erfordras för tulltransaktioner i samtliga medlemsstater.

3.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna och senast den 15 februari 2013 upprätta och göra klar att tas i drift en integrerad tulltaxemiljö som möjliggör anslutning till andra import- och exportrelaterade system inom kommissionen och i medlemsstaterna.

4.   Kommissionen ska i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen och senast den 15 februari 2011 utvärdera de gemensamma funktionella specifikationerna för

a)

en ram för gemensamma anslutningspunkter, så att de ekonomiska aktörerna kan använda ett enda gränssnitt för att inge elektroniska tulldeklarationer, även om tullförfarandet sker i en annan medlemsstat,

b)

elektroniska gränssnitt för ekonomiska aktörer, så att de kan sköta alla tullrelaterade ärenden, även om flera medlemsstater är inblandade, med tullmyndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade, och

c)

en tjänst som innebär att man via en enda kontaktpunkt (single window) möjliggör ett kontinuerligt flöde av data mellan ekonomiska aktörer och tullförvaltningar, mellan tullmyndigheter och kommissionen samt mellan tullförvaltningar och andra förvaltningar eller organ, och ger ekonomiska aktörer möjlighet att lämna alla uppgifter som krävs för import- eller exportklareringar till tullen, inbegripet uppgifter som krävs enligt annan lagstiftning än tullagstiftningen.

5.   Inom tre år efter en positiv utvärdering av de gemensamma funktionella specifikationerna enligt artikel 4 a och b ska medlemsstaterna i samarbete med kommissionen sträva efter att upprätta ramen med de gemensamma anslutningspunkterna och de elektroniska gränssnitten och göra dem klara att tas i drift.

6.   Medlemsstaterna och kommissionen ska sträva efter att upprätta tjänsterna med en enda kontaktpunkt (single window) och göra dem klara att tas i drift. En utvärdering av framstegen på detta område ska ingå i de rapporter som avses i artikel 12.

7.   Gemenskapen och medlemsstaterna ska ombesörja korrekt underhåll och nödvändiga förbättringar av de system och tjänster som avses i denna artikel.

Artikel 5

Delar och ansvar

1.   Elektroniska tullsystem ska bestå av gemenskapsdelar och nationella delar.

2.   Gemenskapens delar i elektroniska tullsystem ska särskilt omfatta

a)

dithörande genomförbarhetsstudier och gemensamma funktionella och tekniska systemspecifikationer,

b)

gemensamma produkter och tjänster, däribland de nödvändiga gemensamma referenssystemen för tulluppgifter och tullrelaterade uppgifter,

c)

tjänster som det gemensamma kommunikationsnätet och det gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI) erbjuder medlemsstaterna,

d)

medlemsstaternas och kommissionens samordnande verksamhet vid genomförande och drift av elektroniska tullsystem inom gemenskapens gemensamma domän,

e)

kommissionens samordnande verksamhet vid genomförande och drift av elektroniska tullsystem inom gemenskapens yttre domän, med undantag för tjänster som är avsedda att uppfylla nationella krav.

3.   De nationella delarna i det elektroniska tullsystemet ska särskilt omfatta

a)

de nationella funktionella och tekniska systemspecifikationerna,

b)

de nationella systemen, däribland databaser,

c)

nätverksanslutningar mellan tullförvaltningar och ekonomiska aktörer och mellan tullförvaltningar och andra förvaltningar eller organ inom samma medlemsstat,

d)

all programvara eller utrustning som en medlemsstat anser krävs för att säkerställa att systemet används fullt ut.

Artikel 6

Kommissionens uppgifter

Kommissionen ska särskilt svara för

a)

samordning av inrättande, prövning av överensstämmelse, införande, drift och underhåll av gemenskapens delar vad avser elektroniska tullsystem,

b)

samordning av de system och tjänster som anges i detta beslut med andra berörda projekt avseende e-förvaltning på gemenskapsnivå,

c)

slutförande av de uppgifter som den har tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan som anges i artikel 8.2,

d)

samordning av utvecklingen av gemenskapens delar och nationella delar i syfte att synkronisera genomförandet av projekt,

e)

samordning på gemenskapsnivå av de elektroniska tulltjänsterna och tjänsterna via en enda kontaktpunkt (single window) i syfte att främja och genomföra dem på nationell nivå,

f)

samordning av utbildningsbehov.

Artikel 7

Medlemsstaternas uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska särskilt svara för

a)

samordning av inrättande, prövning av överensstämmelse, införande, drift och underhåll av nationella delar vad avser elektroniska tullsystem,

b)

samordning av de system och tjänster som anges i detta beslut med andra berörda projekt avseende e-förvaltning på nationell nivå,

c)

slutförande av de uppgifter som de har tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan som anges i artikel 8.2,

d)

regelbunden information till kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att deras respektive förvaltningar eller ekonomiska aktörer ska kunna använda elektroniska tullsystem fullt ut,

e)

främjande och genomförande på nationell nivå av elektroniska tulltjänster och tjänster via en enda kontaktpunkt (single window),

f)

erforderlig utbildning av tulltjänstemän och andra behöriga tjänstemän.

2.   Medlemsstaterna ska årligen uppskatta och informera kommissionen om de personalresurser, budgetmedel och tekniska resurser som behövs för att följa artikel 4 och den fleråriga strategiska plan som anges i artikel 8.2.

3.   Om det finns risk för att en åtgärd som en medlemsstat planerar avseende inrättandet eller driften av elektroniska tullsystem skulle kunna äventyra systemens allmänna kompatibilitet eller funktion, ska medlemsstaten informera kommissionen därom innan en sådan åtgärd vidtas.

Artikel 8

Strategi och samordning

1.   Kommissionen ska i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen säkerställa att

a)

strategier, nödvändiga resurser och utvecklingsetapper fastställs,

b)

all verksamhet avseende elektronisk tull säkerställs så att resurserna, inbegripet de resurser som redan används på nationell nivå och gemenskapsnivå, används på bästa och effektivaste sätt,

c)

rättsliga aspekter och aspekter som rör drift, utbildning och IT-utveckling samordnas liksom tillhandahållandet av information om dessa aspekter till tullmyndigheter och ekonomiska aktörer,

d)

samtliga berörda parters genomförandeåtgärder samordnas,

e)

de tidsfrister som anges i artikel 4 respekteras av samtliga berörda parter.

2.   Kommissionen ska i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen utarbeta och uppdatera en flerårig strategisk plan med en fördelning av uppgifterna till kommissionen och till medlemsstaterna.

Artikel 9

Resurser

1.   Gemenskapen ska tillhandahålla de personalresurser, budgetmedel och tekniska resurser som behövs för gemenskapens delar vid inrättande, drift och förbättringar av elektroniska tullsystem i enlighet med artikel 4.

2.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla de personalresurser, budgetmedel och tekniska resurser som behövs för de nationella delarna vid inrättande, drift och förbättringar av elektroniska tullsystem i enlighet med artikel 4.

Artikel 10

Finansiella bestämmelser

1.   Utan att de kostnader som ska bäras av tredjeländer eller internationella organisationer inom ramen för artikel 2.3 påverkas, ska kostnaderna för genomförandet av detta beslut delas mellan gemenskapen och medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2.   Gemenskapen ska bära kostnaderna för utformning, förvärv, installation, drift och underhåll av gemenskapsdelarna enligt artikel 5.2 i enlighet med Tull 2007-programmet enligt beslut nr 253/2003/EG och eventuella efterföljande program.

3.   Medlemsstaterna ska bära kostnaderna för att inrätta och driva de nationella delarna enligt artikel 5.3, inbegripet gränssnitt med andra förvaltningar eller organ och ekonomiska aktörer.

4.   Medlemsstaterna ska förstärka sitt samarbete för att minimera kostnaderna genom att utveckla modeller för kostnadsfördelning och gemensamma lösningar.

Artikel 11

Kontroll

1.   Kommissionen ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera att åtgärder som finansieras via gemenskapens budget utförs i överensstämmelse med detta beslut och att de erhållna resultaten är förenliga med de mål som anges i artikel 2.1 första stycket.

2.   Kommissionen ska i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen regelbundet övervaka varje enskild medlemsstats och kommissionens framsteg när det gäller efterlevnaden av artikel 4 i syfte att fastställa huruvida målen i artikel 2.1 första stycket har uppnåtts och hur en verksamhet som rör genomförandet av elektroniska tullsystem kan effektiviseras.

Artikel 12

Rapporter

1.   Medlemsstaterna ska regelbundet rapportera till kommissionen om sina framsteg med samtliga uppgifter som de har tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan som avses i artikel 8.2. De ska underrätta kommissionen när en sådan uppgift har slutförts.

2.   Medlemsstaterna ska varje år senast den 31 mars överlämna en årlig lägesrapport avseende perioden 1 januari –31 december föregående år. Dessa årliga rapporter ska grundas på ett format som kommissionen ska fastställa i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen.

3.   Kommissionen ska på grundval av de årliga rapporter som avses i punkt 2 senast den 30 juni varje år upprätta en konsoliderad rapport med en utvärdering av medlemsstaternas och kommissionens framsteg, särskilt vad gäller efterlevnaden av artikel 4, och av det eventuella behovet av en förlängning av de tidsfrister som avses i artikel 4.2, 4.3 och 4.5 samt förelägga rapporten för berörda parter och för tullpolicygruppen för vidare övervägande.

4.   Den konsoliderade rapport som avses i punkt 3 ska dessutom innehålla resultaten av eventuella kontrollbesök. Den ska även innehålla resultatet av andra kontroller samt kan ange de metoder och kriterier som ska användas i en senare utvärdering, särskilt i en utvärdering av i vilken utsträckning de elektroniska tullsystemen är kompatibla och hur de fungerar.

Artikel 13

Samråd med ekonomiska aktörer

Kommissionen och medlemsstaterna ska regelbundet samråda med de ekonomiska aktörerna i alla skeden av förberedandet, utvecklingen och införandet av de system och tjänster som anges i artikel 4.

Kommissionen och medlemsstaterna ska var för sig inrätta en samrådsmekanism som regelbundet för samman ett representativt urval av ekonomiska aktörer.

Artikel 14

Anslutnings- eller kandidatländer

Kommissionen ska underrätta de länder som har erkänts som anslutnings- eller kandidatländer om förberedandet, utvecklingen och införandet av de system och tjänster som anges i artikel 4 och ska låta dem delta häri.

Artikel 15

Genomförandeåtgärder

Förlängning av de tidsfrister som anges i artikel 4.2, 4.3 och 4.5 ska ske i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.2.

Artikel 16

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av tullkodexkommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 15 januari 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 318, 23.12.2006, s. 47.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 12 december 2006 (EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 74), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 juli 2007 (EUT C 242 E, 16.10.2007, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 december 2007 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  EUT L 144, 30.4.2004, s. 65. Rättat i EUT L 181, 18.5.2004, s. 25.

(4)  EUT C 305, 16.12.2003, s. 1.

(5)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 36, 12.2.2003, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 787/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 12).

(7)  EGT L 341, 17.12.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

(8)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top