EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0070(01)

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 70/2008/EB dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos

OJ L 23, 26.1.2008, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 158 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj

26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/21


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 70/2008/EB

2008 m. sausio 15 d.

dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 ir 135 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Bendrija ir valstybės narės pagal Lisabonos darbotvarkę įsipareigojo didinti Europoje veikiančių bendrovių konkurencingumą. Pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2004/387/EB dėl suderinto paneuropinių e. valdžios paslaugų teikimo valstybės valdymo institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams (IDABC) (3) Komisija ir valstybės narės turėtų įdiegti efektyvias, veiksmingas ir sąveikias informacines bei ryšių sistemas, skirtas informacijos mainams tarp viešojo administravimo institucijų ir Bendrijos piliečių.

(2)

Tam, kad galėtų būti teikiamos Sprendime 2004/387/EB numatytos paneuropinės e. valdžios paslaugos, reikia imtis priemonių veiksmingiau organizuoti muitinį tikrinimą ir užtikrinti nenutrūkstamą duomenų srautą, kas padidintų muitinio įforminimo veiksmingumą, sumažintų administracinio darbo krūvį, padėtų kovoti su sukčiavimu, organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, gintų finansinius interesus, apsaugotų intelektinę nuosavybę ir kultūros paveldą, didintų prekių saugą bei tarptautinės prekybos saugumą ir gerintų sveikatos bei aplinkos apsaugą. Siekiant šių tikslų, ypač svarbu, kad būtų sudarytos sąlygos muitinės reikmėms naudoti informacijos ir ryšių technologijas (IRT).

(3)

2003 m. gruodžio 5 d. Tarybos rezoliucijoje dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos kūrimo (4), kuri buvo priimta pasirėmus Komisijos komunikatu dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos, Komisija paraginta, artimai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, parengti daugiametį strateginį planą, kaip sukurti suderintą ir sąveikią Bendrijos muitinių elektroninę aplinką. 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (5), reikalaujama naudoti technines duomenų apdorojimo priemones pateikiant bendrąsias deklaracijas ir muitinių administracijoms vykdant elektroninius duomenų mainus, kad muitinis tikrinimas galėtų būti grindžiamas automatinių rizikos analizės sistemų naudojimu.

(4)

Todėl kuriant nepopierinę muitinės ir verslo aplinką būtina nustatyti siektinus tikslus bei šių darbų struktūrą, priemones ir terminus.

(5)

Komisija turėtų įgyvendinti šį sprendimą glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Todėl būtina apibrėžti atitinkamų šalių pareigas bei užduotis ir nustatyti, kaip Komisija ir valstybės narės pasidalys išlaidas.

(6)

Komisija ir valstybės narės turėtų pasidalyti atsakomybę už ryšių ir informacijos mainų sistemų Bendrijos ir nacionalinius komponentus, vadovaudamosi principais, išdėstytais 2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 253/2003/EB, nustatančiame muitinių veiksmų programą Bendrijoje (Muitinė 2007) (6), ir atsižvelgdamos į 2002 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2235/2002, patvirtinantį Bendrijos programą mokesčių sistemų veikimui vidaus rinkoje pagerinti (2003–2007 m. Fiscalis programa) (7).

(7)

Siekiant užtikrinti šio sprendimo vykdymą ir skirtingų sistemų, kurios turės būti sukurtos, suderinamumą, būtina sukurti stebėsenos mechanizmą.

(8)

Valstybės narės ir Komisija turėtų reguliariai teikti ataskaitas apie įgyvendinant šį sprendimą padarytą pažangą.

(9)

Nepopierinei aplinkai sukurti reikia glaudaus Komisijos, muitinių ir ekonominių operacijų vykdytojų bendradarbiavimo. Kad bendradarbiauti būtų lengviau, Muitų politikos grupė turėtų užtikrinti šiam sprendimui įgyvendinti būtinų veiksmų koordinavimą. Vykdant visus šių veiksmų parengimo etapus turėtų būti nacionaliniu ir Bendrijos lygiu konsultuojamasi su ekonominių operacijų vykdytojais.

(10)

Stojančioms šalims ir šalims kandidatėms turėtų būti leidžiama dalyvauti šiuose veiksmuose siekiant, kad jos pasirengtų stojimui.

(11)

Kadangi šio sprendimo tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti, t.y. sukurti nepopierinę muitinės ir verslo aplinką, ir kadangi šio tikslo dėl jo masto ir poveikio būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(12)

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (8).

(13)

Komisijai visų pirma turėtų būti suteikti įgaliojimai pratęsti šio sprendimo 4 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse numatytus terminus. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies keisti neesmines šio sprendimo nuostatas, jos turi būti tvirtinamos taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Elektroninės muitinės sistemos

Komisija ir valstybės narės diegia saugias, integruotas, sąveikias ir prieinamas elektronines muitinės sistemas, skirtas duomenų, nurodomų muitinės deklaracijose, kartu su muitinės deklaracijomis pateikiamuose dokumentuose, sertifikatuose ir kitos atitinkamos informacijos mainams.

Komisija ir valstybės narės sukuria struktūrą ir suteikia priemones, kurių reikia, kad šios elektroninės muitinės sistemos galėtų veikti.

2 straipsnis

Tikslai

1.   1 straipsnyje nurodytos elektroninės muitinės sistemos kuriamos siekiant šių tikslų:

a)

supaprastinti importo ir eksporto procedūras;

b)

sumažinti nustatytų reikalavimų laikymosi bei administracinio darbo išlaidas ir sutrumpinti muitinės formalumams atlikti reikalingą laiką;

c)

koordinuoti bendro požiūrio taikymą prekių tikrinimo srityje;

d)

padėti užtikrinti tinkamą visų muitų ir kitų mokesčių surinkimą;

e)

užtikrinti greitą svarbios informacijos, susijusios su tarptautine tiekimo grandine, teikimą ir gavimą;

f)

sudaryti galimybes šalių eksportuotojų ir importuotojų administracijoms, taip pat muitinėms ir ekonominių operacijų vykdytojams nuolatos vykdyti tarpusavio duomenų mainus, leidžiančius pakartotinai panaudoti į sistemą jau įvestus duomenis.

Elektroninių muitinės sistemų integracija ir raida turi atitikti pirmoje pastraipoje nustatytus tikslus.

2.   1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytų tikslų, be kita ko, siekiama šiomis priemonėmis:

a)

suderintai keičiantis informacija remiantis tarptautiniu lygiu pripažintais duomenų modeliais ir pranešimų formatais;

b)

pertvarkant muitinėse vykdomus ir su muitinių veikla susijusius procesus siekiant optimalaus jų našumo ir veiksmingumo, šių procesų supaprastinimo, muitinės nustatytų reikalavimų laikymosi išlaidų sumažinimo;

c)

siūlant ekonominių operacijų vykdytojams platų elektroninių muitinės paslaugų asortimentą, sudarantį jiems galimybes tokiu pačiu būdu bendrauti su bet kurios valstybės narės muitine.

3.   Kai tai numatyta tarptautiniuose susitarimuose ir taikomos tinkamos finansinės priemonės, Bendrija, taikant 1 dalį, skatina elektroninių muitinės sistemų sąveikumą su trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų muitinės sistemomis ir šių sistemų prieinamumą trečiųjų šalių ekonominių operacijų vykdytojams ir taip prisideda prie tarptautinio lygio nepopierinės aplinkos kūrimo.

3 straipsnis

Duomenų mainai

1.   Bendrijos ir valstybių narių elektroninės muitinės sistemos sudaro sąlygas valstybių narių muitinėms vykdyti duomenų mainus tarpusavyje ir su:

a)

ekonominių operacijų vykdytojais;

b)

Komisija;

c)

kitomis su tarptautiniu prekių gabenimu susijusiomis administracijomis ar oficialiomis institucijomis (toliau – kitos administracijos ar institucijos).

2.   Atskleidžiant ar perduodant duomenis turi būti griežtai laikomasi galiojančių duomenų apsaugos nuostatų, visų pirma – 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (9) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (10).

4 straipsnis

Sistemos, paslaugos ir terminai

1.   Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, įdiegia toliau nurodytas elektronines muitinės sistemas, laikydamosi galiojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir terminų:

a)

importo ir eksporto sistemas, sąveikias su tranzito sistema ir sudarančias sąlygas nenutrūkstamam duomenų srautui tarp tokių muitinės sistemų visoje Bendrijoje;

b)

ekonominių operacijų vykdytojų identifikavimo ir registravimo sistemą, sąveikią su įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų sistema ir sudarančią jiems sąlygas bendrauti su visos Bendrijos muitinėmis užsiregistravus tik vieną kartą, kuri būtų kuriama įvertinus esamas Bendrijos ar nacionalines sistemas;

c)

sistemą, sudarančią sąlygas taikyti įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso suteikimo procedūrą, kuri apimtų informavimo ir konsultavimo procesą, įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų sertifikatų valdymą ir šių subjektų įregistravimą duomenų bazėje, prie kurios turi prieigą muitinės administracijos.

2.   Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, iki 2011 m. vasario 15 d. sukuria ir įdiegia bendrus muitinės portalus, per kuriuos ekonominių operacijų vykdytojams teikiama informacija, reikalinga muitinės prižiūrimoms operacijoms vykdyti visose valstybėse narėse.

3.   Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, iki 2013 m. vasario 15 d. sukuria ir įdiegia integruoto tarifo terpę, sudarančią sąlygas prisijungti prie kitų Komisijos ir valstybių narių sistemų, susijusių su importu ir eksportu.

4.   Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Muitų politikos grupėje iki 2011 m. vasario 15 d. įvertina bendras funkcines specifikacijas, parengtas:

a)

vieno prieigos taško sistemoms, kurios sudaro galimybes ekonominių operacijų vykdytojams pasinaudojus viena ir ta pačia sąsaja pateikti elektronines muitinės deklaracijas ir tada, kai muitinės procedūra atliekama kitoje valstybėje narėje;

b)

ekonominių operacijų vykdytojams skirtoms elektroninėms sąsajoms, kurios sudarytų jiems galimybę atlikti visus su muitinės funkcijomis susijusius formalumus per valstybės narės, kurioje jie įsteigti, muitinę, net ir tada, kai atliekant tokius formalumus turėtų dalyvauti kelios valstybės narės; ir

c)

„vieno langelio“ paslaugoms, sudarančioms sąlygas nenutrūkstamiems duomenų srautams tarp ekonominių operacijų vykdytojų bei muitinių, tarp muitinių bei Komisijos ir tarp muitinių bei kitų administracijų ir institucijų, ir duodančioms galimybę ekonominių operacijų vykdytojams pateikti muitinei visą importo ar eksporto formalumams atlikti būtiną informaciją, įskaitant informaciją, reikalaujamą ne pagal muitų teisės aktus.

5.   Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, siekia per trejus metus nuo teigiamo 4 dalies a ir b punktuose nurodytų bendrų funkcinių specifikacijų įvertinimo sukurti ir įdiegti vieno prieigos taško sistemas ir elektronines sąsajas.

6.   Valstybės narės ir Komisija siekia sukurti ir įdiegti „vieno langelio“ paslaugų sistemas. Šioje srityje pasiektos pažangos įvertinimas įtraukiamas į 12 straipsnyje nurodytas ataskaitas.

7.   Bendrija ir valstybės narės deramai prižiūri ir prireikus tobulina šiame straipsnyje nurodytas sistemas ir paslaugas.

5 straipsnis

Komponentai ir atsakomybė

1.   Elektronines muitinės sistemas sudaro Bendrijos komponentai ir nacionaliniai komponentai.

2.   Elektroninių muitinės sistemų Bendrijos komponentais visų pirma laikomi:

a)

su sistemomis susijusios galimybių studijos ir bendros funkcinės bei techninės sistemų specifikacijos;

b)

bendri produktai ir paslaugos, įskaitant būtinas bendras muitinės normatyvinės informacijos ir su muitinės veikla susijusios informacijos sistemas;

c)

valstybėms narėms teikiamos bendrojo ryšių tinklo ir bendrosios sistemų sąsajos (CCN/CSI) paslaugos;

d)

valstybių narių ir Komisijos įgyvendinamos koordinavimo priemonės, kai jos įgyvendinamos ir veikla vykdoma Bendrijos bendrojoje srityje;

e)

Komisijos įgyvendinamos koordinavimo priemonės, kai jos įgyvendinamos ir veikla vykdoma Bendrijos išorinėje srityje, išskyrus nacionaliniams poreikiams tenkinti skirtas paslaugas.

3.   Elektroninių muitinės sistemų nacionaliniais komponentais visų pirma laikomi:

a)

nacionalinės funkcinės ir techninės sistemų specifikacijos;

b)

nacionalinės sistemos, įskaitant duomenų bazes;

c)

tinklo sujungimai tarp muitinės administracijų bei ekonominių operacijų vykdytojų ir tarp muitinės administracijų bei kitų administracijų ar institucijų, veikiančių toje pačioje valstybėje narėje;

d)

visa programinė įranga arba įrenginiai, valstybės narės nuomone, būtini visapusiškam tinkamam sistemos naudojimui užtikrinti.

6 straipsnis

Komisijos užduotys

Komisija visų pirma užtikrina:

a)

elektroninių muitinės sistemų Bendrijos komponentų kūrimo, tinkamumo tikrinimo, diegimo, eksploatacijos ir priežiūros koordinavimą;

b)

šiame sprendime numatytų sistemų bei paslaugų ir kitų atitinkamų su e. valdžios iniciatyva susijusių projektų koordinavimą Bendrijos lygiu;

c)

8 straipsnio 2 dalyje numatytame daugiamečiame strateginiame plane jai paskirtų užduočių vykdymą;

d)

Bendrijos ir nacionalinių komponentų kūrimo koordinavimą reikalingą sinchroniškam projektų įgyvendinimui;

e)

elektroninių muitinės paslaugų ir „vieno langelio“ paslaugų koordinavimą Bendrijos lygiu, susijusį su jų propagavimu ir įgyvendinimu nacionaliniu lygiu;

f)

mokymo poreikių koordinavimą.

7 straipsnis

Valstybių narių užduotys

1.   Valstybės narės visų pirma užtikrina:

a)

elektroninių muitinės sistemų nacionalinių komponentų kūrimo, tinkamumo tikrinimo, diegimo, eksploatacijos ir priežiūros koordinavimą;

b)

šiame sprendime numatytų sistemų bei paslaugų ir kitų atitinkamų su e. valdžios iniciatyva susijusių projektų koordinavimą nacionaliniu lygiu;

c)

8 straipsnio 2 dalyje numatytame daugiamečiame strateginiame plane joms paskirtų užduočių vykdymą;

d)

reguliarų Komisijos informavimą apie priemones, kurių jos ėmėsi, sudarydamos sąlygas atitinkamoms savo valdžios institucijoms arba ekonominių operacijų vykdytojams visapusiškai naudotis elektroninėmis muitinės sistemomis;

e)

elektroninių muitinės paslaugų ir „vieno langelio“ paslaugų propagavimą bei įgyvendinimą nacionaliniu lygiu;

f)

būtiną muitinės pareigūnų ir kitų kompetentingų pareigūnų mokymą.

2.   Valstybės narės įvertina ir kasmet praneša Komisijai, kiek žmogiškųjų, biudžeto ir techninių išteklių reikia 4 straipsniui ir 8 straipsnio 2 dalyje numatytam daugiamečiam strateginiam planui įgyvendinti.

3.   Kilus rizikai, kad valstybės narės numatytos priemonės, susijusios su elektroninių muitinės sistemų kūrimu ar eksploatacija, gali pakenkti bendram sistemos sąveikumui arba veikimui, valstybė narė prieš jų imdamasi apie tai praneša Komisijai.

8 straipsnis

Strategija ir koordinavimas

1.   Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Muitų politikos grupėje užtikrina:

a)

strategijų, reikalingų išteklių ir kūrimo etapų nustatymą;

b)

visų su elektroninės muitinės iniciatyva susijusių priemonių koordinavimą siekiant užtikrinti, kad ištekliai, įskaitant jau naudojamus nacionaliniu ir Bendrijos lygiu, būtų naudojami geriausiai ir veiksmingiausiai;

c)

teisinių, veiklos, mokymo ir informacinių technologijų kūrimo aspektų koordinavimą, taip pat muitinių ir ekonominių operacijų vykdytojų informavimą apie tuos aspektus;

d)

visų suinteresuotų šalių vykdomų įgyvendinimo priemonių koordinavimą;

e)

kad suinteresuotos šalys laikytųsi 4 straipsnyje numatytų terminų.

2.   Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Muitų politikos grupėje parengia ir nuolat atnaujina daugiametį strateginį planą, kuriame paskirstomos užduotys Komisijai ir valstybėms narėms.

9 straipsnis

Ištekliai

1.   Siekdama, kad vadovaujantis 4 straipsniu būtų sukurtos, eksploatuojamos ir tobulinamos elektroninės muitinės sistemos, Bendrija skiria Bendrijos komponentams reikalingus žmogiškuosius, biudžeto ir techninius išteklius.

2.   Siekdamos, kad vadovaujantis 4 straipsniu būtų sukurtos, eksploatuojamos ir tobulinamos elektroninės muitinės sistemos, valstybės narės skiria nacionaliniams komponentams reikalingus žmogiškuosius, biudžeto ir techninius išteklius.

10 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Šio sprendimo įgyvendinimo išlaidos, išskyrus išlaidas, kurias pagal 2 straipsnio 3 dalį turi padengti trečiosios šalys ar tarptautinės organizacijos, padalijamos tarp Bendrijos ir valstybių narių vadovaujantis 2 ir 3 dalimis.

2.   Bendrija padengia išlaidas, susijusias su 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų Bendrijos komponentų projektavimu, įsigijimu, įdiegimu, eksploatacija ir priežiūra, pagal programą „Muitinė 2007“, vykdomą vadovaujantis Sprendime Nr. 253/2003/EB išdėstyta ir bet kuria ją pakeisiančia programa.

3.   Valstybės narės padengia išlaidas, susijusias su 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų nacionalinių komponentų, įskaitant sąsajas su kitomis administracijomis ar institucijomis ir ekonominių operacijų vykdytojais, kūrimu ir eksploatacija.

4.   Valstybės narės stiprina tarpusavio bendradarbiavimą, siekdamos sumažinti išlaidas: kuria išlaidų pasidalijimo modelius ir ieško bendrų sprendimų.

11 straipsnis

Stebėsena

1.   Komisija imasi visų būtinų priemonių, kad patikrintų, ar iš Bendrijos biudžeto finansuojamos priemonės vykdomos laikantis šio sprendimo ir ar gauti rezultatai atitinka šio sprendimo 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytus tikslus.

2.   Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Muitų politikos grupėje nuolat stebi kiekvienos valstybės narės ir Komisijos pasiektą pažangą įgyvendinant 4 straipsnį, siekdama nustatyti, ar pasiekti 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatyti tikslai, ir rasti būdų, kaip padidinti su elektroninių muitinės sistemų kūrimu susijusių priemonių veiksmingumą.

12 straipsnis

Ataskaitos

1.   Valstybės narės reguliariai teikia Komisijai ataskaitas apie pažangą, pasiektą vykdant kiekvieną daugiamečio strateginio plano 8 straipsnio 2 dalyje joms paskirtą užduotį. Įvykdžiusios kurią nors iš tų užduočių, jos apie tai praneša Komisijai.

2.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai metinę pažangos ataskaitą už laikotarpį nuo praėjusių metų sausio 1 d.–gruodžio 31 d. Šių metinių ataskaitų forma turi atitikti Komisijos, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis Muitų politikos grupėje nustatytą formą.

3.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d. Komisija, remdamasi 2 dalyje nurodytomis metinėmis ataskaitomis, parengia suvestinę ataskaitą, kurioje įvertinama valstybių narių ir Komisijos pasiekta pažanga, visų pirma – įgyvendinant 4 straipsnį, ir galimas poreikis pratęsti 4 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyje nurodytus terminus, bei pateikia ją toliau svarstyti suinteresuotoms šalims ir Muitų politikos grupei.

4.   Be to, 3 dalyje nurodytoje suvestinėje ataskaitoje nurodomi galimų stebėsenos vizitų, kurie galėjo būti surengti, rezultatai. Joje taip pat nurodomi kitų galimų patikrinimų rezultatai ir gali būti nustatyti metodai bei kriterijai, kuriais bus galima naudotis atliekant vėlesnius patikrinimus, visų pirma – vertinant elektroninių muitinės sistemų sąveikumo lygį ir veikimą.

13 straipsnis

Konsultacijos su ekonominių operacijų vykdytojais

Komisija ir valstybės narės reguliariai konsultuojasi su ekonominių operacijų vykdytojais, įgyvendindamos visus 4 straipsnyje nurodytus sistemų ir paslaugų projektavimo, kūrimo ir diegimo etapus.

Komisija ir kiekviena valstybė narė sukuria konsultacijų mechanizmus, kuriuos naudojant reguliariai susitikinėja reprezentatyvi atrinktų ekonominių operacijų vykdytojų grupė.

14 straipsnis

Stojančiosios šalys ar šalys kandidatės

Komisija informuoja šalis, kurios yra pripažintos stojančiomis šalimis arba šalimis kandidatėmis, apie 4 straipsnyje numatytų sistemų ir paslaugų projektavimą, kūrimą bei diegimą ir sudaro joms galimybes dalyvauti įgyvendinant šiuos etapus.

15 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

4 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nustatyti terminai pratęsiami taikant 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

16 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

18 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. sausio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 318, 2006 12 23, p. 47.

(2)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 317 E, 2006 12 23, p. 74), 2007 m. liepos 23 d. Tarybos bendroji pozicija (OJ C 242 E, 2007 10 16, p. 1) ir 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 144, 2004 4 30, p. 65.

(4)  OL C 305, 2003 12 16, p. 1.

(5)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(6)  OL L 36, 2003 2 12, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu (EB) Nr. 787/2004 (OL L 138, 2004 4 30, p. 12).

(7)  OL L 341, 2002 12 17, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1).

(8)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(9)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(10)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Top