EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1745

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1745, annettu 13 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä ja muuttamisesta siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä, vedyn jakelusta maantieliikennettä varten ja maakaasun jakelusta maantie- ja vesiliikennettä varten sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/674 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 268, 22.10.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1745/oj

22.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 268/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1745,

annettu 13 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä ja muuttamisesta siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä, vedyn jakelusta maantieliikennettä varten ja maakaasun jakelusta maantie- ja vesiliikennettä varten sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/674 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 14 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 11 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission standardointitoimien tarkoituksena on varmistaa, että lataus- ja tankkauspisteiden yhteentoimivuutta koskevat tekniset eritelmät määritetään eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa yksilöimällä tarvittavat tekniset eritelmät ottaen huomioon olemassa olevat eurooppalaiset standardit ja asiaan liittyvät kansainväliset standardointitoimet.

(2)

Euroopan komissio pyysi (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (3) 10 artiklan 1 kohdan nojalla Euroopan standardointikomiteaa (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomiteaa (Cenelec) laatimaan ja hyväksymään asianmukaisia eurooppalaisia standardeja tai muuttamaan olemassa olevia eurooppalaisia standardeja, jotka koskevat sähkön jakelua maantie-, meri- ja sisävesiliikennettä varten, vedyn jakelua maantieliikennettä varten sekä maakaasun, myös biometaanin, jakelua maantie-, meri- ja sisävesiliikennettä varten.

(3)

Euroopan teollisuus on hyväksynyt CENin ja Cenelecin laatimat standardit, jotta voidaan varmistaa eri polttoaineita käyttävien ajoneuvojen ja alusten liikkuminen kaikkialla unionissa. CEN ja Cenelec suosittelivat komissiolle, että nämä standardit otetaan osaksi unionin oikeudellista kehystä. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II mainittuja teknisiä eritelmiä olisi täydennettävä tai muutettava.

(4)

Tämän delegoidun asetuksen yhteydessä ”yhteentoimivuutta” koskevat säännökset liittyvät yksinomaan lataus- ja tankkausasemien valmiuteen jaella energiaa, joka on yhteensopivaa kaikkien ajoneuvoteknologioiden kanssa, jotta voidaan mahdollistaa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen saumaton käyttö kaikkialla EU:ssa.

(5)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan L-luokan moottoriajoneuvoille tarkoitettuihin latauspisteisiin. Kyseisiin latauspisteisiin olisi sovellettava standardia EN 62196-2 ”Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories” ja standardia IEC 60884-1 ”Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements”. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 1.5 kohtaa olisi täydennettävä.

(6)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan sisävesialusten maasähkönsyöttöön. Kyseiseen sähkönsyöttöön olisi sovellettava standardia EN 15869-2 ”Inland navigation vessels – Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz – Part 2: Onshore unit, safety requirements (in process of being amended to increase amperage from 63 to 125)” ja standardia EN 16840 ”Inland navigation vessels – Electrical shore connection, three phase current 400 V, at least 250 A, 50 Hz”. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 1.8 kohtaa olisi täydennettävä.

(7)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan paineistetun maakaasun (CNG) tankkausasemiin. Eurooppalainen standardi EN ISO 16923 ”Natural gas fuelling stations – CNG stations for fuelling vehicles” kattaa ajoneuvojen tankkaamiseen tarkoitettujen paineistetun maakaasun tankkausasemien suunnittelun, rakentamisen, toiminnan, tarkastukset ja huollon, mukaan lukien näiden asemien turva- ja valvontalaitteet ja muut laitteet. Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan myös niihin tankkausasemien osiin, joissa maakaasu on kaasumaisessa muodossa ja joissa jaellaan nesteytetystä maakaasusta saatua paineistettua maakaasua (L-CNG) standardin EN ISO 16924 mukaisesti. Sitä sovelletaan myös biometaaniin, jalostettuun kivihiilikerrostumametaaniin (CBM) ja nesteytetyn maakaasun höyrystämisestä (paikan päällä tai muualla) saatavaan kaasuun. Näitä standardin EN ISO 16923 osia, joilla varmistetaan paineistetun maakaasun tankkausasemien ja ajoneuvojen yhteentoimivuus, olisi sovellettava paineistetun maakaasun tankkauspisteisiin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 3.4 kohtaa olisi täydennettävä.

(8)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan nesteytetyn maakaasun (LNG) tankkausasemiin. Eurooppalaisen standardin EN ISO 16924 ”Natural gas fuelling stations – LNG stations for fuelling vehicles” nykyinen versio kattaa ajoneuvojen tankkaamiseen tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkausasemien suunnittelun, rakentamisen, toiminnan, huollon ja tarkastukset, mukaan lukien näiden asemien turva- ja valvontalaitteet ja muut laitteet. Tässä eurooppalaisessa standardissa annetaan myös sellaisten tankkausasemien suunnittelua, rakentamista, toimintaa, huoltoa ja tarkastuksia koskevat eritelmät, joissa nesteytettyä maakaasua käytetään paikan päällä lähteenä ajoneuvoihin tankattavalle paineistetulle maakaasulle (L-CNG-tankkausasemat), mukaan lukien näiden asemien turva- ja valvontalaitteet sekä L-CNG-erityislaitteet. Eurooppalainen standardi kattaa tankkausasemat, joilla on seuraavat ominaispiirteet: yksityinen pääsy; yleinen pääsy (itsepalvelu tai avustettu); jakelu mittarin kanssa ja ilman; tankkausasemat, joissa on kiinteä LNG-varasto; tankkausasemat, joissa on siirrettävä LNG-varasto. Eurooppalaisen standardin EN ISO 12617 ”Road vehicles – Liquefied natural gas (LNG) refuelling connector –3,1 MPa connector” nykyisessä versiossa määritellään nesteytetyn maakaasun tankkaussuuttimet ja -liittimet, jotka on rakennettu kokonaan uusista ja käyttämättömistä osista ja materiaaleista nesteytettyä maakaasua käyttäviä maantieajoneuvoja varten. Nesteytetyn maakaasun tankkausliittimet koostuvat tapauksen mukaan liittimestä ja sen suojatulpasta (ajoneuvossa) ja suuttimesta. Mainittua eurooppalaista standardia sovelletaan ainoastaan laitteisiin, joiden suunniteltu suurin käyttöpaine on 3,4 MPa (34 bar), joissa käytetään nesteytettyä maakaasua ajoneuvojen polttoaineena ja joissa on standardoidut liitinosat. Näitä standardin EN ISO 16924 osia, joilla varmistetaan nesteytetyn maakaasun tankkausasemien yhteentoimivuus, ja standardin EN ISO 12617 osia, joissa määritellään liitinten eritelmät, olisi sovellettava nesteytetyn maakaasun tankkauspisteisiin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 3.2 kohtaa olisi täydennettävä.

(9)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan sisävesi- tai merialuksille tarkoitettuihin tankkauspisteisiin. Eurooppalaisessa standardissa EN ISO 20519 ”Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels” erotellaan meri- ja sisävesialusten tankkauspisteet. Merialuksille tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden, jotka eivät kuulu nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevan kansainvälisen säännöstön (IGC-säännöstö) piiriin, olisi oltava standardin EN ISO 20519 mukaisia. Sisävesialuksille tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden olisi oltava standardin EN ISO 20519 (osat 5.3–5.7) mukaisia ainoastaan yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Eurooppalaista standardia EN ISO 20519 olisi sovellettava merialusten tankkauspisteisiin ja samaa eurooppalaista standardia (osia 5.3–5.7) olisi sovellettava sisävesialusten tankkauspisteisiin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 3.1 kohtaa olisi täydennettävä.

(10)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardista, jota suositellaan sovellettavan kaasumaisen vedyn tankkauspisteisin ja tankkauskäytäntöihin. Eurooppalaisen standardin EN 17127 ”Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols” nykyinen versio kattaa ajoneuvojen tankkaamiseen tarkoitettujen kaasumaisen vedyn tankkausasemien suunnittelun, rakentamisen, toiminnan, tarkastusten ja huollon yhteentoimivuuden. Standardissa EN 17127 kuvailtuja yhteentoimivuusvaatimuksia olisi sovellettava vetytankkauspisteisiin, ja samaa eurooppalaista standardia olisi sovellettava asiaan liittyviin tankkauskäytäntöihin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 2.1 ja 2.3 kohtaa olisi muutettava.

(11)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardista, jota suositellaan sovellettavan vetytankkauspisteistä maantieajoneuvoille jaeltavan vedyn laatuominaisuuksien määrittelyyn. Eurooppalaisen standardin EN 17124 ”Hydrogen fuel – Product specification and quality assurance – Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles” nykyinen versio kattaa vetypolttoaineen laatuominaisuudet ja vastaavan laadunvarmistuksen, jotta voidaan varmistaa sen vetytuotteen yhdenmukaisuus, jota jaellaan käytettäväksi protoninvaihtokalvopolttokennoa (PEM-polttokennoa) hyödyntävissä maantieajoneuvojärjestelmissä. Eurooppalaista standardia EN 17124, jossa määritellään vetytankkauspisteissä jaeltavan vedyn laatuominaisuudet, olisi sovellettava. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 2.2 kohtaa olisi muutettava.

(12)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle, että eurooppalaista standardia EN ISO 17268 ”Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices” suositellaan sovellettavan liittimiin, joita käytetään kaasumaisen vedyn tankkauksessa moottoriajoneuvoihin. Siksi on tärkeää saattaa päätökseen standardin EN ISO 17268 mukainen kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen liittimien sertifiointiprosessi. Kun prosessi on saatettu päätökseen, kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen liittimien olisi oltava standardin EN ISO 17268 mukaisia. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 2.4 kohtaa olisi muutettava.

(13)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle, että eurooppalaista standardia EN ISO 14469 ”Road vehicles – Compressed natural gas (CNG) refuelling connector” olisi sovellettava paineistetun maakaasun liittimiin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 3.3 kohtaa olisi muutettava.

(14)

Tämän komission delegoidun asetuksen aiheena olevista eurooppalaisista standardeista kuultiin kestävän liikenteen foorumin asiantuntijaryhmää ja Reinin navigaation keskuskomissiota (CCNR), jotka antoivat niistä lausuntonsa.

(15)

Komission pitäisi täydentää ja muuttaa direktiiviä 2014/94/EU viitaten CENin ja Cenelecin laatimiin eurooppalaisiin standardeihin.

(16)

Kun direktiivin 2014/94/EU liitteessä II määritettyjä uusia teknisiä eritelmiä on määrä vahvistaa, päivittää tai täydentää komission delegoiduilla asetuksilla, on sovellettava 24 kuukauden siirtymäkautta.

(17)

Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon eräiden jäsenvaltioiden pyynnöstä tehdyt päivitykset, jotka koskevat L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteitä, sisävesialusten maasähkönsyöttöä ja vesiliikenteen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteitä, sekä maakaasun ja vedyn jakelua koskevien standardien viimeaikainen kehitystyö CENissä ja Cenelecissä. Sen vuoksi komission delegoitu asetus (EU) 2018/674 (4) olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteet

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 1.5 kohdassa tarkoitettuihin L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteisiin sovelletaan seuraavia teknisiä eritelmiä:

(1)

L-luokan sähköajoneuvoille varatut julkiset vaihtovirtalatauspisteet, joiden antoteho on enintään 3,7 kVA, on yhteentoimivuuden varmistamiseksi varustettava vähintään yhdellä seuraavista:

(a)

standardissa EN 62196-2 kuvaillut tyypin 3A pistorasiat tai ajoneuvon liittimet (lataustapa 3);

(b)

standardin IEC 60884-1 mukaiset pistorasiat (lataustapa 1 tai 2).

(2)

L-luokan sähköajoneuvoille varatut julkiset vaihtovirtalatauspisteet, joiden antoteho on suurempi kuin 3,7 kVA, on yhteentoimivuuden varmistamiseksi varustettava vähintään standardissa EN 62196-2 kuvailluilla tyypin 2 pistorasioilla tai ajoneuvon liittimillä.

2 artikla

Maasähkön syöttö sisävesialuksia varten

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 1.8 kohdassa tarkoitettuun sisävesialusten maasähkönsyöttöön sovelletaan seuraavaa teknistä eritelmää:

Sisävesialusten maasähkönsyötön on oltava standardin EN 15869-2 tai standardin EN 16840 mukainen energiavaatimuksista riippuen.

3 artikla

Moottoriajoneuvojen paineistetun maakaasun (CNG) tankkauspisteet

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 3.4 kohdassa tarkoitettuihin moottoriajoneuvojen paineistetun maakaasun tankkauspisteisiin sovelletaan seuraavia teknisiä eritelmiä:

Täyttöpaineen (käyttöpaineen) on oltava 20,0 MPa (200 bar) 15 °C:n lämpötilassa. Lämpötilakompensoinnin kanssa sallitaan 26,0 MPa:n suurin täyttöpaine, kuten esitetään standardissa EN ISO 16923 ”Natural gas fuelling stations – CNG stations for fuelling vehicles”.

4 artikla

Moottoriajoneuvojen nesteytetyn maakaasun (LNG) tankkauspisteet

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 3.2 kohdassa tarkoitettuihin moottoriajoneuvojen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteisiin sovelletaan seuraavia teknisiä eritelmiä:

Täyttöpaineen on oltava alhaisempi kuin ajoneuvon säiliön suurin sallittu käyttöpaine, kuten esitetään standardissa EN ISO 16924 ”Natural gas fuelling stations – LNG stations for fuelling vehicles”.

Liitinprofiilissa on sovellettava standardia EN ISO 12617 ”Road vehicles – Liquefied natural gas (LNG) refuelling connector ––3,1 MPa connector”.

5 artikla

Sisävesi- tai merialusten tankkauspisteet

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 3.1 kohdassa tarkoitettuihin sisävesi- tai merialusten tankkauspisteisiin sovelletaan seuraavia teknisiä eritelmiä:

Merialuksille tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden, jotka eivät kuulu nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevan kansainvälisen säännöstön (IGC-säännöstö) piiriin, on oltava standardin EN ISO 20519 mukaisia.

Sisävesialuksille tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden on oltava standardin EN ISO 20519 (osat 5.3–5.7) mukaisia ainoastaan yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

6 artikla

Muutetaan direktiivin 2014/94/EU liite II seuraavasti:

(1)

Korvataan 2.1 kohta seuraavasti:

”2.1 Moottoriajoneuvoissa polttoaineena käytettävän kaasumaisen vedyn ulkona sijaitsevien tankkauspisteiden on oltava standardissa EN 17127 ”Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols” kuvattujen yhteentoimivuusvaatimusten mukaisia.”

(2)

Korvataan 2.2 kohta seuraavasti:

”2.2 Vetytankkauspisteissä moottoriajoneuvoille jaeltavan vedyn laatuominaisuuksien on täytettävä vaatimukset, jotka kuvataan standardissa EN 17124 ”Hydrogen fuel – Product specification and quality assurance – Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles”; kyseisessä standardissa kuvataan myös menetelmät, joilla varmistetaan vedyn laatuvaatimusten täyttäminen.”

(3)

Korvataan 2.3 kohta seuraavasti:

”2.3 Tankkausalgoritmin on oltava standardin EN 17127 ”Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols” vaatimusten mukainen.”

(4)

Korvataan 2.4 kohta seuraavasti:

”2.4 Sen jälkeen kun standardin EN ISO 17268 mukaisten liittimien sertifiointiprosessit on saatettu päätökseen, kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen tankkausliittimien on oltava standardin EN ISO 17268 ”Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices” mukaisia.”

(5)

Korvataan 3.3 kohta seuraavasti:

”3.3 Liitinprofiilin on oltava standardin EN ISO 14469 ”Road vehicles – Compressed natural gas (CNG) refuelling connector” vaatimusten mukainen.”

7 artikla

Kumotaan komission delegoitu asetus (EU) 2018/674.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 12 päivästä marraskuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  M/533 – Commission Implementing Decision C(2015) 1330 final of 12 March 2015 on a standardisation request addressed to the European standardisation organisations, in accordance with Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council, to draft European standards for alternative fuels infrastructure.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/674, annettu 17 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä ja vesiliikenteen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteistä sekä mainitun direktiivin muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitetuista moottoriajoneuvojen liittimistä (EUVL L 114, 4.5.2018, s. 1).


Top