22.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1745 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. augusztus 13.)

a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hidrogénellátása, valamint a közúti és a vízi közlekedés földgázellátása tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, továbbá az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (14) bekezdésére, 5. cikke (3) bekezdésére és 6. cikke (11) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság szabványosítási munkájának célja annak biztosítása, hogy a szükséges műszaki előírásoknak a meglévő európai szabványok és a kapcsolódó nemzetközi szabványosítási tevékenységek figyelembevételével történő meghatározása révén európai vagy nemzetközi szabványokban meghatározásra kerüljenek a töltőállomások és az üzemanyagtöltő állomások interoperabilitására vonatkozó műszaki előírások.

(2)

Az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 10. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottság felkérte (3) az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (CENELEC), hogy dolgozzanak ki és fogadjanak el megfelelő európai szabványokat, vagy módosítsák a meglévőket a közúti és a tengeri közlekedés, illetve a belvízi hajózás villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hidrogénellátása, valamint a közúti és a tengeri közlekedés, illetve a belvízi hajózás földgázellátása, ezen belül biometán-ellátása tekintetében.

(3)

Az európai ipar elfogadta a CEN és a CENELEC által kidolgozott szabványokat annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a különböző üzemanyagokkal működő járművek és hajók mobilitását Unió-szerte. A CEN és a CENELEC azt ajánlotta a Bizottságnak, hogy a szóban forgó szabványokat foglalja bele az uniós jogi keretbe. A 2014/94/EU irányelv II. mellékletében hivatkozott műszaki előírásokat ennek megfelelően indokolt kiegészíteni vagy módosítani,

(4)

E felhatalmazáson alapuló rendelettel összefüggésben az „interoperabilitásra” vonatkozó rendelkezések szigorúan arra vonatkoznak, hogy a töltőállomások és az üzemanyagtöltő állomások legyenek képesek az összes járműtechnológiával összeegyeztethető energiát szolgáltatni annak érdekében, hogy az alternatív üzemanyaggal működő járműveket Unió-szerte zökkenőmentesen lehessen használni.

(5)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásaira vonatkozóan. Az említett töltőállomásokra a „Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok, járműcsatlakozók és bemeneti járműcsatlakozók. Villamos járművek vezetékes töltése. Váltakozó áramú csapos és érintkezőhüvelyes csatlakozószerelvények csatlakoztatási méretei és csereszabatossági követelményei” című EN 62196-2 szabványt és a „Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 1. rész: Általános követelmények” című IEC 60884-1 szabványt kell alkalmazni. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 1.5. pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(6)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátására vonatkozóan. Az említett villamosenergia-ellátására a „Belvízi hajók. Háromfázisú, 400 V feszültségű, legfeljebb 63 A áramerősségű, 50 Hz-es szárazföldi villamos csatlakozó. 2. rész: Szárazföldi egység, biztonsági követelmények” című EN 15869-2 szabványt (az amperérték 63-ról 125-re való emelése érdekében jelenleg módosítás alatt áll) és a „Belvízi hajók. Háromfázisú, 400 V feszültségű, legalább 250 A áramerősségű, 50 Hz-es szárazföldi villamos csatlakozó” című EN 16840 szabványt kell alkalmazni. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 1.8. pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(7)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott a sűrített földgáz (CNG) üzemanyag töltőállomásaira vonatkozóan. A „Földgáz-töltőállomások. CNG-töltőállomások járművek számára” című EN ISO 16923 európai szabvány a járművek CNG-vel való töltésére szolgáló állomások, ezen belül a berendezések, valamint a biztonsági és szabályozó eszközök tervezésére, megépítésére, üzemeltetésére, ellenőrzésére és karbantartására terjed ki. Ez az európai szabvány a töltőállomások azon részeire is vonatkozik, amelyekben a földgáz gáz-halmazállapotú, és cseppfolyósított földgázból előállított CNG (L-CNG) töltése történik az EN ISO 16924 szabvány szerint. Vonatkozik továbbá a biometánra, a dúsított, szénhez kötött metánra (CBM) és a cseppfolyósított földgáz (helyszínen vagy máshol történő) elpárologtatásából származó gázra. Az EN ISO 16923 szabványnak a CNG-töltőállomások és a járművek interoperabilitását biztosító elemeit alkalmazni kell a CNG-töltőállomásokra. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.4. pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(8)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott a cseppfolyósított földgáz (LNG) üzemanyag töltőállomásaira vonatkozóan. A „Földgáz-töltőállomások. LNG-töltőállomások járművek számára” című EN ISO 16924 európai szabvány jelenlegi változatában a járművek cseppfolyósított földgázzal (LNG-vel) való töltésére szolgáló állomások, ezen belül a berendezések, valamint a biztonsági és szabályozó eszközök tervezésére, megépítésére, üzemeltetésére, karbantartására és ellenőrzésére terjed ki. Ez az európai szabvány meghatározza továbbá a járművek CNG-vel való töltésére LNG-t helyszíni forrásként használó töltőállomások (L-CNG-töltőállomások), ezen belül a töltőállomás biztonsági és szabályozó eszközeinek, valamint egyedi L-CNG-töltőállomási berendezéseinek tervezését, megépítését, üzemeltetését, karbantartását és ellenőrzését. Az európai szabvány a következő jellemzőkkel rendelkező üzemanyagtöltő állomásokra vonatkozik: magánúton megközelíthető, közúton megközelíthető (önkiszolgáló rendszerű vagy személyzet által történő kiszolgálást biztosító), a kiadott mennyiséget mérő vagy a kiadott mennyiséget nem mérő, helyhez kötött LNG-tárolóval rendelkező töltőállomások és mobil LNG-tárolóval rendelkező töltőállomások. A „Közúti járművek: üzemanyag-feltöltő csatlakozó cseppfolyósított földgázhoz (LNG). 3,1 MPa-os csatlakozó” című EN ISO 12617 európai szabvány jelenlegi változatában az LNG-üzemű közúti járművekhez való, teljes egészében új és nem használt alkatrészekből és anyagokból álló, cseppfolyósított földgáz (LNG) feltöltésére szolgáló töltőfejekre és töltőcsonkokra terjed ki. Az LNG-feltöltő csatlakozó – az esettől függően – a (járműre szerelt) töltőcsonkból és védősapkájából, valamint a töltőfejből áll. Ez az európai szabvány csak azokra az eszközökre vonatkozik, amelyeket 3,4 MPa (34 bar) legnagyobb üzemi nyomásra terveztek, a jármű üzemanyagaként LNG-t használnak, és szabványosított csatlakozórészekkel rendelkezzenek. Az EN ISO 16924 szabványnak az LNG-töltőállomások és a járművek interoperabilitását biztosító elemeit és a csatlakozókra vonatkozó előírásokat meghatározó EN ISO 12617 szabványt alkalmazni kell az LNG-töltőállomásokra. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.2. pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(9)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott a belvízi hajók és a tengerjáró hajók töltőállomásaira vonatkozóan. A „Hajók és tengeri technológia. Cseppfolyósított földgázt tartalmazó üzemanyagtartályok töltési előírása” című EN ISO 20519 szabvány kifejezetten a tengerjáró hajók és a belvízi hajók töltőállomásaira vonatkozik. A cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat (IGC-szabályzat) hatálya alá nem tartozó tengerjáró hajók LNG-vel való töltésére szolgáló töltőállomásoknak meg kell felelniük az EN ISO 20519 szabványnak. A belvízi hajók esetében azonban az LNG-vel való töltésre szolgáló töltőállomásoknak csak az interoperabilitás céljából kell megfelelniük az EN ISO 20519 szabványnak (az 5.3–5.7. résznek). A tengerjáró hajók töltőállomásai esetében indokolt az EN ISO 20519 európai szabványt alkalmazni, és ugyanezen európai szabványt (az 5.3–5.7. részt) indokolt alkalmazni a belvízi hajók töltőállomásai esetében is. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.1. pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(10)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabvány alkalmazása ajánlott a gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló hidrogéntöltő állomásokra és a töltési protokollokra vonatkozóan. A „Gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló kültéri hidrogéntöltő állomások és töltési protokollok” című EN 17127 európai szabvány jelenlegi változatában a gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló állomások tervezésének, megépítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének és karbantartásának interoperabilitási szempontjaira terjed ki. Az EN 17127 szabványban leírt interoperabilitási követelmények vonatkoznak a hidrogéntöltő állomásokra, és ugyanez az európai szabvány alkalmazandó a vonatkozó töltési protokollokra. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 2.1. és 2.3. pontját ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabvány alkalmazása ajánlott a közúti járműveket kiszolgáló hidrogéntöltő állomásokon kiadott hidrogén minőségi jellemzőinek meghatározására vonatkozóan. A „Hidrogén-üzemanyag. Termékleírás és minőségbiztosítás. Protoncsere-membrános (PEM) üzemanyagcella-alkalmazások közúti járművekhez” című EN 17124 európai szabvány jelenlegi változatában a hidrogén-üzemanyag minőségi jellemzőit és a megfelelő minőségbiztosítást határozza meg annak érdekében, hogy biztosítsa a közúti járművek protoncsere-membrános (PEM) üzemanyagcella-rendszereiben való felhasználáshoz kiadott hidrogéntermék egységességét. A hidrogéntöltő állomások által kiadott hidrogén minőségi jellemzőit meghatározó EN 17124 európai szabványt alkalmazni kell. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 2.2. pontját ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a „Hidrogéngáz-üzemű szárazföldi járművek feltöltővezetékei” című EN ISO 17268 szabvány alkalmazása ajánlott a gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozókra vonatkozóan. Ezért fontos befejezni a gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozók EN ISO 17268 szabvány szerinti tanúsításának eljárását. Az eljárás befejezését követően a gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozóknak meg kell felelniük az EN ISO 17268 szabványnak. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 2.4. pontját ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a CNG-csatlakozókra/-töltőcsonkokra vonatkozóan a „Közúti járművek: üzemanyag-feltöltő csatlakozó sűrített földgázhoz (CNG)” című EN ISO 14469 európai szabványt indokolt alkalmazni. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.3. pontját ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Konzultációra került sor a „Fenntartható Közlekedési Fórum” szakértői csoporttal és a Rajnai Hajózási Központi Bizottsággal (CCNR), amelyek tanácsot nyújtottak az e felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet tárgyát képező európai szabványokkal kapcsolatban.

(15)

A Bizottságnak ennek megfelelően a CEN és a CENELEC által kidolgozott európai szabványokra való hivatkozásokkal ki kell egészítenie és módosítania kell a 2014/94/EU irányelvet.

(16)

A 2014/94/EU irányelv II. mellékletében meghatározott új műszaki előírások felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek révén történő megállapítása, naprakésszé tétele vagy kiegészítése esetén 24 hónapos átmeneti időszakot kell alkalmazni.

(17)

Helyénvaló, hogy e rendelet magában foglalja az egyes tagállamok által az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása és a vízi közlekedést szolgáló LNG-töltőállomások tekintetében megfogalmazott kéréseket, valamint a CEN és a CENELEC kezdeményezésére a földgáz- és hidrogénellátásról szóló szabványokra vonatkozóan kialakult új fejleményeket követően végrehajtott aktualizálásokat. Az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (4) ezért indokolt hatályon kívül helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai

A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 1.5. pontjában említett, az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai esetében a következő műszaki előírások alkalmazandók:

(1)

A legfeljebb 3,7 kVA teljesítményű, L kategóriájú elektromos járművek számára fenntartott, váltakozó áramú nyilvános töltőállomásokat az interoperabilitás érdekében az alábbiak közül legalább eggyel fel kell szerelni:

(a)

az EN 62196-2 szabvány szerinti 3A. típusú csatlakozóaljzatok vagy gépjármű-csatlakozók (3. módozatú töltéshez);

(b)

az IEC 60884-1 előírásainak megfelelő csatlakozóaljzatok (1. és 2. módozatú töltéshez).

(2)

A több mint 3,7 kVA teljesítményű, L kategóriájú elektromos járművek számára fenntartott, váltakozó áramú nyilvános töltőállomásokat az interoperabilitás érdekében legalább az EN 62196-2 szabvány szerinti 2. típusú csatlakozóaljzatokkal vagy gépjármű-csatlakozókkal kell felszerelni.

2. cikk

Part menti villamosenergia-ellátás belvízi hajók számára

A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 1.8. pontjában említett, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása esetében a következő műszaki előírások alkalmazandók:

A belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátásának az energiaigénytől függően az EN 15869-2 szabványnak vagy az EN 16840 szabványnak kell megfelelnie.

3. cikk

Sűrítettföldgáz- (CNG-)töltő állomások gépjárművekhez

A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.4. pontjában említett, sűrítettföldgáz- (CNG-)töltő állomások esetében a következő műszaki előírások alkalmazandók:

Az üzemanyag-feltöltési nyomás (üzemi nyomás) 20,0 MPa (200 bar) nyomás 15 °C hőmérsékleten. A megengedett legnagyobb üzemanyag-feltöltési nyomás 26,0 MPa „hőmérsékletkompenzációval” a „Földgáz-töltőállomások. CNG-töltőállomások járművek számára” című EN ISO 16923 szabványban leírtaknak megfelelően.

4. cikk

Cseppfolyósítottföldgáz- (LNG-)töltő állomások gépjárművekhez

A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.2. pontjában említett, gépjárművek töltésére szolgáló cseppfolyósítottföldgáz- (LNG-)töltő állomások esetében a következő műszaki előírások alkalmazandók:

Az üzemanyag-feltöltési nyomásnak alacsonyabbnak kell lennie, mint a „Földgáz-töltőállomások. LNG-töltőállomások járművek számára” című EN ISO 16924 szabvány szerint a gépjármű üzemanyagtartályára vonatkozóan megengedett legnagyobb üzemi nyomás.

A csatlakozó profiljának meg kell felelnie a „Közúti járművek: üzemanyag-feltöltő csatlakozó cseppfolyósított földgázhoz (LNG). 3,1 MPa-os csatlakozó” című EN ISO 12617 szabványnak.

5. cikk

Töltőállomások belvízi hajókhoz és tengerjáró hajókhoz

A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.1. pontjában említett, belvízi hajók és tengerjáró hajók töltésére szolgáló töltőállomások esetében a következő műszaki előírások alkalmazandók:

A cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat (IGC-szabályzat) hatálya alá nem tartozó tengerjáró hajók LNG-vel való töltésére szolgáló töltőállomásoknak meg kell felelniük az EN ISO 20519 szabványnak.

A belvízi hajók esetében az LNG-vel való töltésre szolgáló töltőállomásoknak csak az interoperabilitás céljából kell megfelelniük az EN ISO 20519 szabványnak (az 5.3–5.7. résznek).

6. cikk

A 2014/94/EU irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.1. A gépjárművek üzemanyagaként használt, gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló kültéri hidrogéntöltő állomásoknak meg kell felelniük a »Gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló kültéri hidrogéntöltő állomások és töltési protokollok« című EN 17127 szabványban meghatározott interoperabilitási követelményeknek.”;

(2)

a 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2. A gépjárműveket kiszolgáló hidrogéntöltő állomásokon kiadott hidrogén minőségi jellemzőinek meg kell felelniük a »Hidrogén-üzemanyag. Termékleírás és minőségbiztosítás. Protoncsere-membrános (PEM) üzemanyagcella-alkalmazások közúti járművekhez« című EN 17124 szabványban előírt követelményeknek, továbbá a szabvány a hidrogén minőségét biztosítani hivatott módszereket is leírja.”;

(3)

a 2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.3. A töltési algoritmusoknak meg kell felelniük a »Gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló kültéri hidrogéntöltő állomások és töltési protokollok« című EN 17127 szabványban meghatározott követelményeknek.”;

(4)

a 2.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.4. A csatlakozók EN ISO 17268 szabvány szerinti tanúsítási eljárásának befejezését követően a gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozóknak meg kell felelniük a »Hidrogéngáz-üzemű szárazföldi járművek feltöltővezetékei« című EN ISO 17268 szabványnak.”;

(5)

a 3.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.3. A csatlakozó profiljának meg kell felelnie a »Közúti járművek: üzemanyag-feltöltő csatlakozó sűrített földgázhoz (CNG)« című EN ISO 14469 szabványban meghatározott követelményeknek.”

7. cikk

Az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályát veszti.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet 2021. november 12-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. augusztus 13-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 307., 2014.10.28., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

(3)  M/533: A Bizottság C(2015) 1330 final végrehajtási határozata (2015. március 12.) az európai szabványügyi szervezeteknek az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint címzett, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó európai standardok kidolgozására vonatkozó szabványosítási felkérésről.

(4)  A Bizottság (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 17.) a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása és a vízi közlekedést szolgáló LNG-töltőállomások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az irányelvnek a gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozók tekintetében történő módosításáról (HL L 114., 2018.5.4., 1. o.).