22.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 268/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1745

af 13. august 2019

om supplerende regler til og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje, brintforsyning til vejtransport og naturgasforsyning til vej- og søtransport samt om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/674

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (1), særlig artikel 4, stk. 14, artikel 5, stk. 3, og artikel 6, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens standardiseringsarbejde har til formål at sikre, at tekniske specifikationer for ladestanderes og tankstationers interoperabilitet fastsættes i europæiske eller internationale standarder ved at identificere de nødvendige tekniske specifikationer under hensyntagen til eksisterende europæiske eller internationale standardiseringsaktiviteter.

(2)

I medfør af artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (2) har Kommissionen anmodet (3) Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) om at udvikle og vedtage relevante europæiske standarder eller at ændre eksisterende europæiske standarder for elforsyning til vej- og søtransport samt transport ad indre vandveje, brintforsyning til vejtransport, naturgasforsyning, herunder biometan, til vej- og søtransport, samt transport ad indre vandveje.

(3)

De standarder, der er udviklet af CEN og CENELEC, er blevet accepteret af den europæiske industri for at sikre en EU-dækkende mobilitet for køretøjer og fartøjer, som benytter alternative brændstoffer. CEN og CENELEC anbefalede Kommissionen at medtage disse standarder i Unionens retlige rammer. De tekniske specifikationer i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres eller ændres.

(4)

Bestemmelserne om »interoperabilitet« i forbindelse med denne delegerede forordning henviser specifikt til ladestanderes og tankstationers kapacitet til at levere energi, der er kompatibel med alle køretøjsteknologier, for at muliggøre en gnidningsløs EU-dækkende brug af køretøjer, der benytter alternative brændstoffer.

(5)

CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt for ladestandere til motorkøretøjer i klasse L. Standarderne EN 62196-2 »Stikpropper, stikkontakter, ladestik og ladeindtag til elkøretøjer. Konduktiv opladning af elkøretøjer. Dimensionskrav angående kompatibilitet og ombyttelighed for a.c.-materiel med stikben og kontaktbøsninger« og IEC 60884-serien »Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende — Del 1: Generelle krav« bør gælde for disse ladestandere. Punkt 1.5 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(6)

CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt for elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje. Standarderne EN 15869-2 »Skibe til indre vandveje — Elektrisk forbindelse til land, 3-faset strøm 400 V, op til 63 A, 50 Hz — Del 2: Enhed på land, sikkerhedskrav (foreligger til behandling med henblik på at øge strømstyrken fra 63 til 125)« og EN 16840 »Fartøjer til indre vandveje — Elektrisk landtilslutning, trefaset strøm 400 V, 50 Hz, mindst 250 A« bør anvendes for så vidt angår denne elforsyning. Punkt 1.8 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(7)

CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt for CNG-tankstationer (komprimeret naturgas). Den europæiske standard EN ISO 16923 »Naturgastankstationer — CNG-tankstationer til køretøjer« omhandler udformning, konstruktion, drift, inspektion og vedligeholdelse af stationer til påfyldning af CNG på køretøjer, herunder udstyr, sikkerheds- og betjeningsanordninger. Denne europæiske standard finder også anvendelse på de dele af en tankstation, hvor naturgas findes i gasform, og hvor der leveres CNG fra flydende naturgas (L-CNG) i henhold til EN ISO 16924. Det gælder også biometan, opgraderet metan fra kullejer (CBM) og gasforsyninger fra LNG-fordampning (på eller uden for anlægget). De elementer af standarden EN ISO 16923, hvormed interoperabiliteten mellem CNG-tankstationerne og køretøjerne sikres, bør ligeledes finde anvendelse for andre CNG-tankstationer. Punkt 3.4 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(8)

CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt for LNG-tankstationer (flydende naturgas). Den europæiske standard EN ISO 16924 »Naturgastankstationer — LNG-tankstationer til køretøjer« omhandler i den gældende udgave udformning, konstruktion, drift, vedligeholdelse og inspektion af LNG-tankstationer til køretøjer, herunder udstyr, sikkerheds- og betjeningsanordninger. Den europæiske standard indeholder ligeledes specifikationer for udformning, konstruktion, drift, vedligeholdelse og inspektion af tankstationer, der benytter lokalt oplagret LNG som kilde til påfyldning af CNG på køretøjer (L-CNG-tankstationer), herunder stationens sikkerheds- og betjeningsanordninger samt stationens specifikke L-CNG-påfyldningsudstyr. Den europæiske standard omfatter tankstationer med følgende karakteristika: privat adgang, offentlig adgang (selvbetjening eller med betjening), aftapning med eller uden tæller, tankstationer med stationær LNG-oplagring og tankstationer med mobil LNG. Den europæiske standard EN ISO 12617 »Vejkøretøjer — Påfyldningstilslutning til flydende naturgas (LNG) — 3,1 MPa-tilslutning« indeholder i sin gældende udgave en specifikation af LNG-påfyldningsdyser og -beholdere, der udelukkende er bygget af nye og ubrugte dele og materialer, til vejkøretøjer, der benytter LNG som brændstof. En LNG-påfyldningstilslutning bestående af, alt efter hvad der er relevant, en beholder med et beskyttelsesdæksel (monteret på køretøjet) og en dyse. Denne europæiske standard finder kun anvendelse på anordninger, som er konstrueret til et maksimalt arbejdstryk på 3,4 MPa (34 bar), som benytter LNG til køretøjsbrændstof, og som har standardiserede forbindelseskomponenter. De elementer af standarden EN ISO 16924, hvormed LNG-tankstationernes interoperabilitet sikres, og standarden EN ISO 12617, der indeholder specifikationer for tilslutninger, bør ligeledes finde anvendelse for andre LNG-tankstationer. Punkt 3.2 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(9)

CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt til bunkerpladser for fartøjer til transport ad indre vandveje eller søgående skibe. I standarden EN ISO 20519 »Skibs- og marineteknologi — Specifikation for bunkring af LNG-drevne fartøjer« skelnes der mellem bunkerpladser for søgående skibe henholdsvis fartøjer til transport ad indre vandveje. For søgående skibe, som ikke er omfattet af den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk (ICG-koden), bør LNG-bunkerpladser opfylde standarden EN ISO 20519. For fartøjer til transport ad indre vandveje bør LNG-bunkerpladser dog opfylde standarden EN ISO 20519 (del 5.3 til 5.7) udelukkende af hensyn til interoperabiliteten. Den europæiske standard EN ISO 20519 bør finde anvendelse for bunkerpladser til søgående skibe, og samme europæiske standard (del 5.3 til 5.7) bør finde anvendelse for bunkerpladser til fartøjer til transport ad indre vandveje. Punkt 3.1 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(10)

CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om den standard, der anbefales anvendt for brinttankstationer til optankning med gasformig brint og protokoller om optankning. Den europæiske standard EN 17127 »Udendørs brinttankstationer til optankning med gasformig brint inklusive protokoller om optankning« omfatter i sin gældende udgave interoperabilitet med hensyn til udformning, konstruktion, drift, inspektion og vedligeholdelse af stationer til påfyldning af gasformigt brint på køretøjer. De interoperabilitetskrav, der beskrives i standard EN 17127, bør gælde for brinttankstationer, og den samme europæiske standard bør gælde for de pågældende protokoller om optankning. Punkt 2.1 og 2.3 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor ændres.

(11)

CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om den standard, der anbefales anvendt angående kvalitetsegenskaber for brint, der tankes på brinttankstationer, til vejkøretøjer. Den europæiske standard EN 17124 »Brintbrændstof — Produktspecifikation og kvalitetssikring — PEM-brændselsceller til vejkøretøjer« omfatter i den gældende udgave kvalitetsegenskaber for brintbrændstof og den tilsvarende kvalitetssikring med henblik på at sikre ensartetheden af det brintprodukt, som tankes til anvendelse i PEM-brændselsceller til vejkøretøjssystemer. Den europæiske standard EN 17124, som fastlægger kvalitetsegenskaber for brint, der tankes på brinttankstationer, bør finde anvendelse. Punkt 2.2 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor ændres.

(12)

CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om, at det er blevet anbefalet at anvende den europæiske standard EN ISO 17268 »Tilslutningsanordninger på køretøjer til påfyldning af gasformigt hydrogen« for motorkøretøjers tilslutninger med henblik på at tanke gasformig brint. Det er derfor vigtigt at afslutte processen med hensyn til certificering af tilslutninger på motorkøretøjer til påfyldning af gasformigt hydrogen i overensstemmelse med standard EN ISO 17268. Når denne proces er afsluttet, bør tilslutninger på motorkøretøjer til påfyldning af gasformigt hydrogen opfylde standard EN ISO 17268. Punkt 2.4 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor ændres.

(13)

CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om, at den europæiske standard EN ISO 14469 »Vejkøretøjer — Påfyldningstilslutning til komprimeret naturgas (CNG)« bør gælde for CNG-tilslutningsanordninger og -beholdere. Punkt 3.3 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor ændres.

(14)

Ekspertgruppen »forummet for bæredygtig transport« og Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) blev hørt og forelagde deres rådgivning om de europæiske standarder, der er genstand for denne delegerede kommissionsforordning.

(15)

Kommissionen bør supplere og ændre direktiv 2014/94/EU med referencerne til de europæiske standarder, der er udviklet af CEN og CENELEC.

(16)

Når nye tekniske specifikationer, som er udpeget i bilag II til direktiv 2014/94/EU, skal fastsættes, ajourføres eller suppleres ved delegerede kommissionsforordninger, skal der anvendes en overgangsperiode på 24 måneder.

(17)

Denne forordning bør omfatte ajourføringer, der er foretaget efter anmodninger fra visse medlemsstater, for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje og LNG-tankstationer til søtransport tillige med CEN's og CENELEC's nylige arbejde vedrørende standarder for naturgas- og brintforsyning. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/674 (4) bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ladestandere til motorkøretøjer i klasse L

Følgende tekniske specifikationer finder anvendelse for ladestandere til motorkøretøjer i klasse L som omhandlet i punkt 1.5 i bilag II til direktiv 2014/94/EU:

(1)

Offentligt tilgængelige vekselstrømsladestandere med en kapacitet på op til 3,7 kilovoltampere (kVA), der er reserveret til eldrevne køretøjer i klasse L, bør af interoperabilitetshensyn være udstyret med mindst én af følgende:

(a)

Type 3A-stikkontakter og ladestik, jf. standard EN 62196-2, (til type 3-opladning)

(b)

Stikkontakter i overensstemmelse med IEC 60884-1 (til type 1- og 2-opladning).

(2)

Offentligt tilgængelige vekselstrømsladestandere med en kapacitet på over 3,7 kVA, der er reserveret til eldrevne køretøjer i klasse L, bør af interoperabilitetshensyn være udstyret mindst type 2-stikkontakter eller ladestik som beskrevet i standard EN 62196-2.

Artikel 2

Elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje

Følgende tekniske specifikation finder anvendelse for elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje som omhandlet i punkt 1.8 i bilag II til direktiv 2014/94/EU:

Elforsyningen fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje skal overholde standarden EN 15869-2 eller standarden EN 16840 alt efter energibehovet.

Artikel 3

CNG-tankstationer til motorkøretøjer

Følgende tekniske specifikationer finder anvendelse for CNG-tankstationer som omhandlet i punkt 3.4 i bilag II til direktiv 2014/94/EU:

Brændstoftrykket (driftstrykket) skal være 20,0 MPa (200 bar) ved 15 °C. Et maksimaltryk på brændstofsystemet på 26,0 MPa med »temperaturkompensation«, jf. standard EN ISO 16923, »Naturgastankstationer — CNG-stationer til brændstofkøretøjer«, tillades.

Artikel 4

LNG-tankstationer til motorkøretøjer

Følgende tekniske specifikationer finder anvendelse for LNG-tankstationer til motorkøretøjer som omhandlet i punkt 3.2 i bilag II til direktiv 2014/94/EU:

Trykket på brændstofsystemet skal være lavere end det maksimalt tilladte driftstryk i køretøjets brændstoftank som omhandlet i EN ISO 16924, »Naturgasbrændstoftankstationer — LNG-tankstationer til køretøjer«.

Tilslutningens profil skal være i overensstemmelse med standarden EN ISO 12617 »Vejkøretøjer — Påfyldningstilslutning til flydende naturgas (LNG) — 3,1 MPa-tilslutning«.

Artikel 5

Bunkerpladser til fartøjer til transport ad indre vandveje eller søgående skibe

Følgende tekniske specifikationer finder anvendelse for bunkerpladser til fartøjer til transport ad indre vandveje eller søgående skibe som omhandlet i punkt 3.1 i bilag II til direktiv 2014/94/EU:

For søgående skibe, som ikke er omfattet af den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk (ICG-koden), skal LNG-bunkerpladser opfylde standarden EN ISO 20519.

For fartøjer til transport ad indre vandveje skal LNG-bunkerpladser opfylde standarden EN ISO 20519 (del 5.3 til 5.7) udelukkende af hensyn til interoperabiliteten.

Artikel 6

I bilag II til direktiv 2014/94/EU foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 2.1 affattes således:

»2.1.Udendørs brinttankstationer til optankning med gasformig brint til brug som brændstof i motorkøretøjer skal opfylde de interoperabilitetskrav, der beskrives i standard EN 17127 »Udendørs brinttankstationer til optankning med gasformig brint inklusive protokoller om optankning«.«

(2)

Punkt 2.2 affattes således:

»2.2.Kvalitetsegenskaberne for brint, der tankes på brinttankstationer til motorkøretøjer, skal opfylde de krav, der beskrives i standard EN 17124 »Brintbrændstof — Produktspecifikation og kvalitetssikring — PEM-brændselsceller til vejkøretøjer«; standarden indeholder også en beskrivelse af metoder, hvormed det sikres, at kravene til brintkvaliteten er opfyldt.«

(3)

Punkt 2.3 affattes således:

»2.3.Brændstofalgoritmen skal opfylde kravene i standard EN 17127 »Udendørs brinttankstationer til optankning med gasformig brint inklusive protokoller om optankning«.«

(4)

Punkt 2.4 affattes således:

»2.4. Når processen med hensyn til certificering af standard EN ISO 17268-tilslutninger er afsluttet, skal tilslutningsanordninger til optankning af motorkøretøjer med gasformigt brint opfylde standarden EN ISO 17268 »Tilslutningsanordninger på motorkøretøjer til påfyldning af gasformigt brint«.«

(5)

Punkt 3.3 affattes således:

»3.3.Tilslutningens profil skal opfylde kravene i standard EN ISO 14469 »Vejkøretøjer — Påfyldningstilslutning til komprimeret naturgas (CNG)«.«

Artikel 7

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/674 ophæves.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 12. november 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2019.

For formanden

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(3)  M/533 Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 1330 af 12. marts 2015 om en standardiseringsanmodning til de europæiske standardiseringsorganisationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 med henblik på at udarbejde udkast til europæiske standarder for infrastruktur til alternative brændstoffer.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/674 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje og LNG-tankstationer til søtransport og om ændring af direktivet for så vidt angår tilslutningsanordninger til motorkøretøjer til tankning af gasformigt brint (EUT L 114 af 4.5.2018, s. 1).