EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0112

Komission direktiivi 2004/112/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 367, 14.12.2004, p. 23–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 68–75 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 206 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; Kumoaja 32022L1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/112/oj

14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/23


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/112/EY,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004,

yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa 6 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY (1) ja erityisesti sen 9 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston direktiivissä 94/55/EY (2) vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt vaarallisten aineiden kuljetuksista yhteisössä.

(2)

Direktiivin 95/50/EY liitteet liittyvät direktiivin 94/55/EY liitteisiin. Direktiivin 94/55/EY liitteiden mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen voi vaikuttaa direktiivin 95/50/EY liitteisiin.

(3)

Direktiivin 95/50/EY liitteet olisi muutettava vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran 7 päivänä huhtikuuta 2003 annetun komission direktiivin 2003/28/EY huomioon ottamiseksi.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 94/55/EY perustetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 95/50/EY seuraavasti:

Korvataan liitteet I, II ja III tämän direktiivin liitteillä I, II ja III.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään vuosi tämän direktiivin julkaisemisen jälkeen. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Komission jäsen


(1)  EYVL L 249, 17.10.1995, s. 35. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/26/EY (EYVL L 168, 23.6.2001, s. 23).

(2)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/28/EY (EYVL L 90, 8.4.2003, s. 45).


LIITE I

Image

Image


LIITE II

RIKKOMUKSET

Tämän direktiivin soveltamista varten seuraavassa ei-tyhjentävässä luettelossa annetaan ohjeet siitä, mitä pidetään rikkomuksena. Vaarat on jaoteltu kolmeen luokkaan, joista luokka I sisältää kaikkein vakavimmat vaarat.

Vaaraluokan määrittämisessä on otettava huomioon vallitsevat erityisolosuhteet, ja vaaraluokasta päättää tienvarsitarkastuksia toteuttava viranomainen/viranhaltija harkintansa mukaan.

Laiminlyönnit, joita ei ole mainittu vaaraluokissa, luokitellaan luokkien kuvausten perusteella.

Jos kuljetusyksikköä kohti todetaan useita rikkomuksia, ainoastaan vakavimpaan vaaraluokkaan kuuluva rikkomus (direktiivin liitteessä I oleva 39 kohta) ilmoitetaan (direktiivin liitteessä III esitetyssä) kertomuksessa.

1.   Vaaraluokka I

Asiaa koskevien ADR-määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa suuren kuolemanvaaran, suuren vakavaa loukkaantumista koskevan vaaran tai suuren merkittävää ympäristövahinkoa koskevan vaaran ja tällainen noudattamatta jättäminen johtaa yleensä välittömien asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen, kuten ajoneuvon asettamiseen ajokieltoon.

Tällaisia rikkomuksia ovat:

1)

Kuljetettavat vaaralliset tavarat ovat kuljetuskiellossa

2)

Vaarallisia aineita vuotaa

3)

Käytetty kuljetustapa on kielletty tai epäasianmukainen

4)

Kuljettaminen tapahtuu irtotavarana kontissa, joka ei ole rakenteellisesti käyttökelpoinen

5)

Kuljettamiseen käytettävällä ajoneuvolla ei ole asianmukaista hyväksymistodistusta

6)

Ajoneuvo ei ole enää hyväksymisvaatimusten mukainen ja aiheuttaa välittömän vaaran (muussa tapauksessa rikkomus kuuluu vaaraluokkaan II)

7)

Käytettävää pakkausta ei ole hyväksytty

8)

Pakkaus ei ole sovellettavan pakkausohjeen mukainen

9)

Yhteenpakkaamista koskevia erityismääräyksiä ei ole noudatettu

10)

Kuorman sitomista ja kuormausta koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

11)

Pakkausten yhteenkuormaamista koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

12)

Säiliöiden tai pakkausten sallittua täyttöastetta koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

13)

Yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavia määriä koskevia rajoituksia ei ole noudatettu

14)

Vaarallisia aineita kuljetetaan ilman niitä koskevaa mainintaa (esimerkiksi ilman asiakirjoja, kolleihin kiinnitettäviä merkintöjä ja varoituslipukkeita, ajoneuvoihin kiinnitettäviä suurlipukkeita ja merkintöjä)

15)

Kuljetusajoneuvoon ei ole kiinnitetty suurlipukkeita ja merkintöjä

16)

Kuljetettavaa ainetta koskevat tiedot (YK-numero, virallinen nimi, pakkausryhmä jne.), joiden perusteella voidaan todeta, että kysymyksessä on vaaraluokan I rikkomus, puuttuvat

17)

Kuljettajalla ei ole voimassa olevaa todistusta ammatillisesta koulutuksesta

18)

Käytetään tulta tai suojaamatonta lamppua

19)

Tupakointikieltoa ei noudateta.

2.   Vaaraluokka II

Asiaa koskevien ADR-määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran tai ympäristövahingon vaaran ja tällainen noudattamatta jättäminen johtaa yleensä asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen, kuten asian korjaamiseen tarkastuspaikalla, jos tämä on mahdollista ja asianmukaista, ja joka tapauksessa viimeistään kyseessä olevan kuljetuksen päätyttyä.

Tällaisia rikkomuksia ovat:

1)

Kuljetusyksikössä on enemmän kuin yksi perävaunu/puoliperävaunu

2)

Ajoneuvo ei ole enää hyväksymisvaatimusten mukainen, mutta ei aiheuta välitöntä vaaraa

3)

Ajoneuvossa ei ole vaadittuja toimivia sammuttimia; sammutin voidaan katsoa toimivaksi, jos siitä puuttuu ainoastaan vaadittava sinetti ja/tai ilmoitus sen viimeistä käyttöpäivämäärästä; tätä poikkeusta ei sovelleta, jos sammutin on havaittavasti toimintakelvoton, esimerkiksi sen paine on 0

4)

Ajoneuvossa ei ole ADR-määräyksissä tai kirjallisissa ohjeissa vaadittuja varusteita

5)

Pakkausten, IBC-pakkausten tai suurpäällysten testaus- ja tarkastuspäivämääriä ja käyttöaikoja koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

6)

Kuljetetaan vahingoittuneita pakkauksia, IBC-pakkauksia tai suurpäällyksiä taikka vahingoittuneita puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia

7)

Kuljettaminen tapahtuu irtotavarana kontissa, joka ei ole rakenteellisesti käyttökelpoinen

8)

Säiliöitä/säiliökontteja (myös tyhjiä ja puhdistamattomia) ei ole suljettu asianmukaisesti

9)

Yhdistettyä pakkausta kuljetetaan ulkopakkauksessa, jota ei ole suljettu asianmukaisesti

10)

Varoituslipukkeet, merkinnät tai suurlipukkeet ovat virheellisiä

11)

ADR-määräysten mukaisia kirjallisia ohjeita ei ole tai kirjalliset ohjeet eivät koske kuljetettavia aineita

12)

Ajoneuvoa ei valvota asianmukaisesti tai sitä ei ole pysäköity asianmukaisesti.

3.   Vaaraluokka III

Asiaa koskevien ADR-määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa vähäisen loukkaantumisvaaran tai vähäisen ympäristövahinkoa koskevan vaaran eikä edellytä asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamista tienvarrella, vaan asian korjaaminen voidaan hoitaa myöhemmin kuljetusyrityksessä.

Tällaisia rikkomuksia ovat:

1)

Suurlipukkeiden tai varoituslipukkeiden koko taikka suurlipukkeissa tai varoituslipukkeissa olevien kirjainten, numeroiden tai merkkien ja symbolien koko ei ole määräysten mukainen

2)

Rahtikirjoista puuttuu muita kuin vaaraluokan Í kohdassa 16 vaadittuja tietoja

3)

Kuljettajan ajolupa ei ole mukana ajoneuvossa, mutta on todisteet siitä, että kuljettajalla on tällainen lupa.


LIITE III

KOMISSIOLLE LÄHETETTÄVÄN KERTOMUKSEN MALLILOMAKE RIKKOMUKSET JA SEURAAMUKSET

Image


Top