14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/23


SMĚRNICE KOMISE 2004/112/ES

ze dne 13. prosince 2004,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (1), a zejména na článek 9a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (2) stanoví jednotná pravidla pro přepravu nebezpečných věcí ve Společenství.

(2)

Přílohy směrnice 95/50/ES se vztahují k přílohám směrnice 94/55/ES. Přizpůsobení příloh směrnice 94/55/ES vědeckému a technickému pokroku může ovlivnit přílohy směrnice 95/50/ES.

(3)

Za účelem zohlednění směrnice Komise 2003/28/ES ze dne 7. dubna 2003, kterou se počtvrté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí, je třeba pozměnit přílohy směrnice 95/50/ES.

(4)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí zřízený směrnicí 94/55/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 95/50/ES se mění takto:

Přílohy I, II a III se nahrazují přílohami I, II a III této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do jednoho roku po jejím vyhlášení. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po jejím vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Komisi

Jacques BARROT

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/26/ES (Úř. věst. L 168, 23.6.2001, s. 23).

(2)  Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/28/ES (Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 45).


PŘÍLOHA I

Image

Image


PŘÍLOHA II

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Následující, nikoli vyčerpávající, seznam rozdělený do tří kategorií rizik (kategorie I představuje nejzávažnější rizika) představuje pro účely této směrnice pokyny pro určení, co se považuje za protiprávní jednání.

Určení příslušné kategorie rizika musí vzít v úvahu příslušné okolnosti a závisí plně na uvážení vymáhajícího subjektu/úředníka v terénu.

Nedostatky, které nejsou uvedeny v žádné z kategorií rizik, budou klasifikovány podle popisu těchto kategorií.

Pokud je v rámci jedné dopravní jednotky zjištěno více případů protiprávního jednání, bude pro účely podání zprávy (příloha III této směrnice) použita pouze kategorie nejzávažnějšího rizika (podle položky 39 přílohy I této směrnice).

1.   Kategorie rizik I

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k okamžitému provedení vhodných nápravných opatření, jako je odstavení vozidla.

Patří sem:

1.

přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána;

2.

prosakování nebezpečných látek;

3.

přeprava zakázaným způsobem nebo nevhodnými dopravními prostředky;

4.

přeprava volně loženého zboží v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

5.

přeprava ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení;

6.

vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí (jinak spadá do kategorie rizik II);

7.

použití neschválených obalů;

8.

obaly neodpovídají příslušným pokynům pro balení zboží;

9.

nebyla dodržena zvláštní ustanovení pro smíšený náklad;

10.

nebyla dodržena pravidla pro zabezpečení a uložení nákladu;

11.

nebyla dodržena pravidla pro přepravu smíšeného nákladu;

12.

nebyla dodržena povolená míra naplnění nádrže nebo obalu;

13.

nebyla dodržena ustanovení omezující množství nákladu na přepravní jednotku;

14.

přeprava nebezpečných věcí bez označení jejich přítomnosti ve vozidle (jako např. příslušné doklady, označení a štítky na obalech, označení vozidla …);

15.

přeprava bez označení vozidla;

16.

chybí informace umožňující určení kategorie rizik I pro přepravované látky (jako např. číslo OSN, název dodávky, skupina obalů …);

17.

řidič nemá platné osvědčení o předepsaném výcviku;

18.

použití otevřeného ohně nebo nechráněného světelného zdroje;

19.

nedodržení zákazu kouření.

2.   Kategorie rizik II

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k provedení vhodných nápravných opatření, jako je požadavek nápravy na místě kontroly, pokud je to možné a vhodné, nejpozději však po dokončení přepravy stávajícího nákladu.

Patří sem:

1.

přepravní jednotka zahrnuje více než jedno přípojné vozidlo;

2.

vozidlo již neodpovídá normám pro schválení, ale nepředstavuje bezprostřední nebezpečí;

3.

vozidlo není vybaveno funkčním hasicím přístrojem podle požadavků; hasicí přístroj lze považovat za funkční, pokud chybí pouze předepsaná pečeť anebo označení doby použitelnosti; to však neplatí, pokud je hasicí přístroj viditelně nefunkční, např. tlakoměr ukazuje 0;

4.

vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle písemných pokynů;

5.

nebyla dodržena data kontrolních testů a prohlídek a doba použitelnosti obalů, IBC nebo vnějších obalů;

6.

jsou přepravována balení s poškozenými obaly, IBC nebo dalšími obaly, nebo poškozené nevyčištěné prázdné obaly;

7.

přeprava baleného zboží v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

8.

nádrže/cisterny (včetně prázdných a nevyčištěných) nejsou patřičně uzavřeny;

9.

přeprava zboží ve skupinovém obalu s vnějším obalem, který není patřičně uzavřen;

10.

nesprávné označení, štítky nebo tabulky;

11.

neexistují žádné písemné pokyny v souladu s ADR, nebo písemné pokyny neodpovídají druhu přepravovaného zboží;

12.

vozidlo není patřičně hlídáno nebo zaparkováno.

3.   Kategorie rizik III

Pokud nedodržení příslušných předpisů představuje nízké riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí a pokud vhodná nápravná opatření není třeba provést na místě, lze je provést později v podniku dopravce.

Patří sem:

1.

velikost tabulek nebo štítků nebo velikost písma, číslic nebo symbolů na tabulkách nebo štítcích neodpovídá předpisům;

2.

v přepravní dokumentaci chybí informace jiné než vztahující se ke kategorii rizik I/(16);

3.

osvědčení o výcviku řidiče není ve vozidle, ale existuje důkaz o tom, že ho řidič má.


PŘÍLOHA III

VZOR NORMALIZOVANÉHO FORMULÁŘE ZPRÁVY PRO KOMISI O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ A SANKCÍCH

Image