EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_014_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
07.Транспортна политика
TOM 14

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

07.   Транспортна политика

TOM 014

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 138

1

 

 

32004R0785

 

 

 

Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства

3

2004

L 138

19

 

 

32004R0789

 

 

 

Регламент (ЕО) № 789/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно прехвърлянето на товарните и пътническите кораби от един регистър в друг в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 613/91 на Съвета (1)

9

2004

L 138

50

 

 

32004R0793

 

 

 

Регламент (EО) № 793/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета за общите правила за разпределяне на слотовете в летищата на Общността

14

2004

L 143

76

 

 

32004L0036

 

 

 

Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно безопасността на въздухоплавателни средства на трети страни, които използват летища на Общността

25

2004

L 157

7

 

 

32004R0847

 

 

 

Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни

36

2004

L 158

1

 

 

32004R0849

 

 

 

Регламент (ЕО) № 849/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2320/2002 относно създаване на общи правила за безопасността на гражданското въздухоплаване (1)

40

2004

L 162

1

 

 

32004R0868

 

 

 

Регламент (EО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност

42

2004

L 164

1

 

 

32004R0881

 

 

 

Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за създаване на Агенция)

49

2004

L 164

44

 

 

32004L0049

 

 

 

Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)

62

2004

L 164

164

 

 

32004L0051

 

 

 

Директива 2004/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността

86

2004

L 167

1

 

 

32004D0884

 

 

 

Решение № 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (1)

89

2004

L 167

39

 

 

32004L0054

 

 

 

Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа

144

2004

L 221

6

 

 

32004R1138

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1138/2004 на Комисията от 21 юни 2004 година за установяване на общо определение за критични части в зоните за сигурност на летищата (1)

165

2004

L 236

12

 

 

32004L0086

 

 

 

Директива 2004/86/ЕО на Комисията от 5 юли 2004 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Директива 93/93/ЕИО на Съвета относно масите и размерите на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (1)

167

2004

L 304

209

 

 

32004D0636

 

 

 

Решение на Съвета от 29 април 2004 година относно сключването от Европейската общност на Протокола относно присъединяването на Европейската общност към Европейската организация за безопасност на въздухоплаването

170

2004

L 304

210

 

 

22004A0930(04)

 

 

 

Протокол относно присъединяването на Европейската общност към Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 година, изменяна няколко пъти и консолидирана с Протокол от 27 юни 1997 година

171

2004

L 365

24

 

 

32004L0110

 

 

 

Директива 2004/110/ЕО на Комисията от 9 декември 2004 година за адаптиране към техническия прогрес за шести път на Директива 96/49/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари (1)

177

2004

L 365

25

 

 

32004L0111

 

 

 

Директива 2004/111/ЕО на Комисията от 9 декември 2004 година за адаптиране към техническия прогрес за пети път на Директива 94/55/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (1)

178

2004

L 367

23

 

 

32004L0112

 

 

 

Директива 2004/112/ЕО на Комисията от 13 декември 2004 година за адаптиране към техническия прогрес на Директива 95/50/ЕО на Съвета относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари (1)

180

2004

L 371

26

 

 

32004R2172

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2172/2004 на Комисията от 17 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета за ускорено въвеждане на конструктивните изисквания към петролните танкери с двоен корпус или еквивалентните конструктивни изисквания за петролните танкери с единичен корпус (1)

186

2005

C 312

1

 

 

52005XC1209(03)

 

 

 

Съобщение на Комисията Насоки на Общността за финансирането на летища и за предоставянето на държавни първоначални помощи за авиокомпании, опериращи на регионални летища (2005/С 312/01) (1)

188

2005

L 048

19

 

 

32005L0012

 

 

 

Директива 2005/12/ЕО на Комисията от 18 февруари 2005 година за изменение на приложения I и II към Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за специфичните изисквания за устойчивост на пътническите кораби тип ро-ро (1)

202

2005

L 061

3

 

 

32005R0381

 

 

 

Регламент (ЕО) № 381/2005 на Комисията от 7 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 за определяне на правила за прилагане за сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързаните с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (1)

211

2005

L 061

41

 

 

32005D0180

 

 

 

Решение на Комисията от 4 март 2005 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 96/49/ЕО на Съвета по отношение на железопътния превоз на опасни товари (нотифицирано под номер С(2005) 443) (1)

212

2005

L 081

7

 

 

32005R0488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 488/2005 на Комисията от 21 март 2005 година относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност (1)

219

2005

L 085

58

 

 

32005D0263

 

 

 

Решение на Комисията от 4 март 2005 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 94/55/ЕО по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (нотифицирано под номер С(2005) 440) (1)

238

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top