EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2026

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2026, 13. september 2021, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/592 teatavate ajutiste erandite osas, mis on tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1308/2013, et kõrvaldada veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired, ning nende erandite kohaldamisperioodi osas

C/2021/6588

OJ L 415, 22.11.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2026/oj

22.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 415/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/2026,

13. september 2021,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/592 teatavate ajutiste erandite osas, mis on tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1308/2013, et kõrvaldada veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired, ning nende erandite kohaldamisperioodi osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/592 (2) on tehtud mitu erandit määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest, sealhulgas veinisektorit käsitlevad erandid, millega leevendatakse veiniettevõtjate olukorda ja aidatakse neil COVID-19 pandeemia mõjuga toime tulla. Vaatamata nende meetmete kasulikkusele ei ole suudetud veiniturul pakkumise ja nõudluse tasakaalu taastada.

(2)

COVID-19 pandeemiast tingitud probleemid ei ole lahenenud. Mõnes liidu piirkonnas ja mujal maailmas ei ole vaktsineerimiskampaaniad olnud piisavad ning enamikus riikides kohaldatakse praegugi liikumispiiranguid ja sotsiaalse distantseerumise meetmeid. Need meetmed hõlmavad jätkuvalt reisimise, koosviibimistel ning era- ja avalikel üritustel osalevate inimeste arvu ning väljaspool kodu einestamise suhtes kehtivaid piiranguid. Nende piirangute tõttu on veini tarbimine liidus veelgi vähenenud, veini laovarud on suurenenud ning veiniturg on üldiselt häiritud. Mõnes liikmesriigis on kolmandik veinitarbimisest seotud turismiga. Seetõttu on veini tarbimine jätkuvalt vähenenud ja veini laovarud on endiselt suured. Pandeemia mõju, millele on lisandunud Ameerika Ühendriikide kehtestatud veinitariifid ja 2021. aasta aprilli külmaperiood, on avaldanud liidu veinitootjate sissetulekutele väga negatiivset mõju. Arvatakse, et kõigi nende tegurite koosmõjul on liidu veinisektori käive vähenenud keskmiselt 15–20 %, kusjuures osa ettevõtjaid on teada andnud 40 %sest käibe vähenemisest.

(3)

Kuna kriisi kestus ei ole teada ja viiruse kiire muteerumise tõttu on seda raske ennustada, süvenevad liidu veinituru niigi tõsised häired veelgi. See tähendab, et sektori taastumine võtab kauem aega, kui 2021. aasta alguses võidi ette näha. Seega on asjakohane jätkata liidu veinisektorile ajutise ja erakorralise toetuse pakkumist, et vältida järjest uutest pankrottidest teatamist.

(4)

Arvestades saagikindlustuse olulisust riskide juhtimisel, sealhulgas ebasoodsate ilmastikutingimustega seotud riskide puhul, nagu 2021. aasta aprilli hiline ja erakordselt pikk ja raske külmaperiood, ning COVID-19 pandeemiast tingitud turuhäiretega seotud riskide puhul, on asjakohane pakkuda viinamarjakasvatajatele mõjusamat stiimulit saagikindlustuslepingute sõlmimiseks, suurendades liidu toetust kõnealusele meetmele. Samuti on asjakohane, et see stiimul hõlmaks rohkem kui üht turustusaastat, sest kogemused näitavad, et saagikindlustuse toetust on varasemalt väga vähe kasutatud. Seega on oluline, et oleks piisavalt aega, et teavitada liikmesriike ja veinisektori ettevõtjaid ning julgustada neid seda toetuse erakordselt kõrget määra kasutama. Seega tuleb suurendada liidu rahalist panust delegeeritud määruse (EL) 2020/592 artiklis 8 osutatud saagikindlustuse toetusesse, mida võimaldatakse alates 16. oktoobrist 2021 kuni 2019.–2023. aasta programmitöö perioodi lõpuni.

(5)

Kuna lähiajal ei ole oodata liidu veinituru pakkumise ja nõudluse tasakaalustumist, on vaja pikendada delegeeritud määruse (EL) 2020/592 artiklites 5a ja 6 ning artikli 7 lõikes 2 ja artiklis 9 sätestatud meetmete kohaldamist kuni 15. oktoobrini 2022.

(6)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2020/592 vastavalt muuta.

(7)

Et tagada sujuv üleminek 2021. eelarveaastalt 2022. eelarveaastale, peaks käesolev määrus jõustuma kolmandal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist ja seda tuleks kohaldada alates 16. oktoobrist 2021,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2020/592 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2020/592 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

 

„Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 49 lõike 2 punktist b ei ületa 4. maist 2020 kuni 15. oktoobrini 2021 valitud tegevuste puhul makstav liidu rahaline toetus saagikindlustuse puhul 70 % kindlustusmaksetest, mille tootjad on tasunud, et kindlustada ennast järgmise vastu:“;

b)

lisatakse järgmine lõik:

 

„16.oktoobrist 2021 kuni 15. oktoobrini 2023 valitud tegevuste puhul ei ületa saagikindlustuse puhul makstav liidu rahaline toetus 80 % sellistest kindlustusmaksetest.“;

2)

artiklis 10 asendatakse kuupäev „15. oktoobrini 2021“ kuupäevaga „15. oktoobrini 2022“.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 30. aprilli 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/592 ajutiste erakorraliste meetmete kohta, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest ja nendega seotud meetmetest, et kõrvaldada puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired (ELT L 140, 4.5.2020, lk 6).


Top