22.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 415/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2026 AL COMISIEI

din 13 septembrie 2021

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 în ceea ce privește anumite derogări temporare de la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a aborda perturbarea pieței în sectorul vitivinicol provocată de pandemia de COVID-19 și perioada lor de aplicare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 219 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2020/592 al Comisiei (2) a introdus o serie de derogări de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013, printre altele, în sectorul vitivinicol, care vizează să ofere sprijin operatorilor din acest sector și să îi ajute să facă față impactului pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, în pofida utilității acestor măsuri, piața vitivinicolă nu a reușit să își recâștige echilibrul dintre cerere și ofertă.

(2)

Pandemia de COVID-19 nu este sub control. Campaniile de vaccinare din unele regiuni ale Uniunii și din întreaga lume sunt insuficiente, iar în majoritatea țărilor se aplică în continuare restricții de circulație și măsuri de distanțare socială. Măsurile respective continuă să includă restricții în ceea ce privește călătoriile, mărimea întrunirilor sociale, petrecerile private, evenimentele publice și posibilitatea de a mânca și a bea în afara domiciliului. Aceste restricții conduc la o scădere suplimentară a consumului de vin în Uniune, la stocuri mai mari și, în general, la perturbări ale pieței. În unele state membre, o treime din consumul de vin este legată de turism. Prin urmare, consumul de vin a continuat să scadă, iar stocurile rămân ridicate. Aceste efecte ale pandemiei, asociate cu tarifele impuse de Statele Unite și cu valul de îngheț care a lovit Europa în aprilie 2021, au avut un impact negativ grav asupra veniturilor producătorilor de vin din Uniune. Potrivit estimărilor, combinarea tuturor acestor factori a avut ca efect reducerea, în medie, cu între 15 % și 20 % a cifrei de afaceri a sectorului vitivinicol din Uniune, unele societăți raportând pierderi de până la 40 %.

(3)

În plus, incertitudinea cu privire la durata crizei, care rămâne dificil de prevăzut din cauza mutabilității rapide a virusului, exacerbează actuala perturbare semnificativă a pieței vitivinicole a Uniunii. Cu alte cuvinte, redresarea sectorului va dura mai mult decât se prevedea la începutul anului 2021. Prin urmare, este oportun să se ofere în continuare sprijin temporar și excepțional sectorului vitivinicol al Uniunii pentru a evita creșterea numărului de falimente care a fost raportată.

(4)

Având în vedere că asigurarea recoltelor este un instrument important de gestionare a riscurilor, inclusiv a riscurilor legate de fenomene meteorologice nefavorabile, cum ar fi perioadele de îngheț sever deosebit de lungi din aprilie 2021 și riscurile legate de perturbările pieței, cum ar fi cele generate de pandemia de COVID-19, este oportun să se ofere un stimulent mai puternic viticultorilor de a contracta asigurarea recoltei prin creșterea sprijinului acordat de Uniune pentru măsura respectivă. De asemenea, este oportun ca acest stimulent să acopere mai mult de un an de comercializare, deoarece experiența a arătat că utilizarea sprijinului pentru asigurarea recoltelor a fost foarte limitată în trecut. Prin urmare, este esențial să se dispună de suficient timp pentru a informa și încuraja statele membre și operatorii din sectorul vitivinicol să utilizeze această rată excepțională de sprijin. Prin urmare, este necesar să se majoreze contribuția financiară a Uniunii la sprijinul pentru asigurarea recoltelor, astfel cum se menționează la articolul 8 din regulamentul delegat (UE) 2020/592, începând cu 16 octombrie 2021, până la sfârșitul perioadei de programare 2019-2023.

(5)

În plus, întrucât nu se preconizează că piața vitivinicolă a Uniunii își va recâștiga echilibrul dintre cerere și ofertă pe termen scurt, este necesar să se prelungească aplicarea măsurilor prevăzute la articolele 5a și 6, la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 până la 15 octombrie 2022.

(6)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2020/592 trebuie modificat în consecință.

(7)

Pentru a se asigura continuitatea între exercițiile financiare 2021 și 2022, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și să se aplice de la 16 octombrie 2021,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2020/592

Regulamentul delegat (UE) 2020/592 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

 

„Prin derogare de la articolul 49 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, pentru operațiunile selectate în perioada 4 mai 2020-15 octombrie 2021, contribuția financiară a Uniunii la sprijinul pentru asigurarea recoltelor nu depășește 70 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurare:”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

 

„Pentru operațiunile selectate în perioada 16 octombrie 2021-15 octombrie 2023, contribuția financiară a Uniunii la sprijinul pentru asigurarea recoltelor nu depășește 80 % din costul acestor prime de asigurare.”

2.

La articolul 10, data de „15 octombrie 2021” se înlocuiește cu „15 octombrie 2022”.

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 16 octombrie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 septembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta (JO L 140, 4.5.2020, p. 6).