EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2026

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2026 af 13. september 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/592 for så vidt angår visse midlertidige undtagelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og for så vidt angår deres anvendelsesperiode

C/2021/6588

OJ L 415, 22.11.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2026/oj

22.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 415/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2026

af 13. september 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/592 for så vidt angår visse midlertidige undtagelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og for så vidt angår deres anvendelsesperiode

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 219, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/592 (2) blev der indført en række undtagelser fra eksisterende bestemmelser i forordning (EU) nr. 1308/2013, bl.a. i vinsektoren, med henblik på at støtte vinproducenterne og hjælpe dem med at håndtere virkningerne af covid-19-pandemien. Selv om disse foranstaltninger er nyttige, er imidlertid ikke lykkedes at genoprette balancen mellem udbud og efterspørgsel på vinmarkedet.

(2)

Covid-19-pandemien er ikke under kontrol. Vaccinationskampagnerne i visse regioner i Unionen og verden over er utilstrækkelige, og der gælder fortsat restriktioner for bevægelsesfriheden og social kontakt i de fleste lande Disse foranstaltninger omfatter fortsat rejserestriktioner og restriktioner vedrørende rejser, størrelsen af sociale sammenkomster, private fester, offentlige arrangementer og muligheden for at spise og drikke uden for hjemmet. Disse restriktioner fører til et yderligere fald i forbruget af vin i Unionen, større lagre og mere generelt markedsforstyrrelser. I nogle medlemsstater er en tredjedel af vinforbruget relateret til turisme. Derfor er vinforbruget fortsat med at falde, og lagrene er fortsat store. Disse virkninger af pandemien tillige med den told, som USA har indført, og den frost, der pludselig indtrådte i Europa i april 2021, har haft en alvorlig negativ indvirkning på vinproducenternes indkomst i Unionen. Det anslås, at kombinationen af alle disse faktorer har haft den virkning, at omsætningen i vinsektoren i Unionen i gennemsnit er faldet med 15-20 %, og nogle virksomheder har indberettet tab på op til 40 %.

(3)

Desuden forværrer usikkerheden om varigheden af krisen, som fortsat er vanskelig at forudsige på grund af virussets evne til hurtigt at mutere, den nuværende betydelige forstyrrelse af Unionens vinmarked yderligere. Det betyder, at genopretningen af sektoren vil vare længere, end hvad man forventede i begyndelsen af 2021. Det er derfor hensigtsmæssigt fortsat at yde midlertidig og ekstraordinær støtte til Unionens vinsektor for at undgå den stigning i antallet af konkurser, der er rapporteret om.

(4)

I betragtning af at høstforsikring er et vigtigt instrument til risikostyring, herunder risici i forbindelse med ugunstige vejrforhold som f.eks. den sene og særlig lange periode med hård frost i april 2021 og risici i forbindelse med markedsforstyrrelser såsom dem, der følger af covid-19-pandemien, er det hensigtsmæssigt at give vinavlerne et større incitament til at tegne en høstforsikring ved at forhøje Unionens støtte for nævnte foranstaltning. Dette incitament bør også omfatte mere end et produktionsår, fordi erfaringen viser, at anvendelsen af støtte til høstforsikring tidligere har været meget begrænset. Det er derfor vigtigt at have tilstrækkelig tid til at informere og tilskynde medlemsstaterne og de erhvervsdrivende i vinsektoren til at gøre brug af denne ekstraordinære støttesats. Derfor bør Unionens finansielle bidrag til høstforsikring, jf. artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2020/592, forhøjes fra den 16. oktober 2021 indtil udgangen af programmeringsperioden 2019-2023.

(5)

Da Unionens vinmarked desuden ikke forventes at genoprette balancen mellem udbud og efterspørgsel på kort sigt, er det nødvendigt at forlænge anvendelsen af foranstaltningerne i artikel 5a og 6, artikel 7, stk. 2, og artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2020/592 indtil den 15. oktober 2022.

(6)

Delegeret forordning (EU) 2020/592 bør derfor ændres.

(7)

For at sikre kontinuiteten mellem regnskabsårene 2021 og 2022 bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og anvendes fra den 16. oktober 2021.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) 2020/592

I delegeret forordning (EU) 2020/592 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

 

»Uanset artikel 49, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 må EU-tilskuddet til støtten til høstforsikring for operationer, der udvælges fra den 4. maj 2020 til den 15. oktober 2021, højst udgøre 70 % af producenternes udgifter til præmier for forsikring:«.

b)

Følgende stykke tilføjes:

 

»For operationer, der udvælges fra den 16. oktober 2021 til den 15. oktober 2023, må EU-tilskuddet til støtte til høstforsikring højst udgøre 80 % af udgifterne til sådanne forsikringspræmier.«

2)

I artikel 10 ændres datoen »15. oktober 2021« til »15. oktober 2022«.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. oktober 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/592 af 30. april 2020 om midlertidige ekstraordinære foranstaltninger, der fraviger visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren og vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og foranstaltningerne i den forbindelse (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 6).


Top