EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0574

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 574/2014, 21. veebruar 2014 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 III lisa, mis käsitleb ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kasutatavat näidist

OJ L 159, 28.5.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/41


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 574/2014,

21. veebruar 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 III lisa, mis käsitleb ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kasutatavat näidist

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 60 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 4 lõikes 1 kohustatakse ehitustoodete tootjaid koostama toimivusdeklaratsiooni, kui turule lastakse ehitustoode, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga või on vastavuses selle toote kohta välja antud Euroopa tehnilise hinnanguga. Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõike 4 kohaselt tuleks selline deklaratsioon koostada nimetatud määruse III lisas sätestatud näidise järgi.

(2)

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 60 punkti e kohaselt on komisjonile delegeeritud ülesanne kohandada määruse (EL) nr 305/2011 III lisa vastavalt tehnika arengule.

(3)

Määruse (EL) nr 305/2011 III lisas sätestatud näidist tuleks kohandada, et reageerida tehnika arengule, võimaldada eri laadi ehitustoodete ja tootjate jaoks vajalikku paindlikkust ja lihtsustada toimivusdeklaratsiooni.

(4)

Peale selle on praktilised kogemused III lisa rakendamisel näidanud, et tootjatel on vaja täiendavaid juhiseid, et koostada toimivusdeklaratsioone kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega. Niisugused juhised tagaksid ka III lisa ühetaolise ja õige kohaldamise.

(5)

Tootjatele tuleks toimivusdeklaratsiooni koostamisel lubada teatavat paindlikkust, seni kuni nad esitavad määruse (EL) nr 305/2011 artiklis 6 nõutud olulise teabe selgelt ja sidusalt.

(6)

Et teha ühemõtteliselt kindlaks toimivusdeklaratsiooniga hõlmatud toote toimivustasemed või -klassid, peaksid tootjad seostama iga üksiku toote vastava tootetüübiga ja konkreetsete toimivustasemete või -klassidega, andes sellele määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud kordumatu identifitseerimiskoodi.

(7)

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 11 lõike 4 eesmärk on võimaldada tootja antud tüübi-, partii- või seerianumbri abil iga üksikut ehitustoodet identifitseerida ja jälgida. Seda otstarvet ei täida aga toimivusdeklaratsioon, mida tuleks edaspidi kasutada kõikide selles määratletud tootetüübile vastavate toodete kohta. Seepärast ei tuleks nõuda, et artikli 11 lõikes 4 nõutud teave sisalduks toimivusdeklaratsioonis.

(8)

Kui teavitatud asutused on nõuetekohaselt identifitseeritud, võib kõikide välja antud sertifikaatide ning katse-, arvutus- või hindamisaruannete loetlemine osutuda liigseks ja koormavaks ega paku toimivusdeklaratsiooniga hõlmatud toote kasutajatele lisaväärtust. Seega ei tuleks panna tootjatele kohustust lisada oma toimivusdeklaratsioonile niisuguseid loetelusid.

(9)

Et parandada Euroopa ehitussektori kui terviku tõhusust ja konkurentsivõimet, peaks toimivusdeklaratsioone esitavatel tootjatel, kes soovivad kasutada selliste deklaratsioonide lihtsustamisvõimalusi ja nende koostamist hõlbustavat juhendit, olema see võimalus niipea kui võimalik,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 305/2011 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Toimivusdeklaratsioonid, mis on välja antud enne käesoleva määruse jõustumist ja vastavad määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 ja nimetatud määruse algse III lisa nõuetele, loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. veebruar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.


LISA

„III LISA

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr

1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

2.

Kavandatud kasutusala(d):

3.

Tootja:

4.

Volitatud esindaja:

5.

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

6a.

Ühtlustatud standard:

Teavitatud asutus(ed):

6b.

Euroopa hindamisdokument:

Euroopa tehniline hinnang:

Tehnilise hindamise asutus:

Teavitatud asutus(ed):

7.

Deklareeritud toimivus:

8.

Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

 

[Nimi]

 

[Koht], [väljaandmise kuupäev]

 

[Allkiri]

Toimivusdeklaratsiooni koostamise juhend

1.   ÜLDOSA

Käesoleva juhendi eesmärk on abistada tootjaid määruse (EL) nr 305/2011 kohase toimivusdeklaratsiooni koostamisel käesolevas lisas esitatud näidise (edaspidi „näidis”) põhjal.

Juhend ei kuulu tootja esitatava toimivusdeklaratsiooni juurde ja seda ei lisata nimetatud deklaratsioonile.

Toimivusdeklaratsiooni koostades teeb tootja järgmist:

1)

esitab näidisel esitatud tekstid ja pealkirjad, mis ei ole nurksulgudes;

2)

täidab lüngad ja asendab nurksulgudes teksti vajaliku teabega.

Tootjad võivad toimivusdeklaratsioonile lisada ka viite veebilehele, kus toimivusdeklaratsioon määruse (EL) nr 305/2011 artikli 7 lõike 3 kohaselt kättesaadavaks tehakse. Selle võib lisada punkti 8 või mõnda muusse sobivasse kohta, kus see ei mõjuta kohustusliku teabe loetavust ega selgust.

2.   PAINDLIKKUS

Eeldusel, et määruse (EL) nr 305/2011 artiklis 6 nõutud kohustuslik teave on esitatud selgelt, täielikult ja järjepidevalt, on toimivusdeklaratsiooni koostamisel võimalik:

1)

kasutada teistsugust paigutust kui näidisel;

2)

koondada mõned näidisel esitatud punktid kokku üheks punktiks;

3)

järjestada näidisel esitatud punktid teisiti või esitada need ühe või mitme tabelina;

4)

jätta mõned näidisel esitatud punktid välja, kui need ei ole selle toote puhul, mille kohta deklaratsiooni koostatakse, asjakohased. Näiteks võib see nõnda olla seepärast, et toimivusdeklaratsiooni aluseks võib olla kas ühtlustatud standard või toote kohta välja antud Euroopa tehniline hinnang, mistõttu teine alternatiiv ei ole enam asjakohane. Väljajätte võib olla ka volitatud esindajat käsitlevas punktis või asjakohase tehnilise dokumentatsiooni ja tehnilise eridokumentatsiooni kasutamist käsitlevas punktis;

5)

esitada punktid nummerdamata.

Kui tootja soovib anda välja üheainsa toimivusdeklaratsiooni, mis hõlmab tootetüübi eri variatsioone, tuleb vähemalt järgmised elemendid loetleda iga tootevariatsiooni puhul selgelt ja eraldi: toimivusdeklaratsiooni number, punktis 1 esitatud identifitseerimiskood ja punktis 7 esitatud deklareeritud toimivus.

3.   VORMI TÄITMISE JUHEND

Näidise punkt

Juhend

Toimivusdeklaratsiooni number

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 9 lõikes 2 ette nähtud toimivusdeklaratsiooni viitenumber.

Numbri valik on jäetud tootja otsustada.

Number võib olla sama, mis näidise punktis 1 märgitud tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood.

Punkt 1

Märkida määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood.

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 9 lõikes 2 on tootja kindlaks määratav kordumatu identifitseerimiskood, mis lisatakse CE-märgise järele, seotud tootetüübiga ja seega ehitustoote toimivustaseme või -klassiga, mis esitatakse selle toote kohta koostatavas toimivusdeklaratsioonis. Peale selle on ehitustoodete vastuvõtjatel, eelkõige nende lõppkasutajatel, vaja mis tahes toote puhul ühemõtteliselt kindlaks teha selle toote toimivustasemed või -klassid. Seepärast peaks tootja iga enda toodetud ehitustoote, mille kohta on koostatud toimivusdeklaratsioon, seostama vastava tootetüübi ja konkreetsete toimivustasemete või -klassidega, andes sellele kordumatu identifitseerimiskoodi, mida kasutatakse ühtlasi määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud viitena.

Punkt 2

Märkida ehitustoote kavandatud kasutusala või loetleda kavandatud kasutusalad (vastavalt vajadusele), milleks tootja on toote ette näinud vastavalt kohaldatavatele ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele.

Punkt 3

Märkida tootja nimi, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress, nagu on nõutud määruse (EL) nr 305/2011 artikli 11 lõikes 5.

Punkt 4

See punkt lisatakse ja täidetakse üksnes juhul, kui volitatud esindaja on määratud. Sellisel juhul märkida selle volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad määruse (EL) nr 305/2011 artikli 12 lõikes 2 nimetatud ülesandeid.

Punkt 5

Märkida ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteemi(de) number vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 V lisale. Kui süsteeme on mitu, tuleb deklareerida nad kõik.

Punktid 6a ja 6b

Kuna tootja võib toimivusdeklaratsiooni esitada kas ühtlustatud standardi või toote kohta välja antud Euroopa tehnilise hinnangu põhjal, tuleks punktides 6a ja 6b esitatud kaht erinevat olukorda käsitada alternatiividena, millest kasutatakse ainult ühte ja seega ainult üks neist tuleb toimivusdeklaratsioonis täita.

Kui kasutatakse punkti 6a, s.o kui toimivusdeklaratsiooni aluseks on ühtlustatud standard, tuleb märkida:

a)

ühtlustatud standardi viitenumber ja väljaandmise kuupäev (kuupäevaline viide) ning

b)

teavitatud asutus(t)e identifitseerimisnumber.

On oluline, et teavitatud asutus(t)e nimi esitataks originaalkeeles, ilma teistesse keeltesse tõlkimata.

Kui kasutatakse punkti 6b, s.o kui toimivusdeklaratsiooni aluseks on toote kohta välja antud Euroopa tehniline hinnang, tuleb märkida järgmine:

a)

Euroopa hindamisdokumendi number ja väljaandmise kuupäev;

b)

Euroopa tehnilise hinnangu number ja väljaandmise kuupäev;

c)

tehnilise hindamise asutuse nimi ning

d)

teavitatud asutus(t)e identifitseerimisnumber.

Punkt 7

Toimivusdeklaratsiooni sellesse punkti märgitakse:

a)

põhiomaduste loetelu, nagu on kindlaks määratud ühtlustatud tehniliste kirjelduste punktis 2 märgitud kasutusotstarbe või -otstarvete jaoks, ning

b)

iga põhiomaduse kohta deklareeritud toimivustasemete või -klasside kaupa või kirjeldusena, või omaduste puhul, mille kohta toimivust ei deklareerita, tähed „NPD” (No Performance Determined — toimivust ei ole määratud).

Selle punkti täitmisel võib kasutada tabelit, milles esitatakse seosed ühtlustatud tehniliste kirjeldustega ning toote iga põhiomaduse puhul kasutatava toimivuse püsimise hindamise ja kontrolli süsteemiga ning iga põhiomaduse toimivus.

Toimivus deklareeritakse selgelt ja arusaadavalt. Seepärast ei saa toimivust toimivusdeklaratsioonis kirjeldada lihtsalt sel teel, et esitatakse arvutusvalem, mida vastuvõtjad peaksid kasutama. Peale selle ei või viitedokumentides esitatud toimivustasemeid või -klasse väljendada pelgalt sel teel, et toimivusdeklaratsiooni kantakse viide neile dokumentidele, vaid need tasemed või klassid tuleb kanda ka toimivusdeklaratsiooni endasse.

Ent eelkõige ehitustoote struktuurset toimivust võib väljendada sel teel, et viidatakse vastavale tootedokumendile või ehitusliku kavandamise arvutustele. Sellisel juhul tuleb vastavad dokumendid lisada toimivusdeklaratsioonile.

Punkt 8

See punkt lisatakse toimivusdeklaratsiooni ja täidetakse üksnes juhul, kui on kasutatud asjakohast tehnilist dokumentatsiooni ja/või tehnilist eridokumentatsiooni vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 artiklitele 36–38, et näidata, millistele nõuetele toode vastab.

Sellisel juhul märgitakse toimivusdeklaratsiooni sellesse punkti

a)

kasutatud asjakohase tehnilise dokumentatsiooni ja/või eridokumentatsiooni viitenumber ja

b)

nõuded, millele toode vastab.

Allkiri

Nurksulgude vahel olevad lüngad täidetakse nõutud teabega ja lisatakse allkiri.”


Top