EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0574

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2014 z  21. februára 2014 , ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky

OJ L 159, 28.5.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/41


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 574/2014

z 21. februára 2014,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 60 písm. e),

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa výrobcom stavebných výrobkov ukladá povinnosť vypracovať vyhlásenie o parametroch v prípade, že stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma alebo ktorý je v súlade s európskym technickým posúdením, ktoré sa preň vypracovalo, sa uvádza na trh. Podľa článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 by sa malo uvedené vyhlásenie vypracovať podľa vzoru uvedeného v prílohe III k uvedenému nariadeniu.

(2)

V súlade s článkom 60 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa na Komisiu deleguje úloha prispôsobiť prílohu III k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 technickému pokroku.

(3)

Vzor uvedený v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 by sa mal upraviť s cieľom prispôsobiť sa technickému pokroku, umožniť flexibilitu, ktorú vyžadujú rôzne druhy stavebných výrobkov a výrobcovia, ako aj s cieľom zjednodušiť vyhlásenie o parametroch.

(4)

Okrem toho z praktických skúseností s vykonávaním prílohy III vyplýva, že výrobcovia by potrebovali ďalšie pokyny na vypracúvanie vyhlásení o parametroch pre stavebné výrobky v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytnutím takýchto pokynov by sa zabezpečilo aj harmonizované a správne uplatňovanie prílohy III.

(5)

Pri vypracúvaní vyhlásení o parametroch by výrobcovia mali mať možnosť určitej flexibility, pokiaľ poskytnú jasným a uceleným spôsobom podstatné informácie požadované podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

(6)

S cieľom jednoznačného identifikovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie o parametroch, pokiaľ ide o úrovne alebo triedy jeho parametrov, by výrobcovia mali každý jednotlivý výrobok spojiť s príslušným typom výrobku a daným súborom úrovní alebo tried parametrov pomocou jedinečného identifikačného kódu uvedeného v článku 6 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

(7)

Cieľom článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 je umožniť identifikáciu a sledovateľnosť jednotlivých stavebných výrobkov podľa ich označenia typovým číslom, číslom výrobnej dávky alebo sériovým číslom výrobcami. Na tento účel neslúži vyhlásenie o parametroch, ktoré by sa malo následne použiť pre všetky výrobky zodpovedajúce typu výrobku, ktorý je vymedzený vo vyhlásení. Nemalo by sa preto požadovať, aby vyhlásenie o parametroch obsahovalo informácie požadované podľa článku 11 ods. 4.

(8)

Ak sú notifikované subjekty riadne identifikované, súpis všetkých vydaných certifikátov, protokolov o skúškach, výpočtoch alebo hodnotiacich protokolov by sa mohol stať príliš rozsiahly a náročný, ale nepriniesol by pridanú hodnotu pre používateľov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o parametroch. Výrobcovia by preto nemali byť povinní uvádzať tieto súpisy vo svojich vyhláseniach o parametroch.

(9)

Na účely zvýšenia efektivity a konkurencieschopnosti európskeho stavebného sektora ako celku by výrobcovia, ktorí predkladajú vyhlásenia o parametroch a chcú využiť toto zjednodušenie a pokyny na uľahčenie poskytovania týchto vyhlásení, mali mať možnosť urobiť tak čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu..

Článok 2

Vyhlásenia o parametroch vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ktoré sú v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 a pôvodnou prílohou III k uvedenému nariadeniu, sa považujú za vyhlásenia o parametroch, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.

1.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

2.

Zamýšľané použitie/použitia:

3.

Výrobca:

4.

Splnomocnený zástupca:

5.

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

6a.

Harmonizovaná norma:

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

6b.

Európsky hodnotiaci dokument:

Európske technické posúdenie:

Orgán technického posudzovania:

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

7.

Deklarované parametre:

8.

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

 

[meno]

 

V [miesto] dňa [dátum vydania]

 

[podpis]

Pokyny na vypracovanie vyhlásenia o parametroch

1.   VŠEOBECNE

Cieľom týchto pokynov je usmerniť výrobcov pri vypracovávaní vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 podľa vzoru uvedeného v tejto prílohe (ďalej len ‚vzor‘).

Tieto pokyny nie sú súčasťou vyhlásení o parametroch, ktoré vydávajú výrobcovia, a nemali by byť k týmto vyhláseniam o parametroch priložené.

Pri vypracovávaní vyhlásenia o parametroch výrobca:

1.

použije texty a nadpisy vzoru, ktoré nie sú uvedené v hranatých zátvorkách;

2.

vyplní prázdne miesta a nahradí hranaté zátvorky vložením potrebných informácií.

Výrobcovia môžu v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 do vyhlásenia o parametroch vložiť aj odkaz na internetovú stránku, na ktorej je sprístupnená kópia vyhlásenia o parametroch. Príslušný odkaz môže byť uvedený za bodom 8 alebo na inom mieste, kde nemá vplyv na zrozumiteľnosť a jasnosť povinných informácií.

2.   FLEXIBILITA

Za predpokladu, že povinné informácie požadované podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sú uvedené jasne, úplne a ucelene, pri vypracovávaní vyhlásenia o parametroch je možné:

1.

použiť inú štruktúru, než je použitá vo vzore;

2.

kombinovať body vzoru uvedením niektorých z nich spoločne;

3.

uviesť body vzoru v inom poradí alebo za použitia jednej alebo viacej tabuliek;

4.

vynechať niektoré body vzoru, ktoré nie sú relevantné pre výrobok, pre ktorý sa vyhlásenie o parametroch vypracováva. Ide napríklad o prípad, keď vyhlásenie o parametroch môže byť založené buď na harmonizovanej norme, alebo na európskom technickom posúdení vydanom pre výrobok, pričom v takom prípade sa jedna z týchto možností neuplatňuje. Toto vynechanie sa môže uplatniť aj v prípade bodov týkajúcich sa splnomocneného zástupcu alebo použitia vhodnej technickej dokumentácie a špecifickej technickej dokumentácie;

5.

uvádzať body bez číslovania.

Ak výrobca chce vydať jedno vyhlásenie o parametroch, ktoré sa vzťahuje na rôzne varianty typu výrobku, pre každý variant výrobku je potrebné uviesť oddelene a jasne minimálne tieto údaje: číslo vyhlásenia o parametroch, identifikačný kód uvedený v bode 1 a deklarované parametre uvedené v bode 7.

3.   POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA

Bod vzoru

Pokyny

Číslo vyhlásenia o parametroch

Ide o referenčné číslo vyhlásenia o parametroch podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

Výber tohto čísla je ponechaný na výrobcovi.

Toto číslo môže byť zhodné s jedinečným identifikačným kódom typu výrobku uvedeným v bode 1 vzoru.

Bod 1

Uveďte jedinečný identifikačný kód typu výrobku podľa článku 6 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

V článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 je jedinečný identifikačný kód určený výrobcom, ktorý sa uvádza za označením CE, spojený s typom výrobku, a teda so súborom úrovní alebo tried parametrov stavebného výrobku uvedených vo vyhlásení o parametroch vypracovanom pre daný výrobok. Okrem toho pre príjemcov stavebných výrobkov, a najmä pre ich konečných používateľov, je nevyhnutné, aby mohli jednoznačne určiť tento súbor úrovní alebo tried parametrov pre akýkoľvek daný výrobok. Každý stavebný výrobok, pre ktorý bolo vypracované vyhlásenie o parametroch, by preto jeho výrobca mal spojiť s príslušným typom výrobku a daným súborom úrovní alebo tried parametrov pomocou jedinečného identifikačného kódu, ktorý slúži aj ako odkaz podľa článku 6 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

Bod 2

Uveďte zamýšľané použitie alebo prípadne zamýšľané použitia stavebného výrobku predpokladané výrobcom, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou.

Bod 3

Uveďte meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a kontaktnú adresu výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

Bod 4

Tento bod sa zahŕňa a vypĺňa len v prípade, že bol určený splnomocnený zástupca. V takom prípade uveďte meno a kontaktnú adresu splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie sa vzťahuje na úlohy uvedené v článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

Bod 5

Uveďte číslo uplatniteľného systému alebo systémov posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sú uvedené v prílohe V nariadenia (EÚ) č. 305/2011. Ak existuje viac systémov, je treba vo vyhlásení uviesť každý z nich.

Body 6a a 6b

Keďže výrobca môže vypracovať vyhlásenie o parametroch buď na základe harmonizovanej normy, alebo na základe európskeho technického posúdenia vydaného pre výrobok, tieto dve odlišné situácie uvedené v bodoch 6a a 6b by mali byť považované za alternatívne, pričom vo vyhlásení o parametroch sa použije a vyplní iba jedna z nich.

V prípade bodu 6a, t. j. pri vyhlásení o parametroch na základe harmonizovanej normy, uveďte všetky tieto údaje:

a)

referenčné číslo harmonizovanej normy a dátum jej vydania (datovaný odkaz) a

b)

identifikačné číslo notifikovaného(-ých) subjektu(-ov).

Pri uvádzaní názvu notifikovaného(-ých) subjektu(-ov) je nevyhnutné, aby bol tento názov uvedený v pôvodnom jazyku, t. j. bez prekladu do iných jazykov.

V prípade bodu 6b, t. j. pri vyhlásení o parametroch na základe európskeho technického posúdenia vydaného pre výrobok, uveďte všetky tieto údaje:

a)

číslo európskeho hodnotiaceho dokumentu a dátum jeho vydania,

b)

číslo európskeho technického posúdenia a dátum jeho vydania,

c)

názov orgánu technického posudzovania a

d)

identifikačné číslo notifikovaného(-ých) subjektu(-ov).

Bod 7

V tomto bode vyhlásenia o parametroch sa uvádza:

a)

zoznam podstatných vlastností, ako sú určené v harmonizovaných technických špecifikáciách pre zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia uvedené v bode 2, a

b)

pre každú podstatnú vlastnosť deklarované parametre podľa úrovne alebo triedy alebo opisom v súvislosti s touto vlastnosťou, alebo pri vlastnostiach, pri ktorých sa neurčujú žiadne parametre, písmená ‚NPD‘ (No Performance Determined – nie sú určené parametre).

Pre tento bod možno použiť tabuľku, z ktorej vyplývajú spojenia medzi harmonizovanými technickými špecifikáciami a systémami posudzovania a overovania nemennosti parametrov, ktoré sa použili na jednotlivé podstatné vlastnosti výrobku, ako aj parametre vo vzťahu k jednotlivým podstatným vlastnostiam.

Parametre musia byť deklarované jasne a explicitne. Vo vyhlásení o parametroch preto parametre nemôžu byť opísané len vložením vzorca na výpočet, ktorý majú použiť príjemcovia. Okrem toho úrovne alebo triedy parametrov uvedené v referenčných dokumentoch sa musia zopakovať v samotnom vyhlásení o parametroch, a nemôžu byť teda vyjadrené len vložením odkazov na tieto dokumenty do vyhlásenia o parametroch.

Parametre, najmä vo vzťahu k štrukturálnemu správaniu stavebného výrobku však môžu byť vyjadrené odkazom na príslušnú výrobnú dokumentáciu alebo dokumenty týkajúce sa výpočtov konštrukčného riešenia. V takomto prípade sa príslušné dokumenty pripoja k vyhláseniu o parametroch.

Bod 8

Tento bod sa zahrnie do vyhlásenia o parametroch a vyplní sa len v prípade použitia vhodnej technickej dokumentácie a/alebo špecifickej technickej dokumentácie v súlade s článkami 36 až 38 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 s cieľom uviesť požiadavky, ktoré daný výrobok spĺňa.

V takom prípade sa v tomto bode vyhlásenia o parametroch uvádza:

a)

referenčné číslo použitej špecifickej a/alebo vhodnej technickej dokumentácie a

b)

požiadavky, ktoré daný výrobok spĺňa.

Podpis

Miesto údajov v hranatých zátvorkách uveďte príslušné informácie a podpis.“


Top