Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0574

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III olevan, rakennustuotteiden suoritustasoilmoitusta laadittaessa käytettävän mallin osalta

OJ L 159, 28.5.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/41


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III olevan, rakennustuotteiden suoritustasoilmoitusta laadittaessa käytettävän mallin osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 60 artiklan e kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 4 artiklan 1 kohdan mukaan valmistajien on laadittava suoritustasoilmoitus, kun markkinoille saatetaan rakennustuote, joka kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin tai joka vastaa sille annettua eurooppalaista teknistä arviointia. Asetuksen (EU) N:o 305/2011 6 artiklan 4 kohdan mukaan suoritustasoilmoitus on laadittava käyttäen kyseisen asetuksen liitteessä III esitettyä mallia.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 60 artiklan e kohdan mukaan komissiolle on siirretty valta mukauttaa asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitettä III tekniseen edistykseen.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteessä III esitettyä mallia olisi mukautettava tekniseen edistykseen, jotta voidaan saada aikaan erilaisten rakennustuotteiden ja valmistajien edellyttämää joustavuutta ja yksinkertaistaa suoritustasoilmoitusta.

(4)

Lisäksi käytännön kokemus liitteen III soveltamisesta osoittaa, että valmistajat tarvitsevat lisäohjeita rakennustuotteita koskevien suoritustasoilmoitusten laatimiseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tällaisten ohjeiden antaminen varmistaisi myös liitteen III yhdenmukaisen ja asianmukaisen soveltamisen.

(5)

Valmistajille olisi sallittava tietty määrä joustavuutta suoritustasoilmoituksen laatimisessa, kunhan ne toimittavat selkeästi ja johdonmukaisesti asetuksen (EU) N:o 305/2011 6 artiklassa edellytetyt oleelliset tiedot.

(6)

Jotta voidaan osoittaa yksiselitteisesti, mitkä ovat suoritustasoilmoituksen kattaman tuotteen suoritustasot tai -luokat, valmistajien olisi yhdistettävä jokainen tuote vastaavaan tuotetyyppiin ja tiettyyn suoritustasojen tai -luokkien joukkoon asetuksen (EU) N:o 305/2011 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla yksilöllisellä tunnistenumerolla.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 11 artiklan 4 kohdan tarkoituksena on mahdollistaa kunkin rakennustuotteen tunnistaminen ja jäljittäminen valmistajan ilmoittamalla tyyppi-, erä- tai sarjanumerolla. Suoritustasoilmoitus, jota olisi käytettävä myöhemmin kaikkien niiden tuotteiden osalta, jotka vastaavat siinä määriteltyä tuotetyyppiä, ei palvele tätä tarkoitusta. Tämän vuoksi 11 artiklan 4 kohdassa edellytettyjä tietoja ei pitäisi vaatia sisällytettäviksi suoritustasoilmoitukseen.

(8)

Kun ilmoitetut laitokset on asianmukaisesti yksilöity, kaikkien todistusten tai testaus-, laskelma- tai arviointiraporttien yksilöinti saattaa osoittautua laajamittaiseksi ja raskaaksi, mutta ei tuota lisäarvoa suoritustasoilmoitusten piiriin kuuluvien tuotteiden käyttäjille. Näin ollen valmistajilta ei pitäisi edellyttää näiden seikkojen luettelemista suoritustasoilmoituksissaan.

(9)

Euroopan koko rakennusalan tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi suoritustasoilmoituksia laativien valmistajien, jotka haluavat hyötyä yksinkertaistamisesta ja näiden ilmoitusten tekemisen helpottamiseen tarkoitetuista ohjeista, olisi voitava tehdä niin mahdollisimman pian,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 305/2011 liite III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Suoritustasoilmoitusten, jotka on annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja jotka ovat asetuksen (EU) N:o 305/2011 6 artiklan ja alkuperäisen liitteen III mukaisia, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.


LIITE

”LIITE III

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro

1.

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

2.

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

3.

Valmistaja:

4.

Valtuutettu edustaja:

5.

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

6 a.

Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

6 b.

Eurooppalainen arviointiasiakirja:

Eurooppalainen tekninen arviointi:

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

7.

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

8.

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

 

[Nimi]

 

[Paikka] [Aika]

 

[Allekirjoitus]

Suoritustasoilmoituksen laatimista koskevia ohjeita

1.   YLEISTÄ

Näiden ohjeiden tarkoituksena on olla valmistajien apuna näiden laatiessa asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaista suoritustasoilmoitusta tässä liitteessä esitetyn mallin, jäljempänä ’malli’, mukaisesti.

Nämä ohjeet eivät ole osa valmistajan tekemää suoritustasoilmoitusta, eikä niitä liitetä kyseisten suoritustasoilmoitusten mukaan.

Valmistajan on suoritustasoilmoitusta laatiessaan

1)

toistettava mallissa esitetyt tekstit ja otsakkeet, jotka eivät ole hakasulkeissa;

2)

korvattava tyhjät kohdat ja hakasulkeet tarvittavilla tiedoilla.

Valmistajat voivat myös sisällyttää suoritustasoilmoitukseen viittauksen verkkosivuun, jolle ilmoituksen kopio asetetaan saataville asetuksen (EU) N:o 305/2011 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Se voidaan lisätä 8 kohdan jälkeen tai muuhun paikkaan, jossa se ei haittaa pakollisten tietojen luettavuutta ja selkeyttä.

2.   JOUSTAVUUS

Edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 305/2011 6 artiklassa edellytetyt pakolliset tiedot esitetään selkeästi, täydellisinä ja yhtenäisesti suoritustasoilmoitusta laadittaessa, on mahdollista

1)

käyttää mallista poikkeavaa asettelua;

2)

yhdistellä mallin kohtia esittämällä eräitä tietoja samassa kohdassa;

3)

esittää mallin kohdat eri järjestyksessä tai käyttää yhtä tai useampaa taulukkoa;

4)

jättää mallista pois joitakin kohtia, jotka eivät ole oleellisia sen tuotteen osalta, josta suoritustasoilmoitus laaditaan. Näin on esimerkiksi siitä syystä, että suoritustasoilmoitus voi perustua joko yhdenmukaistettuun standardiin tai tuotteen eurooppalaiseen tekniseen arviointiin, jolloin toista vaihtoehtoa ei voida käyttää. Tietojen pois jättäminen voi koskea myös valtuutettua edustajaa sekä asianmukaisten teknisten asiakirjojen ja teknisen erityisasiakirjan käyttöä koskevia kohtia;

5)

esittää kohdat numeroimatta niitä.

Jos valmistaja haluaa antaa yhden suoritustasoilmoituksen, joka kattaa tuotetyypin eri muunnoksia, ainakin seuraavat osat on lueteltava erikseen selkeästi kunkin tuotteen muunnoksen osalta: suoritustasoilmoituksen numero, 1 kohdan yksilöllinen tunniste ja 7 kohdan ilmoitetut suoritustasot.

3.   OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

Mallin kohta

Ohje

Suoritustasoilmoituksen numero

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viitenumero.

Valmistaja valitsee tämän numeron.

Se voi olla sama kuin mallin 1 kohdassa esitetty tuotetyypin yksilöllinen tunniste.

1 kohta

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuotetyyppiä koskeva yksilöllinen tunnistenumero.

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu CE-merkintään liitettävä valmistajan määrittelemä yksilöllinen tunnistenumero on yhteydessä rakennustuotteen tuotetyyppiin ja samalla siitä laaditussa suoritustasoilmoituksessa esitettyyn rakennustuotteen suoritustasojen tai -luokkien joukkoon. Lisäksi rakennustuotteen vastaanottajalle, erityisesti loppukäyttäjille, on tarpeen kyetä osoittamaan yksiselitteisesti tämä suoritustason tai -luokan joukko minkä tahansa tuotteen osalta. Tämän vuoksi valmistajan olisi kytkettävä jokainen rakennustuote, josta on laadittu suoritustasoilmoitus, asianomaiseen tuotetyyppiin ja tiettyyn suoritustasojen tai -luokkien joukkoon yksilöllisellä tunnistenumerolla, joka toimii myös asetuksen (EU) N:o 305/2011 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna viittauksena.

2 kohta

Yksi tai useampi sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen käyttötarkoitus, jonka valmistaja on tarkoittanut rakennustuotteelle.

3 kohta

Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, asetuksen (EU) N:o 305/2011 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

4 kohta

Tämä kohta sisällytetään ilmoitukseen ja täytetään ainoastaan, jos valtuutettu edustaja on nimetty. Tällöin ilmoitetaan sen valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot, jonka toimeksianto kattaa asetuksen (EU) N:o 305/2011 12 artiklan 2 kohdassa esitetyt tehtävät.

5 kohta

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen V mukaisen rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmän numero. Jos järjestelmiä on useita, näistä kaikki on ilmoitettava.

Kohdat 6 a ja 6 b

Koska valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen joko yhdenmukaistetun standardin tai tuotteen eurooppalaisen teknisen arvioinnin perusteella, kohdissa 6 a ja 6 b esitettyjä eri tilanteita olisi pidettävä keskenään vaihtoehtoisina, jolloin ainoastaan toinen niistä on käytössä ja täytetään suoritustasoilmoitukseen.

Kohdassa 6 a (eli jos suoritustasoilmoitus perustuu yhdenmukaistettuun standardiin) ilmoitetaan seuraavat seikat:

a)

yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja asianomainen päivä (päivätty viittaus) ja

b)

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Ilmoitetun laitoksen nimeä annettaessa on tärkeää, että se esitetään alkuperäisellä kielellä kääntämättä sitä muille kielille.

Kohdassa 6 b (eli jos suoritustasoilmoitus perustuu tuotteen eurooppalaiseen tekniseen arviointiin) ilmoitetaan seuraavat seikat:

a)

eurooppalaisen arviointiasiakirjan numero ja antamispäivä;

b)

eurooppalaisen teknisen arvioinnin numero ja antamispäivä;

c)

teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen nimi ja

d)

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

7 kohta

Tässä kohdassa ilmoitetaan seuraavat seikat:

a)

luettelo perusominaisuuksista siten kuin ne määritetään yhtä tai useampaa 2 kohdassa ilmoitettua käyttötarkoitusta koskevissa kyseisissä yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä; ja

b)

kunkin perusominaisuuden osalta ilmoitettu suoritustaso ominaisuuteen liittyvän tason tai luokan mukaan tai kuvauksena, tai lyhenne NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty) niiden perusominaisuuksien osalta, joiden suoritustasoja ei ole ilmoitettu.

Tämän kohdan voi esittää taulukkona, jossa esitetään yhteys yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien ja kuhunkin tuotteen perusominaisuuteen sovellettavan suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmien välillä sekä suoritustaso suhteessa kuhunkin perusominaisuuteen.

Suoritustaso on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti. Tämän vuoksi sitä ei voida kuvata suoritustasoilmoituksessa pelkästään ilmoittamalla laskukaava, jota vastaanottajien on noudatettava. Lisäksi viiteasiakirjoissa esitetyt suoritustasot tai -luokat on esitettävä varsinaisessa suoritustasoilmoituksessa eikä niitä voida ilmoittaa pelkästään lisäämällä ilmoitukseen viittaus näihin asiakirjoihin.

Etenkin rakennustuotteen rakenteellisen toiminnan suoritustaso voidaan kuitenkin ilmoittaa viittaamalla asianomaisen tuotteen tuotantoasiakirjoihin tai rakenteellisiin mitoituslaskelmiin. Tällöin kaikki asiaa koskevat asiakirjat liitetään suoritustasoilmoitukseen.

8 kohta

Tämä kohta otetaan mukaan suoritustasoilmoitukseen ja täytetään ainoastaan, jos on käytetty asianmukaista teknistä asiakirjaa ja/tai teknistä erityisasiakirjaa asetuksen (EU) N:o 305/2011 36–38 artiklan mukaisesti niiden vaatimusten osoittamiseksi, joiden mukainen tuote on.

Tällaisessa tapauksessa tässä kohdassa ilmoitetaan seuraavat seikat:

a)

asianmukaista teknisen asiakirjan ja/tai teknisen erityisasiakirjan viitenumero; ja

b)

vaatimukset, joiden mukainen tuote on.

Allekirjoitus

Hakasulkeiden väliseen tilaan merkitään pyydetyt tiedot ja allekirjoitus.”


Top