EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0574

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

OJ L 159, 28.5.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/41


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014

z dnia 21 lutego 2014 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 60 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 nakłada się na producentów wyrobów budowlanych obowiązek sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub zgodnego z wydaną dla niego europejską oceną techniczną. Zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 deklarację taką sporządza się, stosując wzór przedstawiony w załączniku III do tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 60 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Komisji przekazuje się zadanie dostosowania załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 do postępu technicznego.

(3)

Wzór przedstawiony w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 należy dostosować, tak aby uwzględnić postęp technologiczny, zapewnić elastyczność wymaganą przez różne rodzaje wyrobów budowlanych i producentów, a także uprościć deklarację właściwości użytkowych.

(4)

Ponadto doświadczenie praktyczne związane z wykonywaniem przepisów załącznika III pokazuje, że producenci potrzebowaliby dalszych instrukcji dotyczących sporządzania deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami. Zapewnienie takich instrukcji zapewniłoby również zharmonizowane i prawidłowe stosowanie załącznika III.

(5)

Należy zapewnić producentom pewną elastyczność w zakresie sporządzania deklaracji właściwości użytkowych, pod warunkiem że przedstawią, w sposób jasny i spójny, najistotniejsze informacje wymagane na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(6)

Aby jednoznacznie zidentyfikować wyrób objęty deklaracją właściwości użytkowych w odniesieniu do jego poziomów lub klas właściwości użytkowych, producenci powinni powiązać każdy pojedynczy wyrób z odpowiednim typem wyrobu oraz określonym zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych za pomocą niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(7)

Celem art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 jest umożliwienie identyfikacji i śledzenia każdego pojedynczego wyrobu budowlanego dzięki wskazaniu przez producentów typu, partii lub serii. Deklaracja właściwości użytkowych, która powinna być następnie używana w odniesieniu do wszystkich wyrobów odpowiadających typowi wyrobu w niej zdefiniowanemu, nie służy osiągnięciu tego celu. Dlatego też nie należy nakładać obowiązku zawarcia informacji wymaganych na podstawie art. 11 ust. 4 w deklaracji właściwości użytkowych.

(8)

W przypadku gdy jednostki notyfikowane zostaną należycie zidentyfikowane, sporządzenie wykazu wszystkich certyfikatów oraz raportów z badań, obliczeń lub oceny może okazać się zadaniem szeroko zakrojonym i obciążającym, które nie wnosi jednak żadnej wartości dodanej dla użytkowników wyrobów objętych deklaracją właściwości użytkowych. Nie należy zatem nakładać na producentów obowiązku uwzględniania tych wykazów w sporządzanych przez nich deklaracjach właściwości użytkowych.

(9)

W celu zwiększenia wydajności i konkurencyjności całego europejskiego sektora budowlanego producenci składający deklaracje właściwości użytkowych, którzy chcą skorzystać z uproszczeń i instrukcji mających ułatwić składanie takich deklaracji, powinni jak najszybciej otrzymać taką możliwość,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Deklaracje właściwości użytkowych wydane przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie, które są zgodne z przepisami art. 6 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i pierwotnym załącznikiem III do niego, uznaje się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr

1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3.

Producent:

4.

Upoważniony przedstawiciel:

5.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

6a.

Norma zharmonizowana:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

6b.

Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

7.

Deklarowane właściwości użytkowe:

8.

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

 

[imię i nazwisko]

 

w [miejsce] dnia [data wydania]

 

[podpis]

Instrukcje dotyczące sporządzania deklaracji właściwości użytkowych

1.   OGÓLNE

Celem niniejszych instrukcji jest zapewnienie producentom wytycznych na potrzeby sporządzania deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w niniejszym załączniku (zwanego dalej »wzorem«).

Niniejsze instrukcje nie stanowią części deklaracji właściwości użytkowych wydawanych przez producentów i nie powinny być załączane do tych deklaracji właściwości użytkowych.

Przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych producent:

1)

stosuje sformułowania i nagłówki podane we wzorze, które nie są ujęte w nawias kwadratowy;

2)

zastępuje puste miejsca i nawiasy kwadratowe wymaganymi informacjami.

Producenci mogą również podać w deklaracji właściwości użytkowych odniesienie do strony internetowej, na której kopia deklaracji właściwości użytkowych jest udostępniona zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 305/2011. Odniesienie takie można podać po pkt 8 lub w innym miejscu, w którym nie wpływa ono na czytelność i jasność informacji obowiązkowych.

2.   ELASTYCZNOŚĆ

Z zastrzeżeniem podania informacji obowiązkowych wymaganych na mocy art. 6 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 w sposób jasny, kompletny i spójny, przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych można:

1)

zastosować inny układ niż określono we wzorze;

2)

połączyć punkty wzoru, przedstawiając niektóre z nich łącznie;

3)

przedstawić punkty określone we wzorze w innej kolejności lub z zastosowaniem jednej tabeli lub większej ich liczby;

4)

pominąć niektóre punkty określone we wzorze, które nie dotyczą wyrobu, w odniesieniu do którego sporządzana jest deklaracja właściwości użytkowych. Jest to możliwe na przykład dlatego, że deklaracja właściwości użytkowych może opierać się albo na normie zharmonizowanej, albo na europejskiej ocenie technicznej wydanej dla wyrobu, co sprawia, że jedna z tych opcji nie ma zastosowania. Pominięcia takie mogłyby również odnosić się do punktów dotyczących upoważnionego przedstawiciela lub zastosowania odpowiedniej dokumentacji technicznej i specjalnej dokumentacji technicznej;

5)

przedstawić punkty bez numeracji.

Jeżeli producent zamierza wydać jedną deklarację właściwości użytkowych obejmującą różne wersje typu wyrobu, co najmniej następujące elementy należy przedstawić odrębnie i w sposób czytelny dla każdej wersji wyrobu: numer deklaracji właściwości użytkowych, kod identyfikacyjny w pkt 1 oraz deklarowane właściwości użytkowe w pkt 7.

3.   INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA

Punkt we wzorze

Instrukcje

Numer deklaracji właściwości użytkowych

Jest to numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych przewidziany w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

Wybór numeru należy do producenta.

Numer ten może się pokrywać z niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym typu wyrobu wskazanym w pkt 1 wzoru.

Punkt 1

Należy wskazać niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

W art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustalany przez producenta niepowtarzalny kod identyfikacyjny towarzyszący oznakowaniu CE jest powiązany z typem wyrobu, a więc również z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych wyrobu budowlanego przedstawionym w deklaracji właściwości użytkowych sporządzonej w odniesieniu do tego wyrobu. Ponadto z punktu widzenia odbiorców wyrobów budowlanych, w szczególności ich ostatecznych użytkowników końcowych, konieczne jest, aby było możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie tego zestawu poziomów lub klas właściwości użytkowych dla każdego wyrobu. Dlatego też każdy wyrób budowlany, w odniesieniu do którego sporządzono deklarację właściwości użytkowych, powinien zostać powiązany przez danego producenta z odpowiednim typem wyrobu oraz określonym zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych za pomocą niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego, który służy również jako określenie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

Punkt 2

Należy wskazać zamierzone zastosowanie lub, w stosownych przypadkach, wymienić zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego przewidziane przez producenta zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Punkt 3

Należy wskazać nazwę, zastrzeżoną nazwę handlową lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, które są wymagane zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

Punkt 4

Ten punkt należy włączyć i wypełnić jedynie w przypadku wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela. Należy wówczas wskazać nazwę i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

Punkt 5

Należy wskazać mający(-e) zastosowanie system(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jak określono w załączniku V rozporządzenia (UE) nr 305/2011. W przypadku wielu systemów należy zadeklarować każdy z nich.

Punkty 6a i 6b

Ponieważ producent może sporządzić deklarację właściwości użytkowych na podstawie normy zharmonizowanej albo europejskiej oceny technicznej wydanej dla wyrobu, te dwie różne sytuacje przedstawione w pkt 6a i 6b należy traktować jako alternatywę i w danej deklaracji właściwości użytkowych należy uwzględnić i wypełnić tylko jeden z tych punktów.

W przypadku pkt 6a, tj. gdy deklaracja właściwości użytkowych jest oparta na normie zharmonizowanej, należy wskazać wszystkie poniższe elementy:

a)

numer referencyjny normy zharmonizowanej oraz datę jej wydania (datowane odniesienie); oraz

b)

numer identyfikacyjny jednostki lub jednostek notyfikowanych.

Przy podawaniu nazwy jednostki lub jednostek notyfikowanych konieczne jest, aby podać nazwę w języku oryginalnym bez tłumaczenia na inne języki.

W przypadku pkt 6b, tj. gdy deklaracja właściwości użytkowych jest oparta na europejskiej ocenie technicznej wydanej dla wyrobu, należy wskazać wszystkie poniższe elementy:

a)

numer europejskiego dokumentu oceny i datę jego wydania;

b)

numer europejskiej oceny technicznej i datę jej wydania;

c)

nazwę jednostki ds. oceny technicznej; oraz

d)

numer identyfikacyjny jednostki lub jednostek notyfikowanych.

Punkt 7

W tym punkcie deklaracji właściwości użytkowych należy wskazać:

a)

wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu wskazanych w pkt 2; oraz

b)

dla każdej zasadniczej charakterystyki, deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy w odniesieniu do danej charakterystyki lub litery »NPD« (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) w odniesieniu do charakterystyk, dla których właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.

Ten punkt można wypełnić, korzystając z tabel, które przedstawiają powiązania między zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi a systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zastosowanymi odpowiednio do każdej zasadniczej charakterystyki wyrobu, jak również właściwości użytkowe w odniesieniu do każdej zasadniczej charakterystyki.

Właściwości użytkowe należy zadeklarować w sposób jasny i jednoznaczny. Z tego względu właściwości użytkowych nie można opisać w deklaracji właściwości użytkowych wyłącznie przez wstawienie w niej wzoru do obliczeń, który mają stosować odbiorcy. Ponadto określone w dokumentach referencyjnych poziomy lub klasy właściwości użytkowych należy zastosować w samej deklaracji właściwości użytkowych i w związku z tym nie można ich wyrazić wyłącznie poprzez wstawienie w deklaracji odniesień do tych dokumentów.

Właściwości użytkowe wyrobu budowalnego mające wpływ w szczególności na pracę konstrukcji mogą być jednakże wyrażane poprzez odniesienie do odpowiedniej dokumentacji produkcyjnej lub obliczeń konstrukcji budowalnych. W takim przypadku do deklaracji właściwości użytkowych załączane są odpowiednie dokumenty.

Punkt 8

Ten punkt należy włączyć do deklaracji właściwości użytkowych i wypełnić jedynie w przypadku zastosowania odpowiedniej dokumentacji technicznej lub specjalnej dokumentacji technicznej, zgodnie z art. 36–38 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, w celu wskazania wymagań, z którymi wyrób jest zgodny.

W takim przypadku w tym punkcie deklaracji właściwości użytkowych należy wskazać:

a)

numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej; oraz

b)

wymagania, z którymi wyrób jest zgodny.

Podpis

Należy zastąpić pola ujęte w nawias kwadratowy, podając wskazane informacje i składając podpis.”


Top