Help Print this page 

Document L:2014:159:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 159, 28 май 2014 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 159

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
28 май 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (преработен текст)

1

 

*

Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) ( 1 )

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) ( 1 )

32

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Турция за участие на Република Турция в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

40

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията от 21 февруари 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образеца, който да се използва за съставяне на декларация за експлоатационни показатели на строителните продукти

41

 

*

Регламент (ЕС) № 575/2014 на Комисията от 27 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 383/2012 за определяне на техническите изисквания по отношение на включващи запомнящо устройство (микрочип) свидетелства за управление на моторни превозни средства ( 1 )

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 576/2014 на Комисията от 27 май 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

50

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/302/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 май 2014 година за изменение на Решение 2011/166/ЕС за създаване на SHARE-ERIC

52

 

 

2014/303/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 20 февруари 2014 година за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки (ЕЦБ/2014/8)

54

 

 

НАСОКИ

 

 

2014/304/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 20 февруари 2014 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (ЕЦБ/2014/9)

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top