EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0574

Regulamentul delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21 februarie 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declarații de performanță pentru produsele pentru construcții

OJ L 159, 28.5.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/41


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 574/2014 AL COMISIEI

din 21 februarie 2014

de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declarații de performanță pentru produsele pentru construcții

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 60 litera (e),

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 obligă fabricanții de produse pentru construcții să întocmească o declarație de performanță atunci când un produs pentru construcții care face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnică europeană care a fost eliberată pentru acesta este introdus pe piață. În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, această declarație ar trebui să fie întocmită utilizând modelul stabilit în anexa III la regulamentul respectiv.

(2)

În conformitate cu articolul 60 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, Comisiei îi este delegată sarcina de a adapta anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 ca răspuns la progresul tehnic.

(3)

Modelul prezentat în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 ar trebui să fie adaptat, pentru a răspunde progresului tehnologic, pentru a garanta flexibilitatea cerută de diferitele tipuri de produse pentru construcții și de fabricanți și pentru a simplifica declarația de performanță.

(4)

În plus, experiența practică în punerea în aplicare a anexei III arată că producătorii ar avea nevoie de instrucțiuni suplimentare pentru întocmirea declarațiilor de performanță referitor la produsele pentru construcții, în conformitate cu legislația aplicabilă. Furnizarea acestor instrucțiuni ar asigura, de asemenea, o aplicare armonizată și corectă a anexei III.

(5)

Producătorilor ar trebui să li se acorde o anumită flexibilitate în întocmirea declarațiilor de performanță, în măsura în care aceștia furnizează, într-o manieră clară și coerentă, informațiile esențiale necesare în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(6)

Pentru a identifica fără echivoc produsul vizat de o declarație de performanță cu privire la nivelurile sau clasele de performanță, producătorii ar trebui să coreleze fiecare produs la respectivul produs-tip și la un anumit set de niveluri sau clase de performanță prin intermediul codului unic de identificare menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(7)

Scopul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este de a permite identificarea și trasabilitatea oricărui produs pentru construcții unic, prin intermediul indicării de către fabricanți a unui număr de tip, lot sau de serie. Acest scop nu este deservit de o declarație de performanță, care ar trebui să fie, ulterior folosită pentru toate produsele care corespund tipului de produs definit în aceasta. Prin urmare, nu ar trebui să se impună ca informațiile cerute în temeiul articolului 11 alineatul (4) să fie cuprinse în mod obligatoriu în declarația de performanță.

(8)

Atunci când organismele notificate sunt identificate în mod corespunzător, enumerarea tuturor certificatelor, rapoartelor de încercare, calcul sau evaluare eliberate ar putea deveni foarte lungă și împovărătoare, însă nu aduce o valoare adăugată pentru utilizatorii produselor care fac obiectul unei declarații de performanță. Prin urmare, producătorii nu ar trebui să fie obligați să includă aceste enumerări în declarațiile lor de performanță.

(9)

Pentru a consolida eficiența și competitivitatea sectorului european al construcțiilor în ansamblu, ar trebui să li se permită fabricanților care furnizează declarații de performanță și care doresc să beneficieze de simplificare și de instrucțiuni, cu scopul de a facilita furnizarea acestor declarații, să poată face acest lucru cât mai curând posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Declarațiile de performanță eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, care sunt conforme cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și anexa III inițială la acesta, se consideră conforme cu prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.


ANEXĂ

„ANEXA III

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.

1.

Cod unic de identificare al produsului-tip:

2.

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

3.

Fabricant:

4.

Reprezentant autorizat:

5.

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

6a.

Standard armonizat:

Organism (organisme) notificat(e):

6b.

Documentul de evaluare european:

Evaluarea tehnică europeană:

Organismul de evaluare tehnică:

Organism (organisme) notificat(e):

7.

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

8.

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

 

[nume]

 

În [locul] la [data eliberării]

 

[semnătura]

Instrucțiuni pentru întocmirea declarației de performanță

1.   GENERALITĂȚI

Aceste instrucțiuni au ca obiectiv orientarea fabricanților la întocmirea unei declarații de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din prezenta anexă (denumit în continuare «modelul»).

Aceste instrucțiuni nu fac parte din declarațiile de performanță care trebuie emise de către fabricanți și nu ar trebui să fie incluse în aceste declarații de performanță.

La întocmirea unei declarații de performanță, fabricantul:

1.

reproduce textele și titlurile modelului care nu sunt indicate între paranteze drepte;

2.

completează spațiile libere și paranteze drepte, prin introducerea informațiilor necesare.

Producătorii pot, de asemenea, să includă în declarația de performanță trimiterea la site-ul internet unde copia declarației de performanță este pusă la dispoziție în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Această trimitere poate fi inclusă după punctul 8 sau în alt loc în care nu afectează lizibilitatea și claritatea informațiilor obligatorii.

2.   FLEXIBILITATE

Cu condiția ca informațiile obligatorii cerute de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 să fie furnizate în mod clar, complet și într-o manieră coerentă, la întocmirea unei declarații de performanță este posibil:

1.

să se utilizeze o structură diferită de model;

2.

să se combine punctele modelului prin prezentarea grupată a unora dintre acestea;

3.

să se prezinte punctele modelului într-o ordine diferită sau utilizând unul sau mai multe tabele;

4.

să se omită anumite puncte din model care nu sunt relevante pentru produsul pentru care este întocmită o declarație de performanță. De exemplu, acesta este cazul în care declarația de performanță este bazată fie pe un standard armonizat, fie pe o evaluare tehnică europeană eliberată pentru produs, ceea ce face ca cealaltă alternativă să nu fie aplicabilă. Aceste omisiuni ar putea viza, de asemenea, punctele privind reprezentantul autorizat sau privind utilizarea documentației tehnice adecvate și a documentației tehnice specifice;

5.

să se prezinte punctele fără a le numerota.

În cazul în care un fabricant dorește să emită o declarație de performanță unică care să acopere diferite variante ale unui produs-tip, cel puțin următoarele elemente trebuie să fie enumerate separat și clar pentru fiecare variantă de produs: numărul declarației de performanță, codul de identificare conform punctului 1 și performanța (performanțele) declarată (declarate) conform punctului 7.

3.   INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI

Punctul modelului

Instrucțiuni

Numărul declarației de performanță

Acesta este numărul de referință al declarației de performanță prevăzut la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

Alegerea numărului revine fabricantului.

Acest număr poate fi identic cu codul unic de identificare al produsului-tip indicat la punctul 1 al modelului.

Punctul 1

Se indică codul unic de identificare al produsului-tip menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

La articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, codul unic de identificare determinat de fabricant pentru a urma marcajul CE este corelat cu produsul-tip și astfel cu setul de niveluri sau clase de performanță reprezentative ale unui produs pentru construcții, astfel cum sunt prezentate în declarația de performanță întocmită pentru acesta. În plus, pentru destinatarii produselor pentru construcții, în special pentru utilizatorii finali ai acestora, este necesar să existe posibilitatea de a identifica fără echivoc acest set de niveluri sau clase de performanță pentru un anumit produs. În consecință, orice produs pentru construcții, pentru care a fost întocmită o declarație de performanță ar trebui să fie corelat de fabricant cu produsul-tip respectiv și un anumit set de niveluri sau clase de performanță prin codul unic de identificare, care funcționează, de asemenea, ca o referință menționată la articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

Punctul 2

Se indică utilizarea preconizată sau lista utilizărilor preconizate, după caz, a produsului pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute de fabricant, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă.

Punctul 3

Se indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa fabricantului, conform cerințelor prevăzute la articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

Punctul 4

Acest punct trebuie inclus și completat doar în cazul în care a fost desemnat un reprezentant autorizat. În acest caz, se indică numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

Punctul 5

Se indică numărul sistemului sau a sistemelor aplicabile de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Dacă există mai multe sisteme, se declară fiecare dintre acestea.

Punctele 6a și 6b

Deoarece un producător poate întocmi o declarație de performanță fie pe baza unui standard armonizat, fie pe baza unei evaluări tehnice europene eliberată pentru produs, aceste două situații diferite prezentate la punctele 6a și 6b ar trebui să fie tratate ca alternative, doar una dintre ele urmând să fie aplicată și completată într-o declarație de performanță.

În cazul de la punctul 6a, și anume în cazul în care o declarație de performanță se bazează pe un standard armonizat, se indică toate informațiile următoare:

(a)

numărul de referință al standardului armonizat și data eliberării (referința datată); precum și

(b)

numărul de identificare al organismului (organismelor) notificat(e).

Atunci când se furnizează denumirea organismului (organismelor) notificat(e), este esențial ca denumirea să fie furnizată în limba originală, fără traducere în alte limbi.

În cazul de la punctul 6b, și anume în cazul în care o declarație de performanță se bazează pe o evaluare tehnică europeană eliberată pentru produs, se indică toate informațiile următoare:

(a)

numărul documentului de evaluare european și data eliberării;

(b)

numărul evaluării tehnice europene și data eliberării;

(c)

numele organismului de evaluare tehnică; precum și

(d)

numărul de identificare al organismului (organismelor) notificat(e).

Punctul 7

La acest punct, declarația de performanță cuprinde:

(a)

lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea sau utilizările preconizate indicate la punctul 2; precum și

(b)

pentru fiecare caracteristică esențială, performanța declarată, prin nivel, clasă sau printr-o descriere, în ceea ce privește această caracteristică sau, pentru caracteristicile pentru care nu este declarată niciun fel de performanță, acronimul «NPD» (nicio performanță determinată).

Acest punct poate fi completat prin utilizarea unui tabel care să prezinte legăturile dintre specificațiile tehnice armonizate și sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței aplicate respectiv fiecărei caracteristici esențiale a produsului, precum și performanța aferentă fiecărei caracteristici esențiale.

Performanța trebuie să fie declarată în mod clar și explicit. Prin urmare, performanța nu poate fi descrisă în declarația de performanță numai prin introducerea unei formule de calcul care urmează a fi aplicată de către beneficiari. În plus, nivelurile sau clasele de performanță prezentate în documentele de referință sunt reproduse în declarația de performanță în sine și, prin urmare, nu pot fi exprimate numai prin introducerea trimiterilor la aceste documente în declarația de performanță.

Cu toate acestea, performanța, în special în ceea ce privește comportamentul structural al unui produs pentru construcții, poate fi exprimată prin trimitere la documentația de producție respectivă sau la calculele dimensiunilor structurale. În acest caz, documentele relevante se anexează la declarația de performanță.

Punctul 8

Acest punct trebuie inclus și completat într-o declarație de performanță dacă s-a utilizat documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică, în conformitate cu articolele 36-38 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, în scopul de a indica cerințele pe care le respectă produsul.

În acest caz, la acest punct, declarația de performanță indică următoarele:

(a)

numărul de referință al documentației specifice și/sau documentației tehnice adecvate utilizate; precum și

(b)

cerințele pe care le respectă produsul.

Semnătură

Se înlocuiesc spațiile indicate între paranteze drepte cu informațiile indicate și semnătura.”


Top