EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0574

2014 m. vasario 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 574/2014, kuriuo dėl naudotino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdžio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas

OJ L 159, 28.5.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/41


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 574/2014

2014 m. vasario 21 d.

kuriuo dėl naudotino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdžio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 60 straipsnio e punktą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 4 straipsnio 1 dalį statybos produktų gamintojai įpareigojami parengti eksploatacinių savybių deklaraciją, kai rinkai pateikiamas statybos produktas, kuriam taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka jam išduotą Europos techninį įvertinimą. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnio 4 dalimi ši deklaracija turėtų būti rengiama naudojant šio reglamento III priede pateiktą pavyzdį;

(2)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 60 straipsnio e punktu, Komisijai deleguota užduotis patikslinti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą, atsižvelgiant į techninę pažangą;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priede pateiktas pavyzdys turėtų būti patikslintas, siekiant atsižvelgti į techninę pažangą, sudaryti sąlygas lankstumui, kurio reikalauja įvairių rūšių statybos produktai ir gamintojai, ir supaprastinti eksploatacinių savybių deklaraciją;

(4)

be to, iš praktinės III priedo įgyvendinimo patirties matyti, kad gamintojams reikėtų papildomų nurodymų, kaip parengti eksploatacinių savybių deklaraciją pagal taikytinus teisės aktus. Šių paaiškinimų pateikimas užtikrintų vienodą ir teisingą III priedo taikymą;

(5)

rengdami eksploatacinių savybių deklaracijas, gamintojai turėtų turėti tam tikrą lankstumą, su sąlyga, kad jie pateikia aiškią ir nuoseklią esminę informaciją, kurios reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnį;

(6)

siekiant vienareikšmiškai nustatyti produkto, kuriam taikoma eksploatacinių savybių deklaracija, eksploatacinių savybių lygius ar klases, gamintojai kiekvieną produktą turėtų susieti su atitinkamu produkto tipu ir atitinkama eksploatacinių savybių lygių arba klasių visuma, naudodami unikalų identifikavimo kodą pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 4 dalimi siekiama sudaryti sąlygas identifikuoti ir atsekti bet kurį statybos produktą gamintojams nurodžius jo tipo, partijos ar serijos numerį. Eksploatacinių savybių deklaracija, kuri vėliau taikoma visiems joje apibrėžto produkto tipą atitinkantiems produktams, šiam tikslui nenaudojama. Todėl eksploatacinių savybių deklaracijoje neturėtų būti reikalaujama pateikti 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos;

(8)

kai tinkamai nurodomos notifikuotosios įstaigos, visų sertifikatų, bandymų, skaičiavimų ar parengtų vertinimo ataskaitų pateikimas gali būti ilgas ir varginantis ir nesuteikti papildomos naudos produktų, kuriems taikoma eksploatacinių savybių deklaracija, naudotojams. Todėl savo eksploatacinių savybių deklaracijose gamintojai neturėtų būti įpareigoti visa tai išvardyti;

(9)

siekiant sustiprinti viso Europos statybos sektoriaus efektyvumą ir konkurencingumą, gamintojams, teikiantiems eksploatacinių savybių deklaracijas ir norintiems pasinaudoti supaprastinimu ir vadovautis nurodymais, kad būtų lengviau teikti tokias deklaracijas, tokia galimybė turėtų būti sudaryta kuo greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Eksploatacinių savybių deklaracijos, pateiktos prieš įsigaliojant šiam reglamentui ir atitinkančios Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnį bei jo pirminį III priedą, laikomos atitinkančiomis šį reglamentą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.

1.

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

2.

Naudojimo paskirtis (-ys):

3.

Gamintojas:

4.

Įgaliotasis atstovas:

5.

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

6a.

Darnusis standartas:

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

6b.

Europos vertinimo dokumentas:

Europos techninis įvertinimas:

Techninio vertinimo įstaiga:

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

7.

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

8.

Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

 

[vardas ir pavardė]

 

[vieta] [išdavimo data]

 

[parašas]

Eksploatacinių savybių deklaracijos rengimo nurodymai

1.   BENDRIEJI NURODYMAI

Šie nurodymai skirti padėti gamintojams parengti eksploatacinių savybių deklaraciją vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 ir vadovaujantis šiame priede pateikta pavyzdine forma (toliau – pavyzdys).

Nurodymai nėra eksploatacinių savybių deklaracijos, kurią pateikti turi gamintojas, dalis ir neturėtų būti pridedami prie eksploatacinių savybių deklaracijos.

Rengdamas eksploatacinių savybių deklaraciją gamintojas:

1)

vartoja pavyzdžio tekstą ir antraštes, kurie neapriboti laužtiniais skliaustais;

2)

įrašo reikalingus duomenis į neužpildytas eilutes ir laužtiniais skliaustais apribotas vietas.

Eksploatacinių savybių deklaracijoje gamintojai taip pat gali įrašyti interneto svetainę, kurioje eksploatacinių savybių deklaracijos kopija skelbiama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 7 straipsnio 3 dalimi. Nuoroda gali būti įrašyta po 8 punkto arba kitoje vietoje, jei tai netrukdys lengvai ir aiškiai suvokti privalomąją informaciją.

2.   LANKSTUMAS TAIKANT NURODYMUS

Su sąlyga, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnį privalomoji informacija pateikiama aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, rengiant eksploatacinių savybių deklaraciją galima:

1)

pasirinkti kitokią išdėstymo formą, nei pateikta pavyzdyje;

2)

sujungti pavyzdžio punktus, kai kuriuos jų pateikiant drauge;

3)

pavyzdžio punktus išdėstyti kitokia tvarka arba naudojant vieną ar daugiau lentelių;

4)

praleisti kai kuriuos pavyzdžio punktus, netaikytinus produktui, kurio eksploatacinių savybių deklaracija pildoma. Pavyzdžiui, kai eksploatacinių savybių deklaracija rengiama remiantis darniuoju standartu, arba šiam produktui išduotu Europos techniniu įvertinimu, nuorodų į alternatyvas nurodyti nereikia. Taip pat būtų galima praleisti punktus, kuriuose nurodomi įgaliotieji atstovai arba atitinkami techniniai dokumentai ir specifiniai techniniai dokumentai;

5)

užpildyti punktus jų nenumeruojant.

Jeigu gamintojas nori pateikti vieną eksploatacinių savybių deklaraciją, skirtą keliems produkto tipo variantams, atskirai ir aiškiai turi būti išvardyti bent šie kiekvieno produkto varianto elementai: eksploatacinių savybių deklaracijos numeris, 1 punkte nurodomas unikalus identifikavimo kodas ir 7 punkte deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės).

3.   FORMOS PILDYMO NURODYMAI

Pavyzdžio punktas

Nurodymas

Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris

Tai Reglamento (ES) Nr. 305/2011 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas eksploatacinių savybių deklaracijos numeris.

Gamintojui leidžiama pasirinkti numerį.

Šis numeris gali sutapti su produkto tipo unikaliu identifikavimo kodu, nurodytu pavyzdžio 1 punkte.

1 punktas

Nurodykite Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą produkto tipo unikalų identifikavimo kodą.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 9 straipsnio 2 dalį prie CE ženklo nurodomas gamintojo suteiktas unikalus identifikavimo kodas yra susijęs su produkto tipu, o tuo pačiu ir su statybos produkto eksploatacinių savybių lygių arba klasių visuma, tai nurodoma tam produktui parengtoje eksploatacinių savybių deklaracijoje. Be to, statybos produktų gavėjai, o ypač jų galutiniai naudotojai, turi galėti vienareikšmiškai identifikuoti bet kurio statybos produkto eksploatacinių savybių lygių arba klasių visumą. Todėl kiekvienas statybos produktas, kuriam parengta eksploatacinių savybių deklaracija, turėtų būti jo gamintojo susietas su atitinkamu produkto tipu ir atitinkama eksploatacinių savybių lygių arba klasių visuma, naudojant unikalų identifikavimo kodą, pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas.

2 punktas

Nurodykite statybos produktui gamintojo numatytą naudojimo paskirtį arba paskirtis pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją.

3 punktas

Nurodykite gamintojo pavadinimą, registruotą komercinį pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir gamintojo kontaktinį adresą, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 5 dalimi.

4 punktas

Šis punktas įtraukiamas ir pildomas tik tais atvejais, kai yra paskiriamas įgaliotasis atstovas. Tokiu atveju nurodykite įgaliotojo atstovo, kuriam pavesta vykdyti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimą ir kontaktinį adresą.

5 punktas

Nurodykite statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos arba sistemų, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priede, numerį. Jei naudojate keletą sistemų, visas jas deklaruokite.

6a ir 6b punktai

Kadangi gamintojas gali parengti eksploatacinių savybių deklaraciją remdamasis tiek darniuoju standartu, tiek šiam produktui išduotu Europos techniniu įvertinimu, šios dvi skirtingos galimybės 6a ir 6b punktuose turėtų būti laikomos alternatyvomis ir atitinkamoje eksploatacinių savybių deklaracijoje reikėtų nurodyti tik vieną iš jų, deklaracijoje užpildant atitinkamą punktą.

Kai eksploatacinių savybių deklaracija rengiama remiantis darniuoju standartu, 6a punkte nurodykite:

a)

darniojo standarto žymenį ir paskelbimo datą (žymuo su data) ir

b)

notifikuotosios (-ųjų) įstaigos (-ų) identifikavimo numerį.

Nurodant notifikuotosios (-ųjų) įstaigos (-ų) pavadinimą, būtina jį pateikti originalo kalba, neišvertus į kitas kalbas.

Kai eksploatacinių savybių deklaracija rengiama remiantis šiam produktui išduotu Europos techniniu įvertinimu, 6b punkte nurodykite:

a)

Europos vertinimo dokumento numerį ir išdavimo datą;

b)

Europos techninio įvertinimo numerį ir išdavimo datą;

c)

techninio vertinimo įstaigos pavadinimą ir

d)

notifikuotosios (-ųjų) įstaigos (-ų) identifikavimo numerį.

7 punktas

Šiame eksploatacinių savybių deklaracijos punkte pateikiama:

a)

darniosiose techninėse specifikacijose nustatytų esminių charakteristikų, susijusių su naudojimo paskirtimi ar paskirtimis, nurodytomis 2 punkte, sąrašas ir

b)

kiekvienos esminės charakteristikos atveju, deklaruojamos eksploatacinės savybės, nurodant jų lygį ar klasę arba jų apibūdinimą, susijusį su šia charakteristika, arba charakteristikų, kurių eksploatacinės savybės nedeklaruojamos, atveju nurodomos raidės „NPD“ (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“).

Šis punktas gali būti pildomas naudojant lentelę, kurioje nurodomi ryšiai tarp darniųjų techninių specifikacijų ir eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų atitiktis, atitinkamai taikomų kiekvienai produkto esminei charakteristikai, ir su kiekviena esmine charakteristika susijusių eksploatacinių savybių.

Eksploatacinės savybės turi būti deklaruojamos aiškiai ir konkrečiai. Todėl draudžiama eksploatacines savybes aprašyti vien tik įrašant apskaičiavimo formulę, pagal kurią patys gavėjai turi nustatyti savybes. Be to, informaciniuose dokumentuose nurodyti eksploatacinių savybių lygiai arba klasės turi būti atkartojami eksploatacinių savybių deklaracijoje, todėl jie negali būti nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijoje pateikiant tik nuorodas į šiuos dokumentus.

Tačiau statybos produkto konstrukcijos elgsenos charakteristikos gali būti nurodomos pateikiant nuorodą į atitinkamus produkcijos arba konstrukcijų projektavimo dokumentus. Tokiu atveju atitinkami dokumentai pridedami prie eksploatacinių savybių deklaracijos.

8 punktas

Šis punktas į eksploatacinių savybių deklaraciją įtraukiamas ir pildomas tik jei, laikantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 36–38 straipsnių, buvo naudojami atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai, siekiant nurodyti, kuriuos jų reikalavimus atitinka produktas.

Tokiu atveju šiame eksploatacinių savybių deklaracijos punkte nurodoma:

a)

naudotų specifinių ir (arba) atitinkamų techninių dokumentų žymuo ir

b)

reikalavimai, kuriuos statybos produktas atitinka.

Parašas

Į neužpildytą ir laužtiniais skliaustais apribotą eilutę įrašykite nurodytą informaciją ir pasirašykite.“


Top