Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0574

Делегиран регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията от 21 февруари 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образеца, който да се използва за съставяне на декларация за експлоатационни показатели на строителните продукти

OJ L 159, 28.5.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/41


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 574/2014 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2014 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образеца, който да се използва за съставяне на декларация за експлоатационни показатели на строителните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 60, буква д) от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 задължава производителите на строителни продукти да изготвят декларация за експлоатационни показатели, когато даден строителен продукт, който е обхванат от хармонизиран стандарт или отговаря на издадена за него европейска техническа оценка, се пуска на пазара. Съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011 тази декларация следва да се изготви, като се използва образецът от приложение III към посочения регламент.

(2)

Съгласно член 60, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Комисията се делегира задачата да адаптира приложение III в отговор на техническия напредък.

(3)

Образецът, установен в приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011, следва да бъде адаптиран в отговор на техническия напредък, за да се осигури необходимата гъвкавост по отношение на различните видове строителни продукти и производители, както и да се опрости декларацията за експлоатационни показатели.

(4)

Освен това, практическият опит от прилагането на приложение III показва, че производителите се нуждаят от допълнителни инструкции във връзка с изготвянето на декларациите за експлоатационни показатели на строителни продукти в съответствие с приложимото законодателство. Предоставянето на такива инструкции също така ще осигури хармонизираното и правилно прилагане на приложение III.

(5)

На производителите следва да се позволи известна гъвкавост при изготвяне на декларациите за експлоатационни показатели, при условие че те предоставят по ясен и последователен начин съществената информация, изисквана съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

(6)

С цел да бъдат недвусмислено идентифицирани нивата или класовете на експлоатационните показатели на продукта, обхванат от декларация за експлоатационни показатели, производителите следва да свържат всеки отделен продукт със съответния тип продукт и определен набор от нива или класове на експлоатационни показатели посредством уникалния идентификационен код, посочен в член 6, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 305/2011.

(7)

Целта на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011 е да бъде осигурена идентификацията и проследимостта на всеки отделен строителен продукт чрез посочване на тип, партиден или сериен номер от страна на производителите. Тази цел не може да бъде постиганата чрез декларацията за експлоатационни показатели, която следва да бъде впоследствие използвана за всички продукти, съответстващи на определения в нея тип продукт. Поради това не следва да се изисква информацията по член 11, параграф 4 да бъде включена в декларацията за експлоатационни показатели.

(8)

Когато нотифицираните органи са надлежно идентифицирани, изброяването на всички издадени сертификати и протоколи за изпитване, изчисление или оценка може да стане твърде обемно и обременяващо, без да носи добавена стойност за ползвателите на продуктите, обхванати от декларацията за експлоатационни показатели. Ето защо производителите не следва да бъдат задължени да включват тези списъци в своите декларации за експлоатационни показатели.

(9)

С цел подобряване на ефикасността и конкурентоспособността на европейския сектор на строителството като цяло, следва да се даде възможност на желаещите производители, предоставящи декларации за експлоатационни показатели, да се възползват от възможността за опростяване и инструкциите, целящи улесняване предоставянето на такива декларации във възможно най-кратки срокове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Смята се, че издадените преди влизането в сила на настоящия регламент декларации за експлоатационни показатели, които са в съответствие с разпоредбите на член 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и първоначалното приложение III към него, са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Уникален идентификационен код на типа продукт:

2.

Предвидена употреба/употреби:

3.

Производител:

4.

Упълномощен представител:

5.

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

6а.

Хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган/органи:

6б.

Европейски документ за оценяване:

Европейска техническа оценка:

Орган за техническа оценка:

Нотифициран орган/органи:

7.

Декларирани експлоатационни показатели:

8.

Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

 

[име]

 

В [място] на [дата на издаване]

 

[подпис]

Инструкции за изготвяне на декларация за експлоатационни показатели

1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Целта на настоящите инструкции е да насочват производителите при съставяне на декларацията за експлоатационни показатели съобразно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и съгласно посочения в настоящото приложение образец (наричан по-долу „образецът“).

Тези инструкции не са част от декларациите за експлоатационни показатели, които се издават от производителите, и не трябва да бъдат прилагани към тези декларации за експлоатационни показатели.

При съставянето на декларацията за експлоатационни показатели производителят трябва:

1)

да възпроизведе текста и заглавията от образеца, които не са посочени в квадратни скоби;

2)

замени празните пространства и квадратните скоби, като въведе необходимата информация.

Производителите могат също така да включат в декларацията за експлоатационни показатели препратка към уебсайта, на който в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 305/2011 се намира копие от декларацията за експлоатационни показатели. Тази препратка може да се помести след точка 8 или на друго място, при условие че не се нарушава разбираемостта и яснотата на задължителната информация.

2.   ГЪВКАВОСТ

При условие че изискваната съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011 задължителна информация е представена по ясен, цялостен и последователен начин, при съставянето на декларацията за експлоатационни показатели е позволено:

1)

да се използва оформление, различно от посоченото в образеца;

2)

да се съчетават точки от образеца, като някои от тях се представят заедно;

3)

да се променя редът на точките от образеца или да се използват една или няколко таблици;

4)

да се пропускат някои точки от образеца, които не са приложими за продукта, по отношение на който се изготвя декларацията за експлоатационни показатели. Подобна ситуация може да възникне например поради това, че декларацията за експлоатационни показатели винаги се основава или на хармонизиран стандарт, или на европейска техническа оценка, издадена за продукта, което прави неприложима съответната друга възможност. Могат да се пропускат и точки относно упълномощения представител или относно използването на подходяща техническа документация и специфична техническа документация;

5)

да не се номерират отделните точки.

Ако производител желае да издаде една обща декларация за експлоатационни показатели, обхващаща различни вариации на тип продукт, най-малко следните елементи ще трябва да бъдат изброени поотделно и ясно за всяка продуктова вариация: номер на декларацията за експлоатационни показатели, идентификационния код по точка 1 и декларираните експлоатационни показатели по точка 7.

3.   ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

Точка от образеца

Инструкции

Номер на декларацията за експлоатационни показатели

Това е референтният номер на декларацията за експлоатационни показатели, предвиден в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Номерът се определя от производителя.

Този номер може да бъде идентичен с уникалния идентификационен код на типа продукт, посочен в точка 1 от образеца.

Точка 1

Посочва се уникалният идентификационен код на типа продукт, предвиден в член 6, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 305/2011.

В член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011 уникалният идентификационен код, който се определя от производителя и следва маркировката „CE“, е обвързан с типа продукт и следователно с набора от нива или класове на експлоатационни показатели на строителен продукт, както е посочено в изготвената за него декларация за експлоатационни показатели. Освен това е необходимо получателите на строителни продукти, по-специално крайните им ползватели, да имат възможност недвусмислено да идентифицират този набор от нива или класове на експлоатационни показатели за дадения продукт. Поради това всеки строителен продукт, за който е била изготвена декларация за експлоатационни показатели, следва да бъде свързан от неговия производител със съответния тип продукт и определен набор от нива или класове на експлоатационни показатели посредством уникалния идентификационен код, изпълняващ също ролята на референтния номер, посочен в член 6, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Точка 2

Посочва се предвидената употреба или, според случая, списъкът на предвидените употреби на строителния продукт, както са определени от производителя, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация.

Точка 3

Посочва се името, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и адресът за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Точка 4

Тази точка се включва и попълва единствено когато е бил определен упълномощен представител. В такъв случай се посочва името и адресът за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Точка 5

Посочва се номерът на приложимата система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, указани в приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011. Ако се използват няколко системи, всяка от тях трябва да се декларира.

Точки 6а и 6б

Тъй като производител може да състави декларация за експлоатационни показатели или въз основа на хармонизиран стандарт, или на европейска техническа оценка, издадена за продукта; тези два различни случая, представени в точки 6а и 6б, следва да се третират като алтернативни, като само един от тях може да се приложи и включи в дадена декларация за експлоатационни показатели.

В случая по точка 6а, т.е., когато декларацията за експлоатационни показатели се основава на хармонизиран стандарт, се посочва следното:

а)

референтният номер на хармонизирания стандарт и датата на издаването му (позоваване с посочване на дата); както и

б)

идентификационният номер на нотифицирания орган/органи.

Особено важно е името на нотифицирания орган/органи да се представя на оригиналния му език без превод на други езици.

В случая по точка 6б, т.е., когато декларацията за експлоатационни показатели се основава на европейска техническа оценка, издадена за продукта, се посочва следното:

а)

номерът на европейския документ за оценяване и датата му на издаване;

б)

номерът на европейската техническа оценка и датата ѝ на издаване;

в)

името на органа за техническа оценка; както и

г)

идентификационният номер на нотифицирания орган/органи.

Точка 7

В тази точка от декларацията за експлоатационни показатели се посочва:

а)

списъкът на съществените характеристики, така както са определени в хармонизираната техническа спецификация за декларираната предвидена употреба или употреби по точка 2; както и

б)

за всяка съществена характеристика, декларираните експлоатационни показатели по отношение на тези характеристики, изразени чрез нива или класове или чрез описание или означението „NPD“ (No Performance Determined — неустановени експлоатационни показатели) за характеристиките, за които не се декларират експлоатационни показатели.

Тази точка може да бъде попълнена чрез използването на таблица, в която се посочват връзките между хармонизираните технически спецификации и системите за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, прилагани съответно за всяка съществена характеристика на продукта, както и експлоатационните показатели по отношение на всяка съществена характеристика.

Експлоатационните показатели се декларират по ясен и категоричен начин. Поради това експлоатационните показатели не трябва да бъдат описвани единствено чрез посочване на формула за изчисление, която да се прилага от получателите. Освен това нивата или класовете на експлоатационните показатели, представени в позовани документи, трябва да бъдат възпроизведени в декларацията за експлоатационни показатели, т.е. не могат да бъдат изразени единствено чрез включването на позовавания на тези документи в декларацията за експлоатационни показатели.

При все това експлоатационните показатели по отношение по-специално на конструктивното поведение на строителен продукт могат да бъдат изразени чрез позоваване на съответната производствена документация или проектни конструктивни изчисления. В този случай съответните документи се прилагат към декларацията за експлоатационни показатели.

Точка 8

Тази точка се включва и попълва в декларацията за експлоатационни показатели единствено когато е била използвана подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация в съответствие с членове 36—38 от Регламент (ЕС) № 305/2011, за да се посочат изискванията, на които отговаря продуктът.

В такъв случай в тази точка от декларацията за експлоатационни показатели се посочва:

а)

референтният номер на използваната специфична и/или подходяща техническа документация, както и

б)

изискванията, на които отговаря продуктът.

Подпис

Полетата между квадратни скоби се заменят с указаната информация и подпис.“


Top