EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0744

Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2012 af 16. august 2012 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimumsindholdet af arsen, fluor, bly, kviksølv, endosulfan, dioxiner, Ambrosia spp., diclazuril og lasalocid A-natrium samt indgrebstærsklerne for dioxiner EØS-relevant tekst

OJ L 219, 17.8.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 288 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/744/oj

17.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 219/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 744/2012

af 16. august 2012

om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimumsindholdet af arsen, fluor, bly, kviksølv, endosulfan, dioxiner, Ambrosia spp., diclazuril og lasalocid A-natrium samt indgrebstærsklerne for dioxiner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt at anvende produkter bestemt til foder med et indhold af uønskede stoffer, der overstiger de maksimumsindhold, der er fastsat i nævnte direktivs bilag I. I direktivets bilag II er der fastsat indgrebstærskler, som udløser undersøgelser i tilfælde, hvor der konstateres forhøjede værdier for de pågældende stoffer.

(2)

Der er fastsat højere grænseværdier for indholdet af arsen, fluor, bly og kviksølv i fodermidlet calciumcarbonat og højere grænseværdier for indholdet af arsen og fluor i fodermidlet magnesiumoxid, men ikke i fodermidlet calciummagnesiumcarbonat, der er en naturlig forbindelse af calciumcarbonat og magnesiumcarbonat. For at gøre lovgivningen mere konsekvent bør grænseværdierne for indholdet af arsen, fluor, bly og kviksølv i fodermidlet calciummagnesiumcarbonat bringes på linje med de eksisterende grænseværdier for calciumcarbonat.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin videnskabelige udtalelse om sikkerheden og effektiviteten ved dikobberchloridtrihydroxid (tribasisk kobberchlorid, TBCC) som fodertilsætningsstof (2), at der burde fastsættes samme grænseværdi for indhold af arsen i dette tilsætningsstof som for arsen i kobbersulfatpentahydrat og kobbercarbonat. Grænseværdien for arsen i dikobberchloridtrihydroxid bør ændres.

(4)

Visse foderblandinger til selskabsdyr indeholder en betydelig andel af fodermidlerne fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf og/eller mel af tang. Disse fodermidler indeholder et højt samlet indhold af arsen. Arsen forekommer imidlertid i disse fodermidler hovedsageligt som organisk arsen, der er den mindst giftige form. Derfor bør den grænseværdi for indhold af arsen, der finder anvendelse på tilskudsfoder og fuldfoder, som er beregnet til selskabsdyr, og som indeholder fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf og/eller mel af tang, ændres.

(5)

De to zeolitmineraler natrolit og clinoptilolit er de aktive bestanddele i natrolitphonolit (E566) og clinoptilolit af vulkansk oprindelse (E567). Der bør derfor anvendes samme grænseværdi for bly i natrolitphonolit (E566) som i clinoptilolit af vulkansk oprindelse (E567).

(6)

Med henblik på at øge bæredygtigheden i opdrættet af laksefisk erstattes fiskeolie gradvist af vegetabilske olier. Denne erstatning, der ville have en meget gunstig indflydelse på bæredygtigheden i havmiljøet, er imidlertid i nogle tilfælde ikke mulig på grund af den meget lave grænseværdi for endosulfan i fuldfoder til fisk. EFSA har efter anmodning fra Kommissionen afgivet en videnskabelig udtalelse. I sin udtalelse om endosulfans orale toksicitet hos fisk (3) har EFSA udtalt, at der ikke er konstateret skadelige virkninger af betydning hos fisk (atlanterhavslaks), der har været eksponeret for op til 0,1 mg/kg endosulfan i foder i bure på åbent hav, og at der kun er konstateret skadelige virkninger i mindre omfang hos laks, der har været eksponeret for højere grænseværdier end den nugældende for foder, der gives i bassiner. En begrænset undersøgelse viser visse skadelige virkninger hos nilcichliden, når denne fiskeart eksponeres for endosulfan via foderet i bassiner. Der bør derfor foreslås en højere grænseværdi for indholdet af endosulfan i fuldfoder til laksefisk for at begunstige udviklingen af øget bæredygtighed i fiskeopdræt, uden at dette dog forvolder skadelige virkninger for fisks og menneskers sundhed.

(7)

Nye data viser, at indholdet af dioxiner i krebsdyrmel, der er et biprodukt fra fødevareproduktion og hovedsageligt anvendes i foder til prydfisk i mængder på 1 % – 3 % i foderet, er højere end den nugældende grænseværdi. For at gøre det muligt at anvende krebsdyrmel i foder og nedsætte fødevarespildet uden at udsætte dyrs sundhed og folkesundheden for risici bør grænseværdien for indholdet af dioxiner i krebsdyrmel hæves en smule.

(8)

Sigtet med direktiv 2002/32/EF er bl.a. at undgå, at der spredes levedygtige frø af Ambrosia spp. i miljøet. Da formaling eller knusning ødelægger frøenes spireevne, er det ikke nødvendigt at rense kerner og frø, der indeholder frø af Ambrosia spp. i mængder, som ikke opfylder bestemmelserne, inden formaling eller knusning, på betingelse af at der træffes forebyggende foranstaltninger til at undgå spredning af frø af Ambrosia spp. i miljøet under transport, lagring eller forarbejdning.

(9)

Der bør foretages ændringer vedrørende coccidiostatikaene diclazuril og lasalocid A-natrium, således at der tages hensyn til, at disse stoffer for nyligt er blevet godkendt ved Kommissionens forordning (EU) nr. 169/2011 af 23. februar 2011 om godkendelse af diclazuril som tilsætningsstof til foder til perlehøns (indehaver af godkendelsen er Janssen Pharmaceutica N.V.) (4), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 888/2011 af 5. september 2011 om godkendelse af diclazuril som fodertilsætningsstof til slagtekalkuner (indehaver af godkendelsen er Janssen Pharmaceutica N.V.) og om ændring af forordning (EF) nr. 2430/1999 (5) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 900/2011 af 7. september 2011 om godkendelse af lasalocid A-natrium som fodertilsætningsstof til fasaner, perlehøns, vagtler og agerhøns, dog ikke æglæggende fugle (indehaver af godkendelsen er Alpharma (Belgium) BVBA) (6).

(10)

Eftersom det foreslås at hæve grænseværdien for indholdet af dioxiner i krebsdyrmel, bør indgrebstærsklen for krebsdyrmel, der er fastsat i bilag II i direktiv 2002/32/EF, også hæves tilsvarende.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 2002/32/EF ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.

(2)  EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der anvendes i Foder, »Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species«. EFSA Journal 2011; 9(9):2355. [18 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(3)  EFSA Journal 2011;9(4):2131. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  EUT L 49 af 24.2.2011, s. 6.

(5)  EUT L 229 af 6.9.2011, s. 9.

(6)  EUT L 231 af 8.9.2011, s. 15.


BILAG

1)

Bilag I til direktiv 2002/32/EF ændres således:

a)

Del I, række 1 (arsen), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»1.

Arsen (1)

Fodermidler,

2

undtagen:

 

mel af græs, mel af tørret lucerne og tørret kløver samt tørrede sukkerroesnitter og tørrede molasserede sukkerroesnitter

4

palmekage

4 (2)

fosfater og kulsur algekalk

10

calciumcarbonat calciummagnesiumcarbonat (10)

15

magnesiumoxid magnesiumcarbonat

20

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf

25 (2)

mel af tang og fodermidler fremstillet af tang

40 (2)

Jernpartikler anvendt som sporstof

50

Fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe forbindelser af sporstoffer,

30

undtagen:

 

kobbersulfatpentahydrat, kobbercarbonat, dikobberchloridtrihydroxid

50

zinkoxid, manganoxid, kobberoxid

100

Tilskudsfoder,

4

undtagen:

 

mineralsk foder

12

tilskudsfoder, der er beregnet til selskabsdyr, og som indeholder fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf og/eller mel af tang, og fodermidler fremstillet af tang

10 (2)

Fuldfoder,

2

undtagen:

 

fuldfoder til fisk og pelsdyr

10 (2)

fuldfoder, der er beregnet til selskabsdyr, og som indeholder fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf og/eller mel af tang, og fodermidler fremstillet af tang

10 (2

b)

Del I, række 3 (fluor), række 4 (bly) og række 5 (kviksølv), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»3.

Fluor (7)

Fodermidler,

150

undtagen:

 

animalske fodermidler, undtagen havkrebsdyr som f.eks. krill

500

havkrebsdyr, f.eks. krill

3 000

fosfater

2 000

calciumcarbonat calciummagnesiumcarbonat (10)

350

magnesiumoxid

600

kulsur algekalk

1 000

Vermiculit (E 561)

3 000

Tilskudsfoder

 

der indeholder 4 % fosfor eller derunder (8)

500

der indeholder over 4 % fosfor (8)

125 pr. 1 % fosfor (8)

Fuldfoder,

150

undtagen:

 

fuldfoder til svin

100

fuldfoder til fjerkræ (undtagen kyllinger) og fisk

350

fuldfoder til kyllinger

250

fuldfoder til kvæg, får og geder

 

- -

lakterende

30

- -

andre

50

4.

Bly

Fodermidler,

10

undtagen:

 

grønfoder (3)

30

fosfater og kulsur algekalk

15

calciumcarbonat calciummagnesiumcarbonat (10)

20

gær

5

Fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe forbindelser af sporstoffer,

100

undtagen:

 

zinkoxid

400

manganoxid, jerncarbonat, kobbercarbonat

200

Fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper bindemidler og antiklumpningsmidler,

30

undtagen:

 

clinoptilolit af vulkansk oprindelse, natrolitphonolit

60

Forblandinger (6)

200

Tilskudsfoder,

10

undtagen:

 

mineralsk foder

15

Fuldfoder

5

5.

Kviksølv (4)

Fodermidler,

0,1

undtagen:

 

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf

0,5

calciumcarbonat calciummagnesiumcarbonat (10)

0,3

Foderblandinger,

0,1

undtagen:

 

mineralsk foder

0,2

foderblandinger til fisk

0,2

foderblandinger til hunde, katte og pelsdyr

0,3«

c)

I del I tilføjes følgende note:

»(10)

Calciummagnesiumcarbonat er en naturlig forbindelse af calciumcarbonat og magnesiumcarbonat som beskrevet i Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2011 af 16. juni 2011 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 159 af 17.6.2011, s. 25).«

d)

Del IV, række 6 (endosulfan (summen af alfa- og beta-isomerer og af endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan)), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»6.

Endosulfan (summen af alfa- og beta-isomerer og af endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan)

Fodermidler og foderblandinger,

0,1

undtagen:

 

majs og majsbiprodukter fra fremstillingen heraf

0,2

oliefrø og biprodukter fra fremstillingen heraf, undtagen rå vegetabilsk olie

0,5

rå vegetabilsk olie

1,0

fuldfoder til fisk, undtagen laksefisk

0,005

fuldfoder til laksefisk

0,05«

e)

Del V, række 1 (dioxiner [summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF), udtrykt i WHO's toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 2005)], affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»1.

Dioxiner [summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF), udtrykt i WHO's toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 2005) (2)]

Vegetabilske fodermidler,

0,75

undtagen:

 

vegetabilske olier og biprodukter heraf

0,75

Mineralske fodermidler

0,75

Animalske fodermidler:

 

animalsk fedt, herunder mælkefedt og ægfedt

1,50

andre produkter fra landdyr, herunder mælk og mejeriprodukter samt æg og ægprodukter

0,75

fiskeolie

5,0

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf, undtagen fiskeolie og hydrolyseret fiskeprotein, der indeholder over 20 % fedt (3), og krebsdyrmel

1,25

hydrolyseret fiskeprotein, der indeholder over 20 % fedt, krebsdyrmel

1,75

Fodertilsætningsstofferne kaolinler, vermiculit, natrolitphonolit, syntetisk calciumaluminat og clinoptilolit af sedimentær oprindelse, der tilhører de funktionelle grupper bindemidler og antiklumpningsmidler

0,75

Fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe forbindelser af sporstoffer

1,0

Forblandinger

1,0

Foderblandinger,

0,75

undtagen:

 

foderblandinger til selskabsdyr og fisk

1,75

foderblandinger til pelsdyr

—«

f)

Del VI, række 11 (frø af Ambrosia spp.), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»11.

Frø af Ambrosia spp.

Fodermidler (3),

50

undtagen:

 

hirse (kerner af Panicum miliaceum L.) og sorghum (kerner af Sorghum bicolor (L) Moench s.l.), der ikke gives direkte til dyr som foder (3)

200

Foderblandinger, der indeholder umalede kerner og frø

50«

g)

I del VI tilføjes følgende note:

»(3)

Såfremt der fremlægges utvetydig dokumentation for, at kernerne og frøene er beregnet til formaling eller knusning, er det ikke nødvendigt at rense kerner og frø, der indeholder frø af Ambrosia spp. i mængder, som ikke opfylder bestemmelserne, inden formaling eller knusning, Der træffes forebyggende foranstaltninger til at undgå spredning af frø af Ambrosia spp. i miljøet under transport, lagring eller forarbejdning af disse frø og kerner.«

h)

Del VII, række 2 (diclazuril), affattes således:

Coccidiostatikum

Produkter til foderbrug (1)

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»2.

Diclazuril

Fodermidler

0,01

Foderblandinger til

 

læggefugle og hønniker (> 16 uger)

0,01

slagte- og avlskaniner i perioden inden slagtning, hvor brugen af diclazuril er forbudt (tilbageholdelsesfoder)

0,01

andre dyrearter end hønniker (< 16 uger), slagtekyllinger, perlehøns og slagtekalkuner

0,03

Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af diclazuril ikke er tilladt

(2

i)

Del VII, række 4 (lasalocid A-natrium), affattes således:

Coccidiostatikum

Produkter til foderbrug (1)

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»4.

Lasalocid A-natrium

Fodermidler

1,25

Foderblandinger til

 

hunde, kalve, kaniner, dyr af hestefamilien, dyr, der anvendes til mælkeproduktion, læggefugle, kalkuner (> 16 uger) og hønniker (> 16 uger)

1,25

slagtekyllinger, hønniker (< 16 uger) og kalkuner (< 16 uger) i perioden inden slagtning, hvor brugen af lasalocid A-natrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)

1,25

fasaner, perlehøns, vagtler og agerhøns (undtagen læggefugle) i perioden inden slagtning, hvor brugen af lasalocid A-natrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)

1,25

andre dyrearter

3,75

Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af lasalocid A-natrium ikke er tilladt

(2

2)

Række 1 (dioxiner [summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF)) udtrykt i WHO's toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 2005)], under Del: Dioxiner og PCB'er i bilag II til direktiv 2002/32/EF affattes således:

Uønskede stoffer

Produkter til foderbrug

Indgrebstærskel i ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) foder, beregnet ved et vandindhold på 12 %

Bemærkninger og yderligere oplysninger (f.eks. arten af de undersøgelser, der skal gennemføres)

»1.

Dioxiner [summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) udtrykt i WHO's toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 2005) (1)]

Vegetabilske fodermidler,

0,5

(3)

undtagen:

 

 

vegetabilske olier og biprodukter heraf

0,5

(3)

Mineralske fodermidler

0,5

(3)

Animalske fodermidler:

 

 

animalsk fedt, herunder mælkefedt og ægfedt

0,75

(3)

andre produkter fra landdyr, herunder mælk og mejeriprodukter samt æg og ægprodukter

0,5

(3)

fiskeolie

4,0

(4)

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf, undtagen fiskeolie og hydrolyseret fiskeprotein, der indeholder over 20 % fedt, og krebsdyrmel

0,75

(4)

hydrolyseret fiskeprotein, der indeholder over 20 % fedt, krebsdyrmel

1,25

(4)

Fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper bindemidler og antiklumpningsmidler

0,5

(3)

Fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe forbindelser af sporstoffer

0,5

(3)

Forblandinger

0,5

(3)

Foderblandinger, undtagen:

0,5

(3)

foderblandinger til selskabsdyr og fisk

1,25

(4

foderblandinger til pelsdyr

 


Top