Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0744

Kommissionens förordning (EU) nr 744/2012 av den 16 augusti 2012 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, fluor, bly, kvicksilver, endosulfan, dioxiner, Ambrosia spp., diklazuril och lasalocid-A-natrium och åtgärdsgränser för dioxiner Text av betydelse för EES

OJ L 219, 17.8.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 288 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/744/oj

17.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 219/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 744/2012

av den 16 augusti 2012

om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, fluor, bly, kvicksilver, endosulfan, dioxiner, Ambrosia spp., diklazuril och lasalocid-A-natrium och åtgärdsgränser för dioxiner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/32/EG är det förbjudet att använda produkter avsedda för foder vilkas innehåll av främmande ämnen överskrider de gränsvärden som fastställs i bilaga I till det direktivet. I bilaga II till direktivet fastställs de åtgärdsgränser vid vilka undersökningar ska inledas i fall av förhöjda halter av sådana ämnen.

(2)

Det har fastställs högre gränsvärden för arsenik, fluor, bly och kvicksilver i foderråvaran kalciumkarbonat och högre gränsvärden för arsenik och fluor i foderråvaran magnesiumoxid, men inte i foderråvaran kalcium- och magnesiumkarbonat som är den naturliga blandningen av kalciumkarbonat och magnesiumkarbonat. Av konsekvensskäl bör gränsvärdena för arsenik, fluor, bly och kvicksilver i foderråvaran kalcium- och magnesiumkarbonat anpassas till gällande gränsvärden i kalciumkarbonat.

(3)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) konstaterade i sitt vetenskapliga yttrande om dikopparkloridtrihydroxids (TBCC) säkerhet och effektivitet som fodertillsats (2) att man bör fastställa samma gränsvärde för arsenik i denna tillsats som i kopparsulfatpentahydrat och kopparkarbonat. Därför bör man anpassa gränsvärdet för arsenik i dikopparkloridtrihydroxid.

(4)

Vissa foderblandningar för sällskapsdjur innehåller en betydande andel av foderråvarorna fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav och/eller algmjöl. Dessa foderråvaror innehåller en hög halt arsenik. Dock förekommer arsenik i dessa foderråvaror främst i form av organisk arsenik, som är mindre toxiskt. Därför bör man anpassa gränsvärdet för arsenik i sådana tillskottsfoder och helfoder för sällskapsdjur som innehåller fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav och/eller algmjöl.

(5)

De två zeolitmineralerna natrolit och klinoptilolit är de verksamma beståndsdelarna i natrolit-fonolit (E 566) och klinoptilolit av vulkaniskt ursprung (E 567). Därför bör man tillämpa samma gränsvärde för bly i natrolit-fonolit (E 566) som i klinoptilolit av vulkaniskt ursprung (E 567).

(6)

För att öka hållbarheten vid laxfiskodling ersätts fiskolja stegvis med vegetabiliska oljor. Detta skulle vara ytterst gynnsamt för den marina miljön, men är i vissa fall inte möjligt på grund av det mycket låga gränsvärdet för endosulfan i helfoder för fisk. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) har avgett ett vetenskapligt yttrande efter en begäran från kommissionen. I sitt uttalande om endosulfans orala toxicitet i fisk (3) uppgav Efsa att man inte kunde konstatera några väsentlig negativa effekter i lax som odlats i burar i havet och exponerats för upp till 0,1 mg endosulfan/kg foder och endast smärre negativa effekter i lax i odlingstankar som exponerats för halter som överskrider det nuvarande gränsvärdet. Enligt en begränsad undersökning finns det dock vissa tecken på att det kan uppstå negativa effekter när niltilapia i tankodlingar exponeras för endosulfan via foder. Ett högre gränsvärde för endosulfan i helfoder för laxfiskar bör därför föreslås för att gynna en ökad hållbarhet vid fiskodling, utan att äventyra fiskars och människors hälsa.

(7)

Nya uppgifter tyder på att dioxinhalterna i skaldjursmjöl överstiger det nuvarande gränsvärdet. Skaldjursmjöl är en biprodukt vid livsmedelsproduktion och används i första hand i foder för akvariefiskar vid en halt på 1–3 %. För att möjliggöra användningen av skaldjursmjöl i foder och minska mängden livsmedelsavfall utan att äventyra djurs och människors hälsa bör gränsvärdet för dioxiner i skaldjursmjöl höjas något.

(8)

Ett syfte med direktiv 2002/32/EG är att förhindra spridningen av livskraftiga frön av Ambrosia spp. i miljön. Eftersom malning eller krossning förstör frönas groningsförmåga behöver man inte före malning eller krossning rengöra de korn och frön som innehåller Ambrosia spp. i mängder som överstiger gränsvärdet, förutsatt att förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra spridning av frön från Ambrosia spp. i miljön vid transport, lagring eller bearbetning.

(9)

När det gäller koccidiostaterna diklazuril och natriumlasalocid (även kallad lasalocid-A-natrium) bör ändringar göras med beaktande av de nyligen beviljade godkännandena för dessa ämnen genom kommissionens förordning (EU) nr 169/2011 av den 23 februari 2011 om godkännande av diklazuril som fodertillsats för pärlhöns (innehavare av godkännandet: Janssen Pharmaceutica NV) (4), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 888/2011 av den 5 september 2011 om godkännande av diklazuril som fodertillsats för slaktkalkoner (innehavare av godkännandet: Janssen Pharmaceutica NV) och om ändring av förordning (EG) nr 2430/1999 (5) samt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 900/2011 av den 7 september 2011 om godkännande av lasalocid-A-natrium som fodertillsats för andra fasaner, pärlhöns, vaktlar och rapphöns än värpande fåglar (innehavare av godkännandet Alpharma (Belgium) BVBA) (6).

(10)

Eftersom det föreslås att gränsvärdet för dioxiner i skaldjursmjöl höjs bör även åtgärdsgränsen för skaldjursmjöl i bilaga II till direktiv 2002/32/EG höjas i motsvarande grad.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till direktiv 2002/32/EG ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Efsas panel för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder (FEEDAP): ”Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):9, artikelnr 2355. [18 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu/efsajournal

(3)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):4, artikelnr 2131. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  EUT L 49, 24.2.2011, s. 6.

(5)  EUT L 229, 6.9.2011, s. 9.

(6)  EUT L 231, 8.9.2011, s. 15.


BILAGA

1.

Bilaga I till direktiv 2002/32/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt I ska punkt 1 om arsenik ersättas med följande:

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

”1.

Arsenik (1)

Foderråvaror,

2

med undantag av

 

mjöl av gräs, torkad lusern och torkad klöver, torkad sockerbetsmassa och torkad melasserad sockerbetsmassa

4

palmkärnexpeller

4 (2)

fosfater och kalkhaltiga havsalger

10

kalciumkarbonat och kalcium- och magnesiumkarbonat (10)

15

magnesiumoxid och magnesiumkarbonat

20

fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav

25 (2)

algmjöl och foderråvaror som framställs av alger

40 (2)

Järnpartiklar använda som spårämne

50

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement,

30

med undantag av

 

kopparsulfatpentahydrat, kopparkarbonat och dikopparkloridtrihydroxid

50

zinkoxid, manganoxid och kopparoxid

100

Tillskottsfoder,

4

med undantag av

 

mineralfoder

12

tillskottsfoder för sällskapsdjur som innehåller fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav och/eller algmjöl och foderråvaror som framställs av alger

10 (2)

Helfoder,

2

med undantag av

 

helfoder för fisk och helfoder för pälsdjur

10 (2)

helfoder för sällskapsdjur som innehåller fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav och/eller algmjöl och foderråvaror som framställs av alger

10 (2)”

b)

I avsnitt I ska punkt 3 om fluor, punkt 4 om bly och punkt 5 om kvicksilver ersättas med följande:

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

”3.

Fluor (7)

Foderråvaror,

150

med undantag av

 

foderråvaror av animaliskt ursprung, utom marina skaldjur såsom krill

500

marina skaldjur som krill

3 000

fosfater

2 000

kalciumkarbonat och kalcium- och magnesiumkarbonat (10)

350

magnesiumoxid

600

kalkhaltiga havsalger

1 000

Vermikulit (E 561)

3 000

Tillskottsfoder

 

som innehåller ≤ 4 % fosfor (8)

500

som innehåller > 4 % fosfor (8)

125 per 1 % fosfor (8)

Helfoder,

150

med undantag av

 

helfoder för svin

100

helfoder för fjäderfä (utom kycklingar) och fisk

350

helfoder för kycklingar

250

helfoder för nötkreatur, får och getter

 

- -

mjölkande

30

- -

andra

50

4.

Bly

Foderråvaror,

10

med undantag av

 

grovfoder (3)

30

fosfater och kalkhaltiga havsalger

15

kalciumkarbonat och kalcium- och magnesiumkarbonat (10)

20

jäst

5

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement,

100

med undantag av

 

zinkoxid

400

manganoxid, järn(II)karbonat, kopparkarbonat

200

Fodertillsatser som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel,

30

med undantag av

 

klinoptilolit av vulkaniskt ursprung och natrolit-fonolit

60

Förblandningar (6)

200

Tillskottsfoder,

10

med undantag av

 

mineralfoder

15

Helfoder

5

5.

Kvicksilver (4)

Foderråvaror,

0,1

med undantag av

 

fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav

0,5

kalciumkarbonat och kalcium- och magnesiumkarbonat (10)

0,3

Foderblandningar,

0,1

med undantag av

 

mineralfoder

0,2

foderblandningar för fisk

0,2

foderblandningar för hundar, katter och pälsdjur

0,3”

c)

I avsnitt I ska följande slutkommentar läggas till:

”(10)

Kalcium- och magnesiumkarbonat avser den naturliga blandningen av kalciumkarbonat och magnesiumkarbonat som beskrivs i kommissionens förordning (EU) nr 575/2011 av den 16 juni 2011 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 159, 17.6.2011, s. 25).”

d)

I avsnitt IV ska punkt 6 om endosulfan (summan av alfa- och betaisomerer och av endosulfansulfat, uttryckt som endosulfan) ersättas med följande:

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

”6.

Endosulfan (summan av alfa- och betaisomerer och av endosulfansulfat, uttryckt som endosulfan)

Foderråvaror och foderblandningar,

0,1

med undantag av

 

majs och produkter som framställs genom bearbetning därav

0,2

oljeväxtfröer och produkter som framställs genom bearbetning därav, utom vegetabilisk råolja

0,5

vegetabilisk råolja

1,0

helfoder för fisk, utom för laxfiskar

0,005

helfoder för laxfiskar

0,05”

e)

I avsnitt V ska punkt 1 om dioxiner [summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF), uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen (WHO-TEQ) med användning av de TEF (toxiska ekvivalensfaktorer) som fastställts av WHO 2005)] ersättas med följande:

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg foder (ppt) (1) beräknat på 12 % vattenhalt

”1.

Dioxiner [summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF), uttryckt i toxiska ekvivalenter (TEQ) enligt Världshälsoorganisationen (WHO) med användning av de toxiska ekvivalensfaktorer (TEF) som fastställdes av WHO 2005 (2)]

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung,

0,75

med undantag av

 

vegetabilisk olja och dess biprodukter

0,75

Foderråvaror av mineraliskt ursprung

0,75

Foderråvaror av animaliskt ursprung

 

animaliskt fett, inklusive mjölkfett och fett från ägg

1,50

andra produkter från landlevande djur, inklusive mjölk och mjölkprodukter samt ägg och äggprodukter

0,75

fiskolja

5,0

fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav, med undantag av fiskolja, hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett (3) och skaldjursmjöl

1,25

hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett och skaldjursmjöl

1,75

Fodertillsatserna kaolinlera, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetiska kalciumaluminater och klinoptilolit av sedimentärt ursprung som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel

0,75

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement

1,0

Förblandningar

1,0

Foderblandningar,

0,75

med undantag av

 

foderblandningar för sällskapsdjur och fisk

1,75

foderblandningar för pälsdjur

—”

f)

I avsnitt VI ska punkt 11 om frö från Ambrosia spp. ersättas med följande:

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

”11.

Frö från Ambrosia spp.

Foderråvaror (3),

50

med undantag av

 

hirs (korn av Panicum miliaceum L.) och sorghum (korn av Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.) som inte ges direkt till djur (3)

200

Foderblandningar som innehåller omalda korn och frön

50”

g)

I avsnitt VI ska följande slutkommentar läggas till:

”(3)

När det lämnas entydiga bevis för att korn och frön kommer att malas eller krossas behöver dessa korn och frön inte rengöras före malning eller krossning även om de innehåller frön från Ambrosia spp. i mängder som överstiger gränsvärdet. Förebyggande åtgärder ska vidtas för att förhindra spridning av frön från Ambrosia spp. i miljön vid transport, lagring eller behandling av dessa korn och frön.”

h)

I avsnitt VII ska punkt 2 om diklazuril ersättas med följande:

Koccidiostat

Produkter avsedda för djurfoder (1)

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

”2.

Diklazuril

Foderråvaror

0,01

Foderblandningar för

 

värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 16 veckor)

0,01

kaniner för slakt och avel under tiden före slakt då användning av diklazuril är förbjuden (karensfoder)

0,01

andra djurarter, utom kycklingar för uppfödning till värphöns (< 16 veckor), slaktkycklingar, pärlhöns och slaktkalkoner

0,03

Förblandningar för användning i foder där användning av diklazuril inte är godkänd

(2)”

i)

I avsnitt VII ska punkt 4 om natriumlasalocid ersättas med följande:

Koccidiostat

Produkter avsedda för djurfoder (1)

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

”4.

Lasalocid-A-natrium

Foderråvaror

1,25

Foderblandningar för

 

hundar, kalvar, kaniner, hästdjur, mjölkdjur, värpande fåglar, kalkoner (> 16 veckor) och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 16 veckor)

1,25

slaktkycklingar, kycklingar för uppfödning till värphöns (< 16 veckor) och kalkoner (< 16 veckor) under tiden före slakt då användning av lasalocid-A-natrium är förbjuden (karensfoder)

1,25

fasaner, pärlhöns, vaktlar och rapphöns (utom värpande fåglar) under tiden före slakt då användning av lasalocid-A-natrium är förbjuden (karensfoder)

1,25

andra djurarter

3,75

Förblandningar för användning i foder där användning av lasalocid-A-natrium inte är godkänd

(2)”

2.

I avsnittet dioxiner och PCB i bilaga II till direktiv 2002/32/EG ska punkt 1 om dioxiner [summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF), uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen (WHO-TEQ) med användning av de TEF (toxiska ekvivalensfaktorer) som fastställts av WHO 2005] ersättas med följande:

Främmande ämnen

Produkter avsedda för djurfoder

Åtgärdsgräns i ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg foder (ppt) (2) beräknat på 12 % vattenhalt

Kommentarer och upplysningar, t.ex. vilket slag av undersökning som ska genomföras

”1.

Dioxiner [summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF), uttryckt i toxiska ekvivalenter (TEQ) enligt Världshälsoorganisationen (WHO) med användning av de toxiska ekvivalensfaktorer (TEF) som fastställdes av WHO 2005 (1)]

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung,

0,5

(3)

med undantag av

 

 

vegetabilisk olja och dess biprodukter

0,5

(3)

Foderråvaror av mineraliskt ursprung

0,5

(3)

Foderråvaror av animaliskt ursprung

 

 

animaliskt fett, inklusive mjölkfett och fett från ägg

0,75

(3)

andra produkter från landlevande djur, inklusive mjölk och mjölkprodukter samt ägg och äggprodukter

0,5

(3)

fiskolja

4,0

(4)

fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav, med undantag av fiskolja, hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett och skaldjursmjöl

0,75

(4)

hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett och skaldjursmjöl

1,25

(4)

Fodertillsatser som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel

0,5

(3)

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement

0,5

(3)

Förblandningar

0,5

(3)

Foderblandningar, med undantag av

0,5

(3)

foderblandningar för sällskapsdjur och fisk

1,25

(4)”

foderblandningar för pälsdjur

 


Top