EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

Animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den fastsætter folkesundheds- og dyresundhedsbestemmelser foranimalske biprodukter* og afledte produkter* i Den Europæiske Union (EU).
 • Disse bestemmelser er udformet for at forebygge og minimere risici for menneskers og dyrs sundhed og for at sikre fødevare- og foderkædens sikkerhed.

HOVEDPUNKTER

 • Lovgivningen gælder for:
  • animalske biprodukter og afledte produkter, som i henhold til lovgivningen ikke må anvendes til konsum;
  • animalske produkter, som kan anvendes til konsum, men i stedet anvendes til andre formål;
  • råvarer af animalsk oprindelse, der er anvendt til fremstilling af animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum.
 • Producenter af animalske biprodukter og afledte produkter skal sikre, at de overholder lovgivningen i hele fremstillingskæden.
  • De skal føre fortegnelser over de produkter, de sender, transporterer eller modtager, sammen med den krævede dokumentation.
  • De skal underrette de nationale myndigheder om de produkter og steder, de anvender i løbet af fremstillingskæden. Sidstnævnte skal overholde visse hygiejnestandarder og kræver formel godkendelse.
 • EU-medlemslande anvender offentlige kontroller for at sikre, at producenterne indsamler, identificerer og transporterer animalske biprodukter uden forsinkelse og behandler, anvender eller bortskaffer dem i henhold til reglerne.
 • Afledte produkter, såsom kosmetik, medicinsk udstyr og veterinærlægemidler, der over holder anden EU-lovgivning (henholdsvis forordning (EF) Nr. 1223/2009, forordning (EU) 2017/745 og forordning (EU) 2019/6) kan udbydes til salg, når de når enden af fremstillingskæden.
 • Animalske biprodukter inddeles i tre kategorier, alt efter hvor stor en risiko de udgør for folke- og dyresundheden. Disse bestemmer, hvordan de skal bortskaffes eller nyttiggøres.
 • Der er restriktioner for anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter. For eksempel må de ikke anvendes til fodring af dyr eller opdrættede fisk af samme art.
 • Import af både animalske biprodukter og afledte produkter skal opfylde EU-standarder.
 • Der gælder et eksportforbud for både animalske biprodukter og afledte produkter til forbrænding eller deponeringsanlæg eller til lande, som ikke er medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, til anvendelse i et biogas- eller komposteringsanlæg.
 • Definitionerne i forordningen blev tilpasset dem, der er brugt i forordning (EU) 2017/625forordningen om offentlig kontrol«), der fastsætter bestemmelserne for kontrol i hele fødevarekæden. Forordning (EU) 2017/625 sikrer desuden, at de animalske biprodukter og afledte produkter, der tidligere ikke var omfattet af EU’s lovgivning om offentlig kontrol, nu er en del af dens anvendelsesområde.
 • En ændring introduceret under forordning (EU) 2019/1009, der fastsætter EU-reglerne for gødningsprodukter betyder, at afledte produkter, der ikke længere udgør en væsentlig risiko for dyresundheden, nyder fri bevægelighed på EU-markedet som gødningsprodukter.
 • En yderligere ændring, en delegeret retsakt vedtaget af Europa-Kommissionen, supplerer forordning (EF) nr. 1069/2009: Delegeret forordning (EU) 2023/1605. Retsakten fastlægger endepunkter i produktionskæden for organisk gødning og jordforbedringsmidler fremstillet i EU, hvorefter de ikke længere er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009, forudsat at de anvendes som komponentmateriale i EU-gødningsprodukter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/1009.

Gennemførelsesakt

En gennemførelsesakt, forordning (EU) nr. 142/2011, fastlægger gennemførelsesforanstaltninger for forordning (EF) nr. 1069/2009. Den er blevet ændret ved flere lejligheder og fastsætter detaljerede regler for bortskaffelse og anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EC) nr. 1069/2009 trådte i kraft den 04. marts 2011.

De ændringer, der blev indført med ændringsforordning (EU) 2019/1009 har været gældende siden 15. juli 2019.

De ændringer, der blev indført med ændringsforordning (EU) 2023/1605 har været gældende siden 28. august 2023.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Animalske biprodukter. Hele kroppe eller dele af dyr, der ikke er bestemt til konsum.
Afledte produkter. Produkter, der fremstilles i forarbejdningen af animalske biprodukter.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1-33).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1069/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1605 af 22. maj 2023, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 angående fastsættelse af slutpunkter i fremstillingskæden for visse organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler (EUT L 198 af 8.8.2023, s. 1-5).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 af 5. juni 2019 om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2003/2003 (EUT L 170 af 25.6.2019, s. 1-114).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (EUT L 4 af 7.1.2019, s. 43-167).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1-175).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1-142).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011 , s. 1-254).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (omarbejdning) (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59-209).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 19.09.2023

Top