Nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

1069/2009/EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az 1069/2009/EK rendelet módosításai

2013-ban módosították a jogszabályt annak érdekében, hogy Mayotte, az Európai Unió új legkülső régiója 2021. január 1-jéig eleget tehessen az előírásoknak.

A rendeletben alkalmazott fogalmak egy részét (vagyis az „átszállítás” és az „illetékes hatóság”) összhangba hozták az agrár-élelmiszerláncban végzett ellenőrzések szabályait megállapító (EU) 2017/625 rendeletben (a „hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet”) használtakkal. Az (EU) 2017/625 rendelet továbbá biztosítja, hogy a korábbi hatósági ellenőrzésekről szóló uniós jogszabályok hatálya alá nem tartozó állati melléktermékek és a belőlük származó termékek a hatálya alá tartozzanak.

A termésnövelő anyagokra vonatkozó uniós szabályokat megállapító (EU) 2019/1009 rendelet annak érdekében módosítja az 1069/2009/EK rendeletet, hogy azok az állati melléktermékekből származó termékek, amelyek már nem jelentenek jelentős kockázatot az állatok egészségére, termésnövelő anyagokként szabadon mozoghassanak az uniós piacon.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2011. március 4. óta van hatályban. Az (EU) 2019/1009 rendelettel bevezetett módosítások 2019. július 15. óta hatályosak.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Állati melléktermékek: nem emberi fogyasztásra szánt állatok teljes teste vagy testrészei.
Állati melléktermékekből származó termékek: állati melléktermékek feldolgozásával kapott termékek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1–33. o.)

Az 1069/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredetiszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1–254. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1–142. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 19.03.2020