Ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

Το 2013 η νομοθεσία τροποποιήθηκε για να δοθεί περιθώριο στη Μαγιότ, ως νέα άκρως απόκεντρη περιοχή της ΕΕ, να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ένωσης έως την 1η Ιανουαρίου 2021.

Κάποιοι εκ των ορισμών που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (δηλ. «διαμετακόμιση» και «αρμόδια αρχή») ευθυγραμμίζονται με εκείνους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 (τον «κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους»), ο οποίος θεσπίζει κανόνες για τους ελέγχους που διενεργούνται στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Ο κανονισμός (ΕE) 2017/625 διασφαλίζει ότι τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα, τα οποία δεν καλύπτονταν προηγουμένως από τη νομοθεσία της ΕΕ για τους επίσημους ελέγχους, πλέον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1009, ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες της ΕΕ για τα λιπάσματα, τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ώστε να επιτραπεί στα παραγόμενα προϊόντα, τα οποία δεν συνιστούν πλέον σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των ζώων, να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά σαν προϊόντα λίπανσης.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 4 Μαρτίου 2011. Οι αλλαγές που εισήχθησαν με τον κανονισμό τροποποίησης (ΕΕ) 2019/1009 εφαρμόζονται από την 15η Ιουλίου 2019.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ζωικά υποπροϊόντα: ολόκληρα πτώματα ζώων ή μέρη πτωμάτων ζώων τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Παράγωγα προϊόντα: είδη που παράγονται από τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1-33)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (EE L 54 της 26.2.2011, σ. 1-254)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1-142)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 19.03.2020