Animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Ändringar av förordning (EG) nr 1069/2009

År 2013 ändrades lagstiftningen så att Mayotte, ett nytt yttersta randområde till EU, fick fram till den 1 januari 2021 på sig att uppfylla bestämmelserna i lagstiftningen.

Vissa av de definitioner som används i förordningen (t.ex. ”transitering” och ”behörig myndighet”) anpassas till dem som används i förordning (EU) 2017/625 (”förordningen om offentlig kontroll”), som fastställer reglerna för kontroller som utförs längs med livsmedelskedjan. Förordning (EU) 2017/625 säkerställer också att animaliska biprodukter och därav framställda produkter, som tidigare inte omfattades av EU:s lagstiftning om offentlig kontroll, nu omfattas av dess tillämpningsområde.

Genom förordning (EU) 2019/1009 om fastställande av EU-regler för gödselprodukter, ändras förordning (EG) nr 1069/2009 så att framställda produkter som inte längre medför betydande risker för djurhälsan kan röra sig fritt på EU-marknaden som gödselprodukter.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 4 mars 2011. De ändringar som infördes genom ändringsförordning (EU) 2019/1009 tillämpas sedan den 15 juli 2019.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Animaliska biprodukter: hela kroppar eller delar av kroppar från djur som inte är avsedda att användas som livsmedel.
Därav framställda produkter: produkter som framställts genom behandling av animaliska biprodukter.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1069/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 19.03.2020