Nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1069/2009 o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Provedbeni akt

Provedbenim aktom, Uredbom (EU) br. 142/2011, utvrđuju se provedbene mjere u vezi s Uredbom (EZ) br. 1069/2009. Izmijenjena je nekoliko puta i njome se utvrđuju detaljna pravila o odlaganju i upotrebi nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba (EZ) br. 1069/2009 primjenjuje se od 04. ožujka 2011.

Izmjene uvedene Uredbom (EU) 2019/1009 o izmjeni primjenjuju se od 15. srpnja 2019.

Izmjene uvedene Uredbom (EU) 2023/1605 o izmjeni primjenjuju se od 28. kolovoza 2023.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Nusproizvodi životinjskog podrijetla. Čitava tijela ili dijelovi tijela životinja koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi.
Dobiveni proizvodi. Proizvodi dobiveni preradom nusproizvoda životinjskog podrijetla.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.–33.).

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1605 od 22. svibnja 2023. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određivanja krajnjih točaka u proizvodnom lancu određenih organskih gnojiva i poboljšivača tla (SL L 198, 8.8.2023., str. 1.–5.).

Uredba (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 (SL L 170, 25.6.2019., str. 1.–114.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ (SL L 4, 7.1.2019., str. 43.–167.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1.–175.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.–254.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinaka) (SL L 342, 22.12.2009., str. 59.–209.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 19.09.2023