EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsed kõrvalsaadused

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsed kõrvalsaadused

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega sätestatakse rahvatervise ja loomade tervise-eeskirjad loomsete kõrvalsaaduste* ja nendest saadud toodete kohta* Euroopa Liidus (EL).
 • Nende eeskirjade eesmärk on vältida ja minimeerida inimeste ja loomade terviseriske ning tagada toidu- ja söödaahela ohutus.

PÕHIPUNKTID

 • Käesolevat õigusakti kohaldatakse järgmiste suhtes:
  • loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted, mida õigusaktide alusel ei tohi kasutada inimtoiduks;
  • loomsed saadused, mida võib kasutada inimtoiduks, kuid mida kasutatakse muuks otstarbeks;
  • loomśet päritolu tooraine loomset päritolu toodete tootmiseks, mis on ettenähtud muuks otstarbeks kui inimtoiduks.
 • Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete peavad täitma käesoleva määruse nõudeid kogu tootmisahela ulatuses algusest lõpuni.
  • Nad peavad registreerima väljasaadetud, transporditud ja saadud tooted koos nõutava dokumentatsiooniga.
  • Nad peavad teavitama riiklikke ametiasutusi toodetest ja ruumidest, mida tootmisahela jooksul kasutatakse. Nimetatud ruumid peavad vastama kindlaksmääratud hügieeninõuetele ning olema ametlikult tunnustatud.
 • ELi liikmesriigid viivad läbi ametlikud kontrollid, millega tagatakse, et tootjad koguvad, tuvastavad ja transpordivad loomsed kõrvalsaadused põhjendamatu viivituseta ning käitlevad, kasutavad ja kõrvaldavad need vastavalt eeskirjadele.
 • Saadud tooted (näiteks kosmeetikatooted, meditsiiniseadmed ja veterinaarravimid), mis vastavad teistele ELi õigusaktidele (vastavalt määrus (EÜ) nr 1223/2009, määrus (EL) 2017/745 ja määrus (EL) 2019/6), võib tootmisahela lõpp-punkti jõudmisel müügile lasta.
 • Loomsed kõrvalsaadused liigitatakse kolme kategooriasse vastavalt nendega inimestele või loomadele kaasnevale terviseriski tasemele. Need kategooriad määravad ära kõnealuste saaduste taaskasutamise või kõrvaldamise viisi.
 • Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete kasutamisele on ette nähtud piiranguid. Näiteks ei tohi neid kasutada sama liigi loomade ega tehistingimustes peetavate kalade söödana.
 • Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete import peab vastama ELi nõuetele.
 • Nii loomseid kõrvalsaadusi kui ka nendest saadud tooteid on keelatud eksportida põletamiseks või prügilasse ladustamiseks ning samuti on keelatud neid eksportida biogaasi- või kompostimisettevõtetes kasutamiseks riikidesse, mis ei ole Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmed.
 • Määruses kasutatud mõisted on vastavusse viidud määruse (EL) 2017/625 (ametliku kontrolli määrus) mõistetega, milles sätestatakse põllumajanduse toidutarneahelas läbiviidava kontrolli eeskirjad. Määrusega (EL) 2017/625 tagatakse ka see, et loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted, mis varem ei olnud hõlmatud ELi ametliku kontrolli määrusega, kuuluvad nüüd selle kohaldamisalasse.
 • Määrusega (EL) 2019/1009 kehtestatud muudatus väetisetooteid käsitlevate ELi eeskirjade kohta võimaldab loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodetel, mis ei kujuta endast enam märkimisväärset ohtu loomade tervisele, vabalt liikuda ELi turul väetisetoodetena.
 • Järgmine muudatus, Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud delegeeritud õigusakt – delegeeritud määrus (EL) 2023/1605 – täiendab määrust (EÜ) nr 1069/2009 Õigusaktiga määratakse kindlaks ELis toodetud orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmisahela lõpp-punktid, mille suhtes ei kohaldata enam määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõudeid, tingimusel et neid kasutatakse ELi väetisetoodete koostisainetena vastavalt määrusele (EL) 2019/1009.

Rakendusakt

Rakendusaktiga – määrusega (EL) nr 142/2011 – sätestatakse määruse (EÜ) nr 1069/2009 rakendusmeetmed. Määrust on korduvalt muudetud, et sätestada üksikasjalikud eeskirjad loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete kõrvaldamise ja kasutamise kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust (EÜ) nr 1069/2009 kohaldatakse alates 4. märtsist 2011.

Muutmismäärusega (EL) 2019/1009 sisseviidud muudatusi kohaldatakse alates 15. juulist 2019.

Muutmismäärusega (EL) 2023/1605 sisseviidud muudatusi kohaldatakse alates 28. augustist 2023.

TAUST

Lisateave

PÕHIMÕISTED

Loomsed kõrvalsaadused. Loomade terved kehad või nende osad, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks.
Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted. Loomsete kõrvalsaaduste töötlemise tulemusena saadud tooted.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33)

Määruse (EÜ) nr 1069/2009 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 22. mai 2023. aasta delegeeritud määrus (EL) 2023/1605, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009 teatavate orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmisahela lõpp-punktide kindlaksmääramise osas (ELT L 198, 8.8.2023, lk 1–5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1009, millega kehtestatakse ELi väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise nõuded ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2003/2003 (ELT L 170, 25.6.2019, lk 1–114)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ (ELT L 4, 7.1.2019, lk 43–167)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1–175)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1–254)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 342, 22.12.2009, lk 59–209)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 19.09.2023

Top