EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet

Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Asetus (EY) N:o 1069/2009 – muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa määritetään eläimistä saatavien sivutuotteiden* ja niistä johdettujen tuotteiden* ihmisten ja eläinten terveyttä koskevat säännöt Euroopan unionissa (EU).
 • Nämä säännöt on laadittu ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien välttämiseksi ja minimoimiseksi sekä varmistamaan elintarvike- ja rehuketjun turvallisuus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Lainsäädäntöä sovelletaan
  • eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin, joita ei lain mukaan saa käyttää ihmisravinnoksi
  • eläinperäisiin tuotteisiin, jotka soveltuisivat ihmisravinnoksi, mutta joita käytetään muuhun tarkoitukseen
  • muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden valmistuksessa käytettyihin eläinperäisiin raaka-aineisiin.
 • Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuottajien on varmistettava, että ne noudattavat lainsäädäntöä valmistusketjun alusta loppuun.
  • Toimijoiden on pidettävä kirjaa lähettämistään, kuljettamistaan ja vastaanottamistaan tuotteista vaadittujen asiakirjojen lisäksi.
  • Niiden on tiedotettava kansallisille viranomaisille tuotteista ja laitoksista, joita valmistusketjun aikana käytetään. Laitosten on täytettävä tietyt hygieniavaatimukset ja saatava virallinen hyväksyntä
 • EU:n jäsenvaltiot tekevät virallisia tarkastuksia varmistaakseen, että tuottajat keräävät, tunnusmerkitsevät ja kuljettavat eläimistä saatavat sivutuotteet ilman viivytyksiä ja käsittelevät, käyttävät tai hävittävät ne sääntöjen mukaisesti.
 • Johdettuja tuotteita, kuten kosmeettisia valmisteita, lääkinnällisiä laitteita ja eläinlääkkeitä, jotka noudattavat muuta EU:n lainsäädäntöä (asetus (EY) N:o 1223/2009, asetus (EU) 2017/745 ja asetus (EU) 2019/6), voidaan saattaa markkinoille niiden saavuttaessa valmistusketjun päätepisteen.
 • Eläimistä saatavat sivutuotteet luokitellaan kolmeen luokkaan niiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttaman riskin suuruuden mukaan. Luokat säätelevät tuotteiden hävittämistä tai talteenottoa.
 • Eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä niistä johdettujen tuotteiden käytöstä on rajoituksia. Tuotteita ei esimerkiksi saa syöttää saman lajin eläimille tai saman lajin viljellyille kaloille.
 • Sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnin että niistä johdettujen tuotteiden tuonnin on täytettävä EU:n vaatimukset.
 • Kiellettyä on polttamalla ja kaatopaikalle hautaamalla hävitettäviksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden vienti sekä vienti maihin, jotka eivät ole Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäseniä, jos tuotteita on tarkoitus käyttää biokaasu- tai kompostointilaitoksessa.
 • Asetuksessa käytetyt määritelmät mukautettiin määritelmiin, joita käytetään asetuksessa (EU) 2017/625 (”virallista valvontaa koskeva asetus”), jossa vahvistetaan elintarvikeketjussa suoritettavia tarkastuksia koskevat säännöt. Asetuksella (EU) 2017/625 varmistetaan myös, että eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet, jotka eivät aiemmin kuuluneet EU:n virallista valvontaa koskevan lainsäädännön piiriin, kuuluvat nyt sen soveltamisalaan.
 • Asetuksella (EU) 2019/1009 tehty muutos, jossa vahvistetaan EU:n lannoitteita koskevat säännöt, mahdollistaa sellaisten johdettujen tuotteiden, jotka eivät enää aiheuta merkittäviä riskejä eläinten terveydelle, liikkumisen vapaasti EU:n markkinoilla lannoitevalmisteina.
 • Toinen muutos, Euroopan komission hyväksymä delegoitu säädös, täydentää asetusta (EY) N:o 1069/2009: Delegoitu asetus (EU) N:o 2023/1605. Säädöksessä määritellään EU:ssa valmistettavien orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistusketjun päätepisteet, joiden jälkeen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimukset eivät enää koske kyseisiä aineita edellyttäen, että niitä käytetään niitä käytetään EU:n lannoitevalmisteiden ainesosina asetuksen (EU) 2019/1009 mukaisesti.

Täytäntöönpanosäädös

Asetus (EU) N:o 142/2011 on täytäntöönpanosäädös, jossa vahvistetaan asetusta (EY) N:o 1069/2009 koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet. Sitä on muutettu useaan otteeseen, ja siinä vahvistetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden hävittämistä ja käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta (EY) N:o 1069/2009 on sovellettu 4. maaliskuuta 2011 alkaen.

Asetuksella (EU) 2019/1009 käyttöön otettuja muutoksia on sovellettu 15. heinäkuuta 2019 alkaen.

Asetuksella (EU) 2023/1605 käyttöön otettuja muutoksia on sovellettu 28. elokuuta 2023 alkaen.

TAUSTAA

Ks. lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Eläimistä saatavat sivutuotteet. Eläinten kokonaiset ruhot tai ruhonosat, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi.
Johdetut tuotteet. Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä saatavat tuotteet.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1–33).

Asetukseen (EY) N:o 1069/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1605, annettu 22 päivänä toukokuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täydentämisestä tiettyjen orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistusketjun päätepisteiden määrittämisen osalta (EUVL L 198, 8.8.2023, s. 1–5).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta (EUVL L 170, 25.6.2019, s. 1–114).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta (EUVL L 4, 7.1.2019, s. 43–167).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1–175).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1–254).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59–209).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 19.09.2023

Top