EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Obiectivul regulamentului este de a stabili norme de sănătate publică și de sănătate animală referitoare la subproduse de origine animală* și la produse derivate* în Uniunea Europeană (UE).
 • Aceste norme sunt concepute pentru a preveni și minimiza riscul afectării sănătății umane și animale și pentru a garanta siguranța lanțului alimentar și furajer.

ASPECTE-CHEIE

 • Actul legislativ se aplică:
  • subproduselor de origine animală și produselor derivate care, prin lege, nu pot fi utilizate pentru consumul uman;
  • produselor de origine animală care pot fi utilizate pentru consumul uman, dar sunt folosite pentru alte scopuri;
  • materiei prime de origine animală folosită pentru producerea de produse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
 • Producătorii de subproduse de origine animală și produse derivate trebuie să se asigure că respectă legislația de la începutul și până la finalul lanțului de prelucrare.
  • Aceștia trebuie să țină un registru al produselor pe care le expediază, le transportă sau le primesc, împreună cu documentația necesară.
  • Producătorii trebuie să informeze autoritățile naționale cu privire la produsele și incintele pe care le utilizează de-a lungul lanțului de prelucrare. Acesta trebuie să respecte anumite standarde de igienă și necesită o autorizare formală.
 • Statele membre ale UE efectuează verificări oficiale pentru a se asigura că producătorii colectează, identifică și transportă subprodusele de origine animală fără întârzieri și că le tratează, utilizează sau elimină în conformitate cu normele.
 • Produsele derivate, precum cosmeticele, dispozitivele medicale și medicamentele de uz veterinar, care respectă alte acte din legislația UE [respectiv Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, Regulamentul (UE) 2017/745 și Regulamentul (UE) 2019/6], pot fi oferite spre comercializare când ajung la finalul lanțului de prelucrare.
 • Subprodusele de origine animală sunt clasificate în trei categorii, în funcție de nivelul de risc sanitar pe care îl reprezintă pentru public sau animale. Acestea stabilesc modul în care subprodusele trebuie să fie eliminate sau recuperate.
 • Există restricții cu privire utilizarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate. De exemplu, acestea nu pot fi utilizate pentru hrănirea animalelor sau a peștilor de crescătorie din aceeași specie.
 • Importurile atât de subproduse de origine animală, cât și de produse derivate trebuie să respecte standardele UE.
 • Este interzis exportul atât al subproduselor de origine animală, cât și al produselor derivate în vederea incinerării sau a depozitării în gropi de gunoi, sau către țări care nu sunt membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în vederea utilizării în instalații de fabricare a biogazului sau a compostului.
 • Definițiile din regulament au fost aliniate la cele utilizate în Regulamentul (UE) 2017/625 („Regulamentul privind controalele oficiale”), care stabilește normele privind controalele efectuate la nivelul lanțului agroalimentar. Regulamentul (UE) 2017/625 include în domeniul său de aplicare și subprodusele de origine animală și produsele derivate nevizate anterior de legislația UE privind controalele oficiale.
 • O modificare introdusă în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1009, care prevede normele UE privind îngrășămintele, permite libera circulație pe piața UE, ca produse fertilizante, a produselor derivate care nu mai prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea animalelor.
 • O nouă modificare, un act delegat adoptat de Comisia Europeană, completează Regulamentul (CE) nr. 1069/2009: Regulamentul delegat (UE) 2023/1605. Actul stabilește punctele finale în lanțul de fabricație pentru îngrășămintele organice și amelioratorii de sol fabricați în UE, dincolo de care aceștia nu mai fac obiectul cerințelor din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cu condiția ca aceștia să fie utilizați ca materiale componente în produse fertilizante din UE, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1009.

Act de punere în aplicare

Un act de punere în aplicare, Regulamentul (UE) nr. 142/2011, stabilește măsuri de punere în aplicare în legătură cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. Modificat în mai multe rânduri, acesta stabilește norme detaliate privind eliminarea și utilizarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 se aplică de la 4 martie 2011.

Modificările introduse prin Regulamentul de modificare (UE) 2019/1009 se aplică de la 15 iulie 2019.

Modificările introduse prin Regulamentul de modificare (UE) 2023/1605 se aplică de la 28 august 2023.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Subproduse de origine animală. Corpuri întregi sau părți de animale care nu sunt destinate consumului uman.
Produse derivate. Articole obținute prin prelucrarea subproduselor de origine animală.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, pp. 1-33).

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2023/1605 al Comisiei din 22 mai 2023 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea punctelor finale din lanțul de producție al anumitor îngrășăminte organice și amelioratori de sol (JO L 198, 8.8.2023, pp. 1-5).

Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 (JO L 170, 25.6.2019, pp. 1-114).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE (JO L 4, 7.1.2019, pp. 43-167).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, pp. 1-175).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, pp. 1-142).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, pp. 1-254).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (reformare) (JO L 342, 22.12.2009, pp. 59-209).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 19.09.2023

Top