EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0284

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/284 ze dne 16. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování (Text s významem pro EHP)

C/2021/9156

Úř. věst. L 43, 24.2.2022, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/284/oj

24.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 43/57


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/284

ze dne 16. prosince 2021,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Toto omezení se nevztahuje na některá použití, která mají výjimku a jsou uvedena v příloze III dané směrnice.

(2)

Kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Rtuť je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU.

(4)

Rozhodnutím 2010/571/EU (2) Komise mimo jiné udělila výjimky pro používání rtuti ve dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování (dále jen „výjimka“), které jsou nyní uvedeny v příloze III směrnice 2011/65/EU jako výjimka 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) a 2 a) 5). Platnost výjimek měla v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem písm. a) uvedené směrnice skončit dne 21. července 2016.

(5)

Rtuť se používá ve dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování k produkci ultrafialového světla, které je pak fluorescenčním povlakem na zářivce přeměněno na viditelné světlo.

(6)

Komise obdržela ve dnech 19. prosince 2014 a 15. ledna 2015, tj. ve lhůtě stanovené v čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU, dvě žádosti o prodloužení platnosti výjimky (dále jen „žádosti o prodloužení platnosti“), z nichž jedna byla dne 20. ledna 2020 aktualizována obnovenou žádostí. V souladu s čl. 5 odst. 5 druhým pododstavcem směrnice 2011/65/EU zůstává výjimka v platnosti, dokud nebude přijato rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti.

(7)

Hodnocení žádostí o prodloužení platnosti, které zohlednilo dostupnost náhrad a socioekonomický dopad náhrady, dospělo k závěru, že se staly dostupnými dostatečně spolehlivé bezrtuťové náhrady za typy světelných zdrojů, na které se vztahuje výjimka, a že nahrazení rtuti v těchto světelných zdrojích je vědecky a technicky proveditelné. Uvedené hodnocení dále dospělo k závěru, že přínosy náhrady by jednoznačně převážily jakýkoli negativní dopad.

(8)

Hodnocení žádostí o prodloužení platnosti zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s čl. 5 odst. 7 směrnice 2011/65/EU. Připomínky obdržené během těchto konzultací byly zveřejněny na příslušných internetových stránkách.

(9)

Jelikož již nejsou splněny podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/65/EU, měla by být žádost o prodloužení platnosti zamítnuta. Data skončení platnosti výjimky by měla být stanovena v souladu s čl. 5 odst. 6 uvedené směrnice.

(10)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. září 2022. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí od 1. října 2022.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/571/EU ze dne 24. září 2010, kterým se mění pro účely zohlednění vědeckého a technického pokroku příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, co se týče výjimek pro použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů (Úř. věst. L 251, 25.9.2010, s. 28).


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se položky 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) a 2 a) 5) nahrazují tímto:

Výjimka

Rozsah a doba platnosti

„2 a)

Rtuť v dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jednu zářivku):

 

2 a) 1)

Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice < 9 mm (např. T2): 4 mg

Platí do 24. února 2023

2 a) 2)

Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice ≥ 9 mm a ≤ 17 mm (např. T5): 3 mg

Platí do 24. srpna 2023

2 a) 3)

Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice > 17 mm a ≤ 28 mm (např. T8): 3,5 mg

Platí do 24. srpna 2023

2 a) 4)

Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice > 28 mm (např. T12): 3,5 mg

Platí do 24. února 2023

2 a) 5)

Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s prodlouženou životností (≥ 25 000 h): 5 mg

Platí do 24. února 2023“


Top