EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0284

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/284 af 16. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i lineære lysstofrør med to sokler til almenbelysning (EØS-relevant tekst)

C/2021/9156

EUT L 43 af 24.2.2022, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/284/oj

24.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/57


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2022/284

af 16. december 2021

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i lineære lysstofrør med to sokler til almenbelysning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sikre, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder de farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Visse anvendelser, der er opført i direktivets bilag III, er undtaget fra denne begrænsning.

(2)

De kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på, er opført i nævnte direktivs bilag I.

(3)

Kviksølv er et stof, som er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

(4)

Ved afgørelse 2010/571/EU (2) indrømmede Kommissionen bl.a. en undtagelse for anvendelse af kviksølv i lineære lysstofrør med to sokler til almenbelysning (herefter »undtagelsen«), og denne er nu opført som undtagelse 2.a.1), 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 og 2.a.5) i bilag III til direktiv 2011/65/EU. Undtagelsen skulle være udløbet den 21. juli 2016, jf. nævnte direktivs artikel 5, stk. 2, andet afsnit, litra a).

(5)

Kviksølv anvendes i lineære lysstofrør med to sokler til almenbelysning til at frembringe ultraviolet lys, som derefter omdannes til synligt lys af lyskildens fluorescerende coating.

(6)

Den 19. december 2014 og den 15. januar 2015 modtog Kommissionen to ansøgninger om fornyelse af undtagelsen (herefter »ansøgningerne om fornyelse«), hvilket var inden for den frist, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU, og hvoraf den ene blev ajourført med en fornyet ansøgning den 20. januar 2020. I henhold til artikel 5, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU forbliver undtagelsen gyldig, indtil der er truffet afgørelse om ansøgningen om fornyelse.

(7)

I evalueringen af ansøgningerne om fornyelse, hvori der blev taget højde for tilgængeligheden af alternativer og de samfundsøkonomiske indvirkninger af substitutionen, blev det konkluderet, at tilstrækkeligt pålidelige kviksølvfrie alternativer til de lyskilder, der er omfattet af undtagelsen, er blevet tilgængelige, og at substitutionen af kviksølv i disse lyskilder er videnskabeligt og teknisk mulig i praksis. Desuden blev det i evalueringen konkluderet, at fordelene ved substitution klart ville opveje eventuelle negative indvirkninger.

(8)

Evalueringen af ansøgningerne om fornyelse omfattede høring af interessenterne i henhold til artikel 5, stk. 7, i direktiv 2011/65/EU. De bemærkninger, der blev modtaget under disse høringer, blev offentliggjort på et særligt websted.

(9)

Da betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/65/EU ikke længere er opfyldt, bør ansøgningen om fornyelse afvises. Udløbsdatoerne for undtagelsen bør fastsættes i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 5, stk. 6.

(10)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. september 2022 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. oktober 2022.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/571/EU af 24. september 2010 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF for så vidt angår undtagede anvendelser af bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler og polybromerede diphenylethere (EUT L 251 af 25.9.2010, s. 28).


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 2.a, 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 og 2.a.5 således:

Undtagelse

Udstrækning og gyldighedsdatoer

»2.a

Kviksølv i lineære lysstofrør med to sokler til almenbelysning, højst (pr. rør):

 

2.a.1

trepulverrør med normal levetid og rørdiameter < 9 mm (f.eks. T2): 4 mg

Udløber den 24. februar 2023

2.a.2

trepulverrør med normal levetid og rørdiameter ≥ 9 mm, men ≤ 17 mm (f.eks. T5): 3 mg

Udløber den 24. august 2023

2.a.3

trepulverrør med normal levetid og rørdiameter > 17 mm, men ≤ 28 mm (f.eks. T8): 3,5 mg

Udløber den 24. august 2023

2.a.4

trepulverrør med normal levetid og rørdiameter > 28 mm (f.eks. T12): 3,5 mg

Udløber den 24. februar 2023

2.a.5

trepulverrør med lang levetid (≥ 25 000 timer): 5 mg.

Udløber den 24. februar 2023«


Top