EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0284

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/284 (2021. gada 16. decembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/9156

OV L 43, 24.2.2022, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/284/oj

24.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 43/57


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2022/284

(2021. gada 16. decembris),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas nesaturētu minētās direktīvas II pielikumā norādītās bīstamās vielas. Šo ierobežojumu nepiemēro noteiktiem minētās direktīvas III pielikumā uzskaitītajiem lietojumiem, kam piešķirts atbrīvojums.

(2)

Dažādās elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, kam piemēro Direktīvu 2011/65/ES, ir uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.

(3)

Dzīvsudrabs ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā norādīta ierobežota lietojuma viela.

(4)

Ar Lēmumu 2010/571/ES (2) Komisija cita starpā piešķīra atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei (“atbrīvojums”), kas tagad ir iekļauts Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā kā 2(a)(1), 2(a)(2), 2(a)(3), 2(a)(4) un 2(a)(5) atbrīvojums. Saskaņā ar minētās direktīvas 5. panta 2. punkta otrās daļas a) apakšpunktu daļu šim atbrīvojumam bija jābeidzas 2016. gada 21. jūlijā.

(5)

Dzīvsudrabu lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei izmanto, lai iegūtu ultravioleto gaismu, ko luminiscējošs pārklājums uz spuldzes pēc tam pārveido redzamā gaismā.

(6)

Komisija 2014. gada 19. decembrī un 2015. gada 15. janvārī, proti, Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punktā noteiktajā termiņā, saņēma divus atbrīvojuma pagarināšanas pieteikumus (“pagarināšanas pieteikumi”), un viens no tiem 2020. gada 20. janvārī tika iesniegts atjauninātā veidā. Saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punkta otro daļu atbrīvojums ir spēkā, līdz ir pieņemts lēmums par pagarināšanas pieteikumu.

(7)

Pagarināšanas pieteikumu izvērtējumā, kurā ņemta vērā aizstājēju pieejamība un aizstāšanas sociālekonomiskā ietekme, tika secināts, ka ir kļuvuši pieejami pietiekami uzticami bezdzīvsudraba aizstājēji tiem spuldžu veidiem, uz kuriem attiecas atbrīvojums, un ka dzīvsudraba aizstāšana šajās spuldzēs ir zinātniski un tehniski iespējama. Turklāt minētajā izvērtējumā tika secināts, ka aizstāšana nepārprotami atsvērtu jebkādu negatīvu ietekmi.

(8)

Izvērtējot pagarinājuma pieteikumus, notika arī apspriešanās ar ieinteresētajām personām saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 7. punktu. Šo apspriešanos laikā saņemtās piezīmes tika darītas publiski pieejamas īpašā tīmekļa vietnē.

(9)

Tā kā vairs neizpildās Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi, pagarinājuma pieteikums būtu jānoraida. Atbrīvojumu beigu termiņi būtu jānosaka atbilstoši minētās direktīvas 5. panta 6. punktam.

(10)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2022. gada 30. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2022. gada 1. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2010/571/ES (2010. gada 24. septembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir svins, dzīvsudrabs, kadmijs, hroms (VI), polibrombifenili un polibromdifenilēteri (OV L 251, 25.9.2010., 28. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā ierakstus 2(a), 2(a)(1), 2(a)(2), 2(a)(3), 2(a)(4) un 2(a)(5) aizstāj ar šādiem:

Atbrīvojums

Piemērošanas joma un termiņi

“2(a)

Dzīvsudrabs lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei ne vairāk kā (vienai spuldzei):

 

2(a)(1)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru < 9 mm (piem., T2): 4 mg

Zaudē spēku 2023. gada 24. februārī.

2(a)(2)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru ≥ 9 mm un ≤ 17 mm (piem., T5): 3 mg

Zaudē spēku 2023. gada 24. augustā.

2(a)(3)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 17 mm un ≤ 28 mm (piem., T8): 3,5 mg

Zaudē spēku 2023. gada 24. augustā.

2(a)(4)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 28 mm (piem., T12): 3,5 mg

Zaudē spēku 2023. gada 24. februārī.

2(a)(5)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar ilgu ekspluatācijas laiku (≥ 25 000  h): 5 mg.

Zaudē spēku 2023. gada 24. februārī.”


Top