24.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 43/57


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2022/284

zo 16. decembra 2021,

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v dvojpäticových lineárnych žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2011/65/EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby elektrické a elektronické zariadenia uvádzané na trh neobsahovali nebezpečné látky uvedené v prílohe II k danej smernici. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na určité vyňaté použitia, ktoré sú vymenované v prílohe III k uvedenej smernici.

(2)

Kategórie elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2011/65/EÚ, sú uvedené v prílohe I k danej smernici.

(3)

Ortuť je obmedzovanou látkou uvedenou v prílohe II k smernici 2011/65/EÚ.

(4)

Komisia rozhodnutím 2010/571/EÚ (2) okrem iného udelila výnimku na používanie ortuti v dvojpäticových lineárnych žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia (ďalej len „výnimka“), ktorá je teraz uvedená ako výnimka v bode 2 a) 1, 2 a) 2, 2 a) 3, 2 a) 4 a 2 a) 5 v prílohe III k smernici 2011/65/EÚ. Platnosť výnimky mala uplynúť 21. júla 2016 v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom písm. a) uvedenej smernice.

(5)

Ortuť sa používa v dvojpäticových lineárnych žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia na výrobu ultrafialového svetla, ktoré sa následne premení vďaka fluorescenčnému náteru na žiarivke na viditeľné svetlo.

(6)

Komisii boli 19. decembra 2014 a 15. januára 2015 doručené dve žiadosti o predĺženie platnosti výnimky (ďalej len „žiadosti o predĺženie platnosti“). Žiadosti boli teda podané v rámci lehoty stanovenej v článku 5 ods. 5 smernice 2011/65/EÚ, pričom jedna z nich bola aktualizovaná obnovenou žiadosťou 20. januára 2020. V súlade s článkom 5 ods. 5 druhým pododsekom smernice 2011/65/EÚ výnimka naďalej platí až do prijatia rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o jej predĺženie.

(7)

V hodnotení žiadostí o predĺženie platnosti, v ktorom sa zohľadnila dostupnosť náhrad a sociálno-ekonomický vplyv náhrad, sa dospelo k záveru, že sú dostupné dostatočne spoľahlivé bezortuťové náhrady pre typy svetelných zdrojov, na ktoré sa vzťahuje výnimka, a že nahradenie ortuti v týchto svetelných zdrojoch je vedecky a technicky uskutočniteľné. Okrem toho sa v uvedenom hodnotení dospelo k záveru, že prínosy nahradenia by jasne prevážili nad akýmkoľvek negatívnym vplyvom.

(8)

Súčasťou hodnotenia žiadostí o predĺženie platnosti výnimky boli v súlade s článkom 5 ods. 7 smernice 2011/65/EÚ konzultácie so zainteresovanými stranami. Pripomienky doručené počas týchto konzultácií boli sprístupnené verejnosti na osobitnej webovej stránke.

(9)

Keďže podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2011/65/EÚ už nie sú splnené, žiadosť o predĺženie platnosti výnimky by sa mala zamietnuť. Dátumy uplynutia platnosti výnimky by sa mali stanoviť v súlade s článkom 5 ods. 6 uvedenej smernice.

(10)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. septembra 2022 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. októbra 2022.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/571/EÚ z 24. septembra 2010, ktorým sa na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybromovaných bifenylov alebo polybromovaných difenyléterov (Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 28).


PRÍLOHA

V prílohe III k smernici 2011/65/EÚ sa záznamy 2 a), 2 a) 1, 2 a) 2, 2 a) 3, 2 a) 4 a 2 a) 5 nahrádzajú takto:

Vyňatie

Rozsah a obdobie platnosti

„2 a)

Ortuť v dvojpäticových lineárnych žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na svetelný zdroj):

 

2 a) 1

pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice < 9 mm (napr. T2): 4 mg

Platí do 24. februára 2023

2 a) 2

pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice ≥ 9 mm a ≤ 17 mm (napr. T5): 3 mg

Platí do 24. augusta 2023

2 a) 3

pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice > 17 mm a ≤ 28 mm (napr. T8): 3,5 mg

Platí do 24. augusta 2023

2 a) 4

pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice > 28 mm (napr. T12): 3,5 mg

Platí do 24. februára 2023

2 a) 5

pre trojpásmové žiarivky s dlhou životnosťou (≥ 25 000  h): 5 mg.

Platí do 24. februára 2023“