EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1175

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1175 ze dne 15. července 2016 o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího spinosad předložených Spojeným královstvím v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2016) 4385) (Text s významem pro EHP)

C/2016/4385

OJ L 193, 19.7.2016, p. 113–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1175/oj

19.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 193/113


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1175

ze dne 15. července 2016

o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího spinosad předložených Spojeným královstvím v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(oznámeno pod číslem C(2016) 4385)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 36 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společnost Scotts Celaflor GmbH (dále jen „žadatel“) předložila dne 29. června 2015 Německu (dále jen „dotyčný členský stát“) úplnou žádost o vzájemné uznání povolení uděleného Spojeným královstvím (dále jen „referenční členský stát“), pokud jde o insekticidní biocidní přípravek obsahující účinnou látku spinosad ve formě granulované pevné návnady pro přímou aplikaci nebo zředěný pro aplikaci ve formě postřiku (dále jen „sporný přípravek“).

(2)

Referenční členský stát povolil sporný přípravek dne 23. dubna 2015 pro použití širokou veřejností proti mravencům ve venkovním prostoru formou přímé aplikace na mravenčí hnízda. Toto povolení následně na základě postupu vzájemného uznávání uznalo Irsko.

(3)

Dne 26. října 2015 předložil dotyčný členský stát podle čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 koordinační skupině sporný bod, v němž uvádí, že sporný přípravek nevyhovuje podmínkám stanoveným v čl. 19 odst. 1 písm. b) bodě iv) uvedeného nařízení.

(4)

Dotyčný členský stát se domnívá, že sporný přípravek nesplňuje požadavek stanovený v příloze VI odst. 66 nařízení (EU) č. 528/2012, jelikož poměr PEC/PNEC pro půdní prostředí je větší než 1, a proto sporný přípravek představuje nepřijatelné riziko pro životní prostředí, i když jen na velmi malých plochách a po velmi krátká období.

(5)

Sekretariát koordinační skupiny vyzval ostatní členské státy a žadatele k podání písemných připomínek k předloženému spornému bodu. Připomínky podali Belgie, Francie, Nizozemsko, Spojené království a žadatel. Předložený sporný bod projednávaly rovněž příslušné orgány členských států pro biocidní přípravky na zasedáních koordinační skupiny ve dnech 17. listopadu 2015 a 20. ledna 2016.

(6)

Jelikož v rámci koordinační skupiny nebylo dosaženo dohody, referenční členský stát poskytl dne 5. února 2016 Komisi podrobné vyjádření k bodům, ve kterých členské státy nebyly schopny dosáhnout dohody, a důvody jejich neshody podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Kopie tohoto vyjádření byla zaslána také dotyčným členským státům a žadateli.

(7)

Pokud jde o nevyřešenou námitku předloženou Komisi, příloha VI odst. 66 nařízení (EU) č. 528/2012 stanoví, že jestliže je poměr PEC/PNEC větší než 1, posoudí hodnotící orgán v každém jednotlivém případě ty prvky nebo opatření ke zmírnění rizika, které je třeba zvážit, aby se mohlo dospět k závěru, zda biocidní přípravek splňuje ustanovení čl. 19 odst. 1 písm. b) bodu iv).

(8)

Diskuse v rámci koordinační skupiny naznačují, že chybí společné pokyny Unie, které by hodnotícímu orgánu pomohly učinit takové rozhodnutí.

(9)

Z těchto diskusí rovněž vyplývá, že zjištěné nepřijatelné riziko je omezené z důvodu způsobu použití přípravku, který se aplikuje pouze na malé plochy (např. na mravenčí hnízda) a měl být se během krátké doby rozložit, tak aby necílové druhy mohly po použití přípravku ošetřenou plochu opět osídlit.

(10)

Vzhledem k chybějícím společným pokynům Unie vycházely závěry referenčního členského státu podle přílohy VI odst. 12 nařízení (EU) č. 528/2012 z dostupných informací a stanovisek jeho odborníků.

(11)

S ohledem na tuto skutečnost a do doby, než budou formálně přijaty společné pokyny, považují se závěry referenčního členského státu ke spornému bodu do obnovení povolení přípravku za platné.

(12)

Z diskusí v rámci koordinační skupiny rovněž vyplývá, že by stávající podmínky povolení přípravku měly lépe popisovat oblast použití sporného přípravku a měly by poskytnout informace o jeho aplikaci. Uvedené podmínky by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se vztahuje na přípravek označený v registru biocidních přípravků číslem UK-0008829-0000.

Článek 2

Přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. b) bodě iv) nařízení (EU) č. 528/2012.

Článek 3

1.   Oblast použití se v povolení přípravku mění takto: „Venkovní použití (pouze pro přímou aplikaci na mravenčí hnízda kolem obytných prostor)“.

2.   Věta „Aplikujte pouze přímo na mravenčí hnízdo“ uvedená v povolení přípravku jako návod k použití i jako opatření ke zmírnění rizika se nahrazuje tímto: „Aplikujte tento biocidní přípravek pouze přímo na mravenčí hnízda. Nesypte suché granule a nelijte tekutinu na pevné povrchy ani na holou půdu, které slouží jako mravenčí stezky.“

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. července 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.


Top