EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1391

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1391/2013 ze dne 14. října 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu

Úř. věst. L 349, 21.12.2013, p. 28–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2022; Implicitně zrušeno 32022R0869

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1391/oj

21.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 349/28


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1391/2013

ze dne 14. října 2013,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 347/2013 stanoví nový rámec pro plánování a realizaci energetické infrastruktury na období do roku 2020 i na následující roky. Nařízení identifikuje devět strategických prioritních koridorů pro infrastrukturu v jednotlivých zeměpisných oblastech, pokud jde o elektřinu, plyn a ropu a tři unijní prioritní oblasti pro infrastrukturu týkající se elektrických dálnic, inteligentních sítí a sítí pro přepravu oxidu uhličitého, a zavádí transparentní a otevřený proces, jehož cílem je identifikovat konkrétní projekty společného zájmu. Projekty označené jako projekty společného zájmu budou využívat zrychlené a zjednodušené postupy udělování povolení, dokonalejší regulaci a případnou finanční pomoc v rámci nástroje pro propojení Evropy.

(2)

Komise je podle čl. 3 odst. 4 nařízení (EU) č. 347/2013 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví unijní seznam projektů společného zájmu (dále jen „seznam Unie“), a to na základě regionálních seznamů přijatých rozhodovacími orgány regionálních skupin zřízených podle uvedeného nařízení.

(3)

Návrhy projektů předložené k zápisu na první unijní seznam projektů společného zájmu byly posouzeny regionálními skupinami, které byly zřízeny podle nařízení (EU) č. 347/2013 a které se skládají ze zástupců členských států, vnitrostátních regulačních orgánů, provozovatelů přepravních a přenosových soustav, jakož i z Komise, Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „Agentura“), Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E) a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSOG).

(4)

V souvislosti s činností regionálních skupin proběhly konzultace s organizacemi zastupujícími příslušné zúčastněné strany, včetně výrobců, provozovatelů distribučních soustav, dodavatelů, spotřebitelů a organizací na ochranu životního prostředí.

(5)

Návrhy regionálních seznamů byly schváleny na zasedání na technické úrovni, jehož se účastnili zástupci Komise a příslušného členského státu a které se konalo dne 13. července 2013. V návaznosti na stanovisko Agentury ze dne 17. července 2013 k návrhům regionálních seznamů schválily dne 24. července 2013 rozhodovací orgány regionálních skupin konečné regionální seznamy. Všechny navrhované projekty byly v souladu s článkem 172 SFEU a čl. 3 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 347/2013 schváleny členskými státy, na jejichž území se projekt vztahuje.

(6)

Unijní seznam projektů společného zájmu vychází z konečných regionálních seznamů. Vzhledem k probíhajícím diskusím o určení lokalit Natura 2000 musel být jeden projekt ze seznamu vyloučen.

(7)

Projekty uvedené na tomto prvním unijním seznamu projektů společného zájmu byly posuzovány podle kritérií pro projekty společného zájmu vyplývající z článku 4 nařízení (EU) č. 347/2013 a bylo shledáno, že tato kritéria splňují.

(8)

Byla zajištěna soudržnost mezi jednotlivými regiony a zohlednilo se stanovisko Agentury ze dne 17. července 2013.

(9)

Projekty společného zájmu jsou na seznamu zapsány podle prioritních koridorů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 347/2013. Seznam neuvádí žádné pořadí projektů.

(10)

Projekty společného zájmu jsou uváděny buď samostatně, nebo jako seskupení několika projektů společného zájmu. Některé projekty společného zájmu byly seskupeny kvůli své vzájemné závislosti, potenciální nebo skutečné konkurenční povaze (2). Na všechny projekty společného zájmu se uplatňují stejná práva a povinnosti vyplývající z nařízení (EU) č. 347/2013.

(11)

Seznam Unie obsahuje projekty společného zájmu v různých fázích jejich vývoje. Některé z nich jsou zatím v počáteční fázi, tj. ve fázi předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti nebo ve fázi posouzení. V těchto případech je proto zapotřebí provést studie, které prokáží technickou i ekonomickou životaschopnost projektů, jejich soulad s právními předpisy Unie, a zejména s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí. V této souvislosti by měly být náležitě identifikovány a posouzeny případné dopady na životní prostředí a mělo by jim být zamezeno, případně by měly být zmírněny.

(12)

Začleněním projektů na unijní seznam projektů společného zájmu, zejména těch projektů, které se zatím nacházejí v počáteční fázi, nejsou dotčeny výsledky relevantních posouzení v oblasti životního prostředí a postupů vedoucích k vydání povolení. Projekty, které nejsou v souladu s právními předpisy Unie, by měly být z unijního seznamu projektů společného zájmu odstraněny. Provádění projektů společného zájmu i dodržování souladu s právními předpisy EU by mělo být sledováno na vnitrostátní úrovni a podle článku 5 nařízení (EU) č. 347/2013.

(13)

Seznam Unie má podle čl. 3 odst. 4 nařízení (EU) č. 347/2013 podobu přílohy uvedeného nařízení.

(14)

Nařízení (EU) č. 347/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do nařízení (EU) č. 347/2013 se v souladu s přílohou tohoto nařízení doplňuje příloha VII.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

(2)  Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


PŘÍLOHA

Do nařízení (EU) č. 347/2013 se doplňuje nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA VII

Unijní seznam projektů společného zájmu („seznam Unie“) podle čl. 3 odst. 4

A.   Komise při vypracování seznamu Unie uplatňovala tyto zásady:

1.   Seskupení projektů společného zájmu

Některé projekty společného zájmu tvoří kvůli své vzájemné závislosti, potenciální nebo skutečné konkurenční povaze součást seskupení projektů. Při seskupování projektů společného zájmu se uplatňovaly tyto zásady:

Seskupení vzájemně závislých projektů společného zájmu je definováno jako „seskupení X obsahující následující projekty společného zájmu“. Seskupení vzájemně závislých projektů bylo vytvořeno s cílem identifikovat ty projekty, které jsou zapotřebí k odstranění týchž úzkých míst zasahujících přes hranice států a které při společné realizaci vytvářejí synergie. V tomto případě musí být všechny projekty provedeny tak, aby přinesly výhody v rámci celé Unie.

Seskupení potenciálně konkurenčních projektů společného zájmu je definováno jako „seskupení X obsahující jeden nebo více následujících projektů společného zájmu“. Seskupení potenciálně konkurenčních projektů odráží nejistotu ohledně rozsahu úzkých míst zasahujících přes hranice států. V tomto případě není zapotřebí provést všechny projekty, které jsou součástí seskupení. Rozhodnutí, zda budou provedeny všechny projekty, několik nebo jen jeden z nich je ponecháno na působení trhu, a to s ohledem na nezbytná schválení v oblasti plánování, povolení a právních předpisů. Potřeba jednotlivých projektů bude znovu posouzena v rámci následného procesu identifikace projektů společného zájmu, včetně zohlednění potřeb v oblasti kapacity.

Seskupení konkurenčních projektů společného zájmu je definováno jako „seskupení X obsahující jeden z následujících projektů společného zájmu“. Seskupení konkurenčních projektů usiluje o odstranění téhož úzkého místa zasahujícího přes hranice států. Rozsah daného úzkého místa je však jistější než v druhém výše uvedeném případě, a je proto jasné, že je zapotřebí provést pouze jeden projekt společného zájmu. Rozhodnutí, který z projektů je proveden, je ponecháno na působení trhu, a to s ohledem na nezbytná schválení v oblasti plánování, povolení a právních předpisů. Potřeba jednotlivých projektů bude případně znovu posouzena v rámci následného procesu identifikace projektů společného zájmu.

Na všechny projekty společného zájmu se uplatňují stejná práva a povinnosti vyplývající z nařízení (EU) č. 347/2013.

2.   Zařazení napájecích stanic, konverzních stanic a kompresorových stanic

Napájecí stanice a konverzní stanice v oblasti elektrické energie a kompresorové stanice v oblasti zemního plynu jsou považovány za součást projektu společného zájmu a nejsou uváděny výslovně, jestliže jsou zeměpisně umístěny na přenosovém vedení. Jsou-li umístěny v jiné lokalitě, jsou výslovně uváděny. Na všechny projekty společného zájmu se uplatňují stejná práva a povinnosti vyplývající z nařízení (EU) č. 347/2013.

B.   Unijní seznam projektů společného zájmu

1.   Prioritní koridor – příbřežní elektrizační soustava v severních mořích („NSOG“)

Č.

Definice

1.1

Seskupení projektů Belgie – Spojené království mezi Zeebrugge a Canterbury [v současné době označované jako projekt NEMO] obsahující následující projekty společného zájmu (PSZ):

1.1.1

Propojení mezi Zeebrugge (BE) a okolí místa Richborough (UK)

1.1.2

Vnitřní vedení z okolí místa Richborough do Canterbury (UK)

1.1.3

Vnitřní vedení z Dungeness do Sellindge a z Sellindge do Canterbury (UK)

1.2

PSZ Belgie – dva příbřežní výrobní uzly připravené pro účely sítě, které jsou napojené na napájecí stanici na pevnině Zeebrugge (BE) s předpokladem dalších investic, které umožní budoucí propojení s Francií a/nebo Spojeným královstvím

1.3

Seskupení projektů Dánsko – Německo mezi místy Endrup a Brunsbüttel obsahující následující PSZ:

1.3.1

Propojení mezi místy Endrup (DK) a Niebüll (DE)

1.3.2

Vnitřní vedení mezi místy Brunsbüttel a Niebüll (DE)

1.4

Seskupení projektů Dánsko – Německo mezi místy Kasső a Dollern obsahující následující PSZ:

1.4.1

Propojení mezi místy Kasső (DK) a Audorf (DE)

1.4.2

Vnitřní vedení mezi místy Audorf a Hamburg/Nord (DE)

1.4.3

Vnitřní vedení mezi místy Hamburg/Nord a Dollern (DE)

1.5

PSZ Dánsko – Nizozemsko – propojení mezi místy Endrup (DK) a Eemshaven (NL)

1.6

PSZ Francie – Irsko – propojení mezi místy La Martyre (FR) a Great Island nebo Knockraha (IE)

1.7

Seskupení projektů Francie – Spojené království – propojení obsahující jeden nebo více následujících PSZ:

1.7.1

Francie – Spojené království – propojení mezi místy Cotentin (FR) a okolí místa Exeter (UK) [v současné době označovaný jako projekt FAB]

1.7.2

Francie – Spojené království – propojení mezi místy Tourbe (FR) a Chilling (UK) [v současné době označovaný jako projekt IFA2]

1.7.3

Francie – Spojené království – propojení mezi místy Coquelles (FR) a Folkestone (UK) [v současné době označovaný jako projekt ElecLink]

1.8

PSZ Německo – Norsko – propojení mezi místy Wilster (DE) a Tonstad (NO) [v současné době označovaný jako projekt NORD.LINK]

1.9

Seskupení projektů za účelem vedení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v Irsku do Spojeného království obsahující jeden nebo více následujících PSZ:

1.9.1

Irsko – Spojené království – propojení mezi místy Co. Offaly (IE), Pembroke a Pentir (UK)

1.9.2

Irsko – Spojené království – propojení mezi výrobními centry Coolkeeragh – Coleraine (IE) a stanicí Hunterston a příbřežními větrnými elektrárnami Islay, Argyll a Location C Offshore (UK)

1.9.3

Irsko – Spojené království – propojení mezi severním výrobním centrem, Dublinem a místy Codling Bank (IE) a Trawsfynyd a Pembroke (UK)

1.9.4

Irsko – Spojené království – propojení mezi irským regionem Midlands a Pembroke (UK)

1.9.5

Irsko – Spojené království – propojení mezi irským regionem Midlands a místy Alverdiscott, Devon (UK)

1.9.6

Irsko – Spojené království – propojení mezi irským pobřežím a Pembroke (UK)

1.10

PSZ propojení Norsko – Spojené království

1.11

Seskupení projektů na skladování elektřiny v Irsku a související spojení se Spojeným královstvím obsahující jeden nebo více následujících PSZ:

1.11.1

Přečerpávací vodní elektrárna v severozápadním Irsku

1.11.2

Irsko – Spojené království – propojení mezi severozápadním Irskem (IE) a regionem Midlands (UK)

1.11.3

Přečerpávací vodní elektrárna (na mořskou vodu) v Irsku – Glinsk

1.11.4

Irsko – Spojené království – propojení mezi místy Glinsk, Mayo (IE) a Connah’s Quai, Deeside (UK)

1.12

PSZ skladování elektřiny pomocí stlačeného vzduchu ve Spojeném království – Larne

2.   Prioritní koridor – severojižní propojení sítí v západní Evropě („NSI západ – elektřina“)

Č.

Definice

2.1

PSZ v Rakousku – vnitřní vedení mezi místy Westtirol a Zell-Ziller (AT) za účelem zvýšení kapacity na hranicích AT/DE

2.2

Seskupení Belgie – Německo mezi místy Lixhe a Oberzier [v současné době označované jako projekt ALEGrO] obsahující následující PSZ:

2.2.1

Propojení mezi místy Lixhe (BE) a Oberzier (DE)

2.2.2

Vnitřní vedení mezi místy Lixhe a Herderen (BE)

2.2.3

Nová napájecí stanice v Zutendaalu (BE)

2.3

Seskupení projektů Belgie – Lucembursko – zvýšení kapacity na hranicích BE/LU obsahující následující PSZ:

2.3.1

Koordinovaná instalace a provoz transformátoru s fázovou regulací v Schifflange (LU)

2.3.2

Propojení mezi místy Aubange (BE) a Bascharage/Schifflange (LU)

2.4

PSZ Francie – Itálie – propojení mezi místy Codrongianos (IT), Lucciana (Korsika, FR) a Suvereto (IT) [v současné době označovaný jako projekt SA.CO.I. 3]

2.5

Seskupení projektů Francie – Itálie mezi místy Grande Ile a Piossasco obsahující následující PSZ:

2.5.1

Propojení mezi místy Grande Ile (FR) a Piossasco (IT) [v současné době označovaný jako projekt Savoie-Piemont]

2.5.2

Vnitřní vedení mezi místy Trino a Lacchiarella (IT)

2.6

PSZ ve Španělsku – vnitřní vedení mezi místy Santa Llogaia a Bescanó (ES) za účelem zvýšení kapacity propojení mezi místy Bescanó (ES) and Baixas (FR)

2.7

PSZ Francie – Španělsko – propojení mezi místy Aquitaine (FR) a Baskickem (ES)

2.8

PSZ – koordinovaná instalace a provoz transformátoru s fázovou regulací v Arkale (ES) za účelem zvýšení kapacity propojení mezi místy Argia (FR) a Arkale (ES)

2.9

PSZ v Německu – vnitřní vedení mezi místy Osterath a Philippsburg (DE) za účelem zvýšení kapacity na západních hranicích

2.10

PSZ v Německu – vnitřní vedení mezi místy Brunsbüttel-Grοβgartach a Wilster-Grafenrheinfeld (DE) za účelem zvýšení kapacity na severních a jižních hranicích

2.11

Seskupení projektů Německo – Rakousko – Švýcarsko – zvýšení kapacity v oblasti Bodamského jezera obsahující následující PSZ:

2.11.1

Propojení mezi pohraničím v Německu (DE) a místy Meiningen (AT) a Rüthi (CH)

2.11.2

Regionální vnitřní vedení z bodu Rommelsbach do Herbertingen, z Herbertingen do Tiengen, z bodu Wullenstetten do bodu Niederwangen (DE) a do pohraniční oblasti DE-AT

2.12

PSZ Německo – Nizozemsko – propojení mezi místy Niederrhein (DE) a Doetinchem (NL)

2.13

Seskupení projektů Irsko – Spojené království (Severní Irsko) – propojení obsahující jeden nebo více následujících PSZ:

2.13.1

Irsko – Spojené království – propojení mezi místy Woodland (IE) a Turleenan (Spojené království – Severní Irsko)

2.13.2

Irsko – Spojené království – propojení mezi místy Srananagh (IE) a Turleenan (Spojené království – Severní Irsko)

2.14

PSZ Itálie – Švýcarsko – propojení mezi místy Thusis/Sils (CH) a Verderio Inferiore (IT)

2.15

Seskupení projektů Itálie – Švýcarsko – zvýšení kapacity na hranicích IT/CH obsahující následující PSZ:

2.15.1

Propojení mezi místy Airolo (CH) a Baggio (IT)

2.15.2

Modernizace napájecí stanice v Magentě (IT)

2.15.3

Vnitřní vedení mezi místy Pavia a Piacenza (IT)

2.15.4

Vnitřní vedení mezi místy Tirano a Verderio (IT)

2.16

Seskupení projektů v Portugalsku – zvýšení kapacity na hranicích PT/ES obsahující následující PSZ:

2.16.1

Vnitřní vedení mezi místy Pedralva a Alfena (PT)

2.16.2

Vnitřní vedení mezi místy Pedralva a Vila Fria B (PT)

2.16.3

Vnitřní vedení mezi místy Frades B, Ribeira de Pena a Feira (PT)

2.17

PSZ Portugalsko – Španělsko – propojení mezi místy Vila Fria – Vila do Conde – Recarei (PT) a Beariz – Fontefría (ES)

2.18

PSZ na zvýšení kapacity přečerpávacích vodních elektráren v Rakousku – Kaunertal, Tyrolsko

2.19

PSZ – přečerpávací vodní elektrárna v Rakousku – Obervermuntwerk II, Vorarlbersko

2.20

PSZ na zvýšení kapacity přečerpávací vodní elektrárny v Rakousku – Limberg III, Salzburg

2.21

PSZ – přečerpávací vodní elektrárna v Německu – Riedl

3.   Prioritní koridor – severojižní propojení elektrických sítí ve střední, východní a jihovýchodní Evropě („NSI východ – elektřina“)

Č.

Definice

3.1

Seskupení projektů Rakousko – Německo mezi místy St. Peter a Isar obsahující následující PSZ:

3.1.1

Propojení mezi místy St. Peter (AT) a Isar (DE)

3.1.2

Vnitřní vedení mezi místy St. Peter a Tauern (AT)

3.1.3

Vnitřní vedení mezi místy St. Peter a Ernsthofen (AT)

3.2

Seskupení projektů Rakousko – Itálie mezi místy Lienz a Veneto obsahující následující PSZ:

3.2.1

Propojení mezi místy Lienz (AT) a Benátskem (IT)

3.2.2

Vnitřní vedení mezi místy Lienz a Obersielach (AT)

3.2.3

Vnitřní vedení mezi místem Volpago a severní částí Benátek (IT)

3.3

PSZ Rakousko – Itálie – propojení mezi místy Nauders (AT) a oblastí v okolí Milána (IT)

3.4

PSZ Rakousko – Itálie – propojení mezi místy Wurmlach (AT) a Somplago (IT)

3.5

Seskupení projektů Bosna a Hercegovina – Chorvatsko mezi místy Banja Luka a Lika obsahující následující PSZ:

3.5.1

Propojení mezi místy Banja Luka (BA) a Lika (HR)

3.5.2

Vnitřní vedení mezi místy Brinje, Lika, Velebit a Konjsko (HR)

3.6

Seskupení projektů v Bulharsku – zvýšení kapacity ve spolupráci s Řeckem a Rumunskem obsahující následující PSZ:

3.6.1

Vnitřní vedení mezi místy Vetren a Blagojevgrad (BG)

3.6.2

Vnitřní vedení mezi místy Carevec a Plovdiv (BG)

3.7

Seskupení projektů Bulharsko – Řecko mezi místy Marica East 1 a N. Santa obsahující následující PSZ:

3.7.1

Propojení mezi místy Marica East 1 (BG) a N. Santa (EL)

3.7.2

Vnitřní vedení mezi místy Marica East 1 a Plovdiv (BG)

3.7.3

Vnitřní vedení mezi místy Marica East 1 a Marica East 3 (BG)

3.7.4

Vnitřní vedení mezi místy Marica East 1 a Burgas (BG)

3.8

Seskupení projektů Bulharsko – Rumunsko – zvýšení kapacity obsahující následující PSZ:

3.8.1

Vnitřní vedení mezi místy Dobrudja a Burgas (BG)

3.8.2

Vnitřní vedení mezi místy Vidino a Svoboda (BG)

3.8.3

Vnitřní vedení mezi místy Svoboda (BG) a rozdělovacím bodem propojení Varna (BG) – Stupina (RO) v Bulharsku

3.8.4

Vnitřní vedení mezi místy Cernavoda a Stalpu (RO)

3.8.5

Vnitřní vedení mezi místy Gutinas a Smardan (RO)

3.8.6

Vnitřní vedení mezi místy Gadalin a Suceava (RO)

3.9

Seskupení projektů Chorvatsko – Maďarsko – Slovinsko mezi místy Žerjavenec / Heviz a Cirkovce obsahující následující PSZ:

3.9.1

Propojení mezi místy Žerjavenec (HR) / Heviz (HU) a Cirkovce (SI)

3.9.2

Vnitřní vedení mezi místy Divača a Beričevo (SI)

3.9.3

Vnitřní vedení mezi místy Beričevo a Podlog (SI)

3.9.4

Vnitřní vedení mezi místy Podlog a Cirkovce (SI)

3.10

Seskupení projektů Izrael – Kypr – Řecko mezi místy Hadera a regionem Attica [v současné době označované jako Euro Asia Interconnector] obsahující následující PSZ:

3.10.1

Propojení mezi místy (IL) a Vasilikos (CY)

3.10.2

Propojení mezi místy Vasilikos (CY) a Korakia, Kréta (EL)

3.10.3

Vnitřní vedení mezi místy Korakia, Kréta a regionem Attica (EL)

3.11

Seskupení projektů v České republice – vnitřní vedení za účelem zvýšení kapacity na severozápadních a jižních hranicích obsahující následující PSZ:

3.11.1

Vnitřní vedení mezi místy Vernéřov a Vítkov (CZ)

3.11.2

Vnitřní vedení mezi místy Vítkov a Přeštice (CZ)

3.11.3

Vnitřní vedení mezi místy Přeštice a Kočín (CZ)

3.11.4

Vnitřní vedení mezi místy Kočín a Mírovka (CZ)

3.11.5

Vnitřní vedení mezi místy Mírovka a Čebín (CZ)

3.12

PSZ – vnitřní vedení v Německu mezi místy Lauchstädt a Meitingen za účelem zvýšení kapacity na východních hranicích

3.13

PSZ – vnitřní vedení v Německu mezi místy Halle/Saale a Schweinfurt za účelem zvýšení kapacity ve východní části severojižního koridoru

3.14

Seskupení projektů Německo – Polsko mezi místy Eisenhüttenstadt a Plewiska [v současné době označované jako projekt GerPol Power Bridge] obsahující následující PSZ:

3.14.1

Propojení mezi místy Eisenhüttenstadt (DE) a Plewiska (PL)

3.14.2

Vnitřní vedení mezi místy Krajnik a Baczyna (PL)

3.14.3

Vnitřní vedení mezi místy Mikułowa a Świebodzice (PL)

3.15

Seskupení projektů Německo – Polsko mezi místy Vierraden a Krajnik obsahující následující PSZ:

3.15.1

Propojení mezi místy Vierraden (DE) a Krajnik (PL)

3.15.2

Koordinovaná instalace a provoz transformátoru s fázovou regulací na propojovacím vedení mezi místy Krajnik (PL) – Vierraden (DE) a Mikułowa (PL) – Hagenwerder (DE)

3.16

Seskupení projektů Maďarsko – Slovensko mezi místy Gőnyϋ a Gabčíkovo obsahující následující PSZ:

3.16.1

Propojení mezi místy Gőnyϋ (HU) a Gabčíkovo (SK)

3.16.2

Vnitřní vedení mezi místy Velký Ďur a Gabčíkovo (SK)

3.16.3

Rozšíření napájecí stanice v místě Győr (HU)

3.17

PSZ Maďarsko – Slovensko – propojení mezi místy Sajóvánka (HU) a Rimavská Sobota (SK)

3.18

Seskupení projektů Maďarsko – Slovensko mezi oblastí Kisvárda a místem Velké Kapušany obsahující následující PSZ:

3.18.1

Propojení mezi oblastí Kisvárda (HU) a místem Velké Kapušany (SK)

3.18.2

Vnitřní vedení mezi místy Lemešany a Velké Kapušany (SK)

3.19

Seskupení projektů Itálie – Černá Hora mezi místy Villanova a Lastva obsahující následující PSZ:

3.19.1

Propojení mezi místy Villanova (IT) a Lastva (ME)

3.19.2

Vnitřní vedení mezi místy Fano a Teramo (IT)

3.19.3

Vnitřní vedení mezi místy Foggia a Villanova (IT)

3.20

Seskupení projektů Itálie – Slovinsko mezi západní částí Udine a místem Okroglo obsahující následující PSZ:

3.20.1

Propojení mezi západní částí Udine (IT) a místem Okroglo (SI)

3.20.2

Vnitřní vedení mezi západní částí Udine a místem Redipuglia (IT)

3.21

PSZ Itálie – Slovinsko – propojení mezi místy Salgareda (IT) a Divača – region Bericevo (SI)

3.22

Seskupení projektů Rumunsko – Srbsko mezi místy Resita a Pancevo obsahující následující PSZ:

3.22.1

Propojení mezi místy Resita (RO) a Pancevo (RS)

3.22.2

Vnitřní vedení mezi místy Portile de Fier a Resita (RO)

3.22.3

Vnitřní vedení mezi místy Resita a Timisoara/Sacalaz (RO)

3.22.4

Vnitřní vedení mezi místy Arad a Timisoara/Sacalaz (RO)

3.23

PSZ – přečerpávací vodní elektrárna – Bulharsko – Yadenitsa

3.24

PSZ – přečerpávací vodní elektrárna – Řecko – Amfilochia

3.25

PSZ – akumulátorové systémy v jižní a střední Itálii

3.26

PSZ – přečerpávací vodní elektrárna – Polsko – Młoty

4.   Prioritní koridor – plán propojení baltského trhu s energií („BEMIP – elektřina“)

Č.

Definice

4.1

PSZ Dánsko – Německo propojení mezi místy Ishőj/Bjæverskov (DK) a Bentwisch/Güstrow (DE) pomocí příbřežních větrných elektráren Kriegers Flak (DK) a Baltic 2 (DE) [v současné době označovaný jako Kriegers Flak Combined Grid Solution]

4.2

Seskupení projektů Estonsko – Lotyško mezi místy Kilingi-Nõmme a Riga [v současné době označované jako 3. propojení] obsahující následující PSZ:

4.2.1

Propojení mezi místem Kilingi-Nõmme (EE) a napájecí stanicí Riga CHP2 (LV)

4.2.2

Vnitřní vedení mezi místy Harku a Sindi (EE)

4.3

PSZ Estonsko/Lotyško/Litva – synchronní propojení s kontinentálními evropskými sítěmi

4.4

Seskupení projektů Lotyšsko – Švédsko – zvyšování kapacity [v současné době označované jako projekt NordBalt] obsahující následující PSZ:

4.4.1

Vnitřní vedení mezi místy Ventspils, Tume a Imanta (LV)

4.4.2

Vnitřní vedení mezi místy Ekhyddan a Nybro/Hemsjö (SE)

4.5

Seskupení projektů Litva – Polsko mezi místy Alytus (LT) a Elk (PL) obsahující následující PSZ:

4.5.1

Litevská část propojení mezi místy Alytus (LT) a hranicí LT/PL

4.5.2

Vnitřní vedení mezi místy Stanisławów a Olsztyn Mątki (PL)

4.5.3

Vnitřní vedení mezi místy Kozienice a Siedlce Ujrzanów (PL)

4.5.4

Vnitřní vedení mezi místy Płock a Olsztyn Mątki (PL)

4.6

PSZ – přečerpávací vodní elektrárna – Estonsko – Muuga

4.7

PSZ na zvýšení kapacity přečerpávací vodní elektrárny v Litvě – Kruonis

5.   Prioritní koridor – severojižní propojení plynovodů v západní Evropě („NSI západ – plyn“)

Projekty umožňující obousměrné toky mezi Irskem a Spojeným královstvím:

Č.

Definice

5.1

Seskupení projektů, které umožňují obousměrné toky ze Severního Irska do Velké Británie a Irska a rovněž z Irska do Spojeného království, obsahující následující PSZ:

5.1.1

Fyzický zpětný tok v propojovacím bodě Moffat (Irsko/Spojené království)

5.1.2

Modernizace plynovodu SNIP (ze Skotska do Severního Irska) za účelem přizpůsobení fyzickému zpětnému toku mezi místy Ballylumford a Twynholm

5.1.3

Rozvoj podzemních zásobníků plynu Islandmagee v lokalitě Larne (Severní Irsko)

5.2

PSZ – zdvojení jihovýchodního systému na pevnině ve Skotsku mezi místy Cluden a Brighouse Bay (Spojené království)

5.3

PSZ – terminál LNG Shannon umístěný mezi místy Tarbert a Ballylongford (Irsko)

Projekty umožňující obousměrné toky mezi Portugalskem, Španělskem, Francií a Německem:

Č.

Definice

5.4

PSZ – 3. propojovací bod mezi Portugalskem a Španělskem

5.5

PSZ – východní osa Španělsko – Francie, propojovací bod mezi Iberským poloostrovem a Francií v místě Le Perthus [v současné době označovaný jako Midcat]

5.6

PSZ na posílení francouzské sítě z jihu na sever – zpětný tok z Francie do Německa v propojovacím bodě Obergailbach/Medelsheim (Francie)

5.7

PSZ – posílení francouzské sítě z jihu na sever, a to na plynovodu v Burgundsku mezi místy Etrez a Voisines (Francie)

5.8

PSZ – posílení francouzské sítě z jihu na sever, a to na východní části plynovodu v okolí Lyonu mezi místy Saint-Avit a Etrez (Francie)

Obousměrné toky mezi Itálií, Švýcarskem, Německem a Belgií/Francií:

Č.

Definice

5.9

PSZ – propojení zpětného toku mezi Švýcarskem a Francií

5.10

PSZ – propojení zpětného toku u plynovodu TENP v Německu

5.11

PSZ – propojení zpětného toku mezi Itálií a Švýcarskem v propojovacím bodě Passo Gries

5.12

PSZ – propojení zpětného toku u plynovodu TENP s propojovacím bodem Eynatten (Německo)

Vybudování propojení mezi Nizozemskem, Belgií, Francií a Lucemburskem:

Č.

Definice

5.13

PSZ – nové propojení mezi Pitgam (Francie) a Maldegem (Belgie)

5.14

PSZ – posílení francouzské sítě z jihu na sever, a to na plynovodu Arc de Dierrey mezi místy Cuvilly, Dierrey a Voisines (Francie)

5.15

Seskupení projektů pro optimalizaci plynových kompresorů v Nizozemsku obsahující následující PSZ:

5.15.1

Emden (z Norska do Nizozemska)

5.15.2

Winterswijk/Zevenaar (z Nizozemska do Německa)

5.15.3

Bocholtz (z Nizozemska do Německa)

5.15.4

’s Gravenvoeren (z Nizozemska do Belgie)

5.15.5

Hilvarenbeek (z Nizozemska do Belgie)

5.16

PSZ – rozšíření terminálu LNG Zeebrugge

5.17

Seskupení projektů mezi Lucemburskem, Francií a Belgií obsahující jeden nebo více následujících PSZ:

5.17.1

Propojení mezi Francií a Lucemburskem

5.17.2

Posílení propojení mezi Belgií a Lucemburskem

Ostatní projekty:

Č.

Definice

5.18

PSZ – posílení německé sítě s cílem zvýšit propojovací kapacity s Rakouskem [v současné době označován jako plynovod Monaco, fáze I] (Haiming/Burghausen-Finsing)

5.19

PSZ – napojení Malty na evropskou plynárenskou síť (na plynovod s Itálií v bodě Gela a plovoucí zásobníky LNG a jednotka na opětné zplynování)

5.20

PSZ – plynovod spojující Alžírsko s Itálií (Sardinií) a Francií (Korsikou) [v současné době označované jako plynovody Galsi & Cyréné]

6.   Prioritní koridor – severojižní propojení plynárenských sítí ve střední, východní a jihovýchodní Evropě („NSI východ – plyn“)

Projekty umožňující obousměrné toky mezi Polskem, Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem spojující terminály LNG v Polsku a Chorvatsku:

Č.

Definice

6.1

Seskupení projektů Česká republika – Polsko – modernizace propojení a související vnitřní posílení v západním Polsku obsahující následující PSZ:

6.1.1

Propojení Polsko – Česká republika [v současné době označované jako Stork II] mezi místy Libhošť – Hať (CZ/PL) – Kędzierzyn (PL)

6.1.2

Plynovod Lwówek–Odolanów

6.1.3

Kompresorová stanice Odolanów

6.1.4

Plynovod Czeszów–Wierzchowice

6.1.5

Plynovod Czeszów–Kiełczów

6.1.6

Plynovod Zdzieszowice–Wrocław

6.1.7

Plynovod Zdzieszowice–Kędzierzyn

6.1.8

Plynovod Tworóg–Tworzeń

6.1.9

Plynovod Tworóg–Kędzierzyn

6.1.10

Plynovod Pogórska Wola–Tworzeń

6.1.11

Plynovod Strachocina – Pogórska Wola

6.2

Seskupení projektů Polsko – Slovensko – propojení a související vnitřní posílení ve východním Polsku obsahující následující PSZ:

6.2.1

Propojení Polsko – Slovensko

6.2.2

Kompresorová stanice Rembelszczyzna

6.2.3

Plynovod Rembelszczyzna-Wola Karczewska

6.2.4

Plynovod Wola Karczewska-Wronów

6.2.5

Uzel Wronów

6.2.6

Plynovod Rozwadów-Końskowola-Wronów

6.2.7

Plynovod Jarosław-Rozwadów

6.2.8

Plynovod Hermanowice-Jarosław

6.2.9

Plynovod Hermanowice-Strachocina

6.3

PSZ Slovensko – Maďarsko – propojení přenosu plynu mezi místy Vel’ké Zlievce (SK) – hranicí v Balassagyarmat (SK/HU) – Vecsés (HU)

6.4

PSZ – obousměrné propojení mezi Rakouskem – Českou republikou, a to v místech Baumgarten (AT) – Reinthal (CZ/AT) – Břeclav (CZ)

Projekty umožňující přenos plynu z chorvatského terminálu LNG do sousedních zemí:

Č.

Definice

6.5

Seskupení projektů Krk – plavidlo s jednotkou na opětovné zplynování a odčerpávací plynovody vedoucí do Maďarska, Slovinska a Itálie, obsahující následující PSZ:

6.5.1

LNG plavidlo s jednotkou na opětovné zplynování v lokalitě Krk (HR)

6.5.2

Plynovod Zlobin – Bosiljevo – Sisak – Kozarac – Slobodnica (HR)

6.5.3

Odčerpávací plynovod pro LNG Omišalj – Zlobin (HR) – Rupa (HR) / Jelšane (SI) – Kalce (SI) nebo

6.5.4

Plynovod Omišalj (HR) – Casal Borsetti (IT)

6.6

PSZ – propojení Chorvatsko – Slovinsko (Bosiljevo – Karlovac – Lučko – Zabok – Rogatec (SI))

6.7

PSZ – propojení Slovinsko – Itálie (Gorizia (IT) / Šempeter (SI) – Vodice (SI))

Projekty umožňující toky plynu z jižního koridoru na přepravu plynu a/nebo terminálů LNG v Řecku přes Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a dále do Maďarska a na Ukrajinu, včetně možnosti zpětného toku z jihu na sever a integrace tranzitních a přepravních systémů:

Č.

Definice

6.8

Seskupení projektů – propojení mezi Řeckem a Bulharskem a potřebné posílení v Bulharsku, obsahující následující PSZ:

6.8.1

Propojení Řecko – Bulharsko [v současné době označovaný jako IGB] mezi místy Komotini (EL) – Stara Zagora (BG)

6.8.2

Nezbytná renovace, modernizace a rozšíření bulharského přepravního systému

6.9

Seskupení projektů – terminál LNG v Řecku, obsahující jeden z následujících PSZ:

6.9.1

Nezávislý systém zemního plynu LNG v Řecku

6.9.2

Egejský terminál pro dovoz LNG

6.10

PSZ – propojení v oblasti plynu mezi Bulharskem a Srbskem [v současné době označovaný jako IBS]

6.11

PSZ – trvalý zpětný tok na hranici Řecko – Bulharsko mezi místy Kula (BG) – Sidirokastro (EL)

6.12

PSZ – zvýšení přenosové kapacity stávajícího plynovodu z Bulharska do Řecka

6.13

Seskupení projektů Rumunsko – Maďarsko – Rakousko – přenosový koridor obsahující následující PSZ:

6.13.1

Plynovod Városföld-Ercsi– Győr + rozšíření kompresorové stanice Városföld + úprava centrály na odorizaci

6.13.2

Plynovod Ercsi-Százhalombatta

6.13.3

Kompresorová stanice Csanádpalota nebo Algyő

6.14

PSZ Rumunsko – Maďarsko – zpětný tok v místě Csanádpalota nebo Algyő (HU)

6.15

Seskupení projektů – integrace tranzitního a přenosového systému a realizace zpětného toku v Rumunsku obsahující následující PSZ:

6.15.1

Integrace rumunského tranzitního a přepravního systému

6.15.2

Zpětný tok v místě Isaccea

Projekty umožňující tok plynu z jižního plynového koridoru a/nebo terminálů LNG vedoucích do Itálie směrem do Rakouska, Německa a České republiky (jakož i směrem do západního koridoru NSI):

Č.

Definice

6.16

PSZ – plynovod Tauerngasleitung (TGL) mezi místy Haiming (AT) / Überackern (DE) – Tarvisio (IT)

6.17

PSZ – spojení jižní části českého přenosového systému v bodě Oberkappel (AT)

6.18

PSZ – Plynovod Adriatica (IT)

6.19

PSZ – pozemní terminál LNG v severní části Jaderského moře (IT) (1)

Projekty umožňující rozvoj kapacity podzemních zásobníků plynu v jihovýchodní Evropě:

Č.

Definice

6.20

Seskupení projektů na zvýšení skladovací kapacity obsahující jeden nebo více následujících PSZ:

6.20.1

Výstavba nových zásobníků na území Bulharska

6.20.2

Rozšíření podzemních zásobníků plynu Chiren

6.20.3

Zásobníky jižní Kavala v Řecku

6.20.4

Zásobníky Depomures v Rumunsku

Ostatní projekty:

Č.

Definice

6.21

PSZ – jónsko-jadranský plynovod (Fieri (AB) – Split (HR))

6.22

Seskupení projektů na propojení Ázerbájdžán–Gruzie–Rumunsko obsahující následující PSZ:

6.22.1

Plynovod Constanta (RO) – Arad – Csanádpalota (HU) [v současné době označovaný jako AGRI]

6.22.2

Terminál LNG v místě Constanta (RO)

6.23

PSZ – propojení Maďarsko – Slovinsko (Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava (SI) – Kidričevo)

7.   Prioritní koridor – jižní koridor pro přepravu plynu („SGC“)

Č.

Definice

7.1

Seskupení projektů v oblasti integrované, vyhrazené a stupňovitě rozšiřitelné dopravní infrastruktury a souvisejícího vybavení pro dopravu minimálně 10 miliard m3 nových zdrojů plynu ročně z Kaspického regionu, přes Gruzii a Turecko, která dosáhne trhu EU dvěma možnými cestami: jedna prochází jihovýchodní Evropu a vede do Rakouska, druhá vede do Itálie přes Jaderské moře; do seskupení projektů patří jeden nebo více následujících PSZ:

7.1.1

Plynovod z EU do Turkmenistánu přes Turecko, Gruzii, Ázerbájdžán a Kaspický region [v současné době označovaný jako kombinace „transanatolského plynovodu“ (TANAP), „rozšíření jihokaspického plynovodu“ (SCP-(F)X) a „transkaspického plynovodu“ (TCP)]

7.1.2

Stanice pro stlačování plynu v místě Kipi (EL)

7.1.3

Plynovod z Řecka do Itálie přes Albánii a Jaderské moře [v současné době označovaný jako „transjadranský plynovod“ (TAP)]

7.1.4

Plynovod z Řecka do Itálie přes Jaderské moře [v současné době označovaný jako „propojení Turecko–Řecko–Itálie“ (ITGI)]

7.1.5

Plynovod z Bulharska do Rakouska přes Rumunsko a Maďarsko

7.2

Seskupení projektů v oblasti integrované, vyhrazené a stupňovitě rozšiřitelné dopravní infrastruktury a souvisejícího vybavení pro dopravu minimálně 8 miliard m3 nových zdrojů plynu ročně z Kaspického regionu (Ázerbájdžán a Turkmenistán) do Rumunska, které obsahuje následující projekty:

7.2.1

Podmořský plynovod v Kaspickém moři z Turkmenistánu do Ázerbájdžánu [v současné době označovaný jako „transkaspický plynovod“ (TCP)]

7.2.2

Modernizace plynovodu mezi Ázerbájdžánem a Tureckem vedoucího přes Gruzii [v současné době označovaný jako „rozšíření jihokavkazského plynovodu“ (SCP-(F)X)]

7.2.3

Podmořský plynovod spojující Gruzii s Rumunskem [v současné době označovaný jako „White Stream“]

7.3

Seskupení projektů na infrastrukturu v oblasti plynu a související vybavení na dopravu nových zdrojů plynu z plošin na moři ve východní části Středozemního moře, které obsahuje jeden nebo více následujících PSZ:

7.3.1

Plynovod z pobřeží Kypru do pevninského Řecka vedoucí přes Krétu

7.3.2

Zásobníky LNG umístěné na Kypru [v současné době označovaný jako „středomořské plynové zásobníky“]

7.4

Seskupení projektů na propojení s Tureckem obsahující následující PSZ:

7.4.1

Stanice na stlačování plynu v místě Kipi (EL) s minimální kapacitou 3 miliardy m3 ročně

7.4.2

Propojovací vedení mezi Tureckem a Bulharskem s minimální kapacitou 3 miliardy m3 ročně [v současné době označovaný jako „ITB“]

8.   Prioritní koridor – plán propojení baltského trhu s plynem („BEMIP – plyn“)

Č.

Definice

8.1

Seskupení projektů v oblasti dodávek LNG v regionu východní části Baltského moře obsahující následující PSZ:

8.1.1

Propojovací vedení mezi Estonskem a Finskem „Balticconnector“ a

8.1.2

Jeden z následujících terminálů LNG:

8.1.2.1

Finngulf LNG

8.1.2.2

Paldiski LNG

8.1.2.3

Tallinn LNG

8.1.2.4

Lotyšský LNG

8.2

Seskupení projektů v oblasti modernizace infrastruktury ve východní části Baltského moře obsahující následující PSZ:

8.2.1

Posílení propojení mezi Lotyšskem a Litvou

8.2.2

Posílení propojení mezi Estonskem a Lotyšskem

8.2.3

Posílení kapacity plynovodu Klaipeda-Kiemenai v Litvě

8.2.4

Modernizace a rozšíření podzemních zásobníků plynu Incukalns

8.3

PSZ Polsko–Dánsko – propojení „baltský plynovod“

8.4

PSZ – rozšíření kapacity na hranicích DK-DE

8.5

PSZ – polsko-litevské propojení [v současné době označované jako „GIPL“]

8.6

PSZ – terminál LNG Gothenburg ve Švédsku

8.7

PSZ – rozšíření kapacity terminálu LNG Świnoujście v Polsku

8.8

PSZ – modernizace vstupních bodů Lwówek a Włocławek na plynovodu Jamal-Evropa na polském území

9.   Prioritní koridor – propojení dodávek ropy ve střední a východní Evropě (OSC)

Č.

Definice

9.1

PSZ – ropovod Adamowo-Brody: ropovod spojující manipulační zařízení JSC Uktransnafta’s v místě Brody (Ukrajina) a nádrže v místě Adamowo (Polsko)

9.2

PSZ – ropovod Bratislava–Schwechat: ropovod spojující Schwechat (Rakousko) a Bratislavu (Slovenská republika)

9.3

PSZ – ropovody JANAF–Adria: rekonstrukce, modernizace, údržba a zvýšení kapacity stávajících ropovodů JANAF a Adria, které spojují chorvatský přístav Omišalj a jižní část ropovodu Družba (Chorvatsko, Maďarsko, Slovenská republika)

9.4

PSZ – ropovod Litvínov (Česká republika) – Spergau (Německo): projekt na rozšíření ropovodu Družba vedoucího surovou ropu do rafinérie TRM Spergau

9.5

Seskupení projektů – pomořanský ropovod (Polsko) obsahující následující PSZ:

9.5.1

Výstavba ropného terminálu v Gdaňsku

9.5.2

Rozšíření pomořanského ropovodu: okruhy a druhá linka pomořanského ropovodu spojující nádrže Plebanka (v blízkosti města Płock) a manipulační terminál v Gdaňsku

9.6

PSZ – TAL Plus: zvýšení kapacity ropovodu TAL mezi místy Trieste (Itálie) a Ingolstadt (Německo)

10.   Prioritní tematická oblast – realizace inteligentních sítí

Č.

Definice

10.1

Projekt Severoatlantická zelená zóna (Irsko, Spojené království / Severní Irsko): Menší rozsah omezení, pokud jde o využití energie z větrných elektráren, realizací komunikační infrastruktury, posílením kontroly sítě a zavedením (přeshraničních) protokolů pro účely řízení poptávky

10.2

Green-Me (Francie, Itálie): Posílení integrace obnovitelných zdrojů energie realizací automatizovaných, kontrolních a sledovacích systémů v napájecích stanicích VN a VN/SV, pokročilá komunikace s výrobci energie z obnovitelných zdrojů a skladování v primárních napájecích stanicích“


(1)  Přesné umístění terminálu LNG v severní části Jaderského moře určí Itálie po dohodě se Slovinskem.


Top