EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:349:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 349, 21. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.349.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 349

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
21. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/785/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2013 o uzavretí Protokolu v mene Európskej únie medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

1

 

 

2013/786/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2013 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu medzi Európskou úniou a Komorským zväzom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

4

 

 

Protokol medzi Európskou úniou a Komorským zväzom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

5

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1389/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1258/2012 o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

24

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1390/2013 zo 16. decembra 2013 o pridelení rybolovných možností na základe Protokolu medzi Európskou úniou a Komorským zväzom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

26

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1391/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, pokiaľ ide zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1392/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov makrely atlantickej v zónach IIIa a IV, vo vodách EÚ zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 až 32

44

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1393/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov sebastesov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zóny V, ako aj v medzinárodných vodách zón XII a XIV

46

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1394/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov sebastesov v grónskych vodách oblasti NAFO 1F a v grónskych vodách zón V a XIV

48

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1395/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Portugalska zakazuje lov mieňovca európskeho vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón VIII a IX

50

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1396/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov halibutov tmavých vo vodách oblasti NAFO 3LMNO

52

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1397/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov sleďa atlantického vo vodách EÚ a v nórskych vodách zóny IV severne od 53° 30′ s. š.

54

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1398/2013 z 18. decembra 2013, ktorým sa vykonávajú odpočty z rybolovného úsilia prideleného Spojenému kráľovstvu na rok 2013 v prípade hrebeňovkovitých, kraba piesočného a maje pavúkovitej z dôvodu nadmerného výlovu v predchádzajúcom roku

56

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1399/2013 z 18. decembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası (CHZO)]

58

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1400/2013 z 18. decembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (CHOP)]

59

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1401/2013 z 18. decembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Yorkshire Wensleydale (CHZO)]

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1402/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa vykonávajú zníženia rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2013 z dôvodu nadmerného výlovu iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 770/2013, pokiaľ ide o objemy kvót, ktoré sa majú znížiť v budúcich rokoch

61

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1403/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Liquirizia di Calabria (CHOP)]

86

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1404/2013 z 20. decembra 2013 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy produkovanej kmeňom Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-β-glukanázy produkovanej kmeňom Aspergillus niger (DSM 18404) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané vo výkrme (držiteľ povolenia BASF SE) ( 1 )

88

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1405/2013 z 20. decembra 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

91

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1406/2013 z 20. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

93

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/787/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. decembra 2013 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko)

95

 

 

2013/788/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. decembra 2013 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Fínska EGF/2013/001 FI/Nokia)

96

 

 

2013/789/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. decembra 2013 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Nemecka EGF/2013/003 DE/First Solar)

97

 

 

2013/790/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2013 o prijatí zmeny článkov 25 a 26 Dohovoru o ochrane a využití cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier v mene Európskej únie

98

 

 

2013/791/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

100

 

 

2013/792/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2013 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Fínskom

103

 

 

2013/793/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/506/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky EÚ mydlám, šampónom a vlasovým kondicionérom [oznámené pod číslom C(2013) 9223]  ( 1 )

104

 

 

2013/794/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2013 o uznaní Gruzínska podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom C(2013) 9224]  ( 1 )

105

 

 

2013/795/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2013 o oznámení Spojeného kráľovstva týkajúceho sa opatrení, ktoré zamýšľa prijať v súlade s článkom 9 ods. 2 a 3 smernice 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode [oznámené pod číslom C(2013) 9225]  ( 1 )

107

 

 

2013/796/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 6. decembra 2013 o schválení objemu emisie mincí v roku 2014 (ECB/2013/46)

109

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top