EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1391

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1391/2013 z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Dz.U. L 349 z 21.12.2013, p. 28–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2022; Uchylona w sposób domniemany przez 32022R0869

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1391/oj

21.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/28


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1391/2013

z dnia 14 października 2013 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 ustanawia się nowe ramy planowania infrastruktury i realizacji projektów na okres do 2020 r. i później. Określa się w nim dziewięć strategicznych geograficznych priorytetowych korytarzy w dziedzinie energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej oraz trzy ogólnounijne priorytetowe obszary infrastruktury na rzecz autostrad elektroenergetycznych, inteligentnych sieci oraz sieci przesyłu dwutlenku węgla, a także ustanawia się przejrzysty i partycypacyjny proces wskazywania konkretnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PWZ). Projekty uznane za PWZ odniosą korzyści z przyspieszonych i usprawnionych procedur wydawania pozwoleń, usprawnionego rozpatrywania przez organy regulacyjne oraz – o ile to właściwe – wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 347/2013, Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktu delegowanego dotyczącego ustalenia unijnej listy PWZ („listy unijnej”) na podstawie list regionalnych przyjętych przez organy decyzyjne grup regionalnych jak określono w tym rozporządzeniu.

(3)

Przesłane wnioski dotyczące projektów do uwzględnienia w pierwszej unijnej liście PWZ zostały ocenione przez grupy regionalne ustanowione na podstawie rozporządzenia (UE) nr 347/2013 i składające się z przedstawicieli państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych, a także Komisji, Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwanej dalej „Agencją”) oraz europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu (ENTSO-E i ENTSOG).

(4)

W ramach prac grup regionalnych przeprowadzono konsultacje z organizacjami reprezentującymi właściwe zainteresowane podmioty, w tym producentów, operatorów systemów dystrybucyjnych, dostawców, konsumentów i organizacje ekologiczne.

(5)

Projekty list regionalnych uzgodniono w trakcie spotkania na szczeblu technicznym, w skład którego weszli przedstawiciele Komisji i odpowiednich państw członkowskich, w dniu 13 lipca 2013 r. Po zasięgnięciu opinii Agencji w sprawie projektów list regionalnych, przesłanej w dniu 17 lipca 2013 r., ostateczne listy regionalne zostały przyjęte przez organy decyzyjne grup regionalnych w dniu 24 lipca 2013 r. Wszystkie proponowane projekty uzyskały zgodę tych państw członkowskich, z których terytoriami są związane, zgodnie z art. 172 TFUE oraz art. 3 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 347/2013.

(6)

Unijna lista PWZ opiera się na ostatecznych listach regionalnych. Z powodu przeciągającej się dyskusji nad wyznaczeniem obszarów Natura 2000 jeden z projektów musiał zostać usunięty z listy.

(7)

Projekty znajdujące się na tej pierwszej unijnej liście PWZ zostały ocenione pod kątem spełniania kryteriów dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określonych w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 347/2013, i zostały uznane za zgodnie z tymi kryteriami.

(8)

Zapewniono spójność transregionalną, biorąc pod uwagę opinię Agencji przekazaną w dniu 17 lipca 2013 r.

(9)

Listę PWZ sporządzono zgodnie z kolejnością priorytetowych korytarzy określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 347/2013. Lista nie zawiera żadnego uszeregowania projektów.

(10)

PWZ są wymienione jako samodzielne PWZ lub jako części klastra kilku PWZ. Niektóre PWZ połączono w klastry ze względu na ich współzależny, potencjalnie konkurencyjny lub konkurencyjny charakter (2). Wszystkie PWZ podlegają jednakowym prawom i obowiązkom, określonym w rozporządzeniu (UE) nr 347/2013.

(11)

Lista unijna zawiera PWZ znajdujące się na różnych etapach rozwoju. Niektóre z nich nadal znajdują się na wczesnych etapach, tzn. etapach poprzedzających studium wykonalności, w trakcie studium wykonalności lub w trakcie oceny. W takich przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie analiz w celu wykazania, że projekty są technicznie i ekonomicznie wykonalne, zgodne z prawodawstwem Unii, w tym w szczególności z prawodawstwem Unii w dziedzinie ochrony środowiska. W tym kontekście należy odpowiednio zidentyfikować ewentualne skutki oddziaływania na środowisko, ocenić je oraz albo je wyeliminować, albo złagodzić.

(12)

Umieszczenie projektów na unijnej liście PWZ, szczególnie tych, które są na wczesnym etapie rozwoju, następuje bez uszczerbku dla wyników właściwej oceny oddziaływania na środowisko i procedury wydawania pozwoleń. Projekty niezgodne z prawodawstwem Unii powinny zostać usunięte z unijnej listy PWZ. Wdrożenie PWZ, w tym ich zgodność z prawodawstwem Unii należy monitorować na poziomie krajowym oraz zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 347/2013.

(13)

Na podstawie art. 3 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 347/2013 lista unijna ma mieć formę załącznika do tego rozporządzenia.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 347/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (UE) nr 347/2013 dodaje się załącznik VII zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

(2)  Jak wyjaśniono w załączniku.


ZAŁĄCZNIK

Do rozporządzenia (UE) nr 347/2013 dodaje się załącznik w następującym brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK VII

Unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (»lista unijna«), o której mowa w art. 3 ust. 4

A.   Komisja stosowała następujące zasady przy tworzeniu listy unijnej:

1.   Klastry PWZ

Niektóre PWZ są elementem klastrów ze względu na ich współzależny, potencjalnie konkurencyjny lub konkurencyjny charakter. Do łączenia PWZ w klastry zastosowano następujące zasady:

Klaster współzależnych PWZ określa się jako »klaster X, obejmujący następujące PWZ«. Klastry współzależnych projektów zostały stworzone w celu zidentyfikowania tych projektów, które są niezbędne dla usunięcia tego samego wąskiego gardła o charakterze transgranicznym i które zapewniają synergię w razie wspólnej realizacji. W takim przypadku należy zrealizować wszystkie projekty, aby osiągnąć ogólnounijne korzyści.

Klaster potencjalnie konkurencyjnych PWZ określa się jako »klaster X, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ«. Klastry potencjalnie konkurencyjnych PWZ odzwierciedlają niepewność związaną z rozmiarami wąskiego gardła o transgranicznym charakterze. W takim przypadku nie zachodzi konieczność realizacji wszystkich projektów zawartych w klastrze. Do decyzji rynku pozostawia się, czy zrealizowane zostaną wszystkie projekty, kilka lub jeden z nich, po spełnieniu niezbędnych wymogów w zakresie planowania, wydawania zezwoleń i decyzji regulacyjnych. W kolejnych cyklach wskazywania PWZ należy ponownie ocenić potrzebę realizacji projektów, w tym w odniesieniu do potrzeb w zakresie przepustowości.

Klaster konkurencyjnych PWZ określa się jako »klaster X, obejmujący jeden z następujących PWZ«. Klaster konkurencyjnych projektów dotyczy tego samego wąskiego gardła przekraczającego granice kraju. Jednakże rozmiar wąskiego gardła jest określony z większą pewnością niż we wcześniejszym przypadku i dlatego jasno widać, że trzeba zrealizować tylko jeden PWZ. Do decyzji rynku pozostawia się, który z projektów zostanie zrealizowany, po spełnieniu niezbędnych wymogów w zakresie planowania, wydawania zezwoleń i decyzji regulacyjnych. O ile to konieczne, w kolejnych cyklach wskazywania PWZ należy ponownie ocenić potrzebę realizacji projektów.

Wszystkie PWZ podlegają jednakowym prawom i obowiązkom, określonym w rozporządzeniu (UE) nr 347/2013.

2.   Postępowanie wobec podstacji, stacji back-to-back i tłoczni gazu

Podstacje i stacje back-to-back w przypadku energii elektrycznej oraz tłocznie gazu w przypadku gazu uznaje się za element PWZ i nie są one wyodrębnione, jeżeli są zlokalizowane geograficzne na linii przesyłowej. Jeżeli znajdują się w innej lokalizacji, są one jednoznacznie wyodrębnione. Te pozycje podlegają prawom i obowiązkom określonym w rozporządzeniu (UE) nr 347/2013.

B.   Unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania:

1.   Priorytetowy korytarz »Północnomorska sieć przesyłowa morskiej energii wiatrowej«

Lp.

Definicja

1.1.

Klaster Belgia-Zjednoczone Królestwo między Zeebrugge i Canterbury [obecnie znany pod nazwą projekt NEMO], obejmujący następujące PWZ:

1.1.1.

Połączenie międzysystemowe między Zeebrugge (BE) i okolicami Richborough (UK)

1.1.2.

Linia wewnętrzna między okolicami Richborough i Canterbury (UK)

1.1.3.

Linia wewnętrzna między połączeniami Dungeness-Sellindge i Sellindge-Canterbury (UK)

1.2.

PWZ Belgia – dwa gotowe do podłączenia do sieci centra na morzu połączone z podstacją na lądzie w Zeebrugge (BE) wraz z wybiegającymi w przyszłość inwestycjami umożliwiającymi przyszłe połączenia międzysystemowe z Francją lub Zjednoczonym Królestwem.

1.3.

Klaster Dania-Niemcy między Endrup i Brunsbüttel, obejmujący następujące PWZ:

1.3.1.

Połączenie międzysystemowe między Endrup (DK) i Niebüll (DE)

1.3.2.

Linia wewnętrzna między Brunsbüttel i Niebüll (DE)

1.4.

Klaster Dania-Niemcy między Kassø i Dollern, obejmujący następujące PWZ:

1.4.1.

Połączenie międzysystemowe między Kassø (DK) i Audorfem (DE)

1.4.2.

Linia wewnętrzna między Audorfem i Hamburgiem/Nord (DE)

1.4.3.

Linia wewnętrzna między Hamburgiem/Nord i Dollern (DE)

1.5.

PWZ Połączenie międzysystemowe Dania-Niderlandy między Endrup (DK) i Eemshaven (NL)

1.6.

PWZ Połączenie międzysystemowe Francja-Irlandia między La Martyre (FR) i Great Island lub Knockraha (IE)

1.7.

Klaster Połączenia międzysystemowe Francja-Zjednoczone Królestwo, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

1.7.1.

Połączenie międzysystemowe Francja-Zjednoczone Królestwo między Cotentin (FR) i okolicami Exeter (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt FAB]

1.7.2.

Połączenie międzysystemowe Francja-Zjednoczone Królestwo między Tourbe (FR) i Chilling (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt IFA2]

1.7.3.

Połączenie międzysystemowe Francja-Zjednoczone Królestwo między Coquelles (FR) i Folkestone (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt ElecLink]

1.8.

PWZ Połączenie międzysystemowe Niemcy-Norwegia między Wilster (DE) i Tonstad (NO) [obecnie znane pod nazwą projekt NORD.LINK]

1.9.

Klaster łączący wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł w Irlandii ze Zjednoczonym Królestwem, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

1.9.1.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między hrabstwem Offaly (IE), Pembroke i Pentir (UK)

1.9.2.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między centrami Coolkeeragh-Coleraine (IE) i stacją Hunterston, Islay, Argyll i morskimi elektrowniami wiatrowymi lokalizacji C (UK)

1.9.3.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między centrum północnym, Dublinem i Codling Bank (IE) oraz Trawsfynydd i Pembroke (UK)

1.9.4.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między Irlandią środkową i Pembroke (UK)

1.9.5.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między Irlandią środkową i Alverdiscott w Devon (UK)

1.9.6.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między wybrzeżem Irlandii i Pembroke (UK)

1.10.

PWZ Połączenie międzysystemowe Norwegia-Zjednoczone Królestwo

1.11.

Klaster projektów magazynowania energii elektrycznej w Irlandii i powiązanych połączeń ze Zjednoczonym Królestwem, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

1.11.1.

Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej w północno-zachodniej Irlandii

1.11.2.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między północno-zachodnią Irlandią (IE) i regionem Midlands (UK)

1.11.3.

Magazynowanie w elektrowniach szczytowo-pompowych (na wodę morską) w Irlandii – Glinsk

1.11.4.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między Glinsk w Mayo (IE) i Connah’s Quay w Deeside (UK)

1.12.

PWZ Magazynowanie energii elektrycznej za pomocą sprężonego powietrza w Zjednoczonym Królestwie – Larne

2.   Priorytetowy korytarz »Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Zachodniej«

Lp.

Definicja

2.1.

PWZ Linia wewnętrzna w Austrii między Tyrolem Zachodnim a Zell-Ziller (AT) w celu zwiększenia przepustowości na granicy austriacko-niemieckiej

2.2.

Klaster Belgia-Niemcy między Lixhe a Oberzier [obecnie znany pod nazwą projekt ALEGrO], obejmujący następujące PWZ:

2.2.1.

Połączenie międzysystemowe między Lixhe (BE) a Oberzier (DE)

2.2.2.

Linia wewnętrzna między Lixhe a Herderen (BE)

2.2.3.

Nowa podstacja w Zutendaal (BE)

2.3.

Klaster Belgia-Luksemburg zwiększenie przepustowości na granicy belgijsko-luksemburskiej, obejmujący następujące PWZ:

2.3.1.

Skoordynowany montaż i funkcjonowanie transformatora do realizacji przesunięcia fazowego w Schifflange (LU)

2.3.2.

Połączenie międzysystemowe między Aubange (BE) a Bascharage/Schifflange (LU)

2.4.

PWZ Połączenie międzysystemowe Francja-Włochy między Codrongianos (IT), Luccianą (Korsyka, FR) a Suvereto (IT) [obecnie znane pod nazwą projekt SA.CO.I. 3. projekt]

2.5.

Klaster Francja-Włochy między Grande Île a Piossasco, obejmujący następujące PWZ:

2.5.1.

Połączenie międzysystemowe między Grande Île (FR) a Piossasco (IT) [obecnie znane pod nazwą projekt Savoie-Piemont]

2.5.2.

Linia wewnętrzna między Trino a Lacchiarellą (IT)

2.6.

PWZ Linia wewnętrzna w Hiszpanii między Santa Llogaia a Bescanó (ES) w celu zwiększenia przepustowości połączenia międzysystemowego między Bescanó (ES) a Baixas (FR)

2.7.

PWZ Połączenie międzysystemowe Francja-Hiszpania między Akwitanią (FR) a Krajem Basków (ES)

2.8.

PWZ Skoordynowany montaż i funkcjonowanie transformatora do realizacji przesunięcia fazowego w Arkale (ES) w celu zwiększenia przepustowości połączenia międzysystemowego między Argią (FR) a Arkale (ES)

2.9.

PWZ Linia wewnętrzna w Niemczech między Osterath a Philippsburgiem (DE) w celu zwiększenia przepustowości na granicy zachodniej

2.10.

PWZ Linia wewnętrzna w Niemczech między Brunsbüttel-Grοβgartach a Wilster-Grafenrheinfeld (DE) w celu zwiększenia przepustowości na granicy północnej i południowej

2.11.

Klaster Niemcy-Austria-Szwajcaria zwiększenie przepustowości w regionie Jeziora Bodeńskiego, obejmujący następujące PWZ:

2.11.1.

Połączenie międzysystemowe między obszarem granicznym (DE), Meiningen (AT) a Rüthi (CH)

2.11.2.

Linia wewnętrzna w regionie punktu Rommelsbach do Herbertingen, z Herbertingen do Tiengen, z punktu Wullenstetten do punktu Niederwangen (DE) oraz w regionie granicznym DE-AT

2.12.

PWZ Połączenie międzysystemowe Niemcy-Niderlandy między Niederrhein (DE) a Doetinchem (NL)

2.13.

Klaster Połączenia międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna), obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

2.13.1.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między Woodland (IE) a Turleenan (UK – Irlandia Północna)

2.13.2.

Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między Srananagh (IE) a Turleenan (UK – Irlandia Północna)

2.14.

PWZ Połączenie międzysystemowe Włochy-Szwajcaria między Thusis/Sils (CH) a Verderio Inferiore (IT)

2.15.

Klaster Włochy-Szwajcaria zwiększenie przepustowości na granicy włosko-szwajcarskiej, obejmujący następujące PWZ:

2.15.1.

Połączenie międzysystemowe między Airolo (CH) a Baggio (IT)

2.15.2.

Rozbudowa podstacji w Magencie (IT)

2.15.3.

Linia wewnętrzna między Pavią i Piacenzą (IT)

2.15.4.

Linia wewnętrzna między Tirano a Verderio (IT)

2.16.

Klaster Portugalia zwiększenie przepustowości na granicy portugalsko-hiszpańskiej, obejmujący następujące PWZ:

2.16.1.

Linia wewnętrzna między Pedralvą a Alfeną (PT)

2.16.2.

Linia wewnętrzna między Pedralvą a Vila Fria B (PT)

2.16.3.

Linia wewnętrzna między Frades B, Ribiera de Pena a Feirą (PT)

2.17.

PWZ Połączenie międzysystemowe Portugalia-Hiszpania między Vila Fria-Vila do Conde-Recarei (PT) a Beariz-Fontefría (ES)

2.18.

PWZ zwiększenie potencjału magazynowania w elektrowni szczytowo-pompowej w Austrii – Kaunertal, Tyrol

2.19.

PWZ magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej w Austrii – Obervermuntwerk II, region Vorarlberg

2.20.

PWZ zwiększenie potencjału magazynowania w elektrowni szczytowo-pompowej w Austrii – Limberg III, Salzburg

2.21.

PWZ magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej w Niemczech – Riedl

3.   Priorytetowy korytarz »Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej«

Lp.

Definicja

3.1.

Klaster Austria-Niemcy między St. Peter a Isar, obejmujący następujące PWZ:

3.1.1.

Połączenie międzysystemowe między St. Peter (AT) a Isar (DE)

3.1.2.

Linia wewnętrzna między St. Peter a Tauern (AT)

3.1.3.

Linia wewnętrzna między St. Peter a Ernsthofen (AT)

3.2.

Klaster Austria-Włochy między Lienz a Wenecją Euganejską, obejmujący następujące PWZ:

3.2.1.

Połączenie międzysystemowe między Lienz (AT) a Wenecją Euganejską (IT)

3.2.2.

Linia wewnętrzna między Lienz a Obersielach (AT)

3.2.3.

Linia wewnętrzna między Volpago a Wenecją Północną (IT)

3.3.

PWZ Połączenie międzysystemowe Austria-Włochy między Nauders (AT) a regionem Mediolanu (IT)

3.4.

PWZ Połączenie międzysystemowe Austria-Włochy między Wurmlach (AT) a Somplago (IT)

3.5.

Klaster Bośnia i Hercegowina-Chorwacja pomiędzy Banja Luką a Liką obejmujący następujące PWZ:

3.5.1.

Połączenie międzysystemowe między Banja Luką (BA) a Liką (HR)

3.5.2.

Linie wewnętrzne między Brinje, Liką, Velebitem i Konjsko (HR)

3.6.

Klaster Bułgaria zwiększenie przepustowości z Grecją i Rumunią, obejmujący następujące PWZ:

3.6.1.

Linia wewnętrzna między Vetren a Błagojewgradem (BG)

3.6.2.

Linia wewnętrzna między Carewcem a Płowdiwem (BG)

3.7.

Klaster Bułgaria-Grecja między Maricą Wschodnią 1 a N. Santą, obejmujący następujące PWZ:

3.7.1.

Połączenie międzysystemowe między Maricą Wschodnią 1 (BG) a N. Santą (EL)

3.7.2.

Linia wewnętrzna między Maricą Wschodnią 1 a Płowdiwem (BG)

3.7.3.

Linia wewnętrzna między Maricą Wschodnią 1 a Maricą Wschodnią 3 (BG)

3.7.4.

Linia wewnętrzna między Maricą Wschodnią 1 a Burgas (BG)

3.8.

Klaster Bułgaria-Rumunia zwiększenie przepustowości, obejmujący następujące PWZ:

3.8.1.

Linia wewnętrzna między Dobrudżą a Burgas (BG)

3.8.2.

Linia wewnętrzna między Vidino a Svobodą (BG)

3.8.3.

Linia wewnętrzna między Svobodą (BG) a punktem rozdzielającym połączenia międzysystemowego Warna (BG) – Stupina (RO) w Bułgarii

3.8.4.

Linia wewnętrzna między Cernavodą a Stalpu (RO)

3.8.5.

Linia wewnętrzna między Gutinas a Smardan (RO)

3.8.6.

Linia wewnętrzna między Gadalinem a Suceavą (RO)

3.9.

Klaster Chorwacja-Węgry-Słowenia między Žerjavencem/Hevizem a Cirkovcami, obejmujący następujące PWZ:

3.9.1.

Połączenie międzysystemowe między Žerjavencem (HR)/Hevizem (HU) a Cirkovcami (SI)

3.9.2.

Linia wewnętrzna między Divačą a Beričevem (SI)

3.9.3.

Linia wewnętrzna między Beričevem a Podlogiem (SI)

3.9.4.

Linia wewnętrzna między Podlogiem a Cirkovcami (SI)

3.10.

Klaster Izrael-Cypr-Grecja między Haderą a regionem Attyki [obecnie znany pod nazwą Euro Asia Interconnector], obejmujący następujące PWZ:

3.10.1.

Połączenie międzysystemowe między Haderą (IL) a Vasilikos (CY)

3.10.2.

Połączenie międzysystemowe między Vasilikos (CY) a Korakią, Kreta (EL)

3.10.3.

Linia wewnętrzna między Korakią, Kretą, a regionem Attyki (EL)

3.11.

Klaster linie wewnętrzne w Republice Czeskiej w celu zwiększenia przepustowości na granicy północno-zachodniej i południowej, obejmujący następujące PWZ:

3.11.1.

Linia wewnętrzna między Vernerovem a Vitkovem (CZ)

3.11.2.

Linia wewnętrzna między Vitkovem a Presticami (CZ)

3.11.3.

Linia wewnętrzna między Presticami a Kocinem (CZ)

3.11.4.

Linia wewnętrzna między Kocinem a Mirovką (CZ)

3.11.5.

Linia wewnętrzna między Mirovką a Cebinem (CZ)

3.12.

PWZ Linia wewnętrzna w Niemczech między Lauchstädt a Meitingen w celu zwiększenia przepustowości na granicy wschodniej

3.13.

PWZ linia wewnętrzna w Niemczech między Halle/Saale a Schweinfurtem w celu zwiększenia przepustowości w Północno-Południowym Korytarzu Wschodnim

3.14.

Klaster Niemcy-Polska między Eisenhüttenstadt a Plewiskami [obecnie znany pod nazwą projekt GerPol Power Bridge], obejmujący następujące PWZ:

3.14.1.

Połączenie międzysystemowe między Eisenhüttenstadt (DE) a Plewiskami (PL)

3.14.2.

Linia wewnętrzna między Krajnikiem a Baczyną (PL)

3.14.3.

Linia wewnętrzna między Mikułową a Świebodzicami (PL)

3.15.

Klaster Niemcy-Polska między Vierraden a Krajnikiem, obejmujący następujące PWZ:

3.15.1.

Połączenie międzysystemowe między Vierraden (DE) a Krajnikiem (PL)

3.15.2.

Skoordynowany montaż i funkcjonowanie transformatorów do realizacji przesunięcia fazowego na połączeniach międzysystemowych Krajnik (PL) – Vierraden (DE) oraz Mikułowa (PL) – Hagenwerder (DE)

3.16.

Klaster Węgry-Słowacja między Gönyű a Gabčikovem, obejmujący następujące PWZ:

3.16.1.

Połączenie międzysystemowe między Gönyű (HU) a Gabčikovem (SK)

3.16.2.

Linia wewnętrzna między Velkým Ďurem a Gabčikovem (SK)

3.16.3.

Rozbudowa podstacji w Győr (HU)

3.17.

PWZ Połączenie międzysystemowe Węgry-Słowacja między Sajóvánką (HU) a Rimavską Sobotą (SK)

3.18.

Klaster Węgry-Słowacja między regionem Kisvárda a Velkimi Kapušanami, obejmujący następujące PWZ:

3.18.1.

Połączenie międzysystemowe między regionem Kisvárda (HU) a Velkimi Kapušanami (SK)

3.18.2.

Linia wewnętrzna między Lemešanami a Velkimi Kapušanami (SK)

3.19.

Klaster Włochy-Czarnogóra między Villanovą a Lastvą, obejmujący następujące PWZ:

3.19.1.

Połączenie międzysystemowe między Villanovą (IT) a Lastvą (ME)

3.19.2.

Linia wewnętrzna między Fano a Teramo (IT)

3.19.3.

Linia wewnętrzna między Foggią a Villanovą (IT)

3.20.

Klaster Włochy-Słowenia między Zachodnim Udine a Okroglo, obejmujący następujące PWZ:

3.20.1.

Połączenie międzysystemowe między Zachodnim Udine (IT) a Okroglo (SI)

3.20.2.

Linia wewnętrzna między Zachodnim Udine a Redipuglią (IT)

3.21.

PWZ Połączenie międzysystemowe Włochy-Słowenia między Salgaredą (IT) a regionem Divača – Bericevo (SI)

3.22.

Klaster Rumunia-Serbia między Resitą a Pancevem, obejmujący następujące PWZ:

3.22.1

Połączenie międzysystemowe między Resitą (RO) a Pancevem (RS)

3.22.2

Linia wewnętrzna między Portile de Fier a Resitą (RO)

3.22.3

Linia wewnętrzna między Resitą a Timisoarą/Sacalaz (RO)

3.22.4

Linia wewnętrzna między Aradem a Timisoarą/Sacalaz (RO)

3.23.

PWZ Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej w Bułgarii – Jadenica

3.24.

PWZ Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej w Grecji – Amfilochia

3.25.

PWZ Systemy magazynowania w akumulatorach w środkowych Włoszech Południowych

3.26.

PWZ Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej w Polsce – Młoty

4.   Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich w odniesieniu do energii elektrycznej

Lp.

Definicja

4.1.

PWZ połączenie międzysystemowe Dania-Niemcy między Ishőj/Bjæverskov (DK) a Bentwisch/Güstrow (DE) za pomocą morskich farm wiatrowych Kriegers Flak (DK) i Baltic 2 (DE) [obecnie znane pod nazwą Kriegers Flak Combined Grid Solution]

4.2.

Klaster Estonia-Łotwa między Kilingi-Nõmme a Rygą [obecnie znany pod nazwą 3. połączenia międzysystemowego], obejmujący następujące PWZ:

4.2.1

Połączenie międzysystemowe między Kilingi-Nõmme (EE) a podstacją CHP2 w Rydze (LV)

4.2.2

Linia wewnętrzna między Harku a Sindi (EE)

4.3.

PWZ synchroniczne połączenie międzysystemowe Estonia/Łotwa/Litwa z sieciami Europy kontynentalnej

4.4.

Klaster Zwiększenie przepustowości Łotwa-Szwecja [obecnie znane pod nazwą projekt NordBalt], obejmujące następujące PWZ:

4.4.1

Linia wewnętrzna między Ventspils, Tume i Imantą (LV)

4.4.2

Linia wewnętrzna między Ekhyddan a Nybro/Hemsjö (SE)

4.5.

Klaster Litwa-Polska między Olitą (LT) a Ełkiem (PL), obejmujący następujące PWZ:

4.5.1

Litewska część połączenia międzysystemowego między Olitą (LT) a granicą litewsko-polską

4.5.2

Linia wewnętrzna między Stanisławowem a Olsztynem Mątki (PL)

4.5.3

Linia wewnętrzna między Kozienicami a Siedlcami Ujrzanowem (PL)

4.5.4

Linia wewnętrzna między Płockiem a Olsztynem Mątki (PL)

4.6.

PWZ Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej w Estonii – Muuga

4.7.

PWZ Zwiększenie potencjału magazynowania w elektrowni szczytowo-pompowej na Litwie – Kruonis

5.   Priorytetowy korytarz »Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Zachodniej«

Projekty umożliwiające przepływ dwukierunkowy między Irlandią a Zjednoczonym Królestwem:

Lp.

Definicja

5.1.

Klaster umożliwiający przepływ dwukierunkowy z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także z Irlandii do Zjednoczonego Królestwa, obejmujący następujące PWZ:

5.1.1

Fizyczny przepływ zwrotny w punkcie połączenia międzysystemowego w Moffat (Irlandia/Zjednoczone Królestwo)

5.1.2

Rozbudowa SNIP (rurociągu Szkocja-Irlandia Północna), celem uwzględnienia fizycznego przepływu zwrotnego między Ballylumford a Twynholm

5.1.3

Rozbudowa podziemnego obiektu magazynowania gazu Islandmagee w Larne (Irlandia Północna)

5.2.

PWZ Podwojenie systemu lądowego w południowozachodniej Szkocji między Cluden a Brighouse Bay. (Zjednoczone Królestwo)

5.3.

PWZ Terminal LNG Shannon, zlokalizowany między Tarbert a Ballylongford (Irlandia)

Projekty umożliwiające przepływy dwukierunkowe między Portugalią, Hiszpanią, Francją i Niemcami:

Lp.

Definicja

5.4.

PWZ 3. punkt połączenia międzysystemowego między Portugalią a Hiszpanią

5.5.

PWZ Oś Wschodnia Hiszpania-Francja – punkt połączenia międzysystemowego między Półwyspem Iberyjskim a Francją w Le Perthus – obecnie znany pod nazwą Midcat

5.6.

PWZ Wzmocnienie francuskiej sieci z południa na północ – przepływ zwrotny z Francji do Niemiec w punkcie połączenia międzysystemowego Obergailbach/Medelsheim (Francja)

5.7.

PWZ Wzmocnienie francuskiej sieci z południa na północ na rurociągu burgundzkim między Etrez a Voisines (Francja)

5.8.

PWZ Wzmocnienie francuskiej sieci z południa na północ na wschodnim rurociągu liońskim między Saint-Avit a Etrez (Francja).

Przepływy dwukierunkowe między Włochami, Szwajcarią, Niemcami i Belgią/Francją:

Lp.

Definicja

5.9.

PWZ Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny między Szwajcarią a Francją

5.10.

PWZ Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny na rurociągu TENP w Niemczech

5.11.

PWZ Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny między Włochami a Szwajcarią w punkcie połączenia międzysystemowego Passo Gries

5.12.

PWZ Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny na rurociągu TENP do punktu połączenia międzysystemowego Eynatten (Niemcy).

Rozbudowa połączeń międzysystemowych między Niderlandami, Belgią, Francją i Luksemburgiem:

Lp.

Definicja

5.13.

PWZ Nowe połączenie międzysystemowe między Pitgam (Francja) a Maldegem (Belgia).

5.14.

PWZ Wzmocnienie francuskiej sieci z południa na północ na rurociągu Arc de Dierrey między Cuvilly, Dierrey i Voisines (Francja).

5.15.

Klaster wdrażający optymalizację tłoczenia gazu w Niderlandach, obejmujący następujące PWZ:

5.15.1

Emden (z Norwegii do Niderlandów)

5.15.2

Winterswijk/Zevenaar (z Niderlandów do Niemiec)

5.15.3

Bocholtz (z Niderlandów do Niemiec)

5.15.4

’s Gravenvoeren (z Niderlandów do Belgii)

5.15.5

Hilvarenbeek (z Niderlandów do Belgii)

5.16.

PWZ Rozbudowa terminalu LNG w Zeebrugge

5.17.

Klaster między Luksemburgiem, Francją i Belgią, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

5.17.1

Połączenie międzysystemowe między Francją a Luksemburgiem

5.17.2

Wzmocnienie połączenia międzysystemowego między Belgią a Luksemburgiem

Pozostałe projekty:

Lp.

Definicja

5.18.

PWZ Wzmocnienie sieci niemieckiej w celu zwiększenia przepustowości połączeń międzysystemowych z Austrią [obecnie znany pod nazwą rurociągu Monaco etap I] (Haiming/Burghausen-Finsing)

5.19.

PWZ Podłączenie Malty do europejskiej sieci gazowej (gazociąg z Włochami w Gela, pływająca jednostka do magazynowania i regazyfikacji LNG (FSRU))

5.20.

PWZ Gazociąg łączący Algierię z Włochami (Sardynia) i Francją (Korsyka) [obecnie znany pod nazwą gazociągów Galsi & Cyréné]

6.   Priorytetowy korytarz »Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej«

Projekty umożliwiające przepływy dwukierunkowe między Polską, Republiką Czeską, Słowacją i Węgrami, łączące terminale LNG w Polsce i Chorwacji:

Lp.

Definicja

6.1.

Klaster Rozbudowa czesko-polskiego połączenia międzysystemowego i powiązane z nią wzmocnienie w zachodniej Polsce, obejmujące następujące PWZ:

6.1.1

Połączenie międzysystemowe Polska-Republika Czeska [obecnie znany jako Stork II] między Libhošť – Hať (CZ/PL) a Kędzierzynem (PL)

6.1.2.

Gazociąg Lwówek-Odolanów

6.1.3.

Tłocznia gazu Odolanów

6.1.4.

Gazociąg Czeszów-Wierzchowice

6.1.5.

Gazociąg Czeszów-Kiełczów

6.1.6.

Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław

6.1.7.

Gazociąg Zdzieszowice-Kędzierzyn

6.1.8.

Gazociąg Tworóg-Tworzeń

6.1.9.

Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn

6.1.10.

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń

6.1.11.

Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola

6.2.

Klaster Połączenie międzysystemowe Polska-Słowacja i powiązane z nim wzmocnienie we wschodniej Polsce, obejmujące następujące PWZ:

6.2.1.

Połączenie międzysystemowe Polska-Słowacja

6.2.2.

Tłocznia gazu Rembelszczyzna

6.2.3.

Gazociąg Rembelszczyzna-Wola Karczewska

6.2.4.

Gazociąg Wola Karczewska-Wronów

6.2.5.

Węzeł Wronów

6.2.6.

Gazociąg Rozwadów-Końskowola-Wronów

6.2.7.

Gazociąg Jarosław-Rozwadów

6.2.8.

Gazociąg Hermanowice-Jarosław

6.2.9.

Gazociąg Hermanowice-Strachocina

6.3.

PWZ Gazowe połączenie międzysystemowe Vel’ké Zlievce (SK) – granica Balassagyarmat (SK/HU) – Vecsés (HU)

6.4.

PWZ Dwukierunkowe austriacko-czeskie połączenie międzysystemowe (BACI) Baumgarten (AT) – Reinthal (CZ/AT) – Brečlav (CZ)

Projekty umożliwiające przepływ gazu z chorwackiego terminalu LNG do państw sąsiadujących:

Lp.

Definicja

6.5.

Klaster pływająca jednostka regazyfikująca LNG Krk i gazociągi wyjściowe w kierunku Węgier, Słowenii i Włoch, obejmujący następujące PWZ:

6.5.1.

Pływająca jednostka regazyfikująca LNG w Krk (HR)

6.5.2.

Gazociąg Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica (HR)

6.5.3.

Gazociąg wyjściowy LNG Omišalj – Zlobin (HR) – Rupa (HR)/Jelšane (SI) – Kalce (SI) lub

6.5.4.

Gazociąg Omišalj (HR) – Casal Borsetti (IT)

6.6.

PWZ Połączenie międzysystemowe Chorwacja-Słowenia (Bosiljevo-Karlovac-Lučko-Zabok-Rogatec (SI))

6.7.

PWZ Połączenie międzysystemowe Słowenia-Włochy (Gorizia (IT)/Šempeter (SI) – Vodice (SI))

Projekty umożliwiające przepływ gazu z Południowego korytarza gazowego lub terminali LNG w Grecji przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Serbię i dalej w kierunku Węgier oraz Ukrainy, obejmujące możliwość przepływu zwrotnego z południa na północ oraz integrację systemów tranzytowych i przesyłowych:

Lp.

Definicja

6.8.

Klaster Połączenie międzysystemowe między Grecją a Bułgarią wraz z niezbędnym wzmocnieniem w Bułgarii, obejmujący następujące PWZ:

6.8.1

Połączenie międzysystemowe Grecja – Bułgaria [obecnie znane jako IGB] pomiędzy Komotini (EL) – Stara Zagora (BG)

6.8.2

Niezbędna odbudowa, unowocześnienie i rozbudowa bułgarskiego systemu przesyłowego

6.9.

Klaster Terminal LNG w Grecji, wraz z jednym spośród następujących PWZ:

6.9.1.

Niezależny system gazu ziemnego LNG Grecja

6.9.2.

Egejski terminal przywozu LNG

6.10.

PWZ Gazowe połączenie międzysystemowe Bułgaria – Serbia [obecnie znane jako IBS]

6.11.

PWZ Stały przepływ zwrotny na granicy bułgarsko-greckiej między Kulą (BG) a Sidirokastro (EL)

6.12.

PWZ Zwiększenie zdolności przesyłowej istniejącego gazociągu z Bułgarii do Grecji

6.13.

Klaster Korytarz przesyłowy Rumunia-Węgry-Austria, obejmujący następujące PWZ:

6.13.1.

Gazociąg Városföld-Ercsi-Győr wraz z rozbudową tłoczni gazu Városföld i zmianą centralnej odoryzacji

6.13.2.

Gazociąg Ercsi-Százhalombatta

6.13.3.

Tłocznia gazu Csanádpalota lub Algyő

6.14.

PWZ Rumuńsko-węgierski przepływ zwrotny w Csanádpalota lub Algyő (HU)

6.15.

Klaster Integracja systemów tranzytowych i przesyłowych oraz wdrożenie przepływu zwrotnego w Rumunii, obejmujący następujące PWZ:

6.15.1.

Integracja rumuńskiego systemu tranzytowego i przesyłowego

6.15.2.

Przesył zwrotny w Isaccei

Projekty umożliwiające przepływ dopływającego do Włoch gazu z Południowego korytarza gazowego lub terminali LNG w kierunku północnym do Austrii, Niemiec, Republiki Czeskiej (a także do Gazowych połączeń międzysystemowych Północ-Południe w Europie Zachodniej):

Lp.

Definicja

6.16.

PWZ Gazociąg Tauerngasleitung (TGL) między Haiming (AT)/Überackern (DE) – Tarvisio (IT)

6.17.

PWZ Połączenie do Oberkappel (AT) z południowego odgałęzienia czeskiego systemu przesyłowego

6.18.

PWZ Gazociąg Adriatycki (IT)

6.19.

PWZ Lądowy terminal LNG na Adriatyku Północnym (IT) (1)

Projekty umożliwiające rozwój pojemności podziemnego magazynowania gazu w Europie Południowo-Wschodniej:

Lp.

Definicja

6.20.

Klaster Zwiększenie pojemności magazynowej w Europie Południowo-Wschodniej, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

6.20.1.

Budowa nowego obiektu magazynowania na terytorium Bułgarii

6.20.2.

Rozbudowa podziemnego obiektu magazynowania gazu Chiren

6.20.3.

Magazyn w Kawali Południowej w Grecji

6.20.4.

Magazyn w Depomures w Rumunii

Pozostałe projekty:

Lp.

Definicja

6.21.

PWZ Gazociąg Jońsko-Adriatycki (Fieri (AB) – Split (HR))

6.22.

Klaster Projekt Interconnector Azerbejdżan–Gruzja–Rumunia, obejmujący następujące PWZ:

6.22.1.

Gazociąg Konstanca (RO) – Arad – Csanádpalota (HU) [obecnie znany jako AGRI]

6.22.2.

Terminal LNG w Konstancy (RO)

6.23.

PWZ Połączenie międzysystemowe Węgry-Słowenia (Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava (SI) – Kidričevo)

7.   Priorytetowy korytarz »Południowy korytarz gazowy«

Lp.

Definicja

7.1.

Klaster zintegrowanych zarezerwowanych obiektów infrastruktury transportowej o wielkości podlegającej regulacji, wraz z powiązanymi urządzeniami do przesyłu co najmniej 10 bcm/rok gazu z nowych źródeł w regionie Morza Kaspijskiego przecinający Gruzję i Turcję i ostatecznie docierający do rynków końcowych w UE za pośrednictwem dwu możliwych tras: jednej przecinającej Europę Południowo-Wschodnią i docierającej do Austrii, drugiej docierającej do Włoch przez Adriatyk, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

7.1.1.

Rurociąg gazowy z UE do Turkmenistanu przez Turcję, Gruzję, Azerbejdżan i Morze Kaspijskie [znany obecnie jako połączenie »Transanatolijskiego rurociągu gazu ziemnego« (TANAP), »Rozbudowy gazociągu południowokaukaskiego« (SCP-(F)X) oraz »Gazociągu transkaspijskiego« (TCP)]

7.1.2.

Tłocznia gazu w Kipi (EL)

7.1.3.

Gazociąg z Grecji do Włoch przez Albanię i Adriatyk [obecnie znany pod nazwą »Gazociągu transadriatyckiego« (TAP)]

7.1.4.

Gazociąg z Grecji do Włoch przez Adriatyk [obecnie znany pod nazwą »Połączenia międzysystemowego Turcja-Grecja-Włochy« (ITGI)]

7.1.5.

Gazociąg z Bułgarii do Austrii przez Rumunię i Węgry

7.2.

PWZ na który składają się zintegrowane zarezerwowane obiekty infrastruktury transportowej o wielkości podlegającej regulacji, wraz z powiązanymi urządzeniami do przesyłu co najmniej 8 bcm/rok gazu z nowych źródeł w regionie Morza Kaspijskiego (Azerbejdżan i Turkmenistan) do Rumunii, obejmujący następujące projekty:

7.2.1

Gazociąg podmorski w Morzu Kaspijskim z Turkmenistanu do Azerbejdżanu [obecnie znany pod nazwą »Gazociągu transkaspijskiego« (TCP)]

7.2.2.

Rozbudowa gazociągu między Azerbejdżanem a Turcją przez Gruzję [obecnie znana pod nazwą »Rozbudowy gazociągu południowokaukaskiego« (SCP-(F)X)]

7.2.3.

Gazociąg podmorski łączący Gruzję z Rumunią [obecnie znany pod nazwą »White Stream«]

7.3.

Klaster infrastruktury gazowej i powiązanego z nią wyposażenia do przesyłu nowych źródeł gazu ze złóż podmorskich we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

7.3.1.

Gazociąg z morskiego obszaru Cypru do Grecji kontynentalnej przez Kretę

7.3.2.

Magazyn LNG znajdujący się na Cyprze [obecnie znany pod nazwą »Mediterranean Gas Storage«]

7.4.

Klaster połączeń międzysystemowych z Turcją, obejmujący następujące PWZ:

7.4.1.

Tłocznia gazu w Kipi (EL), o minimalnej przepustowości 3 bcm/rok.

7.4.2.

Połączenie międzysystemowe między Turcją a Bułgarią, o minimalnej przepustowości 3 bcm/rok [obecnie znane pod nazwą »ITB«]

8.   Priorytetowy korytarz »Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu«

Lp.

Definicja

8.1.

Klaster Dostawy LNG we wschodniej części Morza Bałtyckiego, obejmujący następujące PWZ:

8.1.1.

Połączenie międzysystemowe między Estonią a Finlandią »Balticconnector« oraz

8.1.2.

Jeden z następujących terminali LNG

8.1.2.1.

LNG Finngulf

8.1.2.2.

LNG Paldiski

8.1.2.3.

LNG Tallin

8.1.2.4.

LNG Łotwa

8.2.

Klaster Rozbudowa infrastruktury we wschodniej części Morza Bałtyckiego, obejmujący następujące PWZ:

8.2.1.

Rozbudowa połączenia międzysystemowego Łotwa-Litwa

8.2.2.

Rozbudowa połączenia międzysystemowego Estonia-Łotwa

8.2.3.

Zwiększenie przepustowości gazociągu Kłajpeda-Kiemenai na Litwie

8.2.4.

Modernizacja i rozbudowa podziemnego magazynu gazu Incukalns

8.3.

PWZ Połączenie międzysystemowe Polska-Dania »Gazociąg Bałtycki«

8.4.

PWZ Zwiększenie przepustowości na granicy duńsko-niemieckiej

8.5.

PWZ połączenie Polska-Litwa [znane obecnie jako »GIPL«]

8.6.

PWZ Terminal LNG w Göteborgu w Szwecji

8.7.

PWZ Zwiększenie przepustowości terminalu LNG w Świnoujściu w Polsce

8.8.

PWZ Rozbudowa punktów wejścia Lwówek i Włocławek do gazociągu Jamał-Europa w Polsce

9.   Priorytetowy korytarz »Połączenia dostawcze ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej«

Lp.

Definicja

9.1.

PWZ rurociąg Adamowo-Brody: rurociąg łączący terminal przeładunkowy JSC Uktransnafta w Brodach (Ukraina) i zbiorniki na ropę w Adamowie (Polska)

9.2.

PWZ rurociąg Bratysława-Schwechat: rurociąg łączący Schwechat (Austria) i Bratysławę (Republika Słowacji)

9.3.

PWZ rurociągi JANAF-Adria: odbudowa, rozbudowa, utrzymanie i zwiększenie przepustowości istniejących rurociągów JANAF i Adria, łączących port morski Omisalj w Chorwacji z południową odnogą rurociągu Druzhba

9.4.

PWZ rurociąg Litvinow (CZ)-Spergau (DE): projekt rozbudowy rurociągu ropy naftowej Druzhba do rafinerii TRM Spergau

9.5.

Klaster Rurociąg pomorski (PL), obejmujący następujące PWZ:

9.5.1.

Budowa terminalu naftowego w Gdańsku

9.5.2.

Rozbudowa Rurociągu pomorskiego: pętle i druga nitka Rurociągu pomorskiego łączącego zbiorniki ropy naftowej w Plebance (koło Płocka) i terminal przeładunkowy w Gdańsku

9.6.

PWZ TAL Plus: rozbudowa przepustowości Rurociągu TAL między Triestem a Ingolstadt

10.   Priorytetowy obszar tematyczny »Stosowanie inteligentnych sieci«

Lp.

Definicja

10.1.

Projekt Północnoatlantycka Zielona Strefa (Irlandia, Zjednoczone Królestwo/Irlandia Północna): Redukcja niskiego wiatru dzięki wdrożeniu infrastruktury komunikacyjnej, zwiększeniu kontroli sieci i opracowaniu (transgranicznych) protokołów zarządzania popytem

10.2.

Green-Me (Francja, Włochy): Zwiększenie włączenia odnawialnych źródeł energii poprzez wdrożenie systemów automatyzacji, kontroli i monitoringu w podstacjach wysokiego napięcia i wysokiego/średniego napięcia, zaawansowaną komunikację z generatorami i instalacjami magazynowania energii odnawialnej w podstacjach pierwotnych”


(1)  Decyzja w sprawie dokładnej lokalizacji terminala LNG na północnym Adriatyku zostanie podjęta przez Włochy w porozumieniu ze Słowenią.


Top