EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1391

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1391/2013 van de Commissie van 14 oktober 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, wat de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang betreft

PB L 349 van 21.12.2013, p. 28–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2022; stilzwijgende opheffing door 32022R0869

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1391/oj

21.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 349/28


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1391/2013 VAN DE COMMISSIE

van 14 oktober 2013

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, wat de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (1), en met name artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) nr. 347/2013 is een nieuw kader opgezet voor de planning van de infrastructuur en de uitvoering van projecten voor de periode tot 2020 en daarna. Er zijn negen strategische geografische prioritaire infrastructuurcorridors geselecteerd op het gebied van elektriciteit, gas en olie, en drie Uniebrede infrastructurele prioritaire gebieden voor elektriciteitssnelwegen, slimme netwerken en kooldioxidetransportnetwerken, en er is een transparant en inclusief proces geïntroduceerd ter vaststelling van concrete projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s). Projecten die als PGB zijn erkend, profiteren van versnelde en gestroomlijnde vergunningsprocedures, betere regelgeving en, in voorkomend geval, financiële steun in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF).

(2)

Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Verordening (EU) nr. 347/2013, is de Commissie bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen voor de vaststelling van de Unielijst van PGB’s (de Unielijst) op basis van de regionale lijsten die zijn vastgesteld door de besluitvormingsorganen van de regionale groepen zoals vastgesteld krachtens die verordening.

(3)

Projectvoorstellen die zijn ingediend voor opname in de eerste EU-lijst van PGB’s zijn beoordeeld door de regionale groepen die zijn vastgesteld in het kader van Verordening (EU) nr. 347/2013 en samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de nationale regelgevende instanties en de transmissiesysteembeheerders (TSB’s), alsook de Commissie, het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators („het Agentschap”) en het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit en gas (ENTSB-G en ENTSB-E).

(4)

In het kader van de werkzaamheden van de regionale groepen zijn organisaties die de betrokken partijen vertegenwoordigen, met inbegrip van producenten, distributiesysteembeheerders, leveranciers, consumenten, en organisaties voor milieubescherming geraadpleegd.

(5)

De ontwerpen van regionale lijsten waren overeengekomen tijdens een bijeenkomst op technisch niveau van vertegenwoordigers van de Commissie en van de betrokken lidstaten op 13 juli 2013. Op advies van het Agentschap over de ontwerpen van regionale lijsten die op 17 juli 2013 zijn ingediend, zijn de definitieve regionale lijsten op 24 juli 2013 vastgesteld door de besluitvormingsorganen van de regionale groepen. Alle voorgestelde projecten zijn door de lidstaten op het grondgebied waarvan zij betrekking hebben, goedgekeurd overeenkomstig artikel 172 VWEU en artikel 3, lid 3, onder a), van Verordening (EU) nr. 347/2013.

(6)

De Unielijst van PGB’s is gebaseerd op de definitieve regionale lijsten. Eén project moest uit de lijst worden geschrapt vanwege lopende besprekingen over de aanwijzing van Natura 2000-gebieden.

(7)

De projecten op deze eerste Unielijst van PGB’s werden beoordeeld op basis van de in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 347/2013 vastgestelde criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang, en daaruit kwam naar voren dat zij aan die criteria voldoen.

(8)

Regio-overschrijdende consistentie is gewaarborgd, rekening houdend met het advies van het Agentschap ingediend op 17 juli 2013.

(9)

De PGB’s staan in volgorde van de prioritaire corridors zoals vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 347/2013. De lijst van projecten is geen ranglijst.

(10)

De PGB’s op de lijst staan op zichzelf of zijn onderdeel van een cluster van verschillende PGB’s. Sommige PGB’s zijn geclusterd omdat zij onderling afhankelijk zijn of potentieel of daadwerkelijk met elkaar concurreren (2). Voor alle PGB’s gelden dezelfde, bij Verordening (EU) nr. 347/2013 vastgestelde rechten en plichten.

(11)

De Unielijst bevat PGB’s in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Sommige bevinden zich nog in de beginfase, d.w.z. de fase voorafgaand aan de haalbaarheidsstudies, de fase waarin die reeds zijn gedaan of de beoordelingsfase. In dat geval moeten nog onderzoeken worden gedaan om aan te tonen dat de projecten technisch en economisch haalbaar zijn, en dat zij in overeenstemming zijn met de Uniewetgeving, en met de milieuwetgeving van de Unie in het bijzonder. In dat verband moeten de potentiële gevolgen voor het milieu adequaat worden vastgesteld, beoordeeld, en voorkomen of beperkt.

(12)

Dat projecten in de Unielijst van PGB’s zijn opgenomen, met name die welke nog in de beginfase verkeren, loopt niet vooruit op de resultaten van de desbetreffende milieubeoordeling en vergunningsprocedures. Projecten die niet in overeenstemming zijn met de Uniewetgeving moeten worden geschrapt uit de Unielijst van PGB’s. De tenuitvoerlegging van de PGB’s, met inbegrip van de naleving van de EU-wetgeving, moet op nationaal niveau en overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) nr. 347/2013 worden gemonitord.

(13)

Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Verordening (EU) nr. 347/2013, neemt de EU-lijst de vorm aan van een bijlage bij die verordening.

(14)

Verordening (EU) nr. 347/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan Verordening (EU) nr. 347/2013 wordt een bijlage toegevoegd, „Bijlage VII”, overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39.

(2)  Zoals uiteengezet in de bijlage.


BIJLAGE

Aan Verordening (EU) nr. 347/2013 wordt de volgende bijlage toegevoegd:

„BIJLAGE VII

Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang („Unielijst”), zoals bedoeld in artikel 3, lid 4

A.   De Commissie heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de opstelling van de Unielijst:

1.   Clusters van PGB’s

Sommige PGB’s maken deel uit van een cluster omdat zij onderling afhankelijk zijn of potentieel of daadwerkelijk met elkaar concurreren. De volgende principes worden toegepast voor de clustering van PGB’s:

een cluster van onderling afhankelijke PGB’s wordt gedefinieerd als een „Cluster x waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken”. Clusters van onderling afhankelijke projecten zijn gevormd om die projecten vast te stellen die allemaal nodig zijn om hetzelfde grensoverschrijdende knelpunt aan te pakken en die tot synergieën leiden als zij samen worden gerealiseerd. In dit geval moeten alle projecten worden uitgevoerd om de voordelen voor de hele Unie te realiseren;

een cluster van potentieel concurrerende PGB’s wordt gedefinieerd als een „Cluster x waarvan één of meer van de volgende PGB’s deel uitmaken”. Clusters van potentieel concurrerende projecten weerspiegelen de onzekerheid ten aanzien van de omvang van het grensoverschrijdende knelpunt. In dit geval hoeven niet alle in de clusters opgenomen PGB’s te worden uitgevoerd. Het wordt aan de markt overgelaten of alle, verschillende of slechts een van de projecten doorgang vinden, afhankelijk van de nodige planning, vergunningverlening en formele goedkeuringen. Of de projecten noodzakelijk zijn, wordt opnieuw beoordeeld in het kader van het daaropvolgende PBG-selectieproces, met inbegrip van de benodigde capaciteit;

een cluster van concurrerende PGB’s wordt gedefinieerd als een „Cluster x waarvan één van de volgende PGB’s deel uitmaakt”. Clusters van concurrerende projecten hebben betrekking op hetzelfde grensoverschrijdende knelpunt. De omvang van het knelpunt is echter zekerder dan in het tweede hierboven genoemde geval, en het is dus duidelijk dat slechts een van de PGB’s moet worden uitgevoerd. Het wordt aan de markt overgelaten welk van de projecten doorgang vindt, afhankelijk van de nodige planning, vergunningverlening en formele goedkeuringen. Zo nodig wordt de behoefte aan de projecten opnieuw beoordeeld in het kader van volgende PGB-selectieprocessen.

Voor alle PGB’s gelden dezelfde, bij Verordening (EU) nr. 347/2013 vastgestelde rechten en plichten.

2.   Behandeling van onderstations, rug-aan-rug stations en compressorstations

Onderstations en rug-aan-rugstations voor elektriciteit en compressorstations voor gas worden beschouwd als onderdeel van de PGB’s en worden niet expliciet genoemd, wanneer zij geografisch op de transmissielijn liggen. Als zij op een andere locatie liggen, worden zij uitdrukkelijk vermeld. Voor deze onderdelen gelden de bij Verordening (EU) nr. 347/2013 vastgestelde rechten en plichten.

B.   Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang

1.   De prioritaire corridor „Offshore-elektriciteitsnetwerk in de noordelijke zeeën” („NSOG”)

Nr.

Omschrijving

1.1.

Cluster België — Verenigd Koninkrijk tussen Zeebrugge en Canterbury (op dit moment bekend als het NEMO-project) waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

1.1.1.

Interconnectie tussen Zeebrugge (BE) en de omgeving van Richborough (UK)

1.1.2.

Interne lijn tussen de omgeving van Richborough en Canterbury (UK)

1.1.3.

Interne lijn tussen de lijn Dungeness-Sellindge en de lijn Sellindge-Canterbury (UK)

1.2.

PGB België — twee netklare offshorehubs, aangesloten op het terrestrische onderstation Zeebrugge (BE) met anticiperende investeringen waarmee toekomstige interconnecties met Frankrijk en/of het Verenigd Koninkrijk mogelijk worden

1.3.

Cluster Denemarken — Duitsland tussen Endrup en Brunsbüttel, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

1.3.1.

Interconnectie tussen Endrup (DK) en Niebüll (DE)

1.3.2.

Interne lijn tussen Brunsbüttel en Niebüll (DE)

1.4.

Cluster Denemarken — Duitsland tussen Kassø en Dollern, waaronder de volgende PGB’s:

1.4.1.

Interconnectie tussen Kassø (DK) en Audorf (DE)

1.4.2.

Interne lijn tussen Audorf en Hamburg/Nord (DE)

1.4.3.

Interne lijn tussen Hamburg/Nord en Dollern (DE)

1.5.

PGB, Denemarken — Nederland interconnectie tussen Endrup (DK) en de Eemshaven (NL)

1.6.

PGB Frankrijk — Ierland interconnectie tussen La Martyre (FR) en Great Island of Knockraha (IE)

1.7.

Cluster interconnecties Frankrijk-Verenigd Koninkrijk, waarvan een of meer van de volgende PGB’s deel uitmaken:

1.7.1.

Frankrijk — Verenigd Koninkrijk interconnectie tussen Cotentin (FR) en de omgeving van Exeter (UK) (op dit moment bekend als FAB-project)

1.7.2.

Frankrijk — Verenigd Koninkrijk interconnectie tussen Tourbe (FR) en Chilling (UK) (op dit moment bekend als het IFA2-project)

1.7.3.

Frankrijk — Verenigd Koninkrijk interconnectie tussen Coquelles (FR) en Folkestone (UK) (op dit moment bekend als het ElecLink-project)

1.8.

PGB Interconnectie Duitsland — Noorwegen tussen Wilster (DE) en Tonstad (NO) (op dit moment bekend als het NORD.LINK-project)

1.9.

Cluster die een verbinding maakt tussen uit hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waarvan een of meer van de volgende PGB’s deel uitmaken:

1.9.1.

Interconnectie Ierland — Verenigd Koninkrijk tussen Co. Offaly (IE), Pembroke en Pentir (UK)

1.9.2.

Interconnectie Ierland — Verenigd Koninkrijk tussen Coolkeeragh — Coleraine hubs (IE) en Hunterston station, Islay, Argyll en locatie C offshore-windmolenparken (UK)

1.9.3.

Interconnectie Ierland — Verenigd Koninkrijk tussen de noordelijke hub, Dublin en Codling Bank (IE) en Trawsfynyd en Pembroke (UK)

1.9.4.

Interconnectie Ierland — Verenigd Koninkrijk tussen Centraal-Ierland en Pembroke (UK)

1.9.5.

Interconnectie Ierland — Verenigd Koninkrijk tussen Centraal-Ierland en Alverdiscott, Devon (UK)

1.9.6.

Interconnectie Ierland — Verenigd Koninkrijk tussen de Ierse kust en Pembroke (UK)

1.10.

PCG Interconnectie Noorwegen — Verenigd Koninkrijk

1.11.

Cluster van elektriciteitsopslagprojecten in Ierland en daarmee verbonden aansluitingen naar het Verenigd Koninkrijk, waarvan een of meer van de volgende PGB’s deel uitmaken:

1.11.1.

Pompopslag in Noordwest-Ierland

1.11.2.

Interconnectie Ierland — Verenigd Koninkrijk tussen de Ierse kust en Pembroke (UK)

1.11.3.

Pompopslag (zeewater) in Ierland — Glinsk

1.11.4.

Interconnectie Ierland — Verenigd Koninkrijk tussen Glinsk, Mayo (IE) en Connah’s Quai, Deeside (UK)

1.12.

PGB persluchtenergieopslag in Verenigd Koninkrijk — Larne

2.   De prioritaire corridor Noord-Zuid elektriciteitsverbindingen in West-Europa („NSI West elektriciteit”)

Nr.

Omschrijving

2.1.

PGB Oostenrijk interne lijn tussen West-Tirol en Zell-Ziller (AT) om de capaciteit op de grens AT/DE te vergroten

2.2.

Cluster België — Duitsland tussen Lixhe en Oberzier (op dit moment bekend als het ALEGrO-project) waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

2.2.1.

Interconnectie tussen Lixhe (BE) en Oberzier (DE)

2.2.2.

Interne lijn tussen Lixhe en Herderen (BE)

2.2.3.

Nieuw onderstation in Zutendaal (BE)

2.3.

Cluster België — Luxemburg, capaciteitsuitbreiding op de grens BE/LU, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

2.3.1.

Gecoördineerde installatie en exploitatie van een faseverschuiver in Schifflange (LU)

2.3.2.

Interconnectie tussen Aubange (BE) en Bascharage/Schifflange (LU)

2.4.

PGB Interconnectie Frankrijk — Italië tussen Codrongianos (IT), Lucciana (Corsica, FR) en Suvereto (IT) (op dit moment bekend als het SA.CO.I. 3-project)

2.5.

Cluster Frankrijk — Italië tussen Grande Ile en Piossasco, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

2.5.1.

Interconnectie tussen Grande Ile (FR) en Piossasco (IT) (op dit moment bekend als Savoie-Piemonte-project)

2.5.2.

Interne lijn tussen Trino en Lacchiarella (IT)

2.6.

PGB Spanje, interne lijn tussen Santa Llogaia en Bescanó (ES) om de capaciteit van de interconnectie tussen Bescanó (ES) en Baixas (FR) te verhogen

2.7.

PGB Interconnectie Frankrijk — Spanje tussen Aquitaine (FR) en Baskenland (ES)

2.8.

PGB gecoördineerde installatie en exploitatie van een faseverschuiver in Arkale (ES) voor de verhoging van de capaciteit van de koppeling tussen Argia (FR) en Arkale (ES)

2.9.

PGB Duitsland, interne lijn tussen Osterath en Philippsburg (DE) om de capaciteit te vergroten in het westelijk grensgebied

2.10.

PGB Duitsland, interne lijn tussen Brunsbüttel-Grοβgartach en Wilster-Grafenrheinfeld (DE) om de capaciteit te vergroten in het noordelijk en het zuidelijk grensgebied

2.11.

Cluster Duitsland — Oostenrijk — Zwitserland capaciteitsvergroting in het gebied rond het Bodenmeer, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

2.11.1.

Interconnectie tussen het grensgebied (DE), Meiningen (AT) en Rüthi (CH)

2.11.2.

Interne lijn in de regio van punt Rommelsbach naar Herbertingen, Herbertingen naar Tiengen, punt Wullenstetten naar punt Niederwangen (DE) en het grensgebied DE-AT

2.12.

PGB Duitsland — Nederland, interconnectie tussen Niederrhein (DE) en Doetinchem (NL)

2.13.

Cluster interconnecties Ierland — Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland), waarvan een of meer van de volgende PGB’s deel uitmaken:

2.13.1.

Ierland — Verenigd Koninkrijk, interconnectie tussen Woodland (IE) en Turleenan (UK — Noord-Ierland)

2.13.2.

Ierland — Verenigd Koninkrijk, interconnectie tussen Srananagh (IE) en Turleenan (UK — Noord-Ierland)

2.14.

PGB Italië — Zwitserland, interconnectie tussen Thusis/Sils (CH) en Verderio Inferiore (IT)

2.15.

Cluster Italië — Zwitserland, capaciteitsvergroting aan de grens IT/CH, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

2.15.1.

Interconnectie tussen Airolo (CH) en Baggio (IT)

2.15.2.

Modernisering van onderstation Magenta (IT)

2.15.3.

Interne lijn tussen Pavia en Piacenza (IT)

2.15.4.

Interne lijn tussen Tirano en Verderio (IT)

2.16.

Cluster Portugal, capaciteitsvergroting aan de grens PT/ES, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

2.16.1.

Interne lijn tussen Pedralva en Alfena (PT)

2.16.2.

Interne lijn tussen Pedralva en Vila Fria B (PT)

2.16.3.

Interne lijn tussen Frades B, Ribeira de Pena en Feira (PT)

2.17.

PGB Portugal — Spanje, interconnectie tussen Vila Fria — Vila do Conde — Recarei (PT) en Beariz — Fontefría (ES)

2.18.

PGB capaciteitsvergroting van pompopslag in Oostenrijk — Kaunertal, Tirol

2.19.

PGB pompopslag in Oostenrijk — Obervermuntwerk II, provincie Vorarlberg

2.20.

PGB capaciteitsvergroting van pompopslag in Oostenrijk — Limberg III, Salzburg

2.21.

PGB pompopslag in Duitsland — Riedl

3.   Prioritaire corridor noord-zuid elektriciteitsinterconnecties in Midden- Oost- en Zuidoost-Europa („NSI-East Electricity”):

Nr.

Omschrijving

3.1.

Cluster Oostenrijk — Duitsland tussen St. Peter en Isar, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.1.1.

Interconnectie tussen St. Peter (AT) en Isar (DE)

3.1.2.

Interne lijn tussen St. Peter en Tauern (AT)

3.1.3.

Interne lijn tussen St. Peter en Ernsthofen (AT)

3.2.

Cluster Oostenrijk — Italië tussen Lienz en de regio Veneto, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.2.1.

Interconnectie tussen Lienz (AT) en de regio Veneto (IT)

3.2.2.

Interne lijn tussen Lienz en Obersielach (AT)

3.2.3.

Interne lijn tussen Volpago en Noord-Venetië (IT)

3.3.

PGB Oostenrijk — Italië, interconnectie tussen Nauders (AT) en de regio Milaan (IT)

3.4.

PGB Oostenrijk — Italië, interconnectie tussen Wurmlach (AT) en Somplago (IT)

3.5.

Cluster Bosnië-Herzegovina en Kroatië tussen Banja Luka en Lika waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.5.1.

Interconnectie tussen Banja Luka (BA) en Lika (HR)

3.5.2.

Interne lijnen tussen Brinje, Lika, Velebit en Konjsko (HV)

3.6.

Cluster Bulgarije, capaciteitsvergroting met Griekenland en Roemenië, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.6.1.

Interne lijn tussen Vetren en Blagoevgrad (BG)

3.6.2.

Interne lijn tussen Tsrevets en Plovdiv (BG)

3.7.

Cluster Bulgarije en Griekenland tussen Maritsa Oost 1 en N. Santa, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.7.1.

Interconnectie tussen Maritsa Oost 1 (BG) en N. Santa (EL)

3.7.2.

Interne lijn tussen Maritsa Oost 1 en Plovdiv (BG)

3.7.3.

Interne lijn tussen Maritsa Oost 1 en Maritsa Oost 3 (BG)

3.7.4.

Interne lijn tussen Maritsa Oost 1 en Burgas (BG)

3.8.

Cluster Bulgarije — Roemenië, capaciteitsvergroting waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.8.1.

Interne lijn tussen Dobrudja en Burgas (BG)

3.8.2.

Interne lijn tussen Vidino en Svoboda (BG)

3.8.3.

Interne lijn tussen Svoboda (BG) en de splitsing van de interconnectie Varna (BG) — Stupina (RO) in BG

3.8.4.

Interne lijn tussen Cernavoda en Stalpu (RO)

3.8.5.

Interne lijn tussen Gutinas en Smardan (RO)

3.8.6.

Interne lijn tussen Gadalin en Suceava (RO)

3.9.

Cluster Kroatië — Hongarije — Slovenië tussen Žerjavenec/Heviz en Cirkovce waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.9.1.

Interconnectie tussen Žerjavenec (HR)/Heviz (HU) en Cirkovce (SI)

3.9.2.

Interne lijn tussen Divača en Beričevo (SI)

3.9.3.

Interne lijn tussen Beričevo en Podlog (SI)

3.9.4.

Interne lijn tussen Podlog en Cirkovce (SI)

3.10.

Cluster Israël — Cyprus. Griekenland tussen Hadera en de regio Attica (op dit moment bekend als de Euro-Aziatische interconnector) waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.10.1.

Interconnectie tussen Hadera (IL) en Vasilikos (CY)

3.10.2.

Interconnectie tussen Vasilikos (CY) en Korakia, Kreta (EL)

3.10.3.

Interne lijn tussen Korakia, Kreta en de regio Attica (EL)

3.11.

Cluster Tsjechië, interne lijnen om de capaciteit te vergroten aan de noordwestelijke en de zuidelijke grenzen waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.11.1.

Interne lijn tussen Vernerov en Vitkov (CZ)

3.11.2.

Interne lijn tussen Vitkov en Prestice (CZ)

3.11.3.

Interne lijn tussen Prestice en Kocin (CZ)

3.11.4.

Interne lijn tussen Kocin en Mirovka (CZ)

3.11.5.

Interne lijn tussen Mirovka en Cebin (CZ)

3.12.

PGB interne lijn in Duitsland tussen Lauchstädt en Meitingen om de capaciteit te vergroten aan de oostgrens

3.13.

PGB interne lijn in Duitsland tussen Halle/Saale en Schweinfurt om de capaciteit te vergroten in het oosten van de noord-zuidcorridor

3.14.

Cluster Duitsland — Polen tussen Eisenhűttenstadt en Plewiska (op dit moment bekend als het GerPol Power Bridge project) waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.14.1.

Interconnectie tussen Eisenhűttenstadt (DE) en Plewiska (PL)

3.14.2.

Interne lijn tussen Krajnik en Baczyna (PL)

3.14.3.

Interne lijn tussen Mikułowa en Świebodzice (PL)

3.15.

Cluster Duitsland — Polen tussen Vierraden en Krajnik, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.15.1.

Interconnectie tussen Vierraden (DE) en Krajnik (PL)

3.15.2.

Gecoördineerde installatie en exploitatie van faseverschuivers op de interconnectielijn tussen Krajnik (PL) — Vierraden (DE) en Mikulowa (PL) — Hagenwerder (DE)

3.16.

Cluster Hongarije-Slowakije tussen Gönyű en Gabčikovo, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.16.1.

Interconnectie tussen Gönyű (HU) en Gabčikovo (SK)

3.16.2.

Interne lijn tussen Velký Ďur en Gabčikovo (SK)

3.16.3.

Uitbreiding van onderstation Győr (HU)

3.17.

PGB Hongarije — Slowakije interconnectie tussen Sajóvánka (HU) en Rimavská Sobota (SK)

3.18.

Cluster Hongarije-Slowakije tussen de regio Kisvárda en Velké Kapušany, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.18.1.

Interconnectie tussen de regio Kisvárda (HU) en Velké Kapušany (SK)

3.18.2.

Interne lijn tussen Lemešany enVelké Kapušany (SK)

3.19.

Cluster Italië-Montenegro tussen Villanova en Lastva, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.19.1.

Interconnectie tussen Villanova (IT) en Lastva (ME)

3.19.2.

Interne lijn tussen Fano en Teramo (IT)

3.19.3.

Interne lijn tussen Foggia en Villanova (IT)

3.20.

Cluster Italië — Slovenië tussen West-Udine en Okroglo waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.20.1.

Interconnectie tussen West-Udine (IT) en Okroglo (SI)

3.20.2.

Interne lijn tussen West-Udine en Redipuglia (IT)

3.21.

PGB Italië — Slovenië interconnectie tussen Salgareda (IT) en de regio Divača — Bericevo (SI)

3.22.

Cluster Roemenië — Servië tussen Resita en Pancevo, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

3.22.1.

Interconnectie tussen Resita (RO) en Pancevo (RS)

3.22.2.

Interne lijn tussen Fier en Resita (RO)

3.22.3.

Interne lijn tussen Resita en Timisoara/Sacalaz (RO)

3.22.4.

Interne lijn tussen Resita en Timisoara/Sacalaz (RO)

3.23.

PGB pompopslag in Bulgarije — Yadenitsa

3.24.

PGB pompopslag in Griekenland — Amfilochia

3.25.

PGB batterijopslagsystemen in centraal Zuid-Italië

3.26.

PGB pompopslag in Polen — Młoty

4.   De prioritaire corridor voor het interconnectieplan voor de energiemarkt in het Oostzeegebied („BEMIP Electricity”)

Nr.

Omschrijving

4.1.

PGB Denemarken — Duitsland interconnectie tussen Ishøj/Bjæverskov (DK) en Bentwisch/Güstrow (DE) via windmolenparken op zee Kriegers Flak (DK) en Oostzee 2 (DE) (op dit moment bekend als Kriegers Flak gemeenschappelijke interconnectieoplossing)

4.2.

Cluster Estland — Letland tussen Kilingi-Nõmme en Riga (op dit moment bekend als 3e interconnectie) waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

4.2.1.

Interconnectie tussen Kilingi-Nõmme (EE) en Riga CHP2 onderstation (LV)

4.2.2.

Interne lijn tussen Herku en Sindi (EE)

4.3.

PGB Estland/Letland/Litouwen synchrone interconnectie met het continentale Europese netwerken

4.4.

Cluster Letland — Zweden capaciteitsvergroting (op dit moment bekend als NordBalt-project) waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

4.4.1.

Interne lijn tussen Ventspils, Tume en Imanta (LV)

4.4.2.

Interne lijn tussen Ekhyddan en Nybro/Hemsjö (SE)

4.5.

Cluster Litouwen — Polen tussen Alytus (LT) en Elk (PL), waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

4.5.1.

LT-deel van interconnectie tussen Alytus (LT) en LT/PL grens

4.5.2.

Interne lijn tussen Stanisławów en Olsztyn Mątki (PL)

4.5.3.

Interne lijn tussen Kozienice en Siedlce Ujrzanów (PL)

4.5.4.

Interne lijn tussen Płock en Olsztyn Mątki (PL)

4.6.

PGB pompopslag in Estland — Muuga

4.7.

PGB capaciteitsvergroting van pompopslag in Litouwen — Kruonis

5.   De prioritaire corridor noord-zuid gasinterconnecties in West-Europa („NSI West Gas”)

Projecten waarbij bidirectionele stromen tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk mogelijk worden

Nr.

Omschrijving

5.1.

Cluster waarbij bidirectionele stromen van Noord-Ierland naar Groot-Brittannië en Ierland en ook van Ierland naar het Verenigd Koninkrijk mogelijk wordt gemaakt, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

5.1.1.

Fysieke terugstroom bij Moffat-interconnectiepunt (Ierland/Verenigd Koninkrijk)

5.1.2.

Modernisering van de SNIP (Schotland naar Noord-Ierland) pijpleiding voor de opname van fysieke terugstroom tussen Ballylumford en Twynholm

5.1.3.

Ontwikkeling van de ondergrondse gasopslag-faciliteit Islandmagee in Larne (Noord-Ierland)

5.2.

PGB Twinning van het terrestrische systeem in het zuidwesten van Schotland tussen Cluden en Brighouse Bay. (Verenigd Koninkrijk)

5.3.

PGB Shannon LNG-terminal, gelegen tussen Tarbert en Ballylongford (Ierland)

Projecten waarbij bidirectionele stromen tussen Portugal, Spanje, Frankrijk en Duitsland mogelijk worden

Nr.

Omschrijving

5.4.

PGB Derde interconnectiepunt tussen Portugal en Spanje

5.5.

PGB Oostelijke as Spanje-Frankrijk — interconnectiepunt tussen het Iberisch Schiereiland en Frankrijk in Le Perthus (op dit moment bekend als Midcat)

5.6.

PGB Versterking van het Franse net van Zuid naar Noord — terugstroom van Frankrijk naar Duitsland bij het interconnectiepunt Obergailbach/Medelsheim (Frankrijk)

5.7.

PGB Versterking van het Franse net van zuid naar noord via de Bourgogne-pijpleiding tussen Etrez en Voisines (Frankrijk)

5.8.

PGB Versterking van het Franse net van zuid naar noord via de oostelijke Lyonnais-pijpleiding tussen Saint-Avit en Etrez (Frankrijk)

Bidirectionele stromen tussen Italië, Zwitserland, Duitsland en België/Frankrijk

Nr.

Omschrijving

5.9.

PGB Terugstroominterconnectie tussen Zwitserland en Frankrijk

5.10.

PGB Terugstroominterconnectie via de TENP-pijpleiding in Duitsland

5.11.

PGB Terugstroominterconnectie tussen Italië en Zwitserland bij het interconnectiepunt Passo Gries

5.12.

PGB Terugstroominterconnectie via de TENP-pijpleiding naar het interconnectiepunt Eynatten (Duitsland)

Ontwikkeling van koppelverbindingen tussen Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg

Nr.

Omschrijving

5.13.

PGB Nieuwe interconnectie tussen Pitgam (Frankrijk) en Maldegem (België)

5.14.

PGB Versterking van het Franse net van zuid naar noord via de Arc de Dierrey-pijpleiding tussen Cuvilly, Dierrey en Voisines (Frankrijk)

5.15.

Cluster Invoering van de gascompressoroptimalisering in Nederland waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

5.15.1.

Emden (van Noorwegen naar Nederland)

5.15.2.

Winterswijk/Zevenaar (van Nederland naar Duitsland)

5.15.3.

Bocholtz (van Nederland naar Duitsland)

5.15.4.

s Gravenvoeren (vanuit Nederland naar België)

5.15.5.

Hilvarenbeek (vanuit Nederland naar België)

5.16.

PGB Uitbreiding van de LNG-terminal te Zeebrugge.

5.17.

Cluster interconnecties Luxemburg, Frankrijk en België, waarvan een of meer van de volgende PGB’s deel uitmaken:

5.17.1.

Interconnectie tussen de gasnetten van Frankrijk en Luxemburg.

5.17.2.

Versterking van de interconnectie tussen België en Luxemburg

Andere projecten

Nr.

Omschrijving

5.18.

PGB Versterking van het Duitse net om de interconnectiecapaciteit met Oostenrijk te versterken (op dit moment bekend als Monaco-pijpleiding fase I) (Haiming/Burghausen-Finsing)

5.19.

PGB connectie van Malta met het Europese gasnet (gaspijpleiding met Italië bij Gela en drijvende LNG opslag en hervergassingseenheid (FSRU))

5.20.

PGB Gasleiding die Algerije met Italië (Sardinië) en Frankrijk (Corsica) verbindt (op dit moment bekend als Galsi & Cyréné pijpleidingen)

6.   Prioritaire corridor noord-zuid gasinterconnecties in Midden- Oost- en Zuidoost-Europa („NSI-East Gas”):

Projecten waarbij bidirectionele stromen tussen Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije mogelijk worden waardoor de koppeling van de LNG-terminals in Polen en Kroatië tot stand wordt gebracht

Nr.

Omschrijving

6.1.

Cluster modernisering interconnectie Tsjechië — Polen en daarmee verband houdende interne versterkingen in West-Polen, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

6.1.1.

Interconnector Polen — Tsjechië (op dit moment bekend als Stork II) tussen Libhošť — Hať (CZ/PL) — Kedzierzyn (PL)

6.1.2.

Lwowek-Odolanow-pijpleiding

6.1.3.

Odolanow compressorstation

6.1.4.

Czeszów-Wierzchowice-pijpleiding

6.1.5.

Czeszów-Kiełczów-pijpleiding

6.1.6.

Zdzieszowice-Wrocław-pijpleiding

6.1.7.

Zdzieszowice-Kędzierzyn-pijpleiding

6.1.8.

Tworog-Tworzen-pijpleiding

6.1.9.

Tworóg-Kędzierzyn-pijpleiding

6.1.10.

Pogorska Wola-Tworzen-pijpleiding

6.1.11.

Strachocina — Pogórska Wola-pijpleiding

6.2.

Cluster modernisering interconnectie Polen — Slowakije en daarmee verband houdende interne versterkingen in Oost-Polen, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

6.2.1.

Interconnectie Polen — Slowakije

6.2.2.

Rembelszczyzna compressorstation

6.2.3.

Rembelszczyzna-Wola Karczewska-pijpleiding

6.2.4.

Wola Karczewska-Wronów-pijpleiding

6.2.5.

Knooppunt Wronów

6.2.6.

Rozwadów-Końskowola-Wronów-pijpleiding

6.2.7.

Jarosław-Rozwadów-pijpleiding

6.2.8.

Hermanowice-Jarosław-pijpleiding

6.2.9.

Hermanowice-Strachocina-pijpleiding

6.3.

PGB Slowakije — Hongarije gasinterconnectie tussen Vel’ké Zlievce (SK) — Balassagyarmat grens (SK/HU) — Vecsés (HU)

6.4.

PGB Bidirectionele Oostenrijks-Tsjechisch interconnectie (BACI) tussen Baumgarten (AT) — Reinthal (CZ/AT) — Brečlav (CZ)

Projecten waardoor gas van de Kroatische LNG-terminal naar buurlanden kan stromen

Nr.

Omschrijving

6.5.

Cluster Krk LNG-vaartuig met hervergassingsinstallatie en afvoerpijpleidingen naar Hongarije, Slovenië en Italië waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

6.5.1.

LNG vaartuig met hervergassingsinstallatie in Krk (HR)

6.5.2.

Gaspijpleiding Zlobin — Bosiljevo — Sisak — Kozarac — Slobodnica (HR)

6.5.3.

LNG afvoerpijpleiding Omišalj — Zlobin (HR) — Rupa (HR)/Jelšane (SI) — Kalce (SI) of

6.5.4.

Gaspijpleiding Omišalj (HR) — Casal Borsetti (IT)

6.6.

PGB Interconnectie Kroatië — Slovenië (Bosiljevo — Karlovac — Lučko — Zabok — Rogatec (SI))

6.7.

PGB Interconnectie Slovenië — Italië (Gorizia (IT)/Šempeter (SI) — Vodice (SI))

Projecten die gasstromen mogelijk maken van de zuidelijke gascorridor en/of LNG-terminals in Griekenland via Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Servië en verder naar Hongarije en Oekraïne, inclusief bidirectionele stroomcapaciteit van zuid naar noord en integratie van doorvoer- en transmissiesystemen

Nr.

Omschrijving

6.8.

Cluster Interconnectie tussen Griekenland en Bulgarije en noodzakelijke versterkingen in Bulgarije, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

6.8.1.

Interconnectie Griekenland — Bulgarije (op dit moment bekend als IGB) tussen Komotini (EL) en Stara Zagora (BG)

6.8.2.

Noodzakelijke sanering, modernisering en uitbreiding van het Bulgaarse transmissiesysteem

6.9.

Cluster LNG-terminal in Griekenland, waarvan een van de volgende PGB’s deel uitmaakt:

6.9.1.

Onafhankelijke aardgassysteem LNG Griekenland

6.9.2.

Egeïsche LNG-invoerterminal

6.10.

PGB Gasinterconnectie Bulgarije — Servië (op dit moment bekend als IBS)

6.11.

PGB Permanente bidirectionele gasstroom aan de Grieks-Bulgaarse grens tussen Kula (BG) en Sidirokastro (EL)

6.12

PGB Vergroting van de transmissiecapaciteit van de bestaande pijpleiding van Bulgarije naar Griekenland

6.13.

Cluster Roemenië — Hongarije — Oostenrijk gastransmissiecorridor, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

6.13.1.

Városföld-Ercsi- Győr pijpleidingen + uitbreiding van compressorstation Városföld + wijziging van de centrale odorisatie

6.13.2.

Ercsi-Százhalombatta-pijpleiding

6.13.3.

Compressorstation Csanádpalota of Algyő

6.14.

PGB Roemeens — Hongaarse bidirectionele gasstroom in Csanádpalota of Algyő (HU)

6.15.

Cluster Integratie van het doorvoer- en transmissiesysteem en uitvoering van bidirectionele stromen in Roemenië, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

6.15.1.

Integratie van het Roemeense doorvoer- en transmissiesysteem

6.15.2.

Bidirectionele gasstroom in Isaccea

Projecten waardoor er gas uit de zuidelijke gascorridor en/of LNG-terminals die Italië bereiken naar het noorden naar Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië doorstromen (en ook naar de NSI West-corridor)

Nr.

Omschrijving

6.16.

PGB Tauerngasleitung (TGL) pijpleiding tussen Haiming (AT)/Überackern (DE) — Tarvisio (IT)

6.17.

PGB Verbinding met Oberkappel (AT) vanuit de zuidelijke tak van het Tsjechische transmissiesysteem

6.18.

PGB Adriatica pijpleiding (IT)

6.19.

PGB terrestrische LNG-terminal in het noordelijke deel van de Adriatische Zeegebied (IT) (1)

Projecten waardoor de ontwikkeling van de ondergrondse gasopslagcapaciteit in Zuidoost-Europa tot ontwikkeling kan worden gebracht

Nr.

Omschrijving

6.20.

Cluster toename opslagcapaciteit in Zuidoost-Europa, waarvan een of meer van de volgende PGB’s deel uitmaken:

6.20.1.

Bouw van nieuwe opslagfaciliteit op het grondgebied van Bulgarije

6.20.2.

Chiren uitbreiding ondergrondse gasreservoirs

6.20.3.

Opslag in Zuid-Kavala, Griekenland

6.20.4.

Opslag Depomures in Roemenië

Andere projecten

Nr.

Omschrijving

6.21.

PGB Ionisch-Adriatische pijpleiding (Fieri (AB) — Split (HR))

6.22.

Cluster project interconnector Azerbeidzjan-Georgië-Roemenië waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

6.22.1.

Gaspijpleiding Constanta (RO) — Arad — Csanádpalota (HU) (op dit moment bekend als AGRI)

6.22.2.

LNG-terminal in Constanta (RO)

6.23.

PGB Hongarije — Slovenië interconnectie (Nagykanizsa — Tornyiszentmiklós (HU) — Lendava (SI) — Kidričevo)

7.   De prioritaire corridor zuidelijke gascorridor („SGC”)

Nr.

Omschrijving

7.1

Cluster van geïntegreerde, gerichte en schaalbare transportinfrastructuur en bijbehorende apparatuur voor het transport van ten minste 10 miljard kubieke meter per jaar uit nieuwe gasbronnen in de Kaspische regio, via Georgië en Turkije naar de uiteindelijke EU-markten langs twee mogelijke routes: één die door Zuidoost-Europa naar Oostenrijk gaat, de andere naar Italië via de Adriatische Zee, waarvan één of meer van de volgende PGB’s deel uitmaken:

7.1.1.

Gasleiding van de EU naar Turkmenistan via Turkije, Georgië, Azerbeidzjan en de Kaspische Zee (op dit moment bekend als „trans-Anatolische aardgaspijpleiding” (TANAP), de „uitbreiding van de Zuid-Kaukasische pijpleiding” (SCP-(F)X) en de „trans-Kaspische gasleiding” (TCP))

7.1.2.

Gascompressiestation te Kipi (EL)

7.1.3.

Gasleiding van Griekenland naar Italië via Albanië en de Adriatische Zee (op dit moment bekend als de „trans-Adriatische pijpleiding” (TAP))

7.1.4.

Gasleiding van Griekenland naar Italië via de Adriatische Zee (op dit moment bekend als de „Interconnector Turkije-Griekenland-Italië” (ITGI))

7.1.5.

Gasleiding van Bulgarije naar Oostenrijk via Roemenië en Hongarije

7.2.

PGB bestaande uit geïntegreerde, gerichte en schaalbare transportinfrastructuur en bijbehorende apparatuur voor het transport van ten minste 8 miljard kubieke meter per jaar uit nieuwe gasbronnen in de Kaspische regio (Azerbeidzjan en Turkmenistan) naar Roemenië, waarvan de volgende projecten deel uitmaken:

7.2.1.

Onderzeese gaspijpleiding in de Kaspische Zee vanuit Turkmenistan naar Azerbeidzjan (op dit moment bekend als de „trans-Kaspische gasleiding” (TCP))

7.2.2.

Modernisering van de pijpleiding tussen Azerbeidzjan en Turkije via Georgië (op dit moment bekend als de „uitbreiding van de Zuid-Kaukasische pijpleiding” (SCP-(F)X))

7.2.3.

Onderzeese pijpleiding die Georgië met Roemenië verbindt (op dit moment bekend als „White Stream”)

7.3.

Cluster van gasinfrastructuur en bijbehorende apparatuur voor het transport van gas uit nieuwe bronnen uit de offshorevelden in het oostelijke deel van de Middellandse Zee waarvan één of meer van de volgende PGB’s deel uitmaken:

7.3.1.

Pijpleiding van voor de kust van Cyprus naar het Griekse vasteland via Kreta

7.3.2.

LNG-opslag, gevestigd in Cyprus (op dit moment bekend als de „Mediterrane gasopslag”)

7.4.

Cluster van interconnecties met Turkije, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

7.4.1.

Gascompressiestation te Kipi (EL) met een minimumcapaciteit van 3 miljard kubieke meter per jaar

7.4.2.

Interconnector tussen Turkije en Bulgarije met een minimumcapaciteit van 3 miljard kubieke meter per jaar (op dit moment bekend als „ITB”)

8.   De prioritaire corridor voor het interconnectieplan voor de gasmarkt in het Oostzeegebied („BEMIP Gas”)

Nr.

Omschrijving

8.1.

Cluster LNG-voorziening in het oostelijke deel van het Oostzeegebied, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

8.1.1.

Koppellijn tussen Estland en Finland „Balticconnector”, en

8.1.2.

Een van de volgende LNG-terminals:

8.1.2.1.

Finngulf LNG

8.1.2.2.

Paldiski LNG

8.1.2.3.

Tallinn LNG

8.1.2.4.

Latvian LNG

8.2.

Cluster modernisering infrastructuur in het oostelijke deel van het Oostzeegebied, waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

8.2.1.

Verbetering van de interconnectie Letland-Litouwen

8.2.2.

Verbetering van de interconnectie Estland-Letland

8.2.3.

Capaciteitsverbetering van de Klaipeda-Kiemenai-pijpleiding in Litouwen

8.2.4.

Modernisering en uitbreiding van de ondergrondse gasopslag Incukalns

8.3.

PGB Interconnectie Polen-Denemarken „Baltic Pipe”

8.4.

PGB Capaciteitsuitbreiding op de grens DK-DE

8.5.

PGB Interconnectie Polen-Litouwen (op dit moment bekend als „GIPL”)

8.6.

PGB Göteborg LNG-terminal in Zweden

8.7.

PGB Capaciteitsuitbreiding van Świnoujście LNG-terminal in Polen

8.8.

PGB Modernisering van de plaatsen van binnenkomst Lwówek en Włocławek van de Yamal-Europa-pijpleiding in Polen

9.   De prioritaire corridor olievoorzieningsverbindingen in centraal Oost-Europa (OSC)

Nr.

Omschrijving

9.1.

PGB Adamowo-Brody-pijpleiding: pijpleiding die de JSC van de Uktransnafta verwerkingssite in Brody (Oekraïne) en het Adamowo tankpark (Polen) verbindt

9.2.

PGB Bratislava-Schwechat-pijpleiding: pijpleiding die Schwechat (Oostenrijk) en Bratislava (Slowakije) verbindt

9.3.

PGB JANAF-Adria-pijpleidingen: reconstructie, verbetering, onderhoud en capaciteitsuitbreiding van de bestaande JANAF- en Adria-pijpleidingen die de Kroatische zeehaven Omisalj verbindt met de zuidelijke Druzhba (Kroatië, Hongarije, Slowakije)

9.4.

PGB Pijpleiding Litvinov (Tsjechië)-Spergau (Duitsland): het uitbreidingsproject van het pijpleidingsproject van de ruweoliepijpleiding Druzhba naar de raffinaderij TRM Spergau

9.5.

Cluster Pommerse pijpleiding (Polen) waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:

9.5.1.

Bouw olieterminal in Gdańsk

9.5.2.

Uitbreiding Pommerse pijpleiding: loopings en tweede lijn op de Pommerse pijpleiding die het Plebanka tankpark (nabij Płock) en de terminal Gdańsk

9.6.

PGB TAL plus: capaciteitsuitbreiding van de TAL pijpleiding tussen Triëst (Italië) en Ingolstadt (Duitsland)

10.   Prioritair thematisch gebied Invoering van slimme netwerken

Nr.

Omschrijving

10.1.

North Atlantic Green Zone Project (Ierland, UK/Noord-Ierland): Geringere beperking opbrengst windenergie door de invoering van communicatie-infrastructuur, de verbetering van de netcontrole en de vaststelling van (grensoverschrijdende) protocollen voor vraagzijdebeheer

10.2.

Green-Me (Frankrijk, Italië): Verbetering van de integratie van duurzame energiebronnen door automatisering, controle- en monitoringsystemen in HV- en HV/MV-onderstations, geavanceerde communicatie met de producenten van duurzame elektriciteit en opslag in primaire onderstations”


(1)  De precieze locatie van de LNG-terminal in het noordelijke deel van het Adriatische Zeegebied zal bepaald worden door Italië, in overleg met Slovenië.


Top