EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0470

Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stavební adheziva/maltoviny a lepidla (oznámeno pod číslem K(1999) 1478)Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 184, 17.7.1999, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/470/oj

31999D0470Úřední věstník L 184 , 17/07/1999 S. 0032 - 0036


Rozhodnutí Komise

ze dne 29. června 1999

o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stavební adheziva/maltoviny a lepidla

(oznámeno pod číslem K(1999) 1478)

(Text s významem pro EHP)

(1999/470/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1], ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice,

(1) vzhledem k tomu, že se na Komisi požaduje, aby mezi dvěma postupy ověřování shody výrobku podle čl. 13 odst. 3 směrnice 89/106/EHS zvolila "v souladu s bezpečností co nejméně obtížný postup"; že to znamená, že je nutné rozhodnout, zda je pro daný výrobek nebo skupinu výrobků systém řízení výroby u výrobce, za nějž je odpovědný výrobce, nezbytnou a postačující podmínkou pro průkaz shody, nebo zda se z důvodů spojených s plněním kritérií uvedených v čl. 13 odst. 4 pro daný účel požaduje účast schváleného certifikačního orgánu;

(2) vzhledem k tomu, že se v čl. 13 odst. 4 požaduje, aby byl takto stanovený postup uveden v pověřeních a v technických specifikacích; že je tedy žádoucí stanovit výrobky nebo skupiny výrobků, které budou základem pověření a technických specifikací;

(3) vzhledem k tomu, že jsou oba postupy podle čl. 13 odst. 3 podrobně popsány v příloze III směrnice 89/106/EHS; že je tedy nezbytné jasně specifikovat metody, kterými se musí tyto dva postupy uplatňovat podle přílohy III pro každý výrobek nebo skupinu výrobků, neboť příloha III dává určitým systémům přednost;

(4) vzhledem k tomu, že postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. a) odpovídá systémům stanoveným v první možnosti bez průběžného dozoru a v druhé a třetí možnosti bodu ii) oddílu 2 přílohy III a postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. b) odpovídá systémům stanoveným v bodu i) oddílu 2 přílohy III a v první možnosti s průběžným dozorem bodu ii) oddílu 2 přílohy III;

(5) vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Shoda výrobků a skupin výrobků stanovených v příloze I se ověřuje postupem, při němž je za systém řízení výroby u výrobce zajišťující, že výrobek je ve shodě s příslušnými technickými specifikacemi, výlučně odpovědný výrobce.

Článek 2

Shoda výrobků stanovených v příloze II se ověřuje postupem, při němž je kromě systému řízení výroby u výrobce provozovaném výrobcem do posuzování a dozoru nad řízením výroby nebo samotným výrobkem zapojen schválený certifikační orgán.

Článek 3

Postup ověřování shody stanovený v příloze III musí být uveden v pověřeních pro harmonizované normy.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. června 1999.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky (zejména hydraulická pojiva, pojiva na bázi cementu, disperzní polymery, reaktivní pryskyřice)

Pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách kromě těch, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do tříd A [1], B [2], C [3].

[1] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[2] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[3] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky (zejména hydraulická pojiva, pojiva na bázi cementu, disperzní polymery, reaktivní pryskyřice)

Pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do tříd A [1], B [2], C [3].

Konstrukční adheziva/maltoviny a lepidla (zejména epoxidové pryskyřice, polyuretanové pryskyřice, akrylátové pryskyřice, aminoplastové pryskyřice, fenolické pryskyřice)

Pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách.

[1] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[2] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[3] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Poznámka:

U výrobků, které mají více než jedno z určených použití specifikovaných v následujících skupinách, se úkoly schváleného orgánu vyplývající z příslušných systémů ověřování shody kumulují.

SKUPINA VÝROBKŮ

STAVEBNÍ ADHEZIVA/MALTOVINY A LEPIDLA (1/2)

Systémy ověřování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na CEN/Cenelec požaduje, aby v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) specifikovaly následující systém (systémy) ověřování shody:

Systém 2+ : Viz první možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, včetně certifikace řízení výroby u výrobce schváleným orgánem na základě počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce i průběžného dozoru, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce.

Systém 3 : Viz druhá možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Výrobek | Určené použití | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) | Systém ověřování shody |

Konstrukční adheziva/maltoviny a lepidla | Pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách | — | 2+ |

Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky | Pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách | — | 3 |

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.

SKUPINA VÝROBKŮ

STAVEBNÍ ADHEZIVA/MALTOVINY A LEPIDLA (2/2)

Systémy ověřování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na CEN/Cenelec požaduje, aby v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) specifikovaly následující systém (systémy) ověřování shody:

Systém 1 : Viz bod i) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, bez auditních zkoušek vzorků.

Systém 3 : Viz druhá možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Systém 4 : Viz třetí možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Výrobek (výrobky) | Určené použití | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (reakce na oheň) | Systém (systémy) ověřování shody |

Konstrukční adheziva/maltoviny a lepidla | Pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň | A, B, C | 1 |

Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky | A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

--------------------------------------------------

Top