EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0470

1999 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su statybiniais klijais, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1478)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 184, 17.7.1999, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 263 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 263 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 134 - 138

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/470/oj

31999D0470Oficialusis leidinys L 184 , 17/07/1999 p. 0032 - 0036


Komisijos sprendimas

1999 m. birželio 29 d.

dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su statybiniais klijais, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1478)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/470/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1] su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2], ypač į jos 13 straipsnio 4 dalį,

(1) kadangi reikalaujama, kad Komisija produktų atitikties atestavimui pasirinktų vieną iš dviejų tvarkų, nurodytų Direktyvos 89/106/EEB 13 straipsnio 3 dalyje, kuri būtų "mažiausiai sudėtinga ir saugos reikalavimus atitinkanti galima tvarka"; kadangi tai reiškia, kad būtina nuspręsti, ar konkrečiam produktui ar produktų grupei yra būtina gamyklos produkcijos kontrolės sistema, už kurią atsako gamintojas ir kuri būtų pakankama sąlyga atitikčiai atestuoti, ar dėl priežasčių, susijusių su atitiktimi 13 straipsnio 4 dalyje minėtiems kriterijams, būtinas patvirtintos sertifikavimo įstaigos įsikišimas;

(2) kadangi 13 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad taip nustatyta tvarka turi būti nurodyta įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose; kadangi todėl pageidautina apibrėžti produktų ar produktų grupės sąvoką taip, kaip ji vartojama įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose;

(3) kadangi 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos dvi tvarkos rūšys yra išsamiai apibūdintos Direktyvos 89/106/EEB III priede; kadangi todėl yra būtina aiškiai apibrėžti metodus, kuriuos taikant šios dvi tvarkos rūšys turi būti įgyvendintos pagal III priedą kiekvienam produktui ar produktų grupei, kadangi III priede pirmenybė teikiama tam tikroms sistemoms;

(4) kadangi 13 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta tvarka atitinka pirmojoje galimybėje nurodytas sistemas be nuolatinės priežiūros, III priedo 2 dalies ii punkte nurodytas antrąją ir trečiąją galimybes, o 13 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta tvarka atitinka III priedo 2 dalies i punkte nurodytas sistemas bei III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę su nuolatine priežiūra;

(5) kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

2 straipsnis

II priede nurodytų produktų atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią be gamintojo naudojamos gamyklos produkcijos kontrolės sistemos, patvirtinta sertifikavimo įstaiga dalyvauja atestuojant ar prižiūrint produkcijos kontrolę ar patį produktą.

3 straipsnis

Atitikties atestavimo tvarka, kaip nurodyta III priede, yra nurodoma darniųjų standartų įgaliojimuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

[2] OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Plytelių klijai (visų pirma hidrauliniai rišikliai, cemento rišikliai, dispersiniai polimerai, sąveikaujančios dervos)

Naudojami pastatų viduje ir išorėje bei civilinės statybos objektuose, išskyrus tuos atvejus, kai medžiagoms, iš kurių pagaminti produktai, pagal reakciją į ugnį priskiriamos A [1], B [2] ir C [3] klasės.

[1] Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

[2] Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

[3] Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Plytelių klijai (visų pirma hidrauliniai rišikliai, cemento rišikliai, dispersiniai polimerai, reaguojančios dervos)

Naudojami tais atvejais, kai medžiagos, iš kurių pagaminti produktai, pagal reakciją į ugnį priskiriamos A [1], B [2] ir C [3] klasės.

Statybiniai klijai (ypatingai epoksidinės dervos, poliuretano dervos, akrilo dervos, aminoplastiko dervos, fenolinės dervos)

Naudojami statybiniais tikslais pastatuose ir kituose inžineriniuose statiniuose.

[1] Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

[2] Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

[3] Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Pastaba:

produktams, kurie yra naudojami daugiau nei pagal vieną paskirtį, apibrėžtą toliau nurodytoms grupėms, patvirtintosios įstaigos užduotys, išplaukiančios iš atitinkamų atitikties atestavimo sistemų, yra subendrintos.

PRODUKTŲ GRUPĖ

STATYBINIAI KLIJAI (1/2)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir Cenelec prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

2 + sistema : žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę, įskaitant patvirtintos institucijos atliekamą gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimą pradinio gamyklos patikrinimo ir gamyklos produkcijos kontrolės pagrindu, taip pat nuolatinę gamyklos produkcijos kontrolės priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

3 sistema : žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

Produktas | Paskirtis | Lygis (-iai) arba klasė (-s) | Atitikties atestavimo sistema |

Statybiniai klijai | Naudojami statybiniais tikslais pastatuose ir kituose inžineriniuose statiniuose | __ | 2 + |

Plytelių klijai | Naudojami pastatų viduje ir išorėje bei kituose inžineriniuose statiniuose | __ | 3 |

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

STATYBINIAI KLIJAI (2/2)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir Cenelec prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

1 sistema : žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.

3 sistema : žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

4 sistema : žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Produktas | Paskirtis | Lygis (-iai) arba klasė (-s) | Atitikties atestavimo sistema (-os) |

Statybiniai klijai | Naudojami tais atvejais, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės | A, B, C | 1 |

Plytelių klijai | A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

--------------------------------------------------

Top