EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0470

Решение на Комисията от 29 юни 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка със строителни лепила (нотифицирано под номер С(1999) 1478)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 184, 17.7.1999, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 263 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 263 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 134 - 138

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/470/oj

13/ 26

BG

Официален вестник на Европейския съюз

263


31999D0470


L 184/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 1999 година

относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка със строителни лепила

(нотифицирано под номер С(1999) 1478)

(текст от значение за ЕИП)

(1999/470/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), изменена с Директива 93/68/ЕИО (2), и по-специално член 13, параграф 4 от нея,

(1)

като има предвид, че Комисията трябва да избере между двете процедури съгласно член 13, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО за удостоверяване на съответствието на даден продукт „най-малко обременителната процедура, съвместима с изискванията за безопасност“; като има предвид, че това означава, че е необходимо да се реши дали за даден продукт или група продукти съществуването на система за фабричен производствен контрол, осъществяван от производителя, е необходимо и достатъчно условие за удостоверяване на съответствие, или дали по причини, свързани с удовлетворяването на критериите, посочени в член 13, параграф 4, е необходима намесата на одобрен орган за сертификация;

(2)

като има предвид, че член 13, параграф 4 изисква така определената процедура да бъде посочена в мандатите и в техническите спецификации; като има предвид, че следователно понятието продукти или група продукти е желателно да се дефинира така, както се употребява в мандатите или в техническите спецификации;

(3)

като има предвид, че двете процедури, предвидени в член 13, параграф ,3 са описани подробно в приложение III към Директива 89/106/ЕИО; като има предвид, че следователно е необходимо да се уточнят ясно методите, чрез които двете процедури трябва да се прилагат, съгласно приложение III, за всеки отделен продукт или група продукти, поради това, че приложение III дава предпочитание на определени системи;

(4)

като има предвид, че процедурата, посочена в член 13, параграф 3, буква а), отговаря на системите, посочени в първата възможност, без постоянен надзор, и втората и третата възможност от приложение III, раздел 2, ii), а процедурата, посочена в член 13, параграф 3, буква б), отговаря на системите, посочени в приложение III, раздел 2, i), и в първата възможност, с постоянен надзор, от приложение III, раздел 2, ii);

(5)

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съответствието на продуктите и групите продукти, посочени в приложение I, се удостоверява чрез процедура, при която единствено производителят носи отговорност за системата за фабричен производствен контрол, която гарантира, че продуктът е в съответствие със съответните технически спецификации.

Член 2

Съответствието на продуктите, посочени в приложение II, се удостоверява чрез процедура, при която освен система за фабричен производствен контрол, управлявана от производителя, в оценката и надзора на производствения контрол или на самия продукт се включва и одобрен орган по сертифициране.

Член 3

Процедурата по удостоверяване на съответствие съгласно приложение III се посочва в мандатите за хармонизирани стандарти.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 1999 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Лепила за плочки (в т.ч. хидравлични свързващи вещества, циментни свързващи вещества, дисперсни полимери, реактивни смоли)

За вътрешно и външно приложение в сгради и строителни съоръжения с изключение на тези, които са предмет на наредби за огнеустойчивост, за продукти, произведени от материали, попадащи в класове А (1), В (1), С (1).


(1)  Материали, при които огнеустойчивостта е чувствителна към изменения по време на производството (по принцип тези, подложени на химична модификация, например забавители на пожар, или когато измененията в химичния състав могат да доведат до промени в огнеустойчивостта).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Лепила за плочки (в т.ч. хидравлични свързващи вещества, циментни свързващи вещества, дисперсни полимери, реактивни смоли)

За приложение, предмет на наредби относно огнеустойчивост, за продукти, произведени от материали, попадащи в класове А (1), В (1), С (1).

Лепила за конструкции (в т.ч. епоксидни смоли, полиуретанови смоли, акрилови смоли, аминопластични смоли, фенолни смоли)

За конструктивно приложение в сгради и други строителни съоръжения.


(1)  Материали, при които огнеустойчивостта е чувствителна към изменения по време на производството (по принцип тези, подложени на химична модификация, например забавители на пожар, или когато измененията в химичния състав могат да доведат до промени в огнеустойчивостта).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Забележка: За продукти с повече от едно предназначение, специфицирани в следните групи, задачите на одобрения орган, произтичащи от съответните системи за удостоверяване на съответствие, са кумулативни.

ГРУПА ПРОДУКТИ

СТРОИТЕЛНИ ЛЕПИЛА (1/2)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изброените по-долу продукти и тяхното предназначение от Европейския комитет по стандартизация (CEN) или Европейския комитет за електротехническа стандартизация (Cenelec) се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответния/те хармонизиран/и стандарт/и:

Продукт/и

Предназначение/я

Ниво/а или клас/ове

Система за удостоверяване на съответствие

Лепила за конструкции

За конструктивни приложения в сгради и други строителни съоръжения

2+

Лепила за плочки

За вътрешни и външни приложения в сгради и други строителни съоръжения

3

Система 2+: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2, ii), първа възможност, включително сертификация на фабричния производствен контрол чрез одобрен орган въз основа на начална инспекция на фабриката и на фабричния производствен контрол, както и на постоянен надзор, оценка и одобрение на фабричния производствен контрол.

Система 3: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2, ii), втора възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и където е приложимо, клауза 1.2.3 от Тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

СТРОИТЕЛНИ ЛЕПИЛА (2/2)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изброените по-долу продукти и тяхното предназначение от Европейския комитет по стандартизация (CEN) или Европейския комитет за електротехническа стандартизация (Cenelec) се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответния/те хармонизиран/и стандарт/и:

Продукт

Предназначение

Ниво/а или клас/ове

(огнеустойчивост)

Система/и за удостоверяване на съответствие

Лепила за конструкции

За приложения, предмет на наредби за огнеустойчивост

A (1), B (1), C (1)

1

Лепила за плочки

A (2), B (2), C (2)

3

A (3) D, E, F

4

Ситeма 1: Виж Дирeктива 89/106/ЕИО, прилoжение III, paздел 2, i), без контролно изпитване нa проби.

Ситeма 3: Виж Дирeктива 89/106/ЕИО, прилoжение III, paздел 2, ii), втора възмoжнoст.

Ситeма 4: Виж Дирeктива 89/106/ЕИО, прилoжение III, paздел 2, ii), трета възмoжнoст.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и където е приложимо, параграф 1.2.3 от Тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.


(1)  Материали, при които огнеустойчивостта е чувствителна към изменения по време на производството (по принцип тези, подложени на химична модификация, например забавители на пожар, или когато измененията в химичния състав могат да доведат до промени в огнеустойчивостта).

(2)  Материали, при които огнеустойчивостта не е чувствителна към изменения по време на производствения процес.

(3)  Материали от клас А, които според Решение 96/603/ЕО не изискват изпитване за огнеустойчивост.


Top