31999D0470Euroopa Liidu Teataja L 184 , 17/07/1999 Lk 0032 - 0036


Komisjoni otsus,

29. juuni 1999,

nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta ehitusliimide nõuetele vastavuse tõendamisel

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 1478 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(1999/470/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] mida on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ, [2] eriti selle artikli 13 lõiget 4,

ning arvestades, et:

(1) komisjon peab valima kahest direktiivi 89/106/EMÜ artikli 13 lõikele 3 vastavast toote vastavustõendamismenetlusest "võimalikult lihtsa, kuid ohutusega kooskõlas oleva menetluse"; see tähendab vajadust otsustada, kas tootja vastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem on teatava toote või tootepere nõuetele vastavuse tõendamisel vajalik ja piisav tingimus või on artikli 13 lõikes 4 mainitud kriteeriumidele vastavusega seotud põhjustel vaja volitatud sertifitseerimisorgani sekkumist;

(2) artikli 13 lõikega 4 nähakse ette, et niiviisi kindlaks määratud menetlus märgitakse mandaatidesse ja tehnospetsifikaatidesse; seetõttu on soovitatav määratleda toodete või tooteperede mõiste, nagu seda kasutatakse mandaatides ja tehnospetsifikaatides;

(3) artikli 13 lõikega 3 ettenähtud kahe menetluse üksikasjalik kirjeldus esitatakse direktiivi 89/106/EMÜ III lisas; seetõttu on vaja iga toote või tootepere puhul selgesti kindlaks määrata meetodid, mille abil tuleb kõnealust kahte menetlust III lisale viidates rakendada, sest III lisas eelistatakse teatavaid süsteeme;

(4) artikli 13 lõike 3 punktis a nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud III lisa punkti 2 alapunkti ii esimeses võimaluses ilma pideva järelevalveta ning teises ja kolmandas võimaluses ning artikli 13 lõike 3 punktis b nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud III lisa punkti 2 alapunktis i ning III lisa punkti 2 alapunktis ii esimeses võimaluses pideva järelevalvega;

(5) käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas nimetatud toodete ja tooteperede nõuetele vastavust tõendatakse menetlusega, mille aluseks on tootja ainuvastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem, millega tagatakse toote vastavus asjakohastele tehnilistele kirjeldustele.

Artikkel 2

II lisas nimetatud toodete nõuetele vastavust tõendatakse menetlusega, mille kohaselt lisaks tootja vastutusel toimivale tehase tootmisohje süsteemile on tootmise või toote vastavustõendamisse ning järelevalvesse kaasatud volitatud sertifitseerimisorgan.

Artikkel 3

III lisas ettenähtud vastavustõendamismenetlus märgitakse ühtlustatud standardite mandaatidesse.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. juuni 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin Bangemann

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.

[2] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

Katteplaatide liimid (eriti hüdraulilised sideained, mineraalsed sideained, dispersioonpolümeerid, reaktiivvaigud)

Kasutamiseks hoonetes ja muudes rajatistes ning väljaspool neid, välja arvatud klassidesse A, [1] B, [2] C [3] kuuluvatest materjalidest valmistatud toodete tuletundlikkuse eeskirjadega reguleeritud juhtudel.

[1] Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda (üldjuhul keemiliselt muudetavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib muuta toimivust tuletundlikkuse seisukohast).

[2] Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda (üldjuhul keemiliselt muudetavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib muuta toimivust tuletundlikkuse seisukohast).

[3] Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda (üldjuhul keemiliselt muudetavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib muuta toimivust tuletundlikkuse seisukohast).

--------------------------------------------------

II LISA

Katteplaatide liimid (eriti hüdraulilised sideained, mineraalsed sideained, dispersioonpolümeerid, reaktiivvaigud)

Kasutamiseks juhtudel, mida reguleeritakse klassidesse A, [1] B, [2] C [3] kuuluvatest materjalidest valmistatud toodete tuletundlikkuse eeskirjadega.

Konstruktsioonliimid (eriti epoksüvaigud, polüuretaanvaigud, akrüülvaigud, aminoplastvaigud, fenoolvaigud)

Kandvaks kasutamiseks hoonetes ja muudes rajatistes.

[1] Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda (üldjuhul keemiliselt muudetavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib muuta toimivust tuletundlikkuse seisukohast).

[2] Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda (üldjuhul keemiliselt muudetavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib muuta toimivust tuletundlikkuse seisukohast).

[3] Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda (üldjuhul keemiliselt muudetavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib muuta toimivust tuletundlikkuse seisukohast).

--------------------------------------------------

III LISA

Märkus:

toodete puhul, millel on rohkem kui üks kavandatud kasutus järgmistes tooteperedes kavandatud kasutustest, kumuleeruvad volitatud asutuse asjaomastest vastavuse tõendamise süsteemidest tulenevad ülesanded.

TOOTEPERE

EHITUSLIIMID (1/2)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgmises loetelus esitatud toodete ja kavandatud kasutuste puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomastele ühtlustatud standarditele vastavad nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid.

Süsteem 2 + : vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii esimene võimalus, sealhulgas tehase tootmisohje sertifitseerimine volitatud asutuse poolt nii tehase esmase inspekteerimise ja tehase tootmisohje kui ka tehase tootmisohje pideva järelevalve, hindamise ja tunnustamise alusel.

Süsteem 3 : vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii teine võimalus.

Toode | Kavandatud kasutus | Tase või klass | Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem |

Konstruktsioonliimid | Kandvaks kasutamiseks hoonetes ja muudes rajatistes | – | 2 + |

Katteplaatide liimid | Kasutamiseks hoonetes ja muudes rajatistes ning väljaspool neid | – | 3 |

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

EHITUSLIIMID (2/2)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgmises loetelus esitatud toodete ja kavandatud kasutuste puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomastele ühtlustatud standarditele vastavad nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid:

Süsteem 1 : vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti i ilma näidiste auditeeritud katsetamiseta.

Süsteem 3 : vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii teist võimalust.

Süsteem 4 : vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii kolmandat võimalust.

Toode | Kavandatud kasutus | Tase või klass (tuletundlikkus) | Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem |

Konstruktsioonliimid | Tuletundlikkust käsitlevates määrustes ettenähtud kasutus | A, B, C | 1 |

Katteplaatide liimid | A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

--------------------------------------------------