13/Volumul 26

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

263


31999D0470


L 184/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 29 iunie 1999

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la adezivii folosiți în construcții

[notificată cu numărul C(1999) 1478]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(1999/470/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind produsele pentru construcții (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (2), în special articolul 13 alineatul (4),

(1)

întrucât Comisia trebuie să aleagă, între cele două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE pentru atestarea conformității unui produs, „procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranța”; întrucât aceasta înseamnă că trebuie să decidă dacă, pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse determinate, existența unui sistem de control al producției în fabrică aflat sub răspunderea producătorului reprezintă o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității, ori dacă, din motive care țin de respectarea criteriilor enunțate la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare aprobat;

(2)

întrucât articolul 13 alineatul (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandat și în specificațiile tehnice; întrucât trebuie deci definit conceptul de produs sau de familie de produse așa cum este el folosit în mandate și în specificațiile tehnice;

(3)

întrucât cele două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise detaliat în anexa III la Directiva 89/106/CEE; întrucât trebuie, ca urmare, să se precizeze clar, pentru fiecare produs sau familie de produse, care sunt metodele prin care cele două proceduri trebuie puse în aplicare, prin trimitere la anexa III, în măsura în care aceasta din urmă dă prioritate anumitor sisteme;

(4)

întrucât procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor specificate de prima posibilitate fără supraveghere permanentă și celei de-a doua și a treia posibilități, definite în anexa III partea 2 punctul (ii) și întrucât procedurile prevăzute la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespund sistemelor definite în anexa III partea 2 punctul (i), precum și primei posibilități cu supraveghere permanentă din anexa III partea 2 punctul (ii);

(5)

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Atestarea conformității produselor și familiilor de produse stabilite în anexa I se realizează printr-o procedură în cadrul căreia fabricantul este singurul responsabil cu sistemul de control al producției în fabrică care asigură conformitatea produselor cu specificațiile tehnice relevante.

Articolul 2

Atestarea conformității produselor stabilite în anexa II se realizează printr-o procedură în cadrul căreia, pe lângă sistemul de control al producției în fabrică asigurat de fabricant, un organism de certificare desemnat intervine în evaluarea și supravegherea controlului producției sau a produselor în sine.

Articolul 3

Procedura de atestare a conformității, stabilită în anexa III, este precizată în mandatele pentru standardele armonizate.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 iunie 1999.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO L 220, 30.8.1993, p. 1.


ANEXA I

Adezivi pentru plăci (în special lianți hidraulici, lianți pe bază de ciment, polimeri în dispersie și rășini reactive)

Pentru utilizare la interior sau la exterior în clădiri și în lucrări de artă, cu excepția utilizărilor supuse reglementărilor în materie de reacție la foc aplicabile produselor pe bază de materiale din categoriile A (1), B (1), C (1).


(1)  Materiale a căror performanțe în materie de reacție la foc se pot schimba în cursul procesului de producție (în general elemente supuse reacțiilor chimice cum ar fi de exemplu întârzietori de flacără, sau produsele pentru care o modificare a compoziției poate atrage după sine o modificare a performanței în materie de reacție la foc).


ANEXA II

Adezivi pentru plăci (în special lianți hidraulici, lianți pe bază de ciment, polimeri în dispersie și rășini reactive)

Pentru utilizări supuse reglementărilor în materie de reacție la foc aplicabile produselor pe bază de materiale din categoriile A (1), B (1), C (1).

Adezivi structurali (în special rășini epoxidice, rășini poliuretanice, rășini acrilice, rășini aminoplastice și rășini fenolice)

Pentru utilizare structurală în clădiri și lucrări de artă.


(1)  Materiale a căror performanțe în materie de reacție la foc se pot schimba în cursul procesului de producție (în general elemente supuse reacțiilor chimice cum ar fi de exemplu întârzietori de flacără, sau produsele pentru care o modificare a compoziției poate atrage după sine o modificare a performanței în materie de reacție la foc).


ANEXA III

Notă: Pentru produsele cărora le corespund mai multe utilizări prevăzute în familiile de produse de mai jos, organismul desemnat cumulează sarcinile care decurg din sistemele aplicabile de atestare a conformității.

FAMILIE DE PRODUSE

ADEZIVI UTILIZAȚI ÎN CONSTRUCȚII (1/2)

Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsele și utilizările prevăzute în cele ce urmează, se solicită Comitetului European de Standardizare/Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CEN/Cenelec) să specifice în standardele armonizate relevante următoarele sisteme de atestare a conformității:

Produse

Utilizări prevăzute

Niveluri sau clase

Sisteme de atestare a conformității

Adezivi structurali

pentru utilizare structurală în clădiri și lucrări de artă

2 +

Adezivi pentru plăci

pentru utilizare la interior și la exterior în clădiri și lucrări de artă

3

Sistemul 2 +: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) la Directiva 89/106/CEE, prima posibilitate, și anume certificarea controlului producției în fabrică de către un organism desemnat, pe baza unei inspecții inițiale a fabricii și a controlului intern al producției, precum și a unui sistem permanent de evaluare, supraveghere și aprobare a controlului producției în fabrică.

Sistemul 3: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) la Directiva 89/106/CEE, a doua posibilitate.

Specificațiile sistemului trebuie să fie făcute astfel încât sistemul să poată fi aplicat chiar și atunci când nu este nevoie să se determine performanța unui produs pentru o caracteristică dată în lipsa unei cerințe legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, dacă este cazul, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea acestei caracteristici nu poate fi impusă producătorului dacă acesta din urmă nu dorește să declare performanța produsului în acest domeniu.

FAMILIE DE PRODUSE

ADEZIVI UTILIZAȚI ÎN CONSTRUCȚII (2/2)

Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsele și utilizările prevăzute în cele ce urmează, se solicită Comitetului European de Standardizare/Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CEN/Cenelec) să specifice în standardele armonizate relevante următoarele sisteme de atestare a conformității:

Produse

Utilizări prevăzute

Niveluri sau clase

(reacție la foc)

Sisteme de atestare a conformității

Adezivi structurali

pentru utilizări care se supun unei reglementări în materie de reacție la foc

A (1), B (1), C (1)

1

Adezivi pentru fațade placate

A (2), B (2), C (2)

3

A (3), D, E, F

4

Sistemul 1: a se vedea anexa III partea 2 punctul (i) din Directiva 89/106/CEE, fără verificare a eșantioanelor.

Sistemul 3: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a doua posibilitate.

Sistemul 4: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a treia posibilitate.

Specificațiile sistemului trebuie să fie făcute astfel încât sistemul să poată fi aplicat chiar și atunci când nu este nevoie să se determine performanța unui produs pentru o caracteristică dată în lipsa unei cerințe legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, dacă este cazul, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea acestei caracteristici nu poate fi impusă producătorului dacă acesta din urmă nu dorește să declare performanța produsului în acest domeniu.


(1)  Materiale a căror reacție la foc este susceptibilă să se modifice în cursul procesului de producție (în general elemente supuse modificărilor chimice, de exemplu, produsele ignifuge, sau produsele pentru care modificările de compoziție pot aduce după sine o schimbare a reacției la foc).

(2)  Materiale a căror reacție la foc nu se poate modifica în cursul procesului de producție.

(3)  Materiale aparținând clasei A a căror reacție la foc nu trebuie verificată, conform Deciziei 96/603/CE.