31999D0470Oficiālais Vēstnesis L 184 , 17/07/1999 Lpp. 0032 - 0036


Komisijas Lēmums

(1999. gada 29. jūnijs)

par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz celtniecības adhezīviem

(paziņots ar dokumentu Nr. C(1999) 1478)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/470/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1], kura grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK [2], un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

(1) tā kā, lai apliecinātu ražojumu atbilstību, Komisijai no divām procedūrām atbilstīgi Direktīvas 89/106/EEK 13. panta 3. punktam jāizvēlas "vismazāk apgrūtinošā procedūra, kas ir droša"; tā kā tas nozīmē, ka jāpieņem lēmums par to, vai attiecīgajam ražojumam vai ražojumu grupai ražotāja uzraudzībā īstenota ražošanas kontroles sistēma ir nepieciešams un pietiekams nosacījums atbilstības apstiprināšanai, vai arī, ņemot vērā apsvērumus, kas saistīti ar atbilstību 13. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, ir jāiesaista apstiprināta sertifikācijas iestāde;

(2) tā kā 13. panta 4. punktā ir noteikts, ka šādi noteiktajai procedūrai jābūt norādītai pilnvarās un tehniskajās specifikācijās; tā kā tādēļ vēlams definēt ražojumu vai ražojumu grupas jēdzienu, ko lieto pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās;

(3) tā kā abas 13. panta 3. punktā noteiktās procedūras sīki aprakstītas III pielikumā Direktīvai 89/106/EEK; tā kā tāpēc precīzi jānosaka paņēmieni, kā saskaņā ar III pielikumu abas procedūras īstenojamas attiecībā uz visiem ražojumiem un ražojumu grupām, jo III pielikumā ir norādes uz konkrētām sistēmām, kurām dodama priekšroka;

(4) tā kā 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētā procedūra atbilst sistēmām, kuras noteiktas pirmajai iespējai bez pastāvīgas uzraudzības un otrajai un trešajai iespējai III pielikuma 2. iedaļas ii) punktā, un procedūra, kas minēta 13. panta 3. punkta b) apakšpunktā, atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas i) punktā, bet pirmajā iespējā ar pastāvīgu uzraudzību — III pielikuma 2. iedaļas ii) punktā noteiktajām sistēmām;

(5) tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ražojumiem un ražojumu grupām, kas noteikti I pielikumā, atbilstība jāapliecina saskaņā ar procedūru, saskaņā ar kuru ražotāja atbildībā tiek izveidota ražošanas procesa kontroles sistēma, ar kuru nodrošina ražojuma atbilstību attiecīgajiem tehniskajiem raksturlielumiem.

2. pants

Ražojumiem, kas norādīti II pielikumā, atbilstība jāapliecina saskaņā ar procedūru, pēc kuras papildus ražotāja atbildībā izveidotai ražošanas kontroles sistēmai ražošanas procesa vai ražojuma novērtēšanā un uzraudzībā tiek iesaistīta akreditēta sertifikācijas iestāde.

3. pants

Atbilstības apliecināšanas procedūru, kas noteikta III pielikumā, norāda pilnvarojumos norādījumiem par Eiropas tehnisko apstiprinājumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

[2] OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Adhezīvi flīzēm (hidrauliskās saistvielas, cementējošās saistvielas, polimēru dispersijas, reaģētspējīgi sveķi)

Ēku un citu inženierbūvju iekšdarbiem un āra darbiem, izņemot izmantošanas veidus, kuriem izmantojamajiem materiāliem jāatbilst degamības klasēm A [1], B [2], C [3].

[1] Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā (parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ var mainīties degamība).

[2] Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā (parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ var mainīties degamība).

[3] Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā (parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ var mainīties degamība).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Adhezīvi flīzēm (hidrauliskās saistvielas, cementējošās saistvielas, polimēru dispersijas, reaģētspējīgi sveķi)

Izmantošanas veidiem, kam noteiktas degamības prasības ražojumiem, kuri izgatavoti no A [1], B [2], C [3] klases materiāliem.

Adhezīvi būvkonstrukciju montāžai (epoksīdsveķi, poliuretāna sveķi, akrilsveķi, aminolasti, fenolu-aldehīdu polimēri)

Montāžas darbiem ēkās un citās inženierbūvēs.

[1] Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā (parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ var mainīties degamība).

[2] Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā (parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ var mainīties degamība).

[3] Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā (parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ var mainīties degamība).

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Piezīme:

attiecībā uz izstrādājumiem, kuriem paredzēti vairāki izmantošanas veidi un kuri norādīti turpmāk minētajās grupās, akreditētās iestādes uzdevumi, kas izriet no attiecīgajām atbilstības apstiprināšanas sistēmām, ir kumulatīvi.

RAŽOJUMU GRUPA

CELTNIECĪBAS ADHEZĪVI (1/2)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem CEN/Cenelec attiecīgajos harmonizētajos standartos jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas:

2 +. sistēma : sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) apakšpunktu, pirmo iespēju, ietverot ražošanas procesa kontroles sertificēšanu, ko veic akreditēta iestāde, pamatojoties uz ražošanas uzņēmuma un ražošanas kontroles sistēmas sākotnējo pārbaudi, kā arī pastāvīgu ražošanas kontroles sistēmas uzraudzību un atbilstības apstiprināšanu.

3. sistēma : sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) apakšpunktu, otro iespēju.

Izstrādājums | Paredzētais izmantošanas veids | Līmenis vai klase | Atbilstības apliecināšanas sistēmas |

Celtniecības adhezīvi | Montāžas darbiem ēkās un citās inženierbūvēs | — | 2 + |

Adhezīvi flīzēm | Iekšdarbiem un āra darbiem ēkās un citās inženierbūvēs | — | 3 |

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un, attiecīgā gadījumā, skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Minētajos gadījumos šāda rādītāja pārbaudi nedrīkst piemērot izgatavotājam, ja tas šajā ziņā nevēlas ražojuma rādītājus uzrādīt.

RAŽOJUMU GRUPA

CELTNIECĪBAS ADHEZĪVI (2/2)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem CEN/Cenelec attiecīgajos harmonizētajos standartos jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas:

1. sistēma : sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas i) apakšpunktu, bez paraugu audita testēšanas.

3. sistēma : sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) apakšpunktu, otro iespēju.

4. sistēma : sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) apakšpunktu, trešo iespēju.

Izstrādājums | Paredzētais izmantošanas veids | Līmenis vai klase (degamība) | Atbilstības apliecināšanas sistēmas |

Celtniecības adhezīvi | Lietošanas veidiem, kuros jāievēro noteikumi par degamību | A, B, C | 1 |

Adhezīvi flīzēm | A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

--------------------------------------------------