EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0666

Jedenáctá Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu

Úř. věst. L 395, 30.12.1989, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; Zrušeno 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/666/oj

31989L0666Úřední věstník L 395 , 30/12/1989 S. 0036 - 0039
Finské zvláštní vydání: Kapitola 17 Svazek 1 S. 0099
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 17 Svazek 1 S. 0099


Jedenáctá směrnice Rady

ze dne 21. prosince 1989

o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu

(89/666/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 54 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že za účelem usnadnění výkonu práva usazování společností uvedených v článku 58 Smlouvy stanoví čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy a Obecný program pro odstranění omezení svobody usazování nezbytnost koordinace ochranných opatření požadovaných na společnostech v členských státech na ochranu zájmů jak společníků, tak třetích osob;

vzhledem k tomu, že tato koordinace v oblasti zveřejňování byla až dosud uskutečněna přijetím první směrnice 68/151/EHS [4], vztahující se na kapitálové společnosti, naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1985; že tato koordinace pokračovala v oblasti účetnictví čtvrtou směrnicí 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností [5], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení, sedmou směrnicí 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách [6], pozměněnou aktem o přistoupení z roku 1985, a osmou směrnicí 84/253/EHS o schvalování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů [7];

vzhledem k tomu, že se tyto směrnice vztahují na společnosti jako takové, ale nevztahují se na jejich pobočky; že vytvoření pobočky, podobně jako založení dceřiné společnosti, je v současné době jednou z možností, které společnosti mají při výkonu svého práva usazování v jiném členském státě;

vzhledem k tomu, že chybějící koordinace, zejména v oblasti zveřejňování, vede v oblasti ochrany společníků a třetích osob k rozdílům mezi společnostmi působícími v jiných členských státech tím, že vytvořily pobočky, a mezi společnostmi, které tam působí na základě založení dceřiných společností;

vzhledem k tomu, že rozdíly v právních předpisech členských států mohou v této oblasti narušovat výkon práva usazování, a že je proto nutné tyto rozdíly odstranit, aby byl mimo jiné zabezpečen výkon tohoto práva;

vzhledem k tomu, že pro zabezpečení ochrany osob, které jednají se společnostmi prostřednictvím pobočky, je nutné zavést opatření na zveřejňování v členském státě, kde se pobočka nachází; že v určitých ohledech může být hospodářský a sociální vliv pobočky srovnatelný s vlivem dceřiné společnosti, takže existuje veřejný zájem na zveřejňování společnosti u pobočky; že při organizaci tohoto zveřejňování je vhodné se odvolat na postupy již zavedené u kapitálových společností ve Společenství;

vzhledem k tomu, že toto zveřejňování se vztahuje na řadu důležitých listin a údajů, jakož i na jejich změny;

vzhledem k tomu, že s výjimkou práva jednat jménem společnosti, obchodní firmy a právní formy, zrušení nebo zániku a úpadkového řízení společnosti může být toto zveřejňování omezeno na informace týkající se poboček samotných a na odkaz na rejstřík společnosti, jehož je pobočka integrální částí, protože podle stávajících pravidel Společenství jsou všechny informace týkající se společnosti jako takové k dispozici v tomto rejstříku;

vzhledem k tomu, že vnitrostátní právní předpisy, které ukládají zveřejňování účetních dokumentů týkajících se pobočky, ztratily své opodstatnění poté, co došlo ke koordinaci vnitrostátních právních předpisů v oblasti vypracování, ověřování a zveřejňování účetních dokumentů společností; že je proto dostačující zveřejňovat v rejstříku pobočky účetní dokumenty ověřené a zveřejněné společností;

vzhledem k tomu, že obchodní dopisy a objednávkové listy používané pobočkou musí obsahovat alespoň stejné údaje jako obchodní dopisy a objednávkové listy používané společnosti, jakož i uvedení rejstříku, ve kterém je pobočka zapsána;

vzhledem k tomu, že pro dosažení cílů této směrnice a pro zamezení jakékoli diskriminace na základě země původu společnosti se tato směrnice vztahuje také na pobočky vytvořené společnostmi řídícími se právem třetích zemí a organizovaných v právní formě srovnatelné s právními formami společností, na něž se vztahuje směrnice 68/151/EHS; že u těchto poboček jsou nutná některá ustanovení odlišná od těch, která se uplatňují na pobočky společností řídících se právem jiných členských států, protože uvedená směrnice se nevztahuje na společnosti třetích zemí;

vzhledem k tomu, že tato směrnice se nijak nedotýká povinnosti zveřejňování uložené pobočkám na základě jiných předpisů, např. pracovního práva z hlediska práva zaměstnanců na informace, daňového práva nebo pro statistické účely,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

ODDÍL I

Pobočky společností jiných členských států

Článek 1

1. Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v členském státě společnostmi, které se řídí právem jiného členského státu a na které se vztahuje směrnice 68/151/EHS, jsou zveřejňovány v souladu s článkem 3 uvedené směrnice podle práva členského státu, ve kterém se nachází pobočka.

2. Je-li zveřejňování provedené u pobočky odlišné od zveřejňování u společnosti, je pro operace uskutečněné s pobočkou určující způsob zveřejňování u pobočky.

Článek 2

1. Povinné zveřejňování stanovené v článku 1 se vztahuje pouze na tyto listiny a údaje:

a) adresa pobočky;

b) činnost pobočky;

c) rejstřík, ve kterém je veden pro společnost spis uvedený v článku 3 směrnice Rady 68/151/EHS, a číslo zápisu této společnosti do tohoto rejstříku;

d) název a právní forma společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;

e) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v soudních řízeních

- jako statutární orgán nebo členové takového orgánu v souladu se zveřejňováním společností podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 68/151/EHS,

- jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky s uvedením rozsahu jejich pravomocí;

f) likvidace společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů a ukončení likvidace, v souladu se zveřejňováním provedeným u společnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. h), j) a k) směrnice 68/151/EHS,

- úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení, jehož předmětem je společnost;

g) účetní dokumenty za podmínek uvedených v článku 3;

h) zrušení pobočky.

2. Členský stát, ve kterém byla pobočka vytvořena, může stanovit zveřejňování tak, jak je uvedeno v článku 1,

a) podpisu osob uvedených v odst. 1 písm. e) a f) tohoto článku;

b) aktu, kterým se společnost zakládá, a stanov, pokud jsou obsaženy v samostatném aktu, v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 68/151/EHS, a změn těchto aktů;

c) osvědčení z rejstříku uvedeného v odst. 1 písm. c) tohoto článku o existenci společnosti;

d) údaje o zárukách zatěžujících majetek společnosti nacházející se v tomto členském státě, pokud se toto zveřejňování týká platnosti takových záruk.

Článek 3

Povinnost zveřejňování stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. g) se týká pouze účetních dokumentů společnosti tak, jak byly v souladu se směrnicemi 78/660/EHS, 83/349/EHS a 84/253/EHS vypracovány, ověřeny a zveřejněny podle práva členského státu, kterým se řídí společnost.

Článek 4

Členský stát, ve kterém byla pobočka vytvořena, může nařídit, že zveřejňování listin uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b) a v článku 3 se provede v jiném úředním jazyce Společenství a že překlad těchto listin musí být ověřen.

Článek 5

Jestliže v členském státě existuje více poboček vytvořených stejnou společností, lze zveřejňování stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. b) a článku 3 provést u rejstříku pobočky podle volby společnosti.

V tom případě se povinnost zveřejňování ostatních poboček vztahuje na uvedení rejstříku pobočky, u kterého je zveřejnění provedeno, a číslo této pobočky v tomto rejstříku.

Článek 6

Členské státy nařídí, aby obchodní dopisy a objednávkové listy používané pobočkou uváděly vedle údajů stanovených v článku 4 směrnice 68/151/EHS také rejstřík, u kterého je veden spis pobočky, a číslo této pobočky v tomto rejstříku.

ODDÍL II

Pobočky společností třetích zemí

Článek 7

1. Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v členském státě společnostmi, které se neřídí právem členského státu, ale které mají právní formu srovnatelnou s právními formami uvedenými ve směrnici 68/151/EHS, jsou zveřejňovány podle práva členského státu, ve kterém byly pobočka vytvořena, v souladu s článkem 3 uvedené směrnice.

2. Použije se čl. 1 odst. 2.

Článek 8

Povinné zveřejňování stanovené v článku 7 se vztahuje alespoň na tyto listiny a údaje:

a) adresa pobočky;

b) činnost pobočky;

c) právo státu, kterým se řídí daná společnost;

d) pokud to právo stanoví, rejstřík, do kterého je společnost zapsána, a číslo zápisu této společnosti do tohoto rejstříku;

e) akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, pokud jsou obsaženy v samostatném aktu, jakož i všechny změny těchto aktů;

f) právní forma, sídlo a předmět podnikání společnosti, jakož i alespoň jednou ročně výše upsaného základního kapitálu, pokud tyto údaje nejsou obsaženy v aktech uvedených v písmenu e);

g) název společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;

h) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v soudních řízeních:

- jako statutární orgán nebo členové takového orgánu,

- jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky.

Musí být uveden rozsah pravomocí osob oprávněných zastupovat společnost, jakož i to, zda tak mohou činit jednotlivě, nebo zda musí jednat společně;

i) - zrušení společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů a ukončení likvidace,

- úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení, jehož předmětem je společnost;

j) účetní dokumenty za podmínek uvedených v článku 7;

h) zrušení pobočky.

Článek 9

1. Povinnost zveřejňování stanovená v čl. 8 odst. 1 písm. j) se týká účetních dokumentů společnosti tak, jak byly vypracovány, ověřeny a zveřejněny podle práva členského státu, kterým se řídí společnost. Jestliže tyto dokumenty nejsou vypracovány v souladu se směrnicemi 78/660/EHS a 83/349/EHS nebo rovnocenným způsobem, mohou členské státy požadovat vypracování a zveřejňování účetních dokumentů, které se vztahují k činnostem pobočky.

2. Použijí se články 4 a 5.

Článek 10

Členské státy nařídí, aby obchodní dopisy a objednávkové listy používané pobočkou uváděly rejstřík, u kterého je veden spis pobočky, a číslo této pobočky v tomto rejstříku. Pokud právo státu, kterým se společnost řídí, vyžaduje zápis do rejstříku, musí být uveden také rejstřík, do kterého je společnost zapsána, a číslo zápisu této společnosti do tohoto rejstříku.

ODDÍL III

Uvedení poboček ve výroční zprávě společnosti

Článek 11

V čl. 46 odst. 2 směrnice 78/660/EHS se vkládá nový pododstavec, který zní:

"e) existence poboček společnosti"

.

ODDÍL IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 12

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ, že nedojde ke zveřejnění stanovenému v článcích 1, 2, 3, 7, 8 a 9 nebo jestliže v obchodních dopisech a na objednávkových listech nejsou uvedeny povinné údaje stanovené v článcích 6 a 10.

Článek 13

Každý členský stát určí osoby, které jsou povinny splnit náležitosti zveřejňování stanovené touto směrnicí.

Článek 14

1. Články 3 a 9 se nevztahují na pobočky vytvořené úvěrovými a finančními institucemi, na které se vztahuje směrnice 89/117/EHS [8].

2. Až do další koordinace nemusí členské státy uplatňovat články 3 a 9 na pobočky vytvořené pojišťovnami.

Článek 15

Zrušují se článek 54 směrnice 78/660/EHS a článek 48 směrnice 83/349/EHS.

Článek 16

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy stanoví, že předpisy uvedené v odstavci 1 se použijí ode dne 1. ledna 1993, a pokud jde o účetní dokumenty, od roční účetní závěrky za účetní období počínající dne 1. ledna 1993 nebo v průběhu roku 1993.

3. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Kontaktní výbor ustavený článkem 52 směrnice 78/660/EHS má dále za úkol

a) usnadňovat, aniž jsou dotčeny články 169 a 170 Smlouvy, harmonizované uplatňování této směrnice pomocí pravidelných jednání, zejména o konkrétních obtížích vznikajících v souvislosti s jejím uplatňováním;

b) radit Komisi v případě potřeby ve věcech doplnění nebo změn této směrnice.

Článek 18

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 1989.

Za Radu

předsedkyně

E. Cresson

[1] Úř. věst. C 105, 21.4.1988, s. 6.

[2] Úř. věst. C 345, 21.12.1987, s. 76 a Úř. věst. C 256, 9.10.1989, s. 27.

[3] Úř. věst. C 319, 30.11.1987, s. 61.

[4] Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8.

[5] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

[6] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

[7] Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 20.

[8] Úř. věst. L 44, 16.2.1989, s. 40.

--------------------------------------------------

Top